Psiholoģija

Psiholoģija

Programmas priekšrocības

Baltijas Starptautiskās akadēmijas akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Psiholoģija” apmācības specifika izpaužas eksperimentālās psiholoģijas, kognitīvās psiholoģijas, neiropsiholoģija, sociālās psiholoģijas, implicītās sociālās izziņas paradigmā. Studenti ne tikai iegūst pamatstudiju kursu teorētiskās zināšanas, bet arī apgūtās zināšanas spēj izmantot praktiskās nodarbībās, kuras tiek veiktas Neirokognitīvo un implicīto procesu izpētes laboratorijā.

Programmas padziļināti studiju kursi: sociālā psiholoģija, organizāciju psiholoģija, kognitīvā psiholoģija, neiropsiholoģija, eksperimentālā psiholoģija, implicītā sociālā izziņa.

Iegūstamās zināšanas, prasmes un kompetences

Zināšanas:

• Ir sistemātiskas zināšanas par galvenajām psiholoģijas jomām, spēj analizēt, salīdzināt un kritiski novērtēt svarīgākās pētījuma teorijas un metodes psiholoģijas un ar to saistīto disciplīnu kontekstā.
• Spēj parādīt attiecīgās zinātnes nozares vai profesionālās jomas svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni gan psiholoģijas zinātnē, gan tās starpnozaru aspekta kontekstā.
• Ir zināšanas par to, kādā veidā psiholoģiskos fenomenus var izpētīt un izskaidrot no dažādu viedokļu aspektiem.
• Ir zināšanas par psiholoģiskā pētījuma metodoloģijas pamatiem un to veidošanas principiem, kā arī pamatzināšanas par psiholoģiskā pētījuma un tā novērtēšanas metodēm.
• Ir zināšanas par ētisko principu ievērošanu, uz kuriem balstās psihologa darbs.

Prasmes:

• Spēj izmantot analītisko un kritisko domāšanu, kā arī zinātniskas pieejas un efektīvas stratēģijas problēmu risināšanai.
• Spēj demonstrēt efektīvas komunikācijas prasmes.
• Spēj plānot, atlasīt svarīgāko informāciju un veikt pētījumu; analizēt, interpretēt un prezentēt iegūtos datus ar dažādām metodēm.
• Spēj uzņemties atbildību un izrādīt iniciatīvu strādājot individuāli, komandā vai vadot citus cilvēkus,
• Spēj formulēt un analītiski aprakstīt psiholoģijas zinātnei atbilstīgu informāciju, psiholoģijas zinātnes nozarei atbilstīgas problēmas un to risinājumus, tos izskaidrot, prezentēt un argumentēti diskutēt par tiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem.
• Spēj patstāvīgi strukturēt savu apmācību, virzīt savu turpmāko apmācību un profesionālo attīstību, demonstrēt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā, uzņemties atbildību un iniciatīvu veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku darbu, pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos.

Kompetences:

• Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt, analizēt un kritiski vērtēt informāciju no dažādiem avotiem un to izmantot.
• Ir kritiska pieeja zināšanām kopumā un īpaši psiholoģiskām zināšanām.
• Spēj pieņemt lēmumus un risināt problēmas, balstoties uz empīriski pamatotām zināšanām psiholoģijā un citās sociālajās zinātnēs.
• Spēj patstāvīgi un korekti izstrādāt psiholoģisku pētījumu.
• Spēj novadīt pētījumu psiholoģijas jomā, kas atbilst psiholoģijas pamatprincipiem un ētikai.
• Spēj cienīt zinātniskās vērtības, piemēram, atvērtību, racionalitāti, precizitāti un intelektu, kā arī izprast atšķirību starp zināšanām un viedokļiem.
• Spēj novērtēt savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību, piedalīties psiholoģijas zinātnes jomas attīstībā.

Karjeras iespējas

• Akadēmiskā bakalaura grāds dod tiesības turpināt studijas maģistra studiju programmā, profesionālajā maģistra studiju programmā un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā, ja ir izpildītas attiecīgās studiju programmas uzņemšanas prasības, kuras ietver atbilstošas priekšzināšanas sekmīgai šīs studiju programmas apguvei (Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu Ministru kabineta noteikumi Nr.240).
• Studiju programmas absolventiem ir iespēja veikt psiholoģiska rakstura pētījumus dažādās pētniecības iestādēs, veicot intervijas, apstrādājot datus; strādāt profesijās, kur nepieciešamas labas saskarsmes prasmes un spēja strādāt komandā.

Programmas saturs

1. studiju gads. Apgūsi vispārizglītojošos studiju kursus, kā arī daļu no nozares teorētiskajiem kursiem – vispārīgo psiholoģiju, personības psiholoģiju, mūsdienu psiholoģijas vēsturi, psihes bioloģiskie pamati, psihologa profesionālo darbību un ētiku, socioloģija, loģika un retorika, saskarsmes psiholoģija, statistikās metodes psiholoģijā, psiholoģiskā pētījuma metodoloģija un metodes, kā arī apgūsi svešvalodu (Angļu/ Vācu) psiholoģijā. Studiju gada noslēgumā izstrādāsi pirmo studiju darbu. Iziesi psiholoģiskās izpētes praksi.
2. studiju gads. Apgūsi psiholoģiskās pētniecības, izpētes un nozares teorētiskos kursus –attīstības psiholoģiju, kognitīvā psiholoģija, eksperimentālo psiholoģiju, neiropsiholoģiju, psihometriku, sociālo psiholoģiju, ievads psiholoģiskajā konsultēšanā. Studiju gada noslēgumā izstrādāsi otro studiju darbu. Iziesi akadēmisko praksi.
3. studiju gads. Apgūsi psiholoģijas nozaru kursus un blakusnozaru kursus – ievads filozofijā un apziņas filozofijas problēmas, ģimenes psiholoģija, organizāciju psiholoģija, veselības psiholoģija, ievads implicītā sociālā izziņā, ievads juridiskā psiholoģijā, diferenciālā psiholoģija, informācijas tehnoloģijas psiholoģijā, patopsiholoģija. Papildus apgūsi arī brīvās izvēles kursus (Reklāmas psiholoģija un PR, Ievads kritiskā domāšanā, Emocijas psiholoģijā). Studiju noslēgumā izstrādāsi bakalaura darbu.

Kontakti

Programmas direktore prof. Irina Plotka
e-mail: [email protected]
tālr. +371 67100204

Programmas direktores asistente Biruta Urbāne
tālr. +371 67100204

Lomonosova 4, к. 322, Rīga

Pieņemšanas laiks:
Otrdien 14:00-16:00
Ceturtdien 16:00-18:00

Преимущества программы

Специфика обучения на программе академического бакавриата БМА „Психология” основана на парадигме экспериментальной психологии, когнитивной психологии, нейропсихологии, социальной психологии, имплицитного социального познания. Студенты не только приобретают теоретические знания по базовым учебным курсам, но и могут использовать полученные знания на практических занятиях, которые проводятся в Лаборатории исследования нейрокогнитивных и имплицитных процессов. 

Курсы углубленного изучения программы:

социальная психология, организационная психология, когнитивная психология, нейропсихология, экспериментальная психология, имплицитное социальное познание.

Приобретаемые знания, навыки и компетенции

Знания:

• Систематические знания в основных областях психологии, способность анализировать, сравнивать и критически оценивать наиболее важные исследовательские теории и методы в контексте психологии и смежных дисциплин.
• Способность показать понимание наиболее важных концепций и закономерностей как в области психологии, так и в контексте ее междисциплинарного аспекта.
• Знание того, как психологические явления могут быть изучены и объяснены с разных точек зрения.
• Знание основ методологии психологического исследования и принципов их формирования, а также базовые знания психологического исследования и методов его оценки.
• Знание этических принципов, на которых основана работа психолога.

Навыки:

• Умение использовать аналитическое и критическое мышление, а также научные подходы и эффективные стратегии для решения проблем.
• Способность демонстрировать эффективные навыки коммуникации.
• Умение планировать, выделять наиболее важную информацию и проводить исследования; анализировать, интерпретировать и презентовать полученные данные различными методами.
• Способность брать на себя ответственность и проявлять инициативу, работая индивидуально, в команде или руководя другими людьми.
• Способность формулировать и аналитически описывать информацию, проблемы,
имеющую отношение к науке психологии, и  их решения; объяснять, презентовать и аргументированно обсуждать их как со специалистами, так и не со специалистами.
• Способность самостоятельно структурировать свое обучение, направлять дальнейшее обучение и профессиональное развитие, демонстрировать научный подход к решению проблем, брать на себя ответственность и инициативу, работая индивидуально, в команде или руководя другими людьми, принимать решения и находить творческий подход в изменяющихся или неопределенных условиях.

Компетенции:

• Способность  самостоятельно получать, отбирать, анализировать и критически оценивать информацию из различных источников и использовать ее.
• Критический подход к знаниям в целом и психологическим знаниям в частности.
• Способность принимать решения и решать проблемы на основе эмпирических знаний в области психологии и других социальных наук.
• Способность самостоятельно и корректно осуществлять психологические исследования.
• Умение проводить исследования в области психологии в соответствии с основными принципами психологической этики.
• Умение уважать научные ценности, такие как открытость, рациональность, точность и интеллект, а также понимать разницу между знаниями и мнениями.
• Умение оценивать влияние своей профессиональной деятельности на окружающую среду и общество, участвовать в развитии психологической науки.

Возможности карьеры

• Академическая степень бакалавра дает право продолжить обучение по программе обучения магистра, программе обучения профессионального магистра и программе высшего профессионального образования второго уровня, при условии соблюдения требований для поступления на соответствующую программу обучения, которые включают соответствующие предварительные знания для успешного освоения этой программы. (Правила Кабинета министров № 240 “О государственнном академическом стандарте образования”).
• Выпускники  программы имеют возможность проводить психологические исследования в различных исследовательских учреждениях, проводить собеседования, обрабатывать данные; работать в областях, требующих хороших навыков общения и умения работать в команде.

Содержание программы

1-й год обучения. Общеобразовательные учебные курсы, а также часть теоретических курсов в данной области – общая психология, психология личности, история современной психологии, биологические основы психологии, профессиональная деятельность и этика психолога, социология, логика и риторика, исследовательская психология, психология общения, статистические методы,етодология психологических исследований; иностранный язык (английский / немецкий) в психологии.  В конце учебного года – первая курсовая работа. Психологическая исследовательская практика.
2-й год обучения. Теоретические курсы психологических исследований,  психология развития, когнитивная психология, экспериментальная психология, нейропсихология, психометрия, социальная психология, введение в психологическое консультирование. В конце учебного года – вторая курсовая работа.  Академическая практика. 
3-й год обучения. Курсы по психологии и смежные курсы – введение в философию и проблемы философии сознания, семейная  психология, организационной психологии, психологии здоровья, введение в имплицитное социальное познание, введение в юридическую психологию, дифференциальную психологию, психологию информационных технологий, патопсихологию. Курсы свободного выбора (психология рекламы и PR, введение в критическое мышление, психология эмоций). По окончании обучения – разработка и защита бакалаврской работы.

Контакты

Директор программы проф. Ирина Даниловна Плотка
e-mail: [email protected]
тел. +371 67100204

Ассистент директора программы Бирута Урбане
тел. +371 67100204

Ломоносова 4, к. 322, Рига

Приёмное время:
Вторник 14:00-16:00
Четверг 16:00-18:00