Dokumenti

Ārējie reglamentējošie normatīvie dokumenti

Augstskolu likums
Izglītības likums
Zinātniskās darbības likums
Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu
Noteikumi par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu
Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu
Studiju virzienu atvēršanas un akreditācijas noteikumi
Augstskolu un koledžu akreditācijas noteikumi
Standarti un vadlīnijas kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā (ESG)
Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas

Iekšējie reglamentējošie dokumenti

Baltijas Starptautiskās akadēmijas Satversme
Baltijas Starptautiskās akadēmijas darbības un attīstības ilgtermiņa stratēģija 2016. – 2021.gadam
Baltijas Starptautiskās akadēmijas organizatoriskā struktūrshēma
Akadēmiskā godīguma un ētikas kodekss
Satversmes sapulces nolikums
Akadēmiskās šķīrējtiesas nolikums
Senāta nolikums
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Baltijas Starptautiskā akadēmija zinātniskās darbības NOLIKUMS
Studentu parlamenta nolikums

Uzņemšanas kārtība 2021./2022.m.g.

Studiju procesu reglamentējošie iekšējie normatīvie dokumenti

2020./2021. gada studiju un norišu kalendārs
Noteikumi par studiju procesa organizāciju un epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanuBaltijas Starptautiskajā akadēmijā2020./2021. studiju gadā
Nolikums par studijām Baltijas Starptautiskajā akadēmijā
Baltijas Starptautiskās akadēmijas doktora studiju nolikums
Studiju programmu izstrādāšanas, apstiprināšanas un grozījumi noteikumi Baltijas Starptautiskajā akadēmijā
Baltijas Starptautiskās akadēmijā studiju rezultātu vērtēšanas nolikums
Nolikums par praksēm Baltijas Starptautiskajā akadēmijā
Nolikums par noslēguma darbu izstrādāšanu uz aizstāvēšanu Baltijas Straptautiskajā akadēmijā
Nolikums par valsts un galapārbaudījumiem
Nolikums par tālmācības studijām Baltijas Starptautiskajā akadēmijā
BSA Valdes stipendiju skaits programmās(Rīgā un filiālēs)
Studējošo iesniegumu, priekšlikumu un sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

ERASMUS+

Nolikums par Baltijas Starptautiskās Akadēmijas akadēmisko grupu vecākajiem
Informācija par studiju maksas apmēru BSA
Darba procesu reglamentējošie iekšējie normatīvie dokumenti
Nolikums par Baltijas Starptautiskās Akadēmijas akadēmiskajiem amatiem
Nolikums par BSA profesoru padomi un profesoru un asociēto profesoru vēlēšanām Baltijas Starptautiskajā akadēmijā

Kvalitātes vadība

BSA Studiju kvalitātes nodrošināšanas sistēma
Kvalitātes politika
Privātuma politika
Personāla politika
Internacionalizācijas politika

Padomes, koleģiālās institūcijas

Baltijas Starptautiskās akadēmijas Zinātniskās padomes nolikums
Baltijas Starptautiskās akadēmijas Profesoru padomes nolikums
Baltijas Starptautiskās akadēmijas doktorantūras padomes nolikums
Studiju metodiskās padomes nolikums
Studiju virzienu padomes nolikums
Ekonomikas, finanšu un vadības fakultātes nolikums
BSA Daugavpils filiāles nolikums
BSA Liepājas filiāles nolikums

istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
dubai escortsdubai escortsdubai escortsdubai escorts
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
dubai escortsdubai escortsdubai escortsdubai escorts
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort