LV RU EN


 ES informācijas pakalpojumu centrs
 Jaunumi
 BSA vācu valodas un kultūras centrs
 Jaunumi
 Angļu valodas centrs
 Jaunumi
 ERASMUS
 ERASMUS stories
 Svešvalodu apguves un
 ECL sertifikācijas centrs
 Mācību daļa
 Studiju maksa
 Kredīti
 Studentu zinātniski
 pētnieciskais darbs
  ES informācijas pakalpojumu centrs
 
 

ES informācijas centrs Baltijas Starptautiskajā akadēmijā


BSA ES informācijas centra mērķis ir Baltijas Starptautiskajā akadēmijā un akadēmijas reģionālajās filiālēs attīstīt informācijas sniegšanu par Eiropas Savienībā notiekošajām aktivitātēm.
ES informācijas pakalpojumu centrs Baltijas Starptautiskajā akadēmijā Rīgā, Daugavpilī un Jelgavā veidos vienotu informatīvo tīklu, kas būs pieejams studentiem, vecāko klašu skolēniem, mācībspēkiem un citiem interesentiem.
Mērķa auditorija: studenti, vecāko klašu skolēni , mācībspēki un citi interesenti.
Akadēmijas informatīvā centra apmeklētāji varēs iegūt plašu informāciju un pieeju ES dokumentiem un citiem informācijas sniedzējiem.
Centra attīstības politika ir balstīta uz informācijas sniegšanu par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, programmām, projektiem studentu zināšanu attīstībai, par darba, studiju un citām iespējam.

Tēmas:
- Informācija par studiju iespējām ES un zinātnisko darbu;
- Informācija par nozaru politikām
(studiju/darba vajadzībām);
- ES programmas
(nepastarpināta informācija par iespējām);
- Darba iespējas ES;
- Prasmju pilnveidošana
(mūžizglītības programmas);
- Nodrošināta informācija par EK visjaunākajām politikas un darbības programmām, īpaši kas skar jauniešus
(darbs, studijas, prakse utt.)

Aktivitātes: centrs organizē dažāda veida ar ES jautājumu komunikāciju saistītas aktivitātes, seminārus, konsultācijas, informatīvās izstādes. Centrs attīsta informācijas sniegšanu zinātniskās pētniecības institūtiem, popularizē un veicinā izglītību un pētījumus par Eiropas integrāciju, rosina iesaistīties diskusijās un palīdzē iedzīvotājiem iegūt informāciju par Eiropas Savienības politikas jomām un par iespējām, ko piedāvā ES.
Centrs sniedz noderīgu informāciju gan studentiem un pasniedzējiem, gan zinātniekiem, kuru darbības lauks ir ES, gan juristiem.
Eiropas Informācijas centrā ir pieejami izdevumi, kas saistīti ar ekonomiku, sociālo politiku, vidi un ES institūcijām.

BSA ES informācijas centra atklāšanas datumi:
Daugavpils 2011. gada 12. maijs
Rīga 2011. gada 7. jūnijs
Jelgava 2011. gada 23. novembrisEiropas Savienības gadi

2012. gads — Eiropas gads aktīvai novecošanai un paaudžu solidaritātei
Mērķi:
skaidrot aktīvas novecošanās un paaudžu solidaritātes nozīmi;
popularizēt esošās politikas un pasākumus, kas veiksmīgi īstenoti, lai veicinātu aktīvu novecošanu un paaudžu solidaritāti;
panākt vienošanos par aktīvu rīcību aktīvas novecošanos un paaudžu solidaritātes jautājumu risināšanā;
risināt ar vecumu saistītus diskriminācijas un stereotipu jautājumus.

2011. gads — Eiropas brīvprātīgā darba gads
Mērķis - veicināt un atbalstīt, it īpaši apmainoties ar pieredzi un labo praksi, dalībvalstu, vietējo un reģionu iestāžu un pilsoniskās sabiedrības centienus radīt tādus nosacījumus, kas ir labvēlīgi brīvprātīgā darba veikšanai Eiropas Savienībā.

2010. gads — Eiropas gads cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību
Mērķis - padziļināt sabiedrības informētības un zināšanu līmeni par sociālo atstumtību un sociālās atstumtības riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām.

Seko līdzi jaunumiem:
bsa.edu.lv
www.facebook.com/es.info
e-pasts: EsinfoBSA@bsa.edu.lv

Baltijas Starptautiskā akadēmija
Rīga
Lomonosova iela 1/4 , Rīga, 207.kab.

Baltijas Starptautiskā akadēmija
Jelgavas filiāle
Skolas iela 4b,Ozolnieku novads, 507. kab.

Baltijas Starptautiskā akadēmija
Daugavpils filiāle
Dzelzceļu iela 3, Daugavpils, 118.kab.


 
 Copyright © by The Baltic International Academy 2009