Programmas:

Koledžas programmas
Tieslietu zinātne
Mazā un vidējā biznesa vadība
Vides dizains
Sociālās palīdzības organizators
Profesionālais bakalaurs
Eiropas ekonomika un bizness
Finanšu vadība
Rakstveida un mutvārdu tulkošana
Kultūras vadība
Sabiedriskās attiecības
Tūrisma un viesmīlības vadība
Datordizains
Sociālais darbs
Psiholoģija
2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība
Tiesību zinātne
Uzņēmējdarbība
Akadēmiskais bakalaurs
Eiropas studijas
Programmēšana un datorprojektēšana
Maģistrantūra
Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana(prof.)
Privāttiesības(prof.)
Kriminaltiesības
Dizains(prof.)
Cilvēku resursu vadīšana (starpaugstskolu programma)
Eiropas studijas(akad.)
Starptautiskās finanses(prof.)
Komunikāciju stratēģiskā vadība izklaides un atpūtas industrijā
Sociālais darbs
Psiholoģija
Doktorantūra
Reģionālā ekonomika un ekonomiskā politika (starptautiskā doktorantūras studiju programma)
Juridiskā zinātne
Profesoru padome  Starptautiskā doktorantūra “Reģionālā ekonomika un ekonomiskā politika” (Latvija – Polija) Tālr.: +371 67100234
 
 1. Studiju programmas raksturojums
Studiju programmas nosaukums Reģionālā ekonomika un ekonomiskā politika
Studiju programmas kods 51310
Studiju programmas īstenošanas ilgums Pilna laika studijās 3 gadi (6 semestri) dienas studiju forma, nepilna laika studijās 4 gadi (8 semestri).
Programmas apjoms 120 KP
Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi Ekonomikas nozares doktorantūrā uzņem personas, kurām ir sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā vai vadībzinībās. Izņēmuma kārtā doktorantūrā var uzņemt ar maģistra diplomu sociālās zinātnēs un pieredzi promocijas darbam atbilstošā jomā vai zinātnisku publikāciju izvēlētā ekonomikas zinātnes apakšnozarē, un to izvērtē doktorantūras uzņemšanas komisija.
Iegūstamais grāds Ekonomikas doktora zinātniskais grāds

 1. Dati par licenci un akreditāciju

Akreditācijas lapu izsniegusi LR Izglītības un zinātnes ministrija, tās derīguma termiņš ir līdz 2020. gada 31.decembrim.

 1. Studiju programmas īstenošanas vieta

Programma tiek īstenota Rīgā.

 1. Valoda

Studijas notiek latviešu valodā. Studiju programmas īstenošanā piedalās arī viesdocētāji no citām valstīm, tādēļ daļa no studiju programmas kursiem ir iespējama arī angļu valodā vai citās svešvalodās (ar tulkojumu vai bez).

 1. Iegūstamais grāds

Ekonomikas doktora zinātniskais grāds (Dr.oec.)

Programmas mērķis ir ir dot iespēju ekonomikas doktorantiem apgūt augstākā līmeņa studiju metodes un pētniecības darba organizācijas, vadības principus, sagatavot kvalificētus speciālistus patstāvīgam zinātniskajam un pedagoģiskam darbam, iegūt starptautiski salīdzināmu kompetenci ekonomikas zinātnē un starptautiski pielīdzināmu zinātņu doktora grādu ekonomikā.

 1. Studiju programmas satura specifika

Ekonomikas doktora studiju programmas mērķis ir dot iespēju ekonomikas doktorantiem apgūt augstākā līmeņa studiju metodes un pētniecības darba organizācijas, vadības principus, sagatavot doktorantus patstāvīgam zinātniskajam un pedagoģiskam darbam, iegūt starptautiski salīdzināmu kompetenci ekonomikas zinātnē un starptautiski pielīdzināmu zinātņu doktora grādu ekonomikā. Doktora studiju programmas “Reģionālā ekonomika un ekonomiskā politika” realizācija notiks sadarbībā ar Podlaskas Valsts universitāti – (Polija).
Atbilstoši Latvijas Republikas zinātņu klasifikatoram no reģionālās ekonomikas un ekonomiskās politikas nozares BSA Ekonomikas doktora studiju programma iekļauj sekojošas apakšnozares:
• reģionālā ekonomika,
• tirgzinība,
• finanses un kredīts
• ES tautsaimniecība

Piedāvātajā doktora studiju programmā teik izmantotas dažādas studiju metodes un formas: analīze, ekspertīze, pētniecība, lekcijas un konsultācijas, doktorantu semināri.
Doktoranti studiju procesā apgūst (bloks A):
• Zinātniskās izziņas metodoloģiju un cilvēkrīcības zinātņu metodes;
• Ekonometriku un statistiku;
• Ekonomikas integrācijas un globalizācijas problēmas,
• Ekonomikas politiku;
• Reģionālo ekonomiku un pārvaldi.

Teorētisko kursu un praktisko iemaņu apgūšanai doktorantiem tiek piedāvātas lekcijas, semināri, praktiskie darbi, patstāvīgais darbs, referātu sagatavošana un nolasīšana auditorijā, grupu darbs, diskusijas, situāciju analīze u.c
BSA programmas B daļa ir paredzēti semināri doktorantu izvēlētajās ekonomikas zinātnes apakšnozarēs (9 KP ECTS) kā reģionālā ekonomika – “Reģionu attīstības teorija”, tirgzinība-“Tirgzinības ekonomiskās problēmas” , finanses un kredīts – “Finanšu-kredītu teorija un politika “ , ES tautsaimniecība un Svešvaloda (6 KP ECTS).
Doktorantam jānokārto promocijas eksāmeni apakšnozarē un svešvalodā, jāsagatavo un jāpublicē vismaz 3 raksti zinātniskos žurnālos (izdevumos) un jāziņo par promocijas darba rezultātiem vismaz 2 starptautiskās konferencēs.

C bloka izvēles disciplīnu doktorants var realizēt pedagoģiskās, analītiskās vai konsultatīvās darbības laikā, izvēloties ne mazāk kā trīs dažādas pozīcijas no piedāvātā plāna.
Var noklausīties kursu BSA maģistrantūras programmā, psiholoģijas un menedžmenta augstskolā, Podlaskas universitātē vai kādā citā augstākajā mācību iestādē Latvijā vai ārvalstīs.
• Izvēloties kursu, nepieciešams savu lēmumu saskaņot ar programmas vadītāju (direktoru) un zinātnisko vadītāju. Noklausītie kursi tiek ieskaitīti, ja tie atbilst izvēlētajam novirzienam doktorantūras studiju programmā, vai arī tie ir nepieciešami promocijas darba uzrakstīšanai. Pēc kursa noklausīšanās, doktorants iesniedz referātu lektoram. Doktorants referātu ar lektora vērtējumu iesniedz doktorantūras vadītājam.
• Tādas disciplīnas kā Pedagoģija (2KP), Sociālā psiholoģija (2 KP), Biznesa psiholoģija (2 KP) var tikt izvēlētas bez saskaņošanas ar doktorantūras vadītāju.
• Lekciju, seminārnodarbību sagatavošana un realizācija, bakalaura darbu vadīšana nostiprina doktoranta pētnieciskās un pedagoģiskās īpašības, bet šai darbībai ir jāatbilst doktordarba tēmai. Šajā pozīcijā doktorants iegūst ne vairāk kā 2 KP.
• Stažēšanās citos institūtos, pētniecisku projektu izstrāde un to vadība sniedz doktorantam iespēju papildus iegūt KP (sk.9.tab.).
Lai veiktu kredītpunktu uzskaiti, katra semestra beigās doktorants iesniedz doktorantūras vadītājam dokumentu, kas apstiprina veikto darbu C bloka izpildē.

 1. Pasniedzēji
Sīkāk
 1. Pašnovertējums
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014
2012-2013
 1. Kontakti
Programmas vadītāja: Dr.oec., prof. Inna Stecenko
Lomonosova 4, 113.kab., Rīga
tālrunis/fakss +371 67100234
e-mail: doktorantura@bsa.edu.lv

Pieņemšanas laiks:
Otrdiena 14:00-15:50
Ceturtdiena 16:00-17:30


 1. Dokumenti
NOLIKUMS par Baltijas Starptautiskās akadēmijas doktorantūru
1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
4.pielikums

Iesniegums.

Darba plāns.

Atskaite par darba izpildi.
 1. Pasākumi
Konference 13.12.2019

Sīkāk ...09.11.2019. diskusija

Sīkāk ...Hab.Dr. prof. Wojciech Kosedowsky (Polija) lekcija

Sīkāk ...25 maijā 2019 g. atklāta lekcija

Sīkāk ...
Konference 17-18.05.2019
Sīkāk ...

Sīkāk ...


Konference 07.12.2018
Sīkāk ...

Sīkāk ...

13.10.2018. Viesu lekcija
Sīkāk ...

26.05.2018 Plkst. 13:30 BMA 407 auditorijā, Lomanosova - 4 notiks doktora studiju programmas “Reģionālā ekonomika un ekonomiskā politika” Padomes sēdē.
Darba kārtībā:
1. Programmas “Reģionālā ekonomika un ekonomiskā politika” absolventu Lijas Beinertes un Margaritas Šalajevas promocijas darbu prezentēšana un apstiprināšana.
2. Programmas “Reģionālā ekonomika un ekonomiskā politika” doktorantes Olgas Subanovas promocijas darbu apstiprināšana.

Konference 17-18.05.2018
Sīkāk ...
Sīkāk ...

Konference 8.12.2017
Sīkāk ...
Sīkāk ...

BSA starptautiskās sadarbības stiprināšana.
Sīkāk ...

Konference 11-12.05.2017
Sīkāk ...
Sīkāk ...

Konference 09.12.2016
Sīkāk ...
Sīkāk ...

Vieslekcija 12.11.2016
Sīkāk ...

International scientific conference “Perspectives of Development of Economic Cooperation between the Baltic States and the East Asia.”
Sīkāk ...

Konferencija 11.12.2015
Sīkāk ...

Promocijas eksamena kārtošana. Jūnijs 2015
Sīkāk ...

2015. gada 11. decembrī Baltijas Starptautiskā akadēmija, Daugavpils Universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach rīkoja IV starptautisko zinātniski praktisko konferenci Transformācijas process tiesībās, reģionālajā ekonomikā un ekonomiskajā politikā: ekonomiski - politisko un tiesisko attiecību aktuālās problēmas.
Sīkāk...

V Starptautiskā jauno pētnieku un studentu zinātniski praktiskā konference « IZAICINĀJUMI UN IESPĒJU LAIKS: PROBLĒMAS, RISINĀJUMI, PERSPEKTĪVAS» Rīgā, 2015. gada 14.-15. majā
Sīkāk... 
Rakstu krājums ...

5.-6. jūnijā 2015. gadā bija organizēta V Starptautiskā zinātniski praktiskā konference « REĢIONĀLO EKONOMIKU TRANSFORMĀCIJA: STABILA ATTĪSTĪBA UN KONKURĒTSPĒJA»
Sīkāk... 
Sīkāk... 

2014. gada 12. decembrī. III Starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Transformācijas procesi tiesībās, reģionālajā ekonomikā un ekonomiskajā politikā: ekonomiski-politisko un tiesisko attiecību aktuālās problēmas”
Sīkāk... 
Rakstu krājums ...

2014. gada 12. decembrī. III. STARPTAUTISKĀ ZINĀTNISKI PRAKTISKĀ KONFERENCE “Transformācijas procesi tiesībās, reģionālajā ekonomikā un ekonomiskajā politikā: ekonomiski - politisko un tiesisko attiecību aktuālās problēmas”

2014. gada 30. maijā. V. Starptautiskā konference „Reģionālā attīstība: administrācija un ekonomika inovatīvā sabiedrībā”. (Varšava, Polija)
Sīkāk... 

2013. gada 10. Decembrī. II STARPTAUTISKĀ ZINĀTNISKI PRAKTISKĀ KONFERENCE “Transformācijas procesi tiesībās, reģionālajā ekonomikā un ekonomiskajā politikā: ekonomiski - politisko un tiesisko attiecību aktuālās problēmas”
Sīkāk...
Rakstu krājums

2013. gada 7.–8. jūnijā IV. Starptautiskā zinātniski praktiskā konference „Reģionālu ekonomiku transformācija: ilgtspējīga attīstība un konkurētspēja”
Sīkāk... 

2012. gada 7. decembrī.  STARPTAUTISKĀ ZINĀTNISKI PRAKTISKĀ KONFERENCE “Transformācijas procesi tiesībās, reģionālajā ekonomikā un ekonomiskajā politikā”
Sīkāk...
Rakstu krājums

2012.gada 10.jūnijā.III. Starptautiskā zinātniski praktiskā konference „Reģionalizācijas sabiedriskā dimensija”
Sīkāk...

 1. Absolventi.

Apsveicam Konstantīnu Savenkovu

Apsveicam Allu Iļjinu

Apsveicam Balajara Aļijeva

Apsveicam Zane Zeibote

Apsveicam Gulsaru Dyussembekovu.

Apsveicam Andreju Surmaču .

Apsveicam Danu Bekniyazovu.

Apsveicam Kristīnu Kalininu.

Apsveicam Maksimu Rapoportu.

Apsveicam Anvaru Irchaejevu.

Apsveicam Po Yuan-Hsiao.

Apsveicam Elenu Popovu

Copyright © by The Baltic International Academy 2010