LV RU EN


 Prorektors
 Referents
 Profesoru padome
 - padomes sastāvs
 - ievēlēšana
 Promocijas Padome
 - Promocijas padomes locekļi
 - Nolikums
 - Promocijas darbu aizstāvēšana
 Projekti
 - BSA zinātniskie pētījumi
 - zinātniskie pētījumi sadarbībā ar Podlaskas universitāti
 - ES granti
 Doktorantu pētījumi
 - Reģionālā ekonomika un ekonomiskā politika (REEP)
 - Juridiskā zinātne
 Konferences
 - zinātniskās
 - studentu
 - vasaras skolas
 - galvenās publikācijas
 ERASMUS
 - akadēmiskā personāla mobilitāte
 Mācību centri un laboratorijas
 - ES informācijas centrs
 - Vācu valodas centrs
 - Krievu valodas centrs
 - Daudzdisciplīnu pētījumu centrs
 - Zinātniski pētnieciskā laboratorija
 - Mazpolijas pārstāvniecība Latvijā
 Sociālo un humanitāro problēmu zinātniski pētnieciskais institūts
 - struktūra
 - pētījumu pamatvirzieni
 - granti
  Promocijas Padome
 
 
Promocijas Padomes organizācija un darbs tiek regulēts, pamatojoties uz Latvijas Izglītības likumu, Zinātniskās darbības likumu un Nolikumu par promocijas darbu aizstāvēšanu ( Nr. 1001). Promocijas Padomes darbību apstiprina LR Ministru kabinets.

04.11.2015. LR Ministru kabinets veica izmaiņas Noteikumos par pilnvaru deleģēšanu augstskolām par doktora zonātniskā grāda iegūšanu – par virzienu „Ekonomika” un „Juridiskā zinātne” promocijas padomju atklāšanu Baltijas starptautiskajā akadēmijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 612

 
 Copyright © by The Baltic International Academy 2009