LV RU EN


Informācija par bibliotēku

Darba laiks
Kontakti
Lietošanas noteikumi
Pakalpojumi
Struktūra un grāmatu fonds
Vēsture
Personāls


  Informācijas resursi

Datu bāzes
Izmēģinājuma datubāzes
Elektroniskais katalogs
Jaunieguvumi
Abonētā prese
Grāmatas
  angļu valodā

BSA izdevumi
E-grāmatas
Kvalifikācijas darbi
Maģistra darbi
Zinātniskie darbi
  Informācija pa studiju
  programmām

Rakstveida un mutvārdu
  tulkošana

Tūrisma un viesmīlības
  vadība

Eiropas studijas
Dizains. Vides Dizains.
  Lietošanas noteikumi:
 
  1. Par bibliotēkas lasītājiem var būt BSA studenti un lekciju klausītāji, kuri ir apmaksājuši studijas tekošajā semestrī. Lai varētu izmantot abonementa un lasītavas pakalpojumus, nepieciešams uzrādīt derīgu studenta apliecību;

2. BSA izdevumi un BSA kursi-konspekti studentiem tiek izsniegti ne vairāk kā trīs eksemplāri;

3. Periodiskie izdevumi un normatīvie akti ir pieejami tikai lasītavas telpās;

4. Grāmatas ar inventāra numuru, kuras atrodas bibliotēkas fondā ne vairāk kā 2 eksemplāros, var tikt izsniegtas abonentam uz laiku no 2 līdz 7 dienām, bet ne vairāk kā vienu vienību;

5. Grāmatas ar inventāra numuru, kas bibliotēkas fondā ir tikai vienā eksemplārā, netiek izsniegtas līdzi ņemšanai;

6. Nesavlaicīgas grāmatu nodošanas gadījumā, lasītājs maksā soda naudu 0,14€ par katru nokavēto dienu, un nevar saņemt citas grāmatas, kamēr sods nav samaksāts;

7. Nozaudētu grāmatu vai sabojātu izdevumu lasītājs kompensē ar līdzvērtīgu izdevumu (pēc bibliotekāra ieskatiem), vai arī maksā soda naudu pieckāršā apmērā no grāmatas patiesās vērtības.
Copyright © by The Baltic International Academy 2007