Programmas:

Koledžas programmas
Tieslietu zinātne
Mazā un vidējā biznesa vadība
Vides dizains
Sociālās palīdzības organizators
Profesionālais bakalaurs
Eiropas ekonomika un bizness
Finanšu vadība
Rakstveida un mutvārdu tulkošana
Kultūras vadība
Sabiedriskās attiecības
Tūrisma un viesmīlības vadība
Datordizains
Sociālais darbs
Psiholoģija
2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība
Tiesību zinātne
Uzņēmējdarbība
Akadēmiskais bakalaurs
Eiropas studijas
Programmēšana un datorprojektēšana
Maģistrantūra
Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana(prof.)
Privāttiesības(prof.)
Kriminaltiesības
Dizains(prof.)
Cilvēku resursu vadīšana (starpaugstskolu programma)
Eiropas studijas(akad.)
Starptautiskās finanses(prof.)
Komunikāciju stratēģiskā vadība izklaides un atpūtas industrijā
Sociālais darbs
Psiholoģija
Doktorantūra
Reģionālā ekonomika un ekonomiskā politika (starptautiskā doktorantūras studiju programma)
Juridiskā zinātne
Profesoru padome  Psiholoģija Tālr.: +371 67100204
 
 1. Studiju programmas raksturojums
Studiju programmas nosaukums Psihologa asistents
Augstākā profesionālā izglītība 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība.
Studiju programmas kods 42310
Studiju programmas īstenošanas ilgums 4 gadi (8 semestri) – pilna laika studijās,
4,5 gadi (9 semestri) – nepilna laika studijas
Studiju programmas apjoms 160 KP
Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi Vispārējā vidējā, profesionālā vidējā vai augstākā izglītība
Grāds Profesionālais bakalaurs psiholoģijā
Iegūstamā kvalifikācija
Kvalifikācijas līmenis
5.līmeņa profesionālā kvalifikācija ,,Psihologa asistents”
 1. Dati par licenci un akreditāciju

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Psiholoģija ir licencēta un akreditēta. Pēc studiju programmas sekmīgas absolvēšanas studenti saņem valsts atzītu diplomu.

Programma akreditēta līdz 18.06.2019.

 1. Programmas īstenošanas vietas:

Programma tiek īstenota Rīgā un BSA filiālēs: Liepājā, Daugavpilī, un Jelgavā.

 1. Valoda

Apmācība programmā notiek latviešu un angļu valodās:

Minētajās valodās tiek veidotas studentu plūsmas. Studentiem ir iespēja noteiktus priekšmetus izvēlēties un apgūt šajās valodās.

 1. Iegūstamā kvalifikācija

Studenti, kuri ir sekmīgi apguvuši studijas programmu, iegūst profesionālā bakalaura grādu un kvalifikāciju “Psihologa asistents” , kas atbilst 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartam un psihologa asistenta profesijas standartam, un atbilst profesionālajām kompetencēm. Iegūtās zināšanas un prasmes ļauj studentiem sniegt psiholoģisko atbalstu un palīdzību cilvēkiem un strādāt dažādās struktūrās, kā piemēram, skolās, organizācījās, sociālās palīdzības (krīžu centros), policijas pārvaldēs u.c., tādējādi paaugstinot viņu konkurētspēju darba tirgū.

Studiju programma sadarbojas ar dažādām Eiropas Universitātēm (Erasmus). Studentiem ir iespēja iziet praktiku un mācīties Igaunijā, Lietuvā, Spānijā, Polijā un citās Eiropas valstīs.

 1. Studiju programmas satura specifika

Studīju progrāma ir iekļauta vairākos blokos (mācību kursos):

 • Vispārizglītojošie kursi- filozofija, loģika, socioloģija, pedagoģijas pamati u.c.
 • Nozares pamatkursi- visparīga psiholoģija, psihes bioloģiskie pamati, psiholoģijas vēsture, attīstības psiholoģija, sociāla psiholoģija u.c.
 • Nozares profesionālie kursi- personības izaugsmes treniņš, saskarsmes psiholoģija, komunikatīvais treniņš, efektīvās pašprezentēšanas treniņš, psihofizioloģija u.c.
 • Studenti katru gadu savas teorētiskās zināšanas papildina praksē.
 • Kā arī katru gadu aizstāv kursa darbus un noslēdzot apmācības aizstāv sevis veiktu pētījumu.

Studenti iegūst specifiskās prasmes profesijā:

 • Veidot kontaktu ar klientu
 • Intervijā noteikt klienta vajadzības
 • Izvēlēties psiholoģiskās izpētes metodes atbilstoši klienta izpētes vajadzībām
 • Veikt klienta psiholoģisko izpēti/izvērtēšanu

Progrāmas ietvaros studentiem ir iespēja piedalities ikgadējā ,,Starptautiskā jauno pētnieku un studentu zinātniski praktiskā konferencē.” Konference notiek katru gadu decembra mēnesī. Tajā piedalās arī ārzemju studenti. Konferences dalībnieku zinātniskie raksti tiek publicēti zinātnisko rakstu krājumā.

Katru gadu oktobrī, Latvijā tiek organizētas ,,Psiholoģijas dienas,” kurās aktīvi piedalās studenti.

Arī ir iespēja noklausīties lekcijas, kuras nolasa dažādi ārzemju speciālisti.

Mācoties šajā progrāmā studenti piedalās dažādos sevis pilnveidošanas treniņos.

 1. Mācību plāns bakalaura studiju progrāmai ,,Psiholoģija” (pilna laika)
Sīkāk
 1. Studentu dzīve

Studentiem ir iespēja studiju laikā piedalīties dažādos pasākumos, kurus organizē paši studenti.

 1. Pašnovertējums
Programma 2015-2016
Virziens 2015-2016
Programma 2016-2017
Virziens 2016-2017
Programma 2017-2018
Virziens 2017-2018
 1. Kontakti
Lomonosova iela 4, 322 kab.
Tālr. +371 67100204
Studiju programmas “Psiholoģija” administrācijas darba laiks:
Otrdiena 14:00-16:00
Ceturtdiena 16:00-18:00Copyright © by The Baltic International Academy 2015