Programmas:

Koledžas programmas
Tieslietu zinātne
Mazā un vidējā biznesa vadība
Vides dizains
Sociālās palīdzības organizators
Profesionālais bakalaurs
Eiropas ekonomika un bizness
Finanšu vadība
Rakstveida un mutvārdu tulkošana
Kultūras vadība
Sabiedriskās attiecības
Tūrisma un viesmīlības vadība
Datordizains
Sociālais darbs
Psiholoģija
2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība
Tiesību zinātne
Uzņēmējdarbība
Akadēmiskais bakalaurs
Eiropas studijas
Programmēšana un datorprojektēšana
Maģistrantūra
Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana(prof.)
Privāttiesības(prof.)
Kriminaltiesības
Dizains(prof.)
Cilvēku resursu vadīšana (starpaugstskolu programma)
Eiropas studijas(akad.)
Starptautiskās finanses(prof.)
Komunikāciju stratēģiskā vadība izklaides un atpūtas industrijā
Sociālais darbs
Psiholoģija
Doktorantūra
Reģionālā ekonomika un ekonomiskā politika (starptautiskā doktorantūras studiju programma)
Juridiskā zinātne
Profesoru padome  UZŅĒMĒJDARBĪBAS VADĪBA UN ADMINISTRĒŠANA Tālr.: +371 67100611
 
  1. Studiju programmas raksturojums
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana
Studiju programmas kods 46345
Studiju programmas īstenošanas ilgums 1,5 gadi (3 semestri) pilna laika studijās
2 gadi (4 semestri) pilna laika studijās
Programmas apjoms 60 KP
Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar 5 līmeņa profesionālo kvalifikāciju vai cita augstākā izglītība, saskaņā ar imatrikulācijas noteikumiem
Iegūstamais grāds Profesionālais maģistrs uzņēmējdarbības vadībā un administrēšanā
  1. Dati par licenci un akreditāciju

Profesionālās augstākās izglītības studiju programma Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana ir licencēta un akreditēta. Pēc studiju programmas sekmīgas absolvēšanas studenti saņem valsts atzītu diplomu.

Licenci Nr.04030-37 izsniegusi LR Izglītības un zinātnes ministrija, un tās derīguma termiņš ir līdz akreditācijas termiņa beigām.

Studiju programma ir akreditēta, akreditācijas lapu Nr.068-1053 izsniegusi LR Izglītības un zinātnes ministrija, derīguma termiņš ir līdz 11.06.2019.

  1. Studiju programmas īstenošanas vieta

Programma tiek īstenota Rīgā un BSA filiālēs.

  1. Valoda

Studijas notiek latviešu un angļu valodās. Studiju programmas īstenošanā regulāri piedalās viesprofesori, ekonomikas un vadības zinātņu speciālisti no citām valstīm, tādēļ daļa no studiju programmas iespējama arī citās svešvalodās (ar tulkojumu vai bez).

  1. Iegūstamais grāds

Studiju programma nodrošina augstas kvalifikācijas vadības speciālistu sagatavošanu, kuri spējīgi sekmīgi konkurēt uzņēmējdarbības jomā darba tirgū gan Latvijā, gan Eiropas Savienībā. Maģistra profesionālais grāds studiju programmas absolventam dod tiesības strādāt pedagoģisku darbu un pasniegt sociālās zinības (ekonomiku, vadībzinības) skolās, koledžās un augstskolās, turpināt izglītību doktorantūrā, kā arī strādāt uzņēmējdarbībā kā dažādu līmeņu vadītājam, kur nepieciešams maģistra grāds.

  1. Studiju programmas satura specifika

Studiju programma domāta tiem, kuri vēlas neapstāties savas profesionālās karjeras veidošanā, tiecas atjaunot profesionālās zināšanas un vadības prasmes.

Galvenais studiju programmas mērķis ir nodrošināt topošo un esošo augstākā līmeņa vadītāju profesionālo un karjeras izaugsmi, lai viņi būtu spējīgi sekmīgi konkurēt un efektīvi strādāt Latvijas un Eiropas Savienības darba tirgū.

Studijas maģistrantūrā motivē tālākai pašizglītībai un mūžizglītībai, informācijas sistematizēšanai un efektīvākam darbam.

Studiju programmas saturā iekļauti ne tikai dažādi vadības zinātnes priekšmeti (Firmas menedžments, Finansu menedžments, Starptautiskais mārketings, Projektu vadība, Personāla vadība, Informācijas tehnoloģiju pielietošana pārvaldē u.c.), bet arī tādi priekšmeti kā komercdarījumu nodokļi, ekonomiskā integrācija Eiropā, zinātnisko pētījumu loģika un metodoloģija, komercdarbības likumdošana, darba tiesības, darba aizsardzība u.c., kas nepieciešamas augstākā līmeņa vadītājam.

Papildus maģistranti var apgūt intensīvo lietišķās angļu valodas kursu Business English.

  1. Pašnovērtējums
2015-2016
2016-2017
2017-2018
  1. Kontakti
Programmas direktore: doc. Veronika Siliņeviča
Lomonosova 4, 218.kab., Rīga
tālrunis/fakss +371 67100611
Mob.:29287555
e-mail:veronika.silinevicha@gmail.comCopyright © by The Baltic International Academy 2007