Programmas:

Koledžas programmas
Tieslietu zinātne
Mazā un vidējā biznesa vadība
Vides dizains
Sociālās palīdzības organizators
Profesionālais bakalaurs
Eiropas ekonomika un bizness
Finanšu vadība
Rakstveida un mutvārdu tulkošana
Kultūras vadība
Mārketings, reklāma un sabiedriskās attiecības
Tūrisma un viesmīlības vadība
Datordizains
Sociālais darbs
Psiholoģija
2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība
Tiesību zinātne
Uzņēmējdarbība
Akadēmiskais bakalaurs
Eiropas studijas
Programmēšana un datorprojektēšana
Maģistrantūra
Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana(prof.)
Privāttiesības(prof.)
Kriminaltiesības
Dizains(prof.)
Cilvēku resursu vadīšana (starpaugstskolu programma)
Eiropas studijas(akad.)
Starptautiskās finanses(prof.)
Komunikāciju stratēģiskā vadība izklaides un atpūtas industrijā
Sociālais darbs
Psiholoģija
Doktorantūra
Reģionālā ekonomika un ekonomiskā politika (starptautiskā doktorantūras studiju programma)
Juridiskā zinātne
Profesoru padome  DATORDIZAINS
 
 1. Studiju programmas raksturojums
Studiju programmas nosaukums Datordizains
Augstākā profesionālā izglītība 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība
Studiju programmas kods 42214
Studiju programmas īstenošanas ilgums 4 gadi (8 semestri) - pilna laika studijas vai
4,5 gadi (9 semestri) - nepilna laika studijas
Programmas apjoms 160 KP
Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi Vispārējā vidējā, profesionālā vidējā vai augstākā izglītība
Iegūstamais grāds Profesionālais bakalaurs dizainā
Iegūstamā kvalifikācija
Kvalifikācijas līmenis
Datordizainers,
5.līmeņa profesionālā kvalifikācija
 1. Dati par licenci un akreditāciju

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma «Datordizains» ir licencēta un akreditēta. Pēc studiju programmas sekmīgas absolvēšanas studenti saņem valsts atzītu diplomu.

Licenci Nr.04030-31 izsniegusi LR Izglītības un zinātnes ministrija, un tās derīguma termiņš ir līdz studiju programmas akreditācijas termiņa beigām.

Studiju programma ir akreditēta, derīguma termiņš ir līdz 31.12.2017.

Virziens «Māksla» akreditēts IZM līdz 15.10.2019. (STUDIJU AKREDITĀCIJAS KOMISIJA, IZM, 2013.gada 11.aprīļa rīkojums Nr.114) 2013.gada 14.jūnijā 29. sēdes protokols)

Sikāk...

Sīkāk...

 1. Studiju programmas īstenošanas vieta

Programma tiek īstenota Rīgā un BSA filiālē Daugavpilī.

 1. Valoda

Studijas notiek latviešu valodā. Studiju programmas īstenošanā regulāri piedalās vieslektori, tādēļ daļa no studiju programmas iespējama arī citās svešvalodās (ar tulkojumu vai bez).

 1. Iegūstamā kvalifikācija

Profesijas standarts ir apstiprināts ar LR Izglītības un zinātnes ministrijas 2002. gada 16. maija rīkojumu Nr. 283, reģistrācijas numurs PS 0069.

Datordizaina speciālisti prot plānot un organizēt savu vai citu darbu, izmantojot mūsdienīgu datorizētu programmnodrošinājumu, prot izstrādāt projektējamā objekta vizuālizāciju digitālā formātā; prot izstrādāt, apstrādāt, stilizēt un radikāli izmainīt grafisko attēlu un telpisko objektu (poligrāfijā, modelēšanā, vides dizainā un reklāmā) un kustīgo attēlu (video, animācijā) ar datora palīdzību, kā arī sagatavot tehnoloģiski pamatotu nepieciešamo dokumentāciju projekta realizācijai. Datordizaina speciālists savā praksē spēj profesionāli noformulēt darba uzdevumu un realizēt māksliniecisko ideju, izmantojot datortehnikas un citas mūsdienu tehnoloģijas iespējas. Viņam jāprot strādāt datordizaineru darba grupās, plānot un realizēt savu zināšanu un prasmju pilnveidošanu. Jāprot izmantot datordizainera zināšanas, prasmes un iemaņas projektēšanā ražošanas, celtniecības, izglītības jomā, informācijas biznesā, reklāmā un poligrāfijā, modes industrijā, izklaidē un mākslā , WEB-portāla dizainā, CD un DVD dizainā.

Īpašie faktori, kas raksturo darba vidi:

Darbs tiek veikts individuāli vai darba grupas sastāvā, izmantojot tradicionālās tehnikas un mūsdienu tehnoloģijas. Darba grupās var sadarboties ar citu profesiju speciālistiem un vadīt darba grupā citus 4. un 5. profesionālās kvalifikācijas līmeņa dizainerus. Nepieciešama prasme strādāt kontaktā ar klientiem. Nepieciešama prasme integrēties gan arhitektoniska satura projektos, gan virtuālos projektos. Veidot vidi, vērtējot tās tehnoloģiskās, estētiskās un funkcionālās kvalitātes iedarbību uz cilvēku, kā arī tās etniski kultūrvēsturiskās īpatnības kontekstā ar situāciju Eiropas kultūrtelpā.

Īpašas prasības uzdevumu veikšanai - kritiskā, analitiskā, radoša domāšana.

 1. Studiju programmas satura specifika

Studiju saturs

Studiju saturu veido
 • vides, interjera vai to komponentu dizainā
 • reklāmas dizainā
 • reklāmas objektu un izstāžu aprīkojumā dizainā
 • poligrāfijas produkcijas un iepakojuma dizainā
 • reklāmas fotogrāfijas dizainā un krāsu korekcijā
 • digitālās animācijas dizainā
 • multimēdiju un web dizainā
 • digitālā vizualizācijā un 3d modelēšanā

Programmā studenti apgūst vispārizglītojošos humanitāros studiju kursus: organizāciju vadības psiholoģiju, loģiku, estētiku, kultūras semiotiku un semantiku, psiholoģiju, filozofiju, estētiku, reklāmas un vizuālās komunikācijas pamatus, profesionālo svešvalodu, autortiesības un citus kursus.

Profesionāli orientētos mākslas un dizaina nozares studiju kursos studenti apgūst: gleznošanu, zīmēšanu, koloristiku, burtu mācību, projektēšanas pamatus, ievadu specialitātē, mākslas vēsturi, dizaina vēsturi, radošo resursu teoriju, ergonomiku, stilu analīzi, inženieru psiholoģiju, vidi un vizuālo komunikāciju, reklāmas psiholoģiju, projektu funkcionālu analīzi, datortehnoloģijas dizainā: vektorgrafikas redaktorus (CorelDraw, FreeHand, Adobe Illustrator), rastragrafikas redaktoru (Adobe Photoshop), 3D projektēšanas redaktorus (AutoCAD,3dMAX), WEB -projektēšanas redaktorus (HTML, Apple iWeb u.c.), animācijas redaktorus (t.sk. Macromedia FLASH), multimediju redaktorus (Apple iMovie, GarageBand, iPhoto u. c.), 3D grafiskās vizualizācijas redaktorus, kas ļauj studentiem un programmas beidzējiem plaši pielietot iegūtās zināšanas.

Studentiem ir iespēja izvēlēties padzilinātas apgūšanas virzienu kursus: WEB lapu veidošanu vai interjera dizainu, poligrāfijas pamatus un lietišķo grafiku, maketēšanu, arhitektūras pamatus vai animāciju, kas ļauj pēc izglītības iegūšanas specializēties konkrētajā dizaina jomā.

Liela uzmanība tiek pievērsta topošā speciālista sagatavošanai praktiskam darbam, tādējādi studiju procesā ir iekļautas profesionālās prakses, kur studenti nostiprina iegūtās zināšanas un iegūst iemaņas tās pielietot praksē.

Studiju procesa kvalitāti garantē - studijām atbilstošas programmas, materiāli-tehniskais nodrošinājums un augsti kvalificēti docētāji – Latvijas un ārvalstu profesionāļi ar lielu darba pieredzi dizaina jomā, pazīstami praktiķi-mākslinieki, docenti, profesori, kā arī vieslektori no Latvijas un ārvalstīm (Lielbritānija, Lietuva, Krievija): J.Kārkliņš, J.Borgs, V.Birzaka, N.Dziedātāja, L.B.Pavlovska, R.Zvirbulis, J.Timoščenko, M.Liniņa, B.Stafecka, I.Kopeikina, A.Ģērmane, A.Liskupa, A.Agadžaņans ,K.Artamonovs, A.Ņikitins, V.Javkina, Dz.Krūmiņš , M.Kopeikins.

Sagatavošanas nodaļa

Interesentiem tiek piedāvāta iespēja apmeklēt sagatavošanas kursus un apgūt zīmēšanas, gleznošanas, kompozīcijas un datorgrafikas pamatus Lomonosova iela 4, Rīgā, precīzāka informācija pa tālr. (+371) 67100610.


STUDIJU DARBA/PROJEKTA NOLIKUMS

Diplomdarba NOLIKUMS

Interjera projektēšana

Reklāmas dizains

Prakses nolikums

NOLIKUMS par ievēlēšanu akadēmiskajos amatos

European Social Fund’s Project «Evaluation of Higher Education Programmes and Suggestions for Quality Improvement» APPLICATION short

European Social Fund’s Project «Evaluation of Higher Education Programmes and Suggestions for Quality Improvement» APPLICATION full


Sīkāk par programmu ...

Salīdzinājums.

 1. Pašnovērtējums

2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Aicinām uz Baltijas Starptautiskās Akadēmijas Dizaina skolas
«Vides dizaina» un «Datordizaina» programmu studentu

Cienījamie BSA DS absolventi!
Sakarā ar BSA DS 20 gadu jubilēju tiek gatavots materiāls par absolventiem. Ir lūgums: atveriet pievienoto .psd failu ievietojiet un nosūtiet uz mihailkopeikin@bsa.edu.lv savu fotoattēlu ar tekstu aptuveni kā paraugā .jpg formatā
 1. Kontakti
BSA DS (mākslas virziena) direktors: prof., MG. ART (dizainā) Mihails Kopeikins
koordinātore studiju jautājumos: asoc. prof. MG. PAED, MG. ART (dizainā) Irina Kopeikina
Rīgā, Lomonosova iela 4, 216. kabinets, Rīga
tālr./fakss 7100610
e- mail: mihailkopeikin@bsa.edu.lv

Daugavpils, Dzelzcēļu 3, 101. kab.
tālr. 65444236,
fakss 65424440
e- mail: info@da.bsa.edu.lv

Copyright © by The Baltic International Academy 2010