Programmas:

Koledžas programmas
Tieslietu zinātne
Mazā un vidējā biznesa vadība
Vides dizains
Sociālās palīdzības organizators
Profesionālais bakalaurs
Eiropas ekonomika un bizness
Finanšu vadība
Rakstveida un mutvārdu tulkošana
Kultūras vadība
Sabiedriskās attiecības
Tūrisma un viesmīlības vadība
Datordizains
Sociālais darbs
Psiholoģija
2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība
Tiesību zinātne
Uzņēmējdarbība
Akadēmiskais bakalaurs
Eiropas studijas
Programmēšana un datorprojektēšana
Maģistrantūra
Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana(prof.)
Privāttiesības(prof.)
Kriminaltiesības
Dizains(prof.)
Cilvēku resursu vadīšana (starpaugstskolu programma)
Eiropas studijas(akad.)
Starptautiskās finanses(prof.)
Komunikāciju stratēģiskā vadība izklaides un atpūtas industrijā
Sociālais darbs
Psiholoģija
Doktorantūra
Reģionālā ekonomika un ekonomiskā politika (starptautiskā doktorantūras studiju programma)
Juridiskā zinātne
Profesoru padome  PRIVĀTTIESĪBAS Tālr. +371 67100666
 
 1. Studiju programmas raksturojums
Studiju programmas nosaukums Privāttiesības
Studiju programmas kods 46380
Studiju programmas īstenošanas ilgums un apjoms 1,5 gadi (3 semestri) pilna laika studijās
Programmas apjoms 60 KP
Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar 5 līmeņa profesionālo kvalifikāciju jurists vai juriskonsul
Iegūstamais grāds Profesionālais maģistrs privāttiesībās
Iegūstamā kvalifikācija jurists
 1. Dati par licenci un akreditāciju

Profesionālās augstākās izglītības studiju programma Privāttiesības ir licencēta un akreditēta. Pēc studiju programmas sekmīgas absolvēšanas, studenti saņem valsts atzītu diplomu.

Akreditācijas lapu izsniegusi LR Izglītības un zinātnes ministrija, tās derīguma termiņš ir līdz 2020. gada 31.decembrim.

 1. Studiju programmas īstenošanas vieta

Programma tiek īstenota Rīgā, Daugavpilī.

 1. Valoda

Studijas notiek latviešu valodā. Studiju programmas realizācijā regulāri piedalās viesprofesori un tiesību zinātņu speciālisti no citām valstīm, tādēļ daļa no studiju programmas iespējama arī citās svešvalodās (ar tulkojumu vai bez).

 1. Iegūstamais grāds

Studiju programma nodrošina augstas kvalifikācijas juristu sagatavošanu, kuri spējīgi sekmīgi konkurēt privāttiesību jomā darba tirgū gan Latvijā, gan Eiropas Savienībā. Maģistra profesionālais grāds studiju programmas absolventam dod tiesības strādāt pedagoģisku darbu un pasniegt tiesību zinātni skolās, koledžās un augstskolās, turpināt izglītību doktorantūrā, kā arī strādāt jurista profesijās, kurās saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem nepieciešams maģistra grāds.

 1. Studiju programmas satura specifika

Maģistranti iegūst fundamentālas zināšanas Latvijas un Eiropas Savienības valstu privāttiesībās.

Latvijas likumdošana ir pastāvīgi mainīga zināšanu, jēdzienu un darba metožu sistēma. To nevar apgūt ar vienkāršu atcerēšanos un atstāstu. Tādēļ studiju programmā, ņemot vērā attīstīto valstu labāko pieredzi, maģistranti apgūst prasmi:

 • patstāvīgi analizēt informāciju un pieņemt lēmumus;
 • argumentēt un pamatot savu pozīciju;
 • pierādīt savus uzskatus;
 • salīdzināt Latvijas un citu valstu tiesību normas;
 • izprast tiesību funkcionēšanas likumsakarības;
 • izmantot dažādas metodes darbā ar normatīvajiem aktiem.

Tas dod iespēju studiju procesā īstenot juridiskās izglītības koncepciju, kas atbilst mūsdienu prasību līmenim un ievēro arī Latvijas likumdošanas specifiku. Studiju programmas saturs ļauj īstenot Latvijas juridiskajai izglītībai aktuālos uzdevumus: Latvijas ekonomikas tiesiskā nodrošinājuma modernizāciju, kas nepieciešama pēc Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā un atbilstošas jaunās paaudzes kvalificētu juristu sagatavošanu.

 1. Kontakti
Maģistrantūra:
Tālr. +371 67100666
e-mail: ties.zin@bsa.edu.lv
Lomonosova iela 1/4, 212 kab., Rīga
Pieņemšanas laiki :
Otrdien 10:00-18:00
Trešdien 10.00-18.00
Ceturtdien 10:00-18:00
Uzņemšanas komisija
+371 67100610


Copyright © by The Baltic International Academy 2010