Programmas:

Koledžas programmas
Tieslietu zinātne
Mazā un vidējā biznesa vadība
Vides dizains
Sociālās palīdzības organizators
Profesionālais bakalaurs
Eiropas ekonomika un bizness
Finanšu vadība
Rakstveida un mutvārdu tulkošana
Kultūras vadība
Sabiedriskās attiecības
Tūrisma un viesmīlības vadība
Datordizains
Sociālais darbs
Psiholoģija
2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība
Tiesību zinātne
Uzņēmējdarbība
Akadēmiskais bakalaurs
Eiropas studijas
Programmēšana un datorprojektēšana
Maģistrantūra
Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana(prof.)
Privāttiesības(prof.)
Kriminaltiesības
Dizains(prof.)
Cilvēku resursu vadīšana (starpaugstskolu programma)
Eiropas studijas(akad.)
Starptautiskās finanses(prof.)
Komunikāciju stratēģiskā vadība izklaides un atpūtas industrijā
Sociālais darbs
Psiholoģija
Doktorantūra
Reģionālā ekonomika un ekonomiskā politika (starptautiskā doktorantūras studiju programma)
Juridiskā zinātne
Profesoru padome  Cilvēku resursu vadīšana Теl.: +371 66016100
 

Baltijas Starptautiskā akadēmija
Baltijas Psiholoģijas un menedžmenta augstskola

Starpaugstskolu profesionālā maģistra studiju programma
Cilvēku resursu vadīšana

  1. Studiju programmas raksturojums
Studiju programmas nosaukums Profesionālā maģistra programma «Cilvēku resursu vadīšana»
Studiju programmas kods 46345
Studiju programmas īstenošanas ilgums 1,5 gadi (3 semestri - 60 KP) - pilna laika studijās;
2,0 gadi (4 semestri - 60 KP) - nepilna laika studijās.
Programmas apjoms 60 KP
Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi Profesionālā bakalaura grāds sociālajā darbā, uzņēmējdarbības vadībā un uzņēmumu un iestāžu vadītāja kvalifikācija vai 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība sociālajās zinātnēs un vadības zinātnē, kas iegūta vismaz četros gados.
- Personas, kuras ieguvušas profesionālo augstāko izglītību, kas iegūta vismaz četros gados, citās nozarēs var tikt ieskaitīti profesionālās maģistrantūras programmā “Cilvēku resursu vadīšana” pēc sagatavošanas semestra pabeigšanas vai rakstiskā eksāmena nokārtošanas priekšmetos, kuri iekļauti sagatavošanas semestrī (eksāmena apmaksu nosaka BSA Senāts).
Iegūstamais grāds Profesionālā maģistra grāds cilvēku resursu vadībā
  1. Dati par licenci un akreditāciju

Profesionālā maģistra studiju programma Cilvēku resursu vadīšana ir akreditēta LR Izglītības un zinātnes ministrijā. Akreditācijas derīguma termiņš ir līdz 2019. gada 11.jūnijam.

  1. Studiju programmas īstenošanas vieta

Programma tiek īstenota Rīgā, kā arī Baltijas Starptautiskās akadēmijas un Baltijas Psiholoģijas un menedžmenta augstskolas filiālē Daugavpilī.

  1. Valoda

Studijas notiek latviešu valodā, dažas lekcijas notiek angļu valodā. Nodarbības vada Baltijas Starptautiskās akadēmijas un Baltijas Psiholoģijas un menedžmenta augstskolas mācību spēki – profesori, kā arī vieslektori un speciālisti menedžmenta un psiholoģijas jomā no Latvijas un citās ES valstīm, Krievijas, Ukrainas, Baltkrievijas.

  1. Profesijas apraksts

Profesionālā maģistra programma nodrošina augstas kvalifikācijas vadības speciālistu sagatavošanu cilvēku resursu vadības jomā. Maģistra grāds studiju programmas absolventam dod arī tiesības strādāt pedagoģisku darbu un turpināt studijas doktorantūrā. Iegūstamais grāds dod tiesības strādāt vadošajos amatos uzņēmējdarbības jomā, kur nepieciešams maģistra grāds.

  1. Programmas galvenais profesionālais mērķis

Veicināt topošo un esošo augstākā līmeņa vadītāju profesionālo un karjeras izaugsmi, lai viņi būtu spējīgi sekmīgi konkurēt un efektīvi strādāt gan Latvijas un Eiropas Savienības darba tirgū.

  1. Studiju programmas satura specifika

Studiju programma paredzēta cilvēkiem, kuri nevēlas apstāties savas profesionālās karjeras veidošanā, tiecas atjaunot profesionālās zināšanas un pilnveidot vadības prasmes. Programmas kursu apguves laikā maģistrantiem ir jāformē sistēmisks redzējums un izpratne par sarežģītiem sociālekonomiskiem objektiem, par cilvēkresursu vietu un lomu tajos, kā arī prasme pieņemt lēmumus un rīkoties nenoteiktības apstākļos. Studiju programmas Cilvēku resursu vadīšana saturs sevī iekļauj ne tikai dažādus vadības zinātnes priekšmetus: Sociālo un ekonomisko sistēmu vadīšana, Problēmsituāciju analīze un vadības lēmumu pieņemšanas metodes, Personāla vadības stratēģijas un tehnoloģijas, Informatīvo tehnoloģiju pielietošana menedžmentā, bet arī tādas disciplīnas kā Personāla mārketings, Profesionālās darbības psiholoģija, Darba un darba aizsardzības likumdošana u.c., kuri nepieciešami augstākā līmeņa vadītājam. Papildus tam, maģistranti var apgūt intensīvo lietišķās angļu valodas kursu Business English (papilus pamata programmai).

  1. Pašnovērtējums
2017-2018
Virziens 2017-2018
2016-2017
Virziens 2016-2017
2015-2016
Programma 2014-2015
Virziens 2014-2015
  1. Kontakti
Programmas direktore: doc. Veronika Siliņeviča
Lomonosova 4, 218.kab., Rīga
tālrunis/fakss +371 67100611
Mob.:29287555
e-mail:veronika.silinevicha@gmail.com


Copyright © by The Baltic International Academy 2010