Programmas:

Koledžas programmas
Tieslietu zinātne
Mazā un vidējā biznesa vadība
Vides dizains
Sociālās palīdzības organizators
Profesionālais bakalaurs
Eiropas ekonomika un bizness
Finanšu vadība
Rakstveida un mutvārdu tulkošana
Kultūras vadība
Sabiedriskās attiecības
Tūrisma un viesmīlības vadība
Datordizains
Sociālais darbs
Psiholoģija
2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība
Tiesību zinātne
Uzņēmējdarbība
Akadēmiskais bakalaurs
Eiropas studijas
Programmēšana un datorprojektēšana
Maģistrantūra
Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana(prof.)
Privāttiesības(prof.)
Kriminaltiesības
Dizains(prof.)
Cilvēku resursu vadīšana (starpaugstskolu programma)
Eiropas studijas(akad.)
Starptautiskās finanses(prof.)
Komunikāciju stratēģiskā vadība izklaides un atpūtas industrijā
Sociālais darbs
Psiholoģija
Doktorantūra
Reģionālā ekonomika un ekonomiskā politika (starptautiskā doktorantūras studiju programma)
Juridiskā zinātne
Profesoru padome  TIESĪBU ZINĀTNE Tālr. +371 67100666
 
  1. Studiju programmas raksturojums
Studiju programmas nosaukums Tiesību zinātne
Augstākā profesionālā izglītība 2. līmeņa augstākās profesionālās izglītības iegūšanu
Studiju programmas kods 42380
Studiju programmas īstenošanas ilgums 4 gadi (8 semestri) - pilna laika studijās vai
4,5 gadi (9 semestri) - nepilna laika studijās
Studiju programmas apjoms 160 KP
Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi Vispārējā vidējā, profesionālā vidējā vai augstākā izglītība
Iegūstamā kvalifikācija
Kvalifikācijas līmenis
Juriskonsults,
5.līmeņa profesionālā kvalifikācija
  1. Dati par licenci un akreditāciju

Akreditācijas lapu izsniegusi LR Izglītības un zinātnes ministrija, tās derīguma termiņš ir līdz 2020. gada 31.decembrim.

  1. Studiju programmas īstenošanas vieta

Programma tiek īstenota Rīgā un BSA filiālēs Daugavpilī, Jēkabpilī, Jelgavā, Liepājā, Rēzeknē, Smiltenē un Ventspilī.

  1. Valoda

Studijas notiek latviešu valodā.

Studiju programmas īstenošanā regulāri piedalās vieslektori, tādēļ daļa no studiju programmas iespējama arī citās svešvalodās (ar tulkojumu vai bez).

  1. Iegūstamā kvalifikācija

Studiju programmas mērķis ir sagatavot konkurentspējīgus juriskonsultus, kuri varētu izmantot iegūtās zināšanas un prasmes darbam valsts un pašvaldības struktūrās, kā arī komercorganizācijās.

Studentiem tiek dota iespēja apgūt padziļinātas zināšanas jūras tiesību jomā, kuras paplašina turpmākās profesionālās darbības iespējas. Viens no studiju programmas uzdevumiem ir nodrošināt humanitāro un speciālo disciplīnu apgūšanu tādā līmenī, kas ļauj studentiem turpināt studijas augstskolas maģistrantūras studiju programmā Privātās tiesības.

  1. Studiju programmas satura specifika

Imatrikulācija notiek pēc centralizēto eksāmenu vai testa rezultātiem. Par profesionālās studiju programmas studentu var kļūt Latvijas Republikas pilsoņi, pastāvīgie Latvijas iedzīvotāji un citu valstu pilsoņi. Studiju programmā studē vairāk nekā 300 ārzemnieki no vairāk kā 10 pasaules valstīm, kas ir augsts rādītājs par programmas atzīšanu starptautiskajā līmenī.

Programmu īsteno tiesību doktori un maģistri, docenti un profesori, vieslektori no citām Latvijas un ārzemju augstskolām.

BSA studentiem ir iespēja izmantot BSA bibliotēkas grāmatu fondu, kas regulāri tiek papildināts ar jaunāko literatūru. Lai studējušie varētu sagatavot kvalitatīvus darbus un gūt plašāku priekšstatu par citu valstu tiesību sistēmām, BSA bibliotēka ir plašs literatūras klāsts angļu valodā. Gan Rīgā, gan visās filiālēs studējošiem ir pieeja žurnāliem, kas tiek piedāvāti elektroniskā veidā datu bāzē EBSCO un WESTLAX. Tajās ir vairāk kā 7000 žurnāli, tajā skaitā juridiskie žurnāli angļu un vācu valodā. Latvijas likumi ir pieejami datu bāzē NAIS.

Studiju ēku korpusos regulāri darbojas augstskolas grāmatu kioski, kuros studenti var iegādāties jaunāko juridisko literatūru latviešu un krievu valodās.

Studentiem pieejami datori bibliotēku lasītavās. Internetā studenti var iegūt informāciju par konferencēm, jaunumiem zinātniskajā un studentu dzīvē, bibliotēkas fonda papildināšanu, nodarbību sarakstu.

Analizējot informāciju par BSA Tiesību zinātne studiju programmas absolventu nodarbinātību, var apgalvot, ka tie ir pieprasīti darba tirgū un viņu profesionalitāte ļauj virzīties pa karjeras kāpnēm.

  1. Kontakti
Studiju virziena “Tiesību zinātne” direktors Dr.jur. Dainis Mežulis
Tālr. +371 67100666
Epasts: ties.zin@bsa.edu.lv
Lomonosova iela 1/4, 212 kab., Rīga
Pieņemšanas laiki :
otrdiena 14:00-16:00
ceturtdiena 16:00-17:30Copyright © by The Baltic International Academy 2010