Psiholoģija

Psiholoģija

Licenču un akreditācijas dati

2. līmeņa augstākās profesionālās izglītības “Psiholoģija” mācību programmu ir licencējusi un akreditējusi Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija līdz 2019. gada 18. jūnijam. Programmas akreditācijas termiņi ir pagarināti līdz 2020. gada 31. septembrim saskaņā ar Latvijas augstskolu likuma grozījumi 48.panta 1.p.
Pēc sekmīgas mācību programmas apgūšanas studenti saņem Latvijas Republikas valsts diplomu.

Iespējas

Mācību procesā studentiem ir iespēja studēt Lietuvas, Ungārijas, Polijas, Spānijas un citu ES valstu universitātēs, kā arī apmeklēt ārvalstu speciālistu lekcijas. Erasmus + programmas ietvaros studenti katru gadu iziet praksi Lietuvā, Slovēnijā, Igaunijā un citās ES valstīs.
Bakalaura grāds dod iespēju turpināt studijas maģistrantūrā gan Latvijā, gan ārvalstīs.

Mācību programmas specifika

 • Mācību programmu realizē augsti kvalificēts profesoru – pasniedzēju sastāvs.
 • Programma sastāv no šādiem blokiem: vispārējās izglītības kursi; nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju studiju kursi; nozares profesionālās specializācijas studiju kursi; brīvās izvēles kursi (C bloks), kā arī prakse (pirmā kursa, otrā kursa, trešā kursa un pirmsdiploma prakse); valsts pārbaudījums.
 • Katru gadu studenti papildina savas teorētiskās zināšanas izejot praksi dažādās organizācijās.
 • Studenti izstrādā kursa darbus un bakalaura darbu zinātniskā vadītāja vadībā, izmantojot zinātniski – pētnieciskās laboratorijas pētījumu bāzi virzienam „Psiholoģija”.
 • Mācību procesā studenti piedalās starptautiskās studentu zinātniskās konferencēs. Kopā ar mācībspēkiem, konferenču dalībnieku zinātniskie raksti tiek publicēti starptautisko konferenču un žurnālu zinātniskajos darba krājumos.
 • Katru gadu oktobrī BSA notiek Psiholoģijas dienas, kas studentiem sniedz iespējas profesionāli un personīgi pilnveidoties.

Studiju kursi, kas iekļauti profesionālā bakalaura studiju programmas “Psiholoģija” galvenajos blokos:

Vispārizglītojošie kursi

 • Zinātniskā un studiju darba teorija un metodika
 • Mūsdienu tehnoloģijas darbā ar informāciju
 • Loģika
 • Komercdarbības pamati
 • Tiesību pamati un profesionālās darbības tiesiskā regulēšana
 • Civilā aizsardzība un vides aizsardzība
 • Filozofija
 • Socioloģija
 • Profesionālā angļu valoda (angļu, vācu)
 • Pasaules kultūras attīstības pamatvirzieni

Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju studiju kursi

 • Vispārīgā psiholoģija
 • Vispārīgā psiholoģija (praktikums)
 • Psihes bioloģiskie pamati
 • Psiholoģijas vēsture
 • Attīstības psiholoģija
 • Sociālā psiholoģija
 • Sociālā psiholoģija (praktikums)
 • Neiropsiholoģija
 • Eksperimentālā psiholoģija
 • Eksperimentālā psiholoģija (praktikums)
 • Psiholoģiskā pētījuma metodoloģija
 • Neiropsiholoģija (praktikums)
 • Personības psiholoģija

Nozares profesionālās specializācijas studiju kursi

 • Ievads specialitātē
 • Psiholoģijas nozares un profesionālās darbības jomas
 • Statistisko datu matemātiskā apstrāde
 • Psihofizioloģija
 • Kognitīvā psiholoģija
 • Veselības psiholoģija (Stresa menedžments)
 • Psihologa darba ētika
 • Pētījumu datu datorapstrāde
 • Saskarsmes psiholoģija
 • Diferenciālā psiholoģija
 • Psihometrika
 • Psihodiagnostika
 • Ievads psiholoģiskā konsultēšanā
 • Klīniskā psiholoģija
 • Ievads juridiskajā psiholoģijā (Penitenciārā psiholoģija)
 • Organizāciju psiholoģija
 • Ievads psihiatrijā
 • Ievads psihoterapijā
 • Ģimenes psiholoģija

Izvēles kursi (C bloks)

Prakse

Valsts pārbaudījums

Karjeras iespējas

Iegūtās zināšanas un prasmes ļauj absolventiem strādāt par psihologa asistentu dažādās organizācijās, piemēram, skolās, sociālajos (krīzes) centros un sanatorijās. Speciālists var strādāt:

 • kā psihologs-konsultants pirmsskolas un izglītības sistēmā, kā arī sociāla jomā;
 • psiholoģiskās konsultācijas centros (ģimene, indivīds, koučings),
 • slimnīcās un klīnikās,
 • organizācijās.

Programmas direktore prof. Irina Plotka
e-mail: irinaplotka@inbox.lv
tālr. +371 67100204

Programmas direktores asistente Biruta Urbāne
tālr. +371 67100204

Lomonosova 4, к. 322, Rīga

Pieņemšanas laiks:
Otrdien 14:00-16:00
Ceturtdien 16:00-18:00

istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
dubai escortsdubai escortsdubai escortsdubai escorts
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
dubai escortsdubai escortsdubai escortsdubai escorts
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort