English
 Prorector
 Referent
 Scientific Advisory Board
 - Members of the Board
 Professorial Board
 - Members of the Board
 - Election
 Projects
 - Scientific Research at BIA
 - Joint Scientific Research with Podlaska Academy
 - EU grants
  Research of Ph.D. Students
  - Regional Economy and Economic Policies
  - Legal Studies
  Conferences
 - Scientific
 - Student
 - Summer Schools
 - Main Publications
  ERASMUMS
 - Mobility of Academic Staff
  Study Centers and Laboratories
 - European Center of EU
 - German Language Center
 - Russian Language Center
 - Center for Multidisciplinary Research
 - Scientific-Research Laboratory
  Scientific Research Institute of Social Sciences and Humanities
  - Structure
  - Main Areas of Research
  - Grants
  German Language Center
 
 
Balstoties uz svesvalodu katedru un studiju programmam “Turisma un viesnicu biznesa vadiba” un “EBS-Riga” Baltijas Starptautiskaja Akademija darbojas Vacu valodas informacijas centrs, kura devize ir:“Macies vacu valodu – iepazisties ar Vaciju, Austriju un Sveici”.Darbiba Centra darbiba ir versta uz vacu valodas un vaciski runajoso valstu kulturas popularizesanu Latvija. Seit Jus varat sanemt informaciju par pasakumiem Vacijas Akademiskas Apmainas Dienesta (DAAD), Getes instituta un Baltijas-Vacijas Augstskolu biroja.Pasakumi Centra ietvaros notiek tiksanas ar valodas nesejiem, diskusijas, lomu speles, ekskursijas, tiek demonstretas makslas un dokumentalas filmas par vacu valodas runajosu valstu vesturi un musdienu dzivi vaciski runajosas valstis ar merki iepazit kulturu, vesturi un tradicijas, ka ari apmeklet augstakas macibu izglitibas iestades Vacija un Austrija.

Biblioteka Ir atverta un pastavigi darbojas biblioteka, kura ir savakti daudz materialu ekonomika, politika, tieslietas, psihologija un kulturologija. Daudzus materialus akademijai ir davinajusi vacu zinatnieki. Ir pieejams elektronisks katalogs, kurs atvieglos Jusu darbu, meklejot vajadzigo literaturu.

Vacu valodas kursi Vacu valodas apguve pie mums - palidzes Jums iekartoties darba un klut konkuretspejigam Eiropas darba tirgu!
Vacu valodas apguvei tiek izmantoti musdienigi macibu lidzekli, kurus ir sagatavojusas vadosas vacu izdevniecibas. Pasniegsanas pamatprincips - no vienkarsa uz sarezgito. Studejosie apgust vacu valodas strukturu un logiku, cetras galvenas prasmes: sarunvalodu, klausisanos, lasisanu un rakstisanu. Papildus audio – un videomateriali padara nodarbibas vel efektivakas.Informacijas centra var sanemt konsultaciju par vacu valodas eksamenu kartosanu Getes instituta (Riga), dazadu limenu sertifikatu iegusanai, kas atbilst Eiropas rekomendacijam vacu valodas apgusana.

Papildus informaciju Jus varat sanemt:
Vacu valodas centra vaditaja –
docente Svetlana Jaskina
Lomonosova iela 1/4, 223 kabinets
Talr. +371 26041790
svetlana.jaskina@bsa.edu.lv

 
 Copyright © by The Baltic International Academy © 2012