LV RU EN


 Prorektors
 Referents
 Profesoru padome
 - padomes sastāvs
 - ievēlēšana
 Promocijas Padome
 - Promocijas padomes locekļi
 - Nolikums
 - Promocijas darbu aizstāvēšana
 Projekti
 - BSA zinātniskie pētījumi
 - zinātniskie pētījumi sadarbībā ar Podlaskas universitāti
 - ES granti
 Doktorantu pētījumi
 - Reģionālā ekonomika un ekonomiskā politika (REEP)
 - Juridiskā zinātne
 Konferences
 - zinātniskās
 - studentu
 - vasaras skolas
 - galvenās publikācijas
 ERASMUS
 - akadēmiskā personāla mobilitāte
 Mācību centri un laboratorijas
 - ES informācijas centrs
 - Vācu valodas centrs
 - Krievu valodas centrs
 - Daudzdisciplīnu pētījumu centrs
 - Zinātniski pētnieciskā laboratorija
 - Mazpolijas pārstāvniecība Latvijā
 Sociālo un humanitāro problēmu zinātniski pētnieciskais institūts
 - struktūra
 - pētījumu pamatvirzieni
 - granti
  Promocijas padomes locekļi
 
 
Promocijas padome
Ekonomikas nozare

Nr.

p.k.

Vārds, uzvārds

Darba vieta

Zin. grāds

1.

PP priekšsēdētāja:

Inna Stecenko

BSA, Latvija

Dr.oec.


2.

PP priekšsēdētājas vietniece
Tatjana Muravska

LU, Latvija

Dr.oec.


3.

PP sekretāre
Tatjana Golubkova

BSA, Latvija

Dr.oec.Locekļi:

4.

Žanna Caurkubule

BSA,Latvija

Dr.sc.ing.


5.

Elita Jermolajeva

DU, Latvija

Dr.oec.


6.

Valērijs Praude

LU, Latvija

Dr.oec.


7.

Valērijs Roldugins

BSA,Latvija

Dr.oec.
Promocijas padome
Juridiskā zinātne

Nr.

p.k.

Vārds, uzvārds

Darba vieta

Zin. grāds

1.

Promocijas padomes “Juridiskā zinātne” (turpmāk - PRPJZ) priekšsēdētājs Vitolds Zahars

BSA, Latvija

Dr.iur.


2.

PRPJZ priekšsēdētāja vietnieks Valērijs Reingolds

BSA, Latvija

Dr.iur.


3.

PRPJZ sekretārs Marina Sumbarova

BSA, Latvija

Dr.iur.Locekļi:

4.

Andrejs Vilks

RSU, Latvija

Dr.iur.


5.

Aivars Endziņs

BAT, Latvija

Dr.iur.


6.

Anrijs Kavalieris

BSA, Latvija

Dr.hab.iur


7.

Jānis Teivāns-Treinovskis

DU, Latvija

Dr.iur.


 
 Copyright © by The Baltic International Academy 2009