English
 Prorector
 Referent
 Scientific Advisory Board
 - Members of the Board
 Professorial Board
 - Members of the Board
 - Election
 Projects
 - Scientific Research at BIA
 - Joint Scientific Research with Podlaska Academy
 - EU grants
  Research of Ph.D. Students
  - Regional Economy and Economic Policies
  - Legal Studies
  Conferences
 - Scientific
 - Student
 - Summer Schools
 - Main Publications
  ERASMUMS
 - Mobility of Academic Staff
  Study Centers and Laboratories
 - European Center of EU
 - German Language Center
 - Russian Language Center
 - Center for Multidisciplinary Research
 - Scientific-Research Laboratory
  Scientific Research Institute of Social Sciences and Humanities
  - Structure
  - Main Areas of Research
  - Grants
  European Center of EU
 
 

ES informacijas centrs Baltijas Starptautiskaja akademija


BSA ES informacijas centra merkis ir Baltijas Starptautiskaja akademija un akademijas regionalajas filiales attistit informacijas sniegsanu par Eiropas Savieniba notiekosajam aktivitatem.
ES informacijas pakalpojumu centrs Baltijas Starptautiskaja akademija Riga, Daugavpili un Jelgava veidos vienotu informativo tiklu, kas bus pieejams studentiem, vecako klasu skoleniem, macibspekiem un citiem interesentiem.
Merka auditorija: studenti, vecako klasu skoleni , macibspeki un citi interesenti.
Akademijas informativa centra apmekletaji vares iegut plasu informaciju un pieeju ES dokumentiem un citiem informacijas sniedzejiem.
Centra attistibas politika ir balstita uz informacijas sniegsanu par Eiropas Savienibas piedavatajam iespejam, programmam, projektiem studentu zinasanu attistibai, par darba, studiju un citam iespejam.

Temas:
- Informacija par studiju iespejam ES un zinatnisko darbu;
- Informacija par nozaru politikam
(studiju/darba vajadzibam);
- ES programmas
(nepastarpinata informacija par iespejam);
- Darba iespejas ES;
- Prasmju pilnveidosana
(muzizglitibas programmas);
- Nodrosinata informacija par EK visjaunakajam politikas un darbibas programmam, ipasi kas skar jauniesus
(darbs, studijas, prakse utt.)

Aktivitates: centrs organize dazada veida ar ES jautajumu komunikaciju saistitas aktivitates, seminarus, konsultacijas, informativas izstades. Centrs attista informacijas sniegsanu zinatniskas petniecibas institutiem, popularize un veicina izglitibu un petijumus par Eiropas integraciju, rosina iesaistities diskusijas un palidze iedzivotajiem iegut informaciju par Eiropas Savienibas politikas jomam un par iespejam, ko piedava ES.
Centrs sniedz noderigu informaciju gan studentiem un pasniedzejiem, gan zinatniekiem, kuru darbibas lauks ir ES, gan juristiem.
Eiropas Informacijas centra ir pieejami izdevumi, kas saistiti ar ekonomiku, socialo politiku, vidi un ES institucijam.

BSA ES informacijas centra atklasanas datumi:
Daugavpils 2011. gada 12. maijs
Riga 2011. gada 7. junijs
Jelgava 2011. gada 23. novembrisEiropas Savienibas gadi

2012. gads Eiropas gads aktivai novecosanai un paaudzu solidaritatei
Merki:
skaidrot aktivas novecosanas un paaudzu solidaritates nozimi;
popularizet esosas politikas un pasakumus, kas veiksmigi istenoti, lai veicinatu aktivu novecosanu un paaudzu solidaritati;
panakt vienosanos par aktivu ricibu aktivas novecosanos un paaudzu solidaritates jautajumu risinasana;
risinat ar vecumu saistitus diskriminacijas un stereotipu jautajumus.

2011. gads Eiropas brivpratiga darba gads
Merkis - veicinat un atbalstit, it ipasi apmainoties ar pieredzi un labo praksi, dalibvalstu, vietejo un regionu iestazu un pilsoniskas sabiedribas centienus radit tadus nosacijumus, kas ir labveligi brivpratiga darba veiksanai Eiropas Savieniba.

2010. gads Eiropas gads cinai pret nabadzibu un socialo atstumtibu
Merkis - padzilinat sabiedribas informetibas un zinasanu limeni par socialo atstumtibu un socialas atstumtibas riskam paklautajam iedzivotaju grupam.

Seko lidzi jaunumiem:
bsa.edu.lv
www.facebook.com/es.info
e-pasts: EsinfoBSA@bsa.edu.lv

Baltijas Starptautiska akademija
Riga
Lomonosova iela 1/4 , Riga, 207.kab.

Baltijas Starptautiska akademija
Jelgavas filiale
Skolas iela 4b,Ozolnieku novads, 507. kab.

Baltijas Starptautiska akademija
Daugavpils filiale
Dzelzcelu iela 3, Daugavpils, 118.kab.

 
 Copyright © by The Baltic International Academy © 2012