Eiropas ekonomika un bizness

Eiropas ekonomika un bizness

Programmas priekšrocības

Studiju programmas unikalitāte ir tās saturā, jo tā ir Eiropas līmeņa ekonomista sagatavošanas programma, kas ļauj absolventam iegūt ne tikai profesionālās kompetences uzņēmējdarbības vadībā, ņemot vērā Eiropas biznesa veikšanas īpatnības, bet arī citas kompetences ekonomista profesijā, lai vadītu ekonomiskos procesus un resursus makro- un mikrolīmenī.

Iegūstamās iemaņas

Biznesā darbojas likums: dari to, kas strādā. Mēs veidojam ekonomistus-uzņēmējus ar domāšanu, kuri ir spējīgi „iegūt” labumu no jebkuras informācijas.

Studiju programmas absolventi spēj analizēt un plānot dažādus ekonomiskos procesus tautsaimniecības līmeni, kā arī veikt komercsektora un publiskā sektora organizāciju saimnieciskas darbības un cilvēku, informatīvo un finanšu resursu un procesu pārvaldīšanu un novērtēšanu.

Karjeras iespējas

Studiju programmas apgūšana dos iespēju tās absolventiem strādāt gan tautsaimniecības līmenī, gan komercsabiedrībās jebkurā tautsaimniecības nozarē Latvijā un citās ES valstīs, gan dibināt savu uzņēmumu un/vai turpināt studijas maģistrantūrā.

Programmas saturs

Pirmajos divos studiju gados studenti galvenokārt apgūst obligātos studiju priekšmetus, tādējādi veidojot pēctecīgu ekonomikas zinātnes pamatu, zinātnes attīstības likumsakarību, dažādu nozaru teoriju un pētnieciskā darba pamatprincipu un metodoloģijas apguvi. Trešajā un ceturtajā studiju gadā studenti apgūst pārsvarā profesionālās izvēles priekšmetus, kas papildina priekšstatu par dažādam ekonomikas un uzņēmējdarbības nozarēm un apakšnozarēm, bet noslēgumā aizstāv bakalaura darbu.

Studiju virziena “Ekonomika” pašnovērtējums

Pašnovērtējumi programmas “Eiropas ekonomika un bizness”

Kontakti:

Programmas direktore Jūlija Mahmudova
e-mail: [email protected], [email protected]
tālr. +371 67100628

Lomonosova ielā 4, 403. kab., Rīgā

Pieņemšanas laiks:
otrdien 14:00-16:00
ceturdien 16:00-18:00