Programmas:

Koledžas programmas
Tieslietu zinātne
Mazā un vidējā biznesa vadība
Vides dizains
Sociālās palīdzības organizators
Profesionālais bakalaurs
Eiropas ekonomika un bizness
Finanšu vadība
Rakstveida un mutvārdu tulkošana
Kultūras vadība
Sabiedriskās attiecības
Tūrisma un viesmīlības vadība
Datordizains
Sociālais darbs
Psiholoģija
2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība
Tiesību zinātne
Uzņēmējdarbība
Akadēmiskais bakalaurs
Eiropas studijas
Programmēšana un datorprojektēšana
Maģistrantūra
Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana(prof.)
Privāttiesības(prof.)
Kriminaltiesības
Dizains(prof.)
Cilvēku resursu vadīšana (starpaugstskolu programma)
Eiropas studijas(akad.)
Starptautiskās finanses(prof.)
Komunikāciju stratēģiskā vadība izklaides un atpūtas industrijā
Sociālais darbs
Psiholoģija
Doktorantūra
Reģionālā ekonomika un ekonomiskā politika (starptautiskā doktorantūras studiju programma)
Juridiskā zinātne
Profesoru padome  Eiropas studijas Tālr.: +371 26495978
 
 1. Studiju programmas raksturojums
Studiju programmas nosaukums Eiropas studijas
Padziļināto studiju virzieni Starptautiskās attiecības
Politoloģija
Augstākā akadēmiskā izglītība Akadēmiskais bakalaurs
Studiju programmas kods 43310
Studiju programmas īstenošanas ilgums 3 gadi (6 semestri) pilna laika studijas un 3,5 gadi (7 semestri) nepilna laika studijas
Programmas apjoms 120 kp
Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi Vidējā vispārējā izglītība
Iegūstamais grāds Sociālo zinātņu bakalaurs politoloģijā
 1. Dati par licenci un akreditāciju

Akadēmiskā bakalaura studiju programma Eiropas studijas ir akreditēta. Pēc studiju programmas sekmīgas absolvēšanas studenti saņem valsts atzītu diplomu.

Studiju programma ir akreditēta, akreditācijas lapu ir izsniegusi LR Izglītības un zinātnes ministrija, derīguma termiņš ir līdz 2019. gada 16. jūlijam.

 1. Programmas īstenošanas vietas:

Programma tiek īstenota Rīgā

 1. Valoda

Studiju programma ir angļu, taču studijas notiek multilingvāli: latviešu un angļu valodā - atkarībā no valodas, kuru studiju procesā izmanto vieslektori, kuri piedalās programmas īstenošanā.

 1. Iegūstamā kvalifikācija

Programmas īstenošanas rezultātā tiek sagatavoti speciālisti, kuri orientējas Eiropas Savienības politisko kursu attīstībā, tās iekšpolitikā un ārējā, un drošības politikā, ES integrācijas problēmās un institucionālajā attīstībā, tādējādi kļūstot par konkurētspējīgiem speciālistiem ne tikai vietējā, bet arī starptautiskā mērogā.

Eiropas studiju speciālistiem ir paredzams plašs daba lauks ārlietu resoros – LR Ārlietu ministrijā, ministriju, dažādu sabiedrisko un biznesa organizāciju ārējo sakaru nodaļās, pētnieciskajos institūtos un firmās. Iegūtā specialitāte dod iespēju strādāt kā padomniekiem dažāda līmeņa politiskajās institūcijās, kā arī par konsultantiem, analītiķiem un ierēdņiem.

Bakalaura grādu ieguvušie var sekmīgi turpināt Eiropas studijas maģistratūras programmās Latvijā un ārpus tās robežām, specializējoties izvēlētajos konkrētajos Eiropas studiju virzienos.

 1. Studiju programmas satura specifika

Studenti iegūst zināšanas studiju programmas virzienos: Vispārizglītojošie un politikas zinātnes teorētiskie pamatkursi. To vidū obligātie teorētiskie pamatkursi, vispārizglītojošie mācību kursi un citi politikas zinātnes kursi, kuri sniedz metodoloģiskās bāzes zināšanas un attīsta analītiskās pamatiemaņas - tādi kā Eiropas ideja, Latvijas politika, politikas teorija, politiskās ideoloģijas, salīdzinošā politika, starptautisko attiecību teorija. Studijās tiek iegūtas zināšanas arī specializētajos priekšmetos. To vidū ES institūcijas, ES ekonomiskā un monetārā politika, ES tiesiskie pamati, ES vides politika, Latvijas integrācija ES, Eiropas kopējā ārējā un drošības politika, ES reģionālā politika, diplomātiskais protokols u.c.

Virkne programmā paredzēto priekšmetu tiks veltīti starptautisko attiecību problemātikas apguvei: ES un Baltijas valstu attiecības, ES un Skandināvijas valstu politika, ES un Centrālā un Austrumeiropas politika, ES un Krievijas, Ukrainas un Baltkrievijas politika, ES un Eirāzijas politika, ES un ASV savstarpējo attiecību attīstība.

Izvēles kursi ir paredzēti vispārējā redzesloka paplašināšanai . Esošā programma paredz, ka šīs daļas ietvaros var apgūt divas ES valodas pēc izvēles.


  Sīkāk par programmu ...

  1. Pašnovertējums
  2008-2009
  2009-2010
  2010-2011
  2014-2015
  2017-2018

  1. Kontakti
  Programmas direktors Doc. Dr. phil. Mihails Rodins
  Tālrunis +371 67100229
  +371 26495978
  e-mail: mihailsrodins@inbox.lv
  Lomonosova 1/4-202.kab., Rīga
  Pieņemšanas laiks:
  Otrdien: 14.00-16.00
  Ceturtdien: 16.00 - 18.00Copyright © by The Baltic International Academy 2010