Programmas:

Koledžas programmas
Tieslietu zinātne
Mazā un vidējā biznesa vadība
Vides dizains
Sociālās palīdzības organizators
Profesionālais bakalaurs
Eiropas ekonomika un bizness
Finanšu vadība
Rakstveida un mutvārdu tulkošana
Kultūras vadība
Sabiedriskās attiecības
Tūrisma un viesmīlības vadība
Datordizains
Sociālais darbs
Psiholoģija
2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība
Tiesību zinātne
Uzņēmējdarbība
Akadēmiskais bakalaurs
Eiropas studijas
Programmēšana un datorprojektēšana
Maģistrantūra
Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana(prof.)
Privāttiesības(prof.)
Kriminaltiesības
Dizains(prof.)
Cilvēku resursu vadīšana (starpaugstskolu programma)
Eiropas studijas(akad.)
Starptautiskās finanses(prof.)
Komunikāciju stratēģiskā vadība izklaides un atpūtas industrijā
Sociālais darbs
Psiholoģija
Doktorantūra
Reģionālā ekonomika un ekonomiskā politika (starptautiskā doktorantūras studiju programma)
Juridiskā zinātne
Profesoru padome  Profesionālā maģistra studiju programma Dizains Tālr.: +371 67100610, +371 67100646
 
 1. Studiju programmas raksturojums
Studiju programmas nosaukums Profesionālā maģistra studiju programma «Dizains»
Studiju programmas kods 46214
Studiju programmas īstenošanas ilgums 1.1. 1,5 gads, 60 k.p. pilna laika studijas; (imatrikulācija ar profesionālo kvalifikāciju un profesionālā bakalaura grādu dizainā vai mākslā, ar studiju ilgumu 4 gadi, 160 k.p.),
1.2. 2 gadi, 60 k.p. nepilna laika studijas (imatrikulācija ar profesionālo kvalifikāciju un profesionālā bakalaura grādu dizainā vai mākslā, ar studiju ilgumu 4 gadi, 160 k.p.),
1.3. 2 gadi, 80 k.p. pilna laika studijas; (imatrikulācija bez profesionālas kvalifikācijas ar akadēmiskā bakalaura grādu dizainā vai mākslā vai diplomu par augstāko izglītību dizainā vai mākslā, kurš atbilst 2. līmeņa vai tai pielīdzinātai izglītībai ar studiju ilgumu 4 gadi, 160 k.p.),
1.4. 3 gadi, 100 k.p. nepilna laika studijas; (imatrikulācija bez profesionālas kvalifikācijas ar akadēmiskā bakalaura grādu dizainā vai mākslā ar studiju ilgumu 3 gadi, 120 k.p. vai ar citu diplomu par augstāko izglītību dizainā vai mākslā, tehnoloģiskā vai inženiertehniskā izglītībā, kurš atbilst 2. līmeņa vai tai pielīdzinātai izglītībai ar studiju ilgumu ne mazāk par 4 gadiem (8 semestri) pilnā laikā)
Programmas apjoms 60, 80 vai 100 KP
Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība dizainā vai mākslā, akadēmiskā augstākā izglītība mākslā vai ar citu diplomu par augstāko izglītību dizainā vai mākslā, tehnoloģiskā vai inženiertehniskā izglītībā, kurš atbilst 2. līmeņa vai tam pielīdzinātai izglītībai
Iegūstamais grāds Profesionālā maģistra grāds dizainā
Iegūstamā kvalifikācija Kvalifikācijas līmenis Datordizainers, 5. līmeņa profesionālā kvalifikācija
 1. Dati par licenci un akreditāciju

Programma Dizains ir licencēta un akreditēta, derīguma termiņš ir līdz 2017. gada 31. decembrim.

Virziens «Māksla» akreditēts IZM līdz 15.10.2019. (STUDIJU AKREDITĀCIJAS KOMISIJA, IZM, 2013.gada 11.aprīļa rīkojums Nr.114) 2013.gada 14.jūnijā 29. sēdes protokols)

Sīkāk...

 1. Programmas īstenošanas vietas:

Programma tiek īstenota Rīgā

 1. Valoda

Studijas notiek latviešu valodā. Studiju programmas īstenošanā regulāri piedalās vieslektori, tādēļ daļa no studiju programmas iespējama arī citās svešvalodās (ar tulkojumu vai bez).

 1. Iegūstamā kvalifikācija

Profesijas standarts ir apstiprināts ar LR Izglītības un zinātnes ministrijas 2002. gada 16. maija rīkojumu Nr. 283, reģistrācijas numurs PS 0069. Maģistrantūras beidzēji varēs sniegt kompetentus pakalpojumus šādos virzienos:
• reklāmas objektu un izstāžu aprīkojuma dizainā;
• poligrāfijas produkcijas un iepakojuma dizainā;
• reklāmas fotogrāfijas dizainā un krāsu korekcijā;
• digitālās animācijas dizainā;
• TV, video, gaismas un šovu dizainā.

 1. Profesionālā maģistra studiju programmas mērķi un uzdevumi:

Dizaina profesionālā maģistra studiju programma nodrošina nepieciešamās zināšanas un prasmes, pamatojoties uz jau iegūto kvalifikāciju, sniedz maģistra profesionālo augstāko izglītību dizaina jomā, piešķirot maģistra grādu dizainā un datordizainera kvalifikāciju.

Studiju programmas mērķi:

1. pilnveidot zinātniskās un profesionālās pamatprasmes projektēšanā, patstāvīgo radošo projektu izveidē un prezentācijā;
2. veicināt maģistrantu zināšanu, prasmju un iemaņu dizainā pilnveidošanu, lai attīstītu spēju orientēties mūsdienu pasaules, Eiropas, Baltijas reģiona un Latvijas dizainā;
3. dot iespēju maģistrantiem realizēt sevi kā profesionālu, brīvu, atbildīgu un radošu personību.

Programmas ietvaros tiek attīstītas profesionālās iemaņas un prasmes šādos virzienos:

• dizaina profesionālajā darbībā un datordizainera kvalifikācijā;
• dizainera profesionālās un pētnieciskās karjeras veidošanā;
• vadības uzdevumu risināšanā dizaina projektos.

Speciālisti ar datordizainera kvalifikāciju prot plānot un organizēt savu vai citu darbu, izmantojot mūsdienīgu datorizētu programmnodrošinājumu, prot izstrādāt projektējamā objekta vizuālizāciju digitālā formātā; prot izstrādāt, apstrādāt, stilizēt un radikāli izmainīt grafisko attēlu un telpisko objektu (poligrāfijā, modelēšanā, vides dizainā un reklāmā) un kustīgo attēlu (video, animācijā) ar datora palīdzību, kā arī sagatavot tehnoloģiski pamatotu nepieciešamo dokumentāciju projekta realizācijai. Datordizaina speciālists savā praksē spēj profesionāli noformulēt darba uzdevumu un realizēt māksliniecisko ideju, izmantojot datortehnikas un citas mūsdienu tehnoloģijas iespējas. Viņam jāprot strādāt datordizaineru darba grupās, plānot un realizēt savu zināšanu un prasmju pilnveidošanu. Jāprot izmantot datordizainera zināšanas, prasmes un iemaņas projektēšanā ražošanas, vides dizainā, izglītības jomā, informācijas biznesā, reklāmā un poligrāfijā, modes industrijā, izklaidē un mākslā, WEB-portāla dizainā, multimēdiju projektos.

Jāprot produktīvi strādāt ierobežotu termiņu apstākļos, ar orientāciju uz augstu rezultativitātes pakāpi, jābūt prasmēm:
a) komunikācijas uzdevumu veikšanai:
• komunikabilitātei;
• fleksibilitātei;
• skaidras runas un pārliecinošas argumentēšanas prasmei,
• labai emocionālai pašregulācijai,
b) monotono mehānisko darbību precīzai veikšanai:
• noturīgai uzmanībai,
• labai koordinācijai,
• nevar būt daltoniķis vai ar citām redzes nepilnībām, kas traucē atšķirt līniju, proporciju, vizuālo ritmu, krāsu un toņu nianses,
• labai vizuālai un secību atmiņai;
c) intelektuālo uzdevumu veikšanai:
• informācijas trūkuma apstākļos induktīvās, reduktīvās un deduktīvās domāšanas produktīvai sintēzei,
• tehnoloģisko un ekonomisko ierobežojumu izpratnei,
• nepārtrauktai jauno tendenču/piedāvājumu analīzei, apzināšanai un integrēšanai produktīvā darbībā.

 1. Studiju programmas satura specifika
  Studiju saturs
1.Programmā maģistranti apgūst studiju kursus, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā un praksē: tiesības dizaina jomā, menedžments, mārketings un finanses Baltijas reģionā; projektu vadība; dizaina teorija un Baltijas reģiona dizaina vēsture; maģistra darba dizainā struktūra un prasības;
2.Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas un vadībzinību studiju kursi: ar profesionālo kvalifikāciju: stila, stilizācijas un stilistikas praktiskā studija (izvēles kurss vienā no modelēšanas tehnoloģiju virzienā), radošo industriju attīstības tendences, kreatīvā procesa kontrole un pilnveidošana, dizaina attīstības tendences, vizuālā tēla psiholoģija.
3. Profesionāli orientētos mākslas un dizaina nozares studiju kursos maģistranti apgūst: gleznošanu, zīmēšanu, koloristiku, burtu mācību, projektēšanu, dizaina vēsturi, radošo resursu teoriju, ergonomiku, stilu analīzi, inženieru psiholoģiju, vidi un vizuālo komunikāciju, reklāmas psiholoģiju, projektu funkcionālu analīzi;
datortehnoloģijas dizainā: vektorgrafikas redaktorus (CorelDraw, FreeHand, Adobe Illustrator), rastragrafikas redaktoru (Adobe Photoshop), 3D projektēšanas redaktorus (AutoCAD, 3dMAX), WEB -projektēšanas redaktorus (HTML, XML u.c.), animācijas redaktorus (Macromedia FLASH), multimediju redaktorus (Adobe Premier) u. c., 3D grafiskās vizualizācijas redaktorus, kas ļauj maģistrantiem plaši pielietot iegūtās zināšanas. Šie studiju kursi jāapgūst maģistrantiem bez profesionālās kvalifikācijas.
4.Liela uzmanība tiek pievērsta topošā speciālista sagatavošanai praktiskam darbam, tādējādi studiju procesā ir iekļautas profesionālās prakses, kur maģistranti nostiprina iegūtās zināšanas un pielieto tās praksē.
5. Studiju procesa kvalitāti garantē studijām atbilstošas programmas, materiāli-tehniskais nodrošinājums un kvalificēti docētāji – Latvijas un ārvalstu profesionāļi ar lielu darba pieredzi dizaina jomā, pazīstami praktiķi - mākslinieki, docenti, profesori, kā arī vieslektori no Latvijas un ārvalstīm (Lielbritānija, Lietuva, Krievija).

Sagatavošanas nodaļa

Interesentiem bez profesionālās kvalifikācijas tiek piedāvāta iespēja apmeklēt sagatavošanas kursus un apgūt zīmēšanas, gleznošanas, kompozīcijas un datorgrafikas pamatus Lomonosova iela 4, Rīgā, precīzāka informācija pa tālr. (371) 7100610.Maģistra darba (MA darba) NOLIKUMS un metodiskie noradījumi

PRAKSES METODISKIE NORĀDĪJUMI

NOLIKUMS par ievēlēšanu akadēmiskajos amatos

European Social Fund’s Project «Evaluation of Higher Education Programmes and Suggestions for Quality Improvement» APPLICATION short

European Social Fund’s Project «Evaluation of Higher Education Programmes and Suggestions for Quality Improvement» APPLICATION full

Sīkāk par programmu ...

 1. Pašnovērtējums

2011

2011. Pielikums

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Aicinām uz Baltijas Starptautiskās Akadēmijas Dizaina skolas
«Vides dizaina» un «Datordizaina» programmu studentu

Cienījamie BSA DS absolventi!
Sakarā ar BSA DS 20 gadu jubilēju tiek gatavots materiāls par absolventiem. Ir lūgums: atveriet pievienoto .psd failu ievietojiet un nosūtiet uz mihailkopeikin@bsa.edu.lv savu fotoattēlu ar tekstu aptuveni kā paraugā .jpg formatā
 1. Kontakti
BSA DS (mākslas virziena) direktors: prof., MG. ART (dizainā) Mihails Kopeikins
koordinātore studiju jautājumos: asoc. prof. MG. PAED, MG. ART (dizainā) Irina Kopeikina
Rīgā, Lomonosova iela 4, 209. kabinets,
tālr./fakss +371 67100610, +371 67100646
e- mail: mihails.kopeikins@bsa.edu.lv
Copyright © by The Baltic International Academy 2010