Prorektors
 Referents
 Profesoru padome
 - padomes sastāvs
 - ievēlēšana
 Promocijas Padome
 - Promocijas padomes locekļi
 - Nolikums
 - Promocijas darbu aizstāvēšana
 Projekti
 - BSA zinātniskie pētījumi
 - zinātniskie pētījumi sadarbībā ar Podlaskas universitāti
 - ES granti
 Doktorantu pētījumi
 - Reģionālā ekonomika un ekonomiskā politika (REEP)
 - Juridiskā zinātne
 Konferences
 - zinātniskās
 - studentu
 - vasaras skolas
 - galvenās publikācijas
 ERASMUS
 - akadēmiskā personāla mobilitāte
 Mācību centri un laboratorijas
 - ES informācijas centrs
 - Vācu valodas centrs
 - Daudzdisciplīnu pētījumu centrs
 - Zinātniski pētnieciskā laboratorija
 - Mazpolijas pārstāvniecība Latvijā
 Sociālo un humanitāro problēmu zinātniski pētnieciskais institūts
 - struktūra
 - pētījumu pamatvirzieni
 - granti

 BSA zintātnes nodaļa

 tālr. 67100626
 nauka@bsa.edu.lv
  Konferences
 
 
Konferenču un semināru plāns 2018/2019 m.g.

BSA DS (virziens Māksla) zinātnisko, pētniecisko, organizatorisko un radošo aktivitāšu plāns 2018./2019. māc.g
Iesniegumu veidlapas

1. Iesniegums komandējumam
2. Atskaite komandējumu
3. Pieteikums tehniskiem apmācības līdzekļiem
 
 Copyright © by The Baltic International Academy 2010