Papildus maksas pakalpojumi

PAPILDUS PAKALPOJUMI, SAISTĪTI AR STUDIJU PROCESU
Iestāšanas testēšana un dokumentu noformēšana
 20 EUR
Pārskaitīšanas veidlapas sastadīšana reflektantiem no valstīm, kuras ir ES dalībvalstis
 20 EUR
Iestājpārbaudījums-tests un dokumentu noformēšana reflektantiem no valstīm, kuras nav ES dalībvalstis. Maksa tiek veikta  dokumentu iesniegšanas brīdī (AIC izziņas saņemšanu ieskaitot)
 150 EUR
Iestājpārbaudījums-tests un dokumentu noformēšana reflektantiem no valstīm, kuru pilsoņiem veic papildu pārbaudi (AIC izziņas saņemšanu ieskaitot) – saskaņā ar MK Noteikumiem Nr.509, 08.09.2015.
 250 EUR
Rakstveida iestājeksāmens maģistrantūras programmās  “Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana”, “Komunikācijas vadība izklaides un atpūtas industrijā”, “Starptautiskās finanses” reflektantiem, kuri ieguvusi profesionālo augstāko izglītību citās nozarēs
 240 EUR
Atkārtota iestāšanas testa kārtošana
 10 EUR
Akadēmisko parādu kārtošana (ieskaites, eksāmeni, referāti, prakse):
 
  • mācību plānā apstiprinātos termiņos
 10 EUR
  • ārpus mācību plānā apstiprinātiem termiņiem
 20 EUR
Kursa darba (projekta) aizstāvēšana ārpus mācību plānā apstiprinātiem termiņiem
 25 EUR
Atkārtotā noslēguma darba priekšaizstāvēšana (bakalauriem, 1. un 2.līmeņa programmām)
 50 EUR
Atkārtotā noslēguma darba priekšaizstāvēšana  (maģistriem)
 70 EUR
Akadēmisko parādu kārtošana eksamenācijas komisijai
 25 EUR
Diplomdarba aizstāvēšana ārpus apstiprinātā mācību plānā noteiktājiem termiņiem (viena gada laikā pē atskaitīšanas)  1. un 2. līmeņa augstākās profesionālās izglītības, akadēmiskā un profesionālā bakalaura programmās
 170 EUR
Diplomdarba aizstāvēšana ārpus apstiprinātā mācību plānā noteiktājiem termiņiem (viena gada laikā pē atskaitīšanas) akadēmiskā un profesionālā maģistrantūras programmās
 215 EUR
Apmācības pēc individuālā plāna: individuālā plāna sastādīšana vai individuālā apmācības grafika noformēšana visam studiju periodam (papildinājums pamattarifam)
 70 EUR
Filiāles, plūsmas vai apmācības veida maiņa vienas studiju programmas ietvaros
 20 EUR
Studiju līguma atkārtota noformēšana ar programmas maiņu 1.kursa 1.semestrī (studenta iniciatīvas dēļ)
 20 EUR
Teorētiskā kursa apmēklēšana un eksāmena vai ieskaites kārtošana  – BSA nestudējošajam
 47 EUR  (par 1 kredītpunktu)
Teorētiskā papildkursa (ārpus mācību plāna) apmeklēšana un eksāmena vai ieskaites kārtošana – BSA studējošajam
 30 EUR
Papildus  (ārpus mācību plāna) valsts vai svešvalodu mācības (min.10 cilvēki grupā, maks.12 cilvēki) – 32 akad.stundas
 55 EUR
PĀREJIE PAPILDUS PAKALPOJUMI 
Standartas izziņas par studējošā statusu izsniegšana (1 dienas laikā)
– valsts valodā
 bezmaksas
– krievu valodā
 7 EUR
– angļu valodā
 10 EUR
Nestandartas izziņas (izņemot akadēmiskās izziņas), arhīva dokumenta kopijas vai izziņas izsniegšana (3 dienu laikā)
  
– valsts valodā
 7 EUR
– krievu valodā
 15 EUR
– angļu valodā
 20 EUR
Akadēmiskās izziņas un sekmju izrakstu (izņēmot akadēmiskās izziņas izsniegšanas atskaitīšanas vai studiju beigšanas gadījumā) izsniegšana
  
– valsts vai krievu valodā
 20 EUR
– angļu valodā
 35 EUR
Starptautiskā  parauga (ISIC un ITIC) kartes noformēšana
 7 EUR
Diploma un tā pielikuma dublikāta izsniegšana
 100 EUR
Diploma pielikuma dublikāta izsniegšana vienā valodā
 50 EUR
Mantijas īre
 7 EUR
BIBLIOTĒKA
Dokumentu kopēšana A4 formātā
  
– vienpusēja kopija
 0,07 EUR
– divpusēja kopija
 0,14 EUR
Sods par laikā neatdotām grāmatām
 0,14 EUR/dienā
Sods par nozaudētu grāmatu (vai jaunas grāmatas pirkšana nozaudēta eksemplāra vietā)
 3-kārtīga grāmatas maksa