Tiesību zinātne

Tiesību zinātne

Programmas priekšrocības

Sagatavo kvalificētus un konkurētspējīgus tiesību zinātņu speciālistus, ar iespēju turpināt studijas akadēmiskajā vai profesionālajā maģistratūrā.

Iegūstamās iemaņas

Augsti kvalificēti speciālisti, ar plašām zināšanām Latvijas tiesību sistēmā, labām zināšanām Eiropas Savienības tiesībās, mēdz argumentēt juridiskos slēdzienus, izskaidrot un argumentēti diskutēt par juridiskām problēmām un risinājumiem tiesību zinātnes nozarēs ar speciālistiem un nespeciālistiem, kas ir spējīgi iekļauties Latvijas un starptautiskā darba tirgū un izmantot iegūtās teorētiskas zināšanas tiesību zinātnes nozarēs savā darbā valsts un pašvaldību institūcijās, nevalstiskās struktūrās, kā arī komercsabiedrībās.

Karjeras iespējas

Jomās, kurās nepieciešama juridiska rakstura darba veikšana.

Programmas saturs

Valsts un tiesību teorija, cilvēktiesības, konstitucionālās tiesības, administratīvas tiesības, darba tiesības, civiltiesības, krimināltiesības, korupcijas apkārošana, starptautiskās un ES tiesības, komerctiesības, maksātnespējas tiesības, apdrošināšanas tiesības, bērnu aizsardzības tiesības, pašvaldības tiesības, patērētāju tiesības, sociālās tiesības, vides tiesības, un c.

Kontakti:

Programmas direktore: doc. Irina Cvetkova
e-mail: [email protected]
tālr.: +371 67100207

Direktores asistente:
e-mail: [email protected]
Lomonosova 1/4, k. 212, Rīgā
tālr.: +371 67100666

Pieņemšanas laiks:
Otrdien 14:00-16:00
Ceturtdien 16:00-18:00