Programmas:

Koledžas programmas
Tieslietu zinātne
Mazā un vidējā biznesa vadība
Vides dizains
Sociālās palīdzības organizators
Profesionālais bakalaurs
Eiropas ekonomika un bizness
Finanšu vadība
Rakstveida un mutvārdu tulkošana
Kultūras vadība
Sabiedriskās attiecības
Tūrisma un viesmīlības vadība
Datordizains
Sociālais darbs
Psiholoģija
2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība
Tiesību zinātne
Uzņēmējdarbība
Akadēmiskais bakalaurs
Eiropas studijas
Programmēšana un datorprojektēšana
Maģistrantūra
Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana(prof.)
Privāttiesības(prof.)
Kriminaltiesības
Dizains(prof.)
Cilvēku resursu vadīšana (starpaugstskolu programma)
Eiropas studijas(akad.)
Starptautiskās finanses(prof.)
Komunikāciju stratēģiskā vadība izklaides un atpūtas industrijā
Sociālais darbs
Psiholoģija
Doktorantūra
Reģionālā ekonomika un ekonomiskā politika (starptautiskā doktorantūras studiju programma)
Juridiskā zinātne
Profesoru padome  Eiropas studijas Tālr.: +371 67100229, +371 29216425
 
  1. Studiju programmas raksturojums
Studiju programmas nosaukums Eiropas studijas
Studiju programmas kods 45310
Studiju programmas īstenošanas ilgums 2 gadi (4 semestri) pilna laika studijas
Programmas apjoms 80 kp
Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi bakalaura akadēmiskais vai profesionālais grāds sociālajās zinātnēs, vadībzinātnēs, ekonomikā vai tiesību zinātnēs
Iegūstamais grāds sociālo zinātņu maģistrs Eiropas studijās
  1. Dati par licenci un akreditāciju

Studiju programma ir akreditēta LR IZM līdz 16.07.2019

  1. Programmas īstenošanas vietas:

Programma tiek īstenota Rīgā

  1. Valoda

Studijas programmā notiek latviešu un angļu valodā - atkarībā no valodas, kuru apmācību procesā izmanto BSA docētāji un viesdocētājii, kuri piedalās programmas īstenošanā.

  1. Iegūstamā kvalifikācija

Programmā tiek sagatavoti speciālisti, kuri ne tikai orientējas Eiropas Savienības politisko kursu attīstībā, tās iekšpolitikā un ārējā un drošības politikā, ES integrācijas problēmās un institucionālajā attīstībā, bet arī spēj piedalīties ES politisko kursu izstrādē, analizējot kopīgo ES politiku un samērojot ES institūcijās izstrādātos politiskos kursus ar Latvijas specifiku, interesēm un iespējām, izstrādājot adekvātus politikas īstenošanas lēmumus Latvijā. Maģistra grādu ieguvušie speciālisti ne tikai spēj pildīt pieņemtos lēmumus, bet sekmīgi līdzdarboties lēmumu izstrādē un uzņemties vidējā un augstākā līmeņa vadības pienākumus Latvijas valsts iestādēs un biznesa struktūrās.

Eiropas studiju speciālistiem ir plašs daba lauks ārlietu resoros – LR ministrijās (ieskaitot ārlietu), dažādās sabiedriskajās un biznesa organizācijās, pētnieciskajos institūtos un firmās. Iegūtais grāds dod iespēju strādāt kā padomniekiem dažāda līmeņa politiskajās institūcijās, kā arī kā konsultantiem, analītiķiem un ierēdņiem.

Akadēmiskais maģistra grāds dod iespēju sekmīgi tupināt studijas doktorantūrā Latvijā un ārpus tās robežām, specializējoties izvēlētajos konkrētajos Eiropas studiju virzienos.

  1. Studiju programmas satura specifika

Studenti iegūst zināšanas studiju programmas virzienos: Vispārizglītojošie un politikas zinātnes teorētiskie pamatkursi. Attīsta Eiropas jautājumu speciālistu maģistra līmenī prasmi iedziļināties politiskā procesa analīzes metodoloģijā. To vidū ir tādi kursi kā Eiropas ideju attīstības analīze, politikas teorijas aktuālās problēmas, salīdzinošās politikas metodoloģija, ES politika un lēmumu pieņemšana, Eiropas integrācija un aktuālās problēmas Latvijā, ES politikas kvantitatīvā analīze. Ierobežotas izvēles kursi veido specifiskas zināšanas, saistītas ar Eiropas politikas problēmām un Eiropas Savienības politisko kursu attīstību un Latvijas integrāciju ES, kā arī ar ES un citu valstu starptautisko attiecību problemātiku. Tai skaitā tādi kursi kā ES integrācijas politiskā ekonomika, ES sociālās politikas ekonomiskie aspekti, globalizācija un glokalizācija, ES Konstitucionālais likums, ES-ASV attiecību analīze, ES-Krievijas attiecību analīze, ES-Eirāzijas attiecību analīze, Sabiedrības pārvaldes sociālās tehnoloģijas.

Maģistra darba izstrādes gaitā studenti patstāvīgi izstrādā aktuālo Latvijas integrācijas ES problēmu risinājumus, ka arī šo piedāvājumu teorētisko un empīrisko pamatojumu.

  1. Kontakti
Programmas direktors Doc. Dr. phil. Mihails Rodins
Tālrunis +371 67100229
+371 26495978
e-mail: mihailsrodins@inbox.lv
Lomonosova 1/4-202.kab., Rīga
Pieņemšanas laiks:
Otrdien: 14.00-16.00
Ceturtdien: 16.00 - 18.00Copyright © by The Baltic International Academy 2010