Programmas:

Koledžas programmas
Tieslietu zinātne
Mazā un vidējā biznesa vadība
Vides dizains
Sociālās palīdzības organizators
Profesionālais bakalaurs
Eiropas ekonomika un bizness
Finanšu vadība
Rakstveida un mutvārdu tulkošana
Kultūras vadība
Sabiedriskās attiecības
Tūrisma un viesmīlības vadība
Datordizains
Sociālais darbs
Psiholoģija
2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība
Tiesību zinātne
Uzņēmējdarbība
Akadēmiskais bakalaurs
Eiropas studijas
Programmēšana un datorprojektēšana
Maģistrantūra
Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana(prof.)
Privāttiesības(prof.)
Kriminaltiesības
Dizains(prof.)
Cilvēku resursu vadīšana (starpaugstskolu programma)
Eiropas studijas(akad.)
Starptautiskās finanses(prof.)
Komunikācijas vadība izklaides un atpūtas industrijā
Sociālais darbs
Psiholoģija
Doktorantūra
Reģionālā ekonomika un ekonomiskā politika (starptautiskā doktorantūras studiju programma)
Juridiskā zinātne
Profesoru padome  “Komunikācijas vadība izklaides un atpūtas industrijā” Tālr.: +371 67100519
 
  1. Studiju programmas raksturojums
Studiju programmas nosaukums profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma “Komunikācijas vadība izklaides un atpūtas industrijā”
Studiju programmas kods 47812
Studiju programmas īstenošanas ilgums 1,5 gadi (3 semestri) vai 2 gadi (4 semestri)
pilna laika klātiene,
pilna laika neklātiene,
2 gadi (4 semestri) vai 2,5 gadi (5 semestri)
nepilna laika klātiene,
nepilna laika neklātiene,
tālmācība
Programmas apjoms 60 KP (ECTS 90) vai 80 KP (ECTS 120)
Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi - profesionālās augstākās izglītības bakalaura grāds sociālās, humanitārās un mākslas zinātnēs,
- 2.līmeņa augstākā profesionālā kvalifikācija sociālās, humanitārās un mākslas zinātnēs,
- citās zinātnēs ar nosacījumu, ja ir vismaz trīs gadu vadības pieredze vadītāja amatā,
- profesionālās augstākās izglītības bakalaura grāds citās zinātnēs (pedagoģiskajā, tehniskajā, eksaktajā zinātnē utt.) ar nosacījumu, ja ir vismaz trīs gadu vadības pieredze vadītāja amatā. (šajā gadījumā studentiem papildus ir jāapgūst daži studiju kursi sagatavošanas semestrī).
Iegūstamais grāds profesionālā maģistra grāds atpūtas un izklaides industrijas uzņēmumu vadībā
Iegūstamā kvalifikācija uzņēmuma vadītājs atpūtas un izklaides jomā
  1. Dati par licenci un akreditāciju

Pēc studiju programmas sekmīgas absolvēšanas studenti saņem valsts atzītu diplomu.

Akreditāciju izsniegusi LR Izglītības un zinātnes ministrija, un tās derīguma termiņš ir līdz 31.12.2019.

  1. Studiju programmas īstenošanas vieta

Programma tiek īstenota Rīgā un Daugavpilī.

  1. Valoda

Studijas notiek latviešu un angļu valodās. Nodarbības vada Baltijas Starptautiskās akadēmijas mācību spēki – profesori, kā arī vieslektori.

  1. Iegūstamais grāds

Studiju programma nodrošina augstas kvalifikācijas vadības speciālistu sagatavošanu, kuri ir spējīgi sekmīgi konkurēt atpūtas un izklaides industrijas darba tirgū Latvijā, ES un NVS valstīs.

Maģistra profesionālais grāds studiju programmas absolventam dod tiesības strādāt pedagoģisku darbu, veikt zinātnisko darbību un turpināt studijas doktorantūrā. Iegūtais grāds ļauj strādāt vadošajos amatos tūrisma un viesmīlības nozarē, atpūtas un izklaides industrijā, kurās nepieciešams maģistra grāds.

  1. Studiju programmas satura specifika

Programmas mērķis - augsti kvalificētu un konkurētspējīgu speciālistu sagatavošana atpūtas un izklaides nozarē, kuriem ir gan teorētiskās zināšanas, gan profesionālās prakses prasmes atbilstošas mūsdienu starptautisko prasību līmenim, - spēja radoši risināt uzdevumus, darbs starptautiskajās un starpdisciplinārās komandās, efektīva uzņēmumu un organizāciju vadība, projektu plānošana un to īstenošana Latvijā un ārvalstīs.

Studiju programma ietver humanitāro zinātņu bloku un vadības disciplīnu bloka, liela uzmanība ir pievērsta tēmām, kuras ir saistītas ar psiholoģiju un pedagoģiju, ir iespēja mācīties brīvas izvēles studiju disciplīnas, kuras ir aktuālas maģistrantu profesionālajām interesēm.

Liela uzmanība tiek pievērsta speciālistu radošajam sagatavošanas posmam.

Nozīmīga ir topošo speciālistu sagatavošana prakstiskam darbam, tādējādi studiju procesā ir iekļautas profesionālās prakses, kuru laikā maģistranti nostiprina iegūtās zināšanas un pielieto tās praksē.


Detalizētāk

Profesionālie un zinātniskie sakari ar dažādu valstu uzņēmumiem, iestādēm un augstskolām, dalība starptautiskās konferencēs ļauj nodrošināt daudzveidīgu apmācību, kura ir nepieciešama mūsdienu speciālistiem, kā arī veidot izpratni par mūsdienu tirgiem un patērētāju kultūru, ir iespēja strādāt ar dažādu kultūru pārstāvjiem, realizēt radošās darbības dažādās jomās, ātri reaģēt uz pārmaiņām, kuras norisinās starptautiskajos tirgos atpūtas un izklaides industrijā.Copyright © by The Baltic International Academy 2011