Programmas:

Koledžas programmas
Tiesību zinātne
Mazā un vidējā biznesa vadība
Vides dizains
Sociālās palīdzības organizators
Profesionālais bakalaurs
Eiropas ekonomika un bizness
Finanšu vadība
Rakstveida un mutvārdu tulkošana
Kultūras vadība
Mārketings, reklāma un sabiedriskās attiecības
Tūrisma un viesmīlības vadība
Datordizains
Sociālais darbs
Psiholoģija
2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība
Tiesību zinātne
Uzņēmējdarbība
Akadēmiskais bakalaurs
Eiropas studijas
Programmēšana un datorprojektēšana
Maģistrantūra
Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana(prof.)
Privāttiesības(prof.)
Kriminaltiesības
Dizains(prof.)
Cilvēku resursu vadīšana (starpaugstskolu programma)
Eiropas studijas(akad.)
Starptautiskās finanses(prof.)
Komunikāciju stratēģiskā vadība izklaides un atpūtas industrijā
Sociālais darbs
Psiholoģija
Doktorantūra
Reģionālā ekonomika un ekonomiskā politika (starptautiskā doktorantūras studiju programma)
Juridiskā zinātne
Profesoru padome  VIDES DIZAINS Tālr.: +371 67100646
 
  1. Studiju programmas raksturojums
Studiju programmas nosaukums Vides dizains
Padziļināto studiju virzieni Interjera dizains
Vizuālā komunikācija
Augstākā profesionālā izglītība 1. līmeņa augstākās profesionālās izglītības iegūšanu
Studiju programmas kods 41214
Studiju programmas īstenošanas ilgums 2 gadi (4 semestri) pilna laika studijās (dienas un vakara studiju forma)
2,5 gadi (5 semestri) nepilna laika studijās (neklātienes studiju forma)
Studiju programmas apjoms 80 KP
Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi Vispārējā vidējā, profesionālā vidējā vai augstākā izglītība
Iegūstamā kvalifikācija
Kvalifikācijas līmenis
Vides dizainers,
4.līmeņa profesionālā kvalifikācija
  1. Dati par licenci un akreditāciju

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Vides dizains ir licencēta un akreditēta. Pēc studiju programmas sekmīgas absolvēšanas studenti saņem valsts atzītu diplomu.

Programma ir licencēta un akreditēta līdz 31.12.2017.

Virziens «Māksla» akreditēts IZM līdz 15.10.2019. (STUDIJU AKREDITĀCIJAS KOMISIJA, IZM, 2013.gada 11.aprīļa rīkojums Nr.114) 2013.gada 14.jūnijā 29. sēdes protokols)

Sīkāk...

Sīkāk...

  1. Studiju programmas īstenošanas vieta

Programma tiek īstenota Rīgā un Daugavpilī.

  1. Valoda

Studijas notiek latviešu valodā

  1. Iegūstamā kvalifikācija

Vides dizainers plāno un īsteno radošās idejas vides mākslas jomā, veidojot interjeru un eksterjeru noformējumu, vizuālo ārējo reklāmu un poligrāfijas projektus, kā arī noformē virtuālo vidi, veidojot Web lapas. Vides dizainers veic individuālo uzņēmējdarbību, veicot autoruzraudzību, vai strādā komandā, sadarbojoties ar arhitektiem, māksliniekiem un citiem speciālistiem.

Programmas absolventi veiksmīgi strādā arhitektu birojos, dizaina studijās un salonos, tipogrāfijās, reklāmas aģentūrās, kā arī uzņēmumos, kas ražo mēbeles un citu dizaina produkciju.

  1. Studiju programmas saturs

Studenti apgūst studiju priekšmetus, kas iepazīstina studējošos ar reklāmas rašanās vēsturi, autortiesību, mārketinga un uzņēmējdarbības pamatiem, psiholoģijas pamatiem.

Studenti apgūst vispārizglītojošos humanitāros studiju kursus: ārzemju mākslas vēsturi, 20.gs vēsturi un Latvijas vēsturi, kā arī apgūst profesionālo terminoloģiju svešvalodās.

Profesionāli orientētie nozares studiju kursi sniedz profesionālo sagatavotību mākslas un dizaina jomā.

Studējošie apgūst gleznošanu, zīmēšanu, kompozīciju, koloristiku, burtu mācību, datorgrafiku un citus priekšmetus.

Visi studējošie iemācās strādāt ar dažādiem grafiskiem un 3D redaktoriem: CorelDRAW, Adobe Photoshop, Cad, Macromedia Flash u.c.

Studiju programmas ietvaros studenti var izvēlēties kursus, kas ļaus padziļināti apgūt vienu no 2 novirzieniem:

  • Interjera dizains:arhitektūras pamati, rasēšana, perspektīva, interjera dizains un automatizētā projektēšana.
  • Vizuālā komunikācija: lietišķā grafika, maketēšana, poligrāfijas pamati un automatizētā projektēšana, animācija, Web-lapu veidošana, Web-lapu programmēšanas pamati un lietišķā grafika.

Studentiem ir iespēja papildināt savas zināšanas un iemaņas izvēles priekšmetos: fotogrāfijas pamati, floristika un keramika.

Liela uzmanība tiek pievērsta topošā speciālista sagatavošanai praktiskajam darbam. Studiju programmas ietvaros paredzētajās profesionālajās un plenēra praksēs studenti nostiprina savas zināšanas, pielietojot tās praktiski. Kvalitatīvu studiju procesa norisi garantē: akreditētā studiju programma, nepārtrauktā attīstībā esošā materiāli tehniskā bāze, augsti kvalificētais pasniedzēju sastāvs ar lielu darba pieredzi dizaina nozarē, pazīstami mākslinieki, kā arī vieslektori no Latvijas un ārvalstīm (Lielbritānijas, Lietuvas, Krievijas).

Iestāšanās testēšana

Iestājoties studiju programmā papildus ir jānokārto mākslas tests un datortests..

Sagatavošanas nodaļa

Visiem interesentiem tiek piedāvāta iespēja apmeklēt sagatavošanas kursus, kas nodrošina pamatus mācībām programmā. Kursos jūs apgūsiet zīmēšanas, gleznošanas, kompozīcijas un datorgrafikas pamatus.
Sagatavošanas kursu tālr. numurs: 67210310STUDIJU DARBA/PROJEKTA NOLIKUMS

The European Social Fund Project “The Evaluation of Higher Education Programmes and Suggestions for Quality Improvement” REPORT

NOLIKUMS par ievēlēšanu akadēmiskajos amatos

European Social Fund’s Project «Evaluation of Higher Education Programmes and Suggestions for Quality Improvement» APPLICATION short

European Social Fund’s Project «Evaluation of Higher Education Programmes and Suggestions for Quality Improvement» APPLICATION full

Sīkāk par programmu ...

  1. Pašnovērtējums

2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Aicinām uz Baltijas Starptautiskās Akadēmijas Dizaina skolas
«Vides dizaina» un «Datordizaina» programmu studentu

Cienījamie BSA DS absolventi!
Sakarā ar BSA DS 20 gadu jubilēju tiek gatavots materiāls par absolventiem. Ir lūgums: atveriet pievienoto .psd failu ievietojiet un nosūtiet uz mihailkopeikin@bsa.edu.lv savu fotoattēlu ar tekstu aptuveni kā paraugā .jpg formatā
  1. Kontakti
BSA DS (mākslas virziena) direktors: prof., MG. ART (dizainā) Mihails Kopeikins
koordinātore studiju jautājumos: asoc. prof. MG. PAED, MG. ART (dizainā) Irina Kopeikina
Rīga, Lomonosova iela 4, 209.kab.,
tālr./fakss +371 67100646,
e-pasts: vides.dizains@bsa.edu.lv
Dzelzceļu iela 3, Daugavpils, LV-5403
tālr./fakss 65444236.
Pieņemšanas laiki:
otrdiena 14:00-16:00
ceturtdiena 16:00-17:30Copyright © by The Baltic International Academy 2010