Programmas:

Koledžas programmas
Tiesību zinātne
Mazā un vidējā biznesa vadība
Vides dizains
Sociālās palīdzības organizators
Profesionālais bakalaurs
Eiropas ekonomika un bizness
Finanšu vadība
Rakstveida un mutvārdu tulkošana
Kultūras vadība
Mārketings, reklāma un sabiedriskās attiecības
Tūrisma un viesmīlības vadība
Datordizains
Sociālais darbs
Psiholoģija
2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība
Tiesību zinātne
Uzņēmējdarbība
Akadēmiskais bakalaurs
Eiropas studijas
Programmēšana un datorprojektēšana
Maģistrantūra
Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana(prof.)
Privāttiesības(prof.)
Kriminaltiesības
Dizains(prof.)
Cilvēku resursu vadīšana (starpaugstskolu programma)
Eiropas studijas(akad.)
Starptautiskās finanses(prof.)
Komunikāciju stratēģiskā vadība izklaides un atpūtas industrijā
Sociālais darbs
Psiholoģija
Doktorantūra
Reģionālā ekonomika un ekonomiskā politika (starptautiskā doktorantūras studiju programma)
Juridiskā zinātne
Profesoru padome  TIESĪBU ZINĀTNE +371 67100666
 
  1. Studiju programmas raksturojums
Studiju programmas nosaukums Tiesību zinātne
Augstākā profesionālā izglītība 1. līmeņa augstākā profesionālā izglītība
Studiju programmas kods 41380
Studiju programmas īstenošanas ilgums 2 gadi (4 semestri) - pilna laika klātienes studijas,
2,5 gadi (5 semestri) - nepilna laika studijās
Programmas apjoms 80 KP
Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi Vispārējā vidējā, profesionālā vidējā vai augstākā izglītība
Iegūstamā kvalifikācija
Kvalifikācijas līmenis
Jurista palīgs,
4.līmeņa profesionālā kvalifikācija
  1. Dati par licenci un akreditāciju

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Tiesību zinātne ir licencēta un akreditēta. Pēc studiju programmas sekmīgas absolvēšanas studenti saņem valsts atzītu diplomu.

Akreditācijas lapu izsniegusi LR Izglītības un zinātnes ministrija, derīguma termiņš ir līdz 2019. gada 6.jūnijam. °

  1. Studiju programmas īstenošanas vieta

Programma tiek īstenota Rīgā un BSA Daugavpilī.

  1. Valoda

Studijas notiek latviešu valodā.

Studiju programmas īstenošanā piedalās vieslektori, tādēļ daļa no studiju programmas iespējama arī citās svešvalodās.

  1. Iegūstamā kvalifikācija

Studiju programmas mērķis ir sagatavot kvalificētus juristu palīgus, kuri varētu izmantot iegūtās zināšanas un prasmi darbam valsts un pašvaldību institūcijās.

  1. Studiju programmas satura specifika

Imatrikulācija notiek pēc centralizēto eksāmenu un testa rezultātiem. Par profesionālās studiju programmas studentu var kļūt Latvijas Republikas pilsoņi, pastāvīgie Latvijas iedzīvotāji un citu valstu pilsoņi.

Programmu īsteno tiesību doktori un maģistri, docenti un profesori, vieslektori no citām Latvijas un ārzemes augstskolām, kā arī nozares profesionāļi.

Studentiem ir iespēja izmantot BSA bibliotēkas grāmatu fondu, kas regulāri tiek papildināts ar jaunāko literatūru. Studiju ēku korpusos regulāri darbojas augstskolas grāmatu kioski, kuros studenti var iegādāties jaunāko juridisko literatūru latviešu un krievu valodās.Studenti var izmantot bibliotēku lasītavās.

Internetā studenti var iegūt informāciju par konferencēm, jaunumiem zinātniskajā un studentu dzīvē, bibliotēkas fonda papildināšanu, nodarbību sarakstu.

Prakses laikā studenti var iepzīties ar jurista palīga darbu un izvērtēt iespēju turpināt mācības otrā līmeņa programmā.

Šī programma ir pirmais solis jurista kvalifikācijas iegūšanai.

  1. Kontakti
Studiju virziena “Tiesību zinātne” direktors Dr.jur. Dainis Mežulis
Tālr. +371 67100666
e-mail: dainis.mezulis@bsa.edu.lv
Lomonosova iela 1/4, 212 kab., Rīga
Pieņemšanas laiki :
otrdiena 14:00-16:00
ceturtdiena 16:00-17:30Copyright © by The Baltic International Academy 2010