Prorektors
 Referents
 Zinātniski metodiskā padome
 - padomes locekļi
 Profesoru padome
 - padomes sastāvs
 - ievēlēšana
 Projekti
 - BSA zinātniskie pētījumi
 - zinātniskie pētījumi sadarbībā ar Podlaskas universitāti
 - ES granti
 Doktorantu pētījumi
 - Reģionālā ekonomika un ekonomiskā politika (REEP)
 - Juridiskā zinātne
 Konferences
 - zinātniskās
 - studentu
 - vasaras skolas
 - galvenās publikācijas
 ERASMUS
 - akadēmiskā personāla mobilitāte
 Mācību centri un laboratorijas
 - ES informācijas centrs
 - Vācu valodas centrs
 - Krievu valodas centrs
 - Daudzdisciplīnu pētījumu centrs
 - Zinātniski pētnieciskā laboratorija
 Sociālo un humanitāro problēmu zinātniski pētnieciskais institūts
 - struktūra
 - pētījumu pamatvirzieni
 - granti
  Zinātniskais darbs
 
 
Nolikums par BSA Profesoru Padomi

Profesoru padome
Tālrunis:+371 67100234

Kontakti
Tālrunis 67100234
Lomonosova ielā 1, 113. kabinets
Padomes priekšsēdētājs prof. V. Roldugins
Zinātniskā sekretāre prof. I. Stecenko
e- mail: profesoru.padome@bsa.edu.lv

Pieņemšanas laiks:
otrdien no 14.00 – 15.50
ceturtdien no 16.00 – 18.00

 
 Copyright © by The Baltic International Academy 2009