Programmas:

Koledžas programmas
Tieslietu zinātne
Mazā un vidējā biznesa vadība
Vides dizains
Sociālās palīdzības organizators
Profesionālais bakalaurs
Eiropas ekonomika un bizness
Finanšu vadība
Rakstveida un mutvārdu tulkošana
Kultūras vadība
Sabiedriskās attiecības
Tūrisma un viesmīlības vadība
Datordizains
Sociālais darbs
Psiholoģija
2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība
Tiesību zinātne
Uzņēmējdarbība
Akadēmiskais bakalaurs
Eiropas studijas
Programmēšana un datorprojektēšana
Maģistrantūra
Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana(prof.)
Privāttiesības(prof.)
Kriminaltiesības
Dizains(prof.)
Cilvēku resursu vadīšana (starpaugstskolu programma)
Eiropas studijas(akad.)
Starptautiskās finanses(prof.)
Komunikāciju stratēģiskā vadība izklaides un atpūtas industrijā
Sociālais darbs
Psiholoģija
Doktorantūra
Reģionālā ekonomika un ekonomiskā politika (starptautiskā doktorantūras studiju programma)
Juridiskā zinātne
Profesoru padome  Doktora studiju programma „Juridiskā zinātne” Tālr.: +37167100666
 
  1. Studiju programmas raksturojums
Doktora studiju programmas nosaukums Juridiskā zinātne
Studiju programmas kods 51380
Studiju programmas īstenošanas ilgums un apjoms 3 gadi (6 semestri) pilna laika studijās vai
4 gadi (8 semestri) nepilna laika studijās
Programmas apjoms 120 KP (180 ECTS)
Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi Akadēmiskais vai profesionālais maģistra grāds tiesību zinātnē vai tam pielīdzināma izglītība
Iegūstamais grāds Tiesību doktora zinātniskais grāds juridiskajā zinātnē (Dr.jur.)

  1. Dati par akreditāciju

Doktora studiju programma Juridiskā zinātne ir akreditēta ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Studiju akreditācijas komisijas 05.06.2013. lēmumu nr. 85. Akreditācijas termiņš - 2019. gada 4. jūnijs.

  1. Studiju programmas īstenošanas vieta

Programma tiek īstenota Rīgā.

  1. Valoda

Studijas notiek latviešu valodā. Studiju programmas īstenošanā piedalās arī vieslektori no citām valstīm, tādēļ daļa no studiju programmas iespējama arī citās svešvalodās (ar tulkojumu vai bez).

  1. Iegūstamais grāds

Tiesību doktora zinātniskais grāds juridiskajā zinātnē (Dr.jur.)

Programmas mērķis ir sagatavot kvalificētus speciālistus studiju un pētnieciskajam, kā arī darbam valsts iestādēs un citās struktūrās, kurās nepieciešamas augsta līmeņa juridiskās zināšanas, starptautiskiem standartiem atbilstoša kompetence juridiskajā zinātnē un zinātņu doktora grāds.

  1. Studiju programmas satura specifika

Doktora studiju programma ir veidota tā, lai obligātajā daļā tiktu apgūtas teorētiskās zināšanas un iegūtas pētnieciskās un pedagoģiskās prasmes, kuras veido pilnīgu pamatu patstāvīga zinātniskā pētījuma izstrādāšanai juridiskajā zinātnē. Programmas izvēles daļa paver iespēju plašākām un padziļinātām studijām doktorantu pētniecisko interešu jomās.

Studiju programmas ietvaros doktorantam jāveic dokumentēta:

1.Obligāto studiju priekšmetu apguve (A), iegūstot 12 kredītpunktus,
2.Ierobežotās izvēles studiju priekšmetu apguve (B), iegūstot 8 kredītpunktus,
3.Brīvās izvēles studiju priekšmetu apguve (C), iegūstot 6 kredītpunktus,
4.Pedagoģiskās prakses apguve(A), iegūstot 4 kredītpunktus,
5.Pētnieciskā darba izstrāde (A), iegūstot 90 kredītpunktus.

BSA doktorantūras studijās var specializēties krimināltiesībās, civiltiesībās, kriminālistikā vai arī starptautiskajās tiesībās, attiecīgi izvēloties piedāvātos ierobežotās izvēles un brīvās izvēles studiju priekšmetus.

Studiju programmas saturs:

Obligātie studiju priekšmeti (A)

tiesību teorija, zinātniskās izziņas metodoloģija, augstskolu pedagoģija un augstākās izglītības sistēmu transformācija, svešvaloda (angļu valoda, vācu valoda).

Ierobežotās izvēles studiju priekšmeti*) (B)-
Krimināltiesībās: krimināltiesības vai kriminālprocesa tiesības.
Civiltiesībās: civiltiesības vai civilprocesa tiesības.
Starptautiskajās tiesības: starptautiskās publiskās tiesības vai starptautiskās privātās tiesības.
Kriminālistikā: kriminālistikas teorija vai kriminālistiskā taktika un metodika.

*) Piebilde: ja doktorants izvēlas abus ierobežotās izvēles kursus, tad otro ieskaita kā brīvās izvēles kursu.

Brīvās izvēles studiju priekšmeti (C)
Krimināltiesībās: kriminālistika vai kriminoloģija vai kriminālsodu izpildes tiesības vai kriminālpolitika vai pierādījumu teorija kriminālprocesā.
Civiltiesībās: lietu tiesības vai pierādījumu teorija civilprocesā vai civiltiesisko strīdu alternatīvs risinājums vai intelektuālā īpašuma tiesības vai nodokļu tiesības.
Starptautiskajās tiesības: Eiropas Savienības tiesības vai starptautiskās tirdzniecības tiesības vai starptautiskās cilvēktiesības vai starptautiskās jūras tiesības vai starptautisko komerclīgumu tiesības.
Kriminālistikā: pirmstiesas izmeklēšanas organizācija vai kriminālistikas kriminālprocesuālās problēmas vai kriminālistiskā tehnika vai kriminālvides krimnālistiskais raksturojums vai Izmeklēšanas un operatīvās darbības integrācija.

Doktorantiem paredzēta pedagoģiskā prakse. Pedagoģiskā prakse (4 nedēļas) doktora eksāmena studiju kursā vai studiju kursā, kurš atbilst promocijas darba virzienam doktorantam jāiziet BSA vai citā akreditētā Latvijas vai citas valsts augstskolā, kurai ir promocijas tiesības.

Lai varētu notikt promocijas darba aizstāvēšana, doktorantam jānokārto noteiktie eksāmeni, kā arī jāsagatavo un jāpublicē vismaz 3 raksti zinātniskos recenzējamos žurnālos (izdevumos), piemēram, Administratīvā un Kriminālā Justīcija u.c., un jāziņo par promocijas darba rezultātiem vismaz 2 starptautiskās konferencēs vai semināros. Par starptautisko konferenci šīs studiju programmas ietvaros tiek uzskatīta tāda, kuru organizē vismaz 3 valstis.

Juridiskās zinātnes doktora grādu var piešķirt doktorantam, kurš patstāvīgi veicis oriģinālu pētījumu (tematiski vienotu zinātnisku publikāciju kopu, disertāciju vai monogrāfiju), kura rezultāti atzīstami par nozīmīgu ieguldījumu juridiskās zinātnes problēmu izpētē un kurš satura un metodoloģijas ziņā atbilst vispārpieņemtiem un starptautiskiem juridiskās zinātnes standartiem.

Doktorantam ne vēlāk kā studiju programmas studiju darba plānā norādītajā termiņā promocijas padomei jāiesniedz promocijas darbs latviešu valodā vai kādā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām, pievienojot izvērsta promocijas darba kopsavilkuma tulkojumu valsts valodā (ja darbs izstrādāts aizstāvēšanai ārvalsts augstskolā, tad tas iesniedzams šīs augstskolas noteiktajā valodā); tā kopsavilkums latviešu valodā, angļu valodā un vēl vienā svešvalodā, apliecība par studiju programmas izpildi, dzīves un darba gaitas apraksts (curriculum vitae) un publicēto darbu saraksts un to kopijas.

Pašnovērtējums

2017.-2018.

2015.-2016.

2013.-2014.

2012.-2013.

2011.-2012.

  1. Kontakti
Doktora studiju programmas „Juridiskā zinātne” direktors – Dr.iur., prof. Valērijs Reingolds
Lomonosova 1, 216.kab, Rīga, Latvija, LV-1019
Tālrunis: +371 67100666
e-mail: juridiska.zinatne@bsa.edu.lv

Pieņemšanas laiks:
otrdien 14:00-16:00
ceturdien 16:00-17:30


  1. Absolventi


Copyright © by The Baltic International Academy 2010