Programmas:

Koledžas programmas
Tiesību zinātne
Mazā un vidējā biznesa vadība
Vides dizains
Sociālās palīdzības organizators
Profesionālais bakalaurs
Eiropas ekonomika un bizness
Finanšu vadība
Rakstveida un mutvārdu tulkošana
Kultūras vadība
Mārketings, reklāma un sabiedriskās attiecības
Tūrisma un viesmīlības vadība
Datordizains
Sociālais darbs
Psiholoģija
2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība
Tiesību zinātne
Uzņēmējdarbība
Akadēmiskais bakalaurs
Eiropas studijas
Programmēšana un datorprojektēšana
Maģistrantūra
Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana(prof.)
Privāttiesības(prof.)
Kriminaltiesības
Dizains(prof.)
Cilvēku resursu vadīšana (starpaugstskolu programma)
Eiropas studijas(akad.)
Starptautiskās finanses(prof.)
Komunikāciju stratēģiskā vadība izklaides un atpūtas industrijā
Sociālais darbs
Psiholoģija
Doktorantūra
Reģionālā ekonomika un ekonomiskā politika (starptautiskā doktorantūras studiju programma)
Juridiskā zinātne
Profesoru padome  KULTŪRAS VADĪBA Tāl.: +371 67100638
 
 1. Studiju programmas raksturojums
Studiju programmas nosaukums Kultūras vadība
Padziļināto studiju virzieni • Kultūras projektu vadība
• Starpkultūru sakari “Latvija-Skandināvija”
Augstākā profesionālā izglītība 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība
Studiju programmas kods 42345
Studiju programmas īstenošanas ilgums un apjoms 4 gadi (8 semestri) - pilna laika studijas vai
4,5 gadi (9 semestri) - nepilna laika studijas
Studiju programmas apjoms 160 KP
Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi Vidējā vispārējā, vidējā profesionālā vai augstākā izglītība
Iegūstamais grāds Profesionālais bakalaurs kultūras vadībā
Iegūstamā kvalifikācija
Kvalifikācijas līmenis
Kultūras projektu vadītājs,
5.līmeņa profesionālā kvalifikācija
 1. Dati par licenci un akreditāciju

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Kultūras vadība ir licencēta un akreditēta. Pēc studiju programmas sekmīgas absolvēšanas studenti saņem valsts atzītu diplomu.

Licenci Nr. 04029-29 izsniegusi LR Izglītības un zinātnes ministrija, un tās derīguma termiņš ir līdz studiju programmas akreditācijas termiņa beigām.

Studiju programma ir akreditēta jau atkārtoti, derīguma termiņš ir līdz 2019.gada 11.jūnijam.

 1. Studiju programmas īstenošanas vieta

Programma tiek īstenota Rīgā.

 1. Valoda

Studijas galvenokārt notiek latviešu valodā (bez sadalījuma plūsmās). Studiju programmas īstenošanā regulāri piedalās vieslektori, tādēļ daļa no studiju programmas iespējama arī citās svešvalodās (ar tulkojumu vai bez).

 1. Iegūstamā kvalifikācija

Kultūras projektu vadītājs ir kvalificēts kultūras nozares speciālists, kurš nodrošina kompleksu projektu vai programmu vadīšanu un koordinēšanu; prot definēt un izstrādāt projektus dažādos kultūras novirzienos, t.sk.

 • izpildītājmākslas (teātra, koncertu, viesizrāžu u.c.) jomā;
 • vizuālās mākslas (izstāžu, plenēru, simpoziju u.c.) jomā;
 • dažādu festivālu, konkursu, sporta un tūrisma pasākumu rīkošanā.

Projektu vadītājs savā praksē spēj profesionāli pamatoti novērtēt radošo ideju, noformulēt projekta uzdevumu un īstenot to. Kultūras projektu vadītājam ir atbilstošas zināšanas, prasmes un iemaņas, lai plānotu un īstenotu valsts un starptautiskā mēroga projektus, kuri sekmē sabiedrības kultūras attīstību, saticību un toleranci.

Kultūras projektu vadītājs spēj nodrošināt radošo un finansu sadarbību ar iestādēm (valsts, starptautiskie fondi, asociācijas, komitejas, nevalstiskās organizācijas un privātpersonas), veicinot kultūras jomas pasākumu pieejamību plašākajai iedzīvotāju auditorijai, kā arī iesaistot kultūras norisēs plašu iedzīvotāju loku.

  Kultūras projektu vadītājs
 • veic kultūras nozares tendenču analīzi un kultūras pasākumu monitoringu;
 • nodrošina dialogu starp kultūrām un pieeju un dalību Eiropas Savienības kultūras dzīvē pēc iespējas plašam cilvēku lokam;
 • veicina Latvijas un ES kultūrpolitikas vadlīniju īstenošana;
 • veic starptautiskos projektus, iesaistot kultūras iestādes Latvijas novados;
 • rūpējas par kultūras nozares pieejamību plašai Latvijas iedzīvotāju auditorijai, kā arī par Latvijas tēla popularizāciju ārzemēs;
 • rūpējas par pasākumu mākslinieciskā līmeņa kvalitāti;
 • vada un organizē darbu radošajā grupā.
 1. Studiju programmas satura specifika

Profesionālā bakalaura studiju programma “Kultūras vadībā” Baltijas Starptautiskajā akadēmijā tiek īstenota kopš 2000.gada. Sākot ar 2015./2016. akadēmisko gadu programmā tiek ieviests jauns padziļināts virziens Kultūras mantojuma pārvaldība (menedžments), kur iekļauti tādi priekšmeti kā „Kultūras mantojuma aktualizēšanas un saglabāšanas formas”, „Ievads muzeoloģijā”, „Kultūras mantojuma pārvaldības tiesiskais un institucionālais ietvars”, „Kultūras pieminekļu aizsardzība”, „Kultūras atmiņa un kultūras mantojums” un citi.

Padziļināti apgūstot augstākminēto priekšmetu bloku, studenti gūs zināšanas un attīstīs kompetences, kas nepieciešamas kultūras mantojuma saglabāšanai, izmantošanai un attīstībai. Ar kultūras mantojuma saglabāšanu un attīstību saistītos projektus raksturo augsta prioritāte gan Eiropas Savienības, gan Latvijas kultūras politikā, kas studiju absolventiem nozīmē iespēju savu profesionālo darbību izvērst sabiedriski un valstiski nozīmīgā un atbalstītā jomā.

21.gs. ir sācies ar jauniem izaicinājumiem, uz kuriem atbildēt nāksies tiem, kas šodien vēl tikai mācās skolās: kā valstīm, tautām, reģioniem, minoritātēm saglabāt savu identitāti arvien pieaugošās globalizācijas apstākļos. Atbilde var būt tikai viena – kopjot un attīstot kultūras mantojumu. Kā to izdarīt ļaus saprast Kultūras mantojuma pārvaldības bloka priekšmetu apguve.

Studiju programmā ir iekļauts gan humanitārais bloks(mākslas, literatūras, teātra, mūzikas vēsture, filozofija, kultūras teorija, psiholoģija, socioloģija, semiotika u.c.), gan vadības zinātnes disciplīnu bloki(kultūras ekonomika, vadība, mārketings, projektu vadība, kultūras projektu finansēšana u.c.).

Programmas ietvaros studentiem ir iespēja padziļināti apgūt disciplīnu blokus sekojošās jomās:
 • projektu izstrāde, vadība un organizācija profesionālajā mākslā;
 • projektu izstrāde, vadība un organizācija populārā un atpūtas kultūrā;
 • starpkultūru projektu vadība un izstrāde (Latvija – Skandināvija ar zviedru valodas un kultūras studijām; Latvija – Krievija ar krievu valodas un kultūras studijām).

Studiju laikā studentiem tiek piedāvāta iespēja iegūt praktiskās iemaņas un pielietot savas teorētiskās zināšanas piedaloties studentu mākslas galerijas “BRIART” izstāžu organizācijā, saskarsmē ar profesionālajiem māksliniekiem, strādājot kā brīvprātīgiem palīgiem dažādās Latvijas aģentūrās, kuru darbības lauks ir kultūras pasākumu organizācija, kā arī piedalīties pētnieciskajā darbā un ziņot par sava darba rezultātiem starptautiskajās studentu konferencēs.

Projekti, kuru izstrādē un īstenošanā pēdējo gadu laikā piedalījušies mūsu nodaļas studenti:

 • Jauniešu un bērnu amatierteātru festivāls Krievu klasika Latvijā (kopš 2002.g. ikgadēji);
 • Bilžu biroja Bērnu kreatīvais festivāls (kopš 2003.g. ikgadēji);
 • Teātra festivāls Sprīdīša dzimšanas diena Ed. Smiļģa Teātra muzejā (2003.g. jūnijs);
 • Ukrainas mākslas dienas Latvijā: Ukraiņu jauno mākslinieku izstāde un radošā darbnīca (2003.g. vasara);
 • Baltijas Krievu institūts: pilsētas studentu svētki Studenčeskije Tatjanki (2003., 2004., 2005. janvāris);
 • Starptautiskās bērnu aizsardzības dienas ietvaros: Bērnu festivāls Krievu drāmas teātrī Rīgā (2003.g. un 2004.g. jūnijs);
 • Latvijas Tautas mākslas centrs: Latvijas Amatierteātru skats (2005.g. marts – maijs, novembris - decembris);
 • Bērnu zīmējumu konkurss Latvijas bērni zīmē vecās sinagogas (2005.g. maijs);
 • Latvijas Literatūras centrs: Latviešu grāmatu gadatirgus Zviedrijā (2005.g. septembris);
 • Fonds Pasaules kultūras: Baltijas vācu kultūras biedrību kongress Kultūras mantojums kultūru dialogā (2005.g. septembris);
 • Starptautiskās iecietības dienas ietvaros: Ceļojošā fotoizstāde Čigāni – klejojošā cilts (2005.g. novembris);
 • Rīgas mākslinieku izstādes Latvijas mākslas dienu ietvaros
Studentu mākslas galerija BRIART 2006.gada februārī svinēs 5 gadu jubileju. Šajā laikā Kultūras vadības nodaļas studenti BKI docētāju vadībā ir organizējuši vairāk nekā 50 lielu un mazu izstāžu, kuru autori bija Latvijas, Lietuvas, Skandināvijas, Somijas, Ukrainas mākslinieki.
 1. Kontakti
Programmas direktore Ilze Fedosejeva
e-mail: e-mail: ilze.fedosejeva@gmail.com
Tālrunis: +371 67100638
Lomonosova ielā 1, 211. kabinets, Rīgā, LV – 1003
Pieņemšanas laiks:
Otrdien 14.00 – 16.00
Ceturtdien 16.00 – 18.00Copyright © by The Baltic International Academy 2010