Programmas:

Koledžas programmas
Tiesību zinātne
Mazā un vidējā biznesa vadība
Vides dizains
Sociālās palīdzības organizators
Profesionālais bakalaurs
Eiropas ekonomika un bizness
Finanšu vadība
Rakstveida un mutvārdu tulkošana
Kultūras vadība
Mārketings, reklāma un sabiedriskās attiecības
Tūrisma un viesmīlības vadība
Datordizains
Sociālais darbs
Psiholoģija
2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība
Tiesību zinātne
Uzņēmējdarbība
Akadēmiskais bakalaurs
Eiropas studijas
Programmēšana un datorprojektēšana
Maģistrantūra
Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana(prof.)
Privāttiesības(prof.)
Kriminaltiesības
Dizains(prof.)
Cilvēku resursu vadīšana (starpaugstskolu programma)
Eiropas studijas(akad.)
Starptautiskās finanses(prof.)
Komunikāciju stratēģiskā vadība izklaides un atpūtas industrijā
Sociālais darbs
Psiholoģija
Doktorantūra
Reģionālā ekonomika un ekonomiskā politika (starptautiskā doktorantūras studiju programma)
Juridiskā zinātne
Profesoru padome



  Eiropas ekonomika un bizness Tālr.:+37167100628
 
 1. Studiju programmas raksturojums
Studiju programmas nosaukums Eiropas ekonomika un bizness
Padziļinātas sagatavošanas virzieni Eiropas ekonomika
Uzņēmējdarbības ekonomika
Augstākā profesionālā izglītība Augstākās profesionālās izglītības 2.līmeņa diploms
Programmas kods 42310
Studiju ilgums 4 gadi (8 semestri) pilna laika studijas (dienas un vakara nodaļas)
vai 4,5 gadi (9 semestri) nepilna laika studijas (neklātienes nodaļa – sestdienās)
Iestāšanās nosacījumi Vispārējā vidējā, vidējā profesionālā vai augstākā izglītība
Iegūstamais grāds Profesionālais bakalaurs finanšu vadībā
Iegūstamais grāds Profesionālā bakalaura grāds uzņēmējdarbībā
Kvalifikācija Ekonomists
Profesionālās kvalifikācijas 5.līmenis
 1. Dati par licenci un akreditāciju

Studiju programma « Eiropas ekonomika un bizness » ir akkreditēta līdz 2019.gada 23.maijām.

 1. Studiju programmas īstenošanas vieta

Programma tiek īstenota Rīgā.

 1. Valoda

latviešu un angļu-latviešu plūsmas. Nodarbības vada profesori, asociētie profesori, decenti, lektori un spesiālisti-praktiķi no Latvijas un citām valstīm.

 1. Profesijas apraksts

Tirgus prasības pastāvīgi aug. Mūsdienu ekonomistam ir jabūt vispusīgām zināšanām ekonomikā, finansu analītiskā, konsultatīvā un organizācijas jomās, precīzi jāorientējas kā Latvijas, tā Eiropas Savienības ekonomisko procesu dinamikā. Tieši zināšanas, prasmes un iemaņas ir nepieciešamas, lai vadītu firmas ekonomiskos procesus un resursus. Mērķis – efektīva to izmantošana, plānošana, ekonomiskās darbības prognozēšana, māka adaptēties dinamiski mainošā biznesa darbības vidē- tie ir noteicošie faktori jaunā speciālista konkurētspējai Eiropas darba tirgū. Ja vēl tam visam pievienojam svešvalodu un datortehnoloģiju zināšanas, spēju strādāt komandā, mēs iegūstam Eiropas līmeņa mūsdienu ekonomista portretu. Tieši šādu speciālistu sagatavošana notiek mūsu studiju programmā.

Mūsu programmas absolventi iegūst tādas kompetences, kas nodrošina iespēju veidot savu biznesa darbību, kā arī var veiksmīgi vadīt nodaļas un dienestus uzņēmējdarbības struktūrās daudzās jomās: banku un finansu, komercijas un tūrisma, apdrošināšanas un informatīvo tehnoloģiju u.c. jomās. Viņi var strādāt starptautisku kompāniju pārstāvniecībās, kas atrodas Latvijā, kā arī uzņēmējdarbības struktūrās Eiropas Savienībā. To apliecina mūsu absolventu veiksmīgas karjeras kā Latvijā, tā ārvalstīs – Lielbritānijā, Skotijā, Norvēģijā, Islandē u.c., strādājot banku, apdrošināšanas, nodokļu jomās u.c.,veidojot savas firmas.

Sīkāk ...

 1. Studiju programmas satura specifika

Mācību programma piedāvā ekonomistu-uzņēmēju padziļināto sagatavošanu Eiropas biznesa jomā, kas noteic specifiku un mūsu programmas atšķirību no citu Augstskolu programmu-analogiem.

Programmas realizācijai mums ir visi nepieciešamie nosacījumi:

 • Darbspējīga pasniedzēju komanda, kuras sastava ir ne tikai zinātnieki, zinātņu doktori, bet arī praktiķi, eksperti ar pieredzi biznesā un konsultēšanā
 • Laba materiālā bāze. Topošos studentus gaida ērtas auditorijas, datorklases, laboratorijas, treninga kabineti, bagāta ar literatūru bibliotēka
 • Studijas notiek latviešu, krievu un angļu valodās. Topošo speciālistu iespējas palielinās: viņi var viegli adaptēties multilingvālā vidē
 • Pie mums ir visdažādākās apmācības formas: lekcijas dialoga veidā, problēmlekcijas, treningi, patstāvīgais darbs, praktiskie uzdevumi, kas tiek risinati reālā kontekstā ar jūsu firmu darbību, studentu konferences un zinatniski semināri, disputi
 • Studenta dzīve nav tikai studiju darbs. Jūs varat izmantot savu radošo darbību, varat piedalīties studentu Parlamenta darbā, studentu vasaras nometņu darbā, komunicēt ar speciālistiem un studentiem no citām valstīm, izmēģināt savus spēkus zinātnē.
 • Mēs piedāvājam izglītības iegūšanas dažādas formas: dienas nodaļa, vakara nodaļa un neklātienes nodaļa. Neklātienes nodaļā studiju process notiek sestdienās, kas ir ērti tiem studentiem, kas apvieno studijas ar praktisko darbību
 • Tā kā mums ir plaši starptautiski kontakti, piedāvājam studentiem piedalīties starptautiskā ERASMUS programmā, starptautiskās studentu konferencēs un praksēs Eiropas Savienības valstīs
 • Iegūtais bakalaura grāds sniedz iespēju turpināt studijas akadēmiskajā vai profesionālajā maģistrantūrā, kas atļauj veikt pedagoģisko darbību, kā arī strādāt biznesa vidē vadošos amatos, kur nepieciešams maģistra grāds

Vasaras skola.
Kopā ar virzienu "Psiholoģija" un sadarbībā ar ārvalstu augstskolām, tiek organizēta vasaras studentu skola, gan Latvijā, gan ārvalstīs.

 1. Kontakti
Studiju programmas direktore Dr.sc.ing.,аs. prof. Ž.Caurkubule
Studiju programmas direktores palīdze Jūlija Mahmudova
Tel. +371 67100628,
e-mail: rector@psy.lv
Lomonosova iela 4, Rīga, Latvija 204.kab.

Pieņemšanas laiks:
Otrdien:14:00-16:00
Ceturtdien:16:00-18:00



Copyright © by The Baltic International Academy 2015