Programmas

Rakstveida un mutvārdu tulkošana

  • Profesionālā bakalaura studiju programmas

Mūsu programma vienīgā Latvijā sniedz iespēju izvēlēties apmācības moduli: divvalodu tulkošanu vai trīsvalodu tulkošanu; apmāca tulkot gan rakstiski, gan mutiski, kas ļauj cilvēkam izvēlēties sev piemērotāko profesionālo aicinājumu; apmāca lietot mūsdienu tehnoloģijas tulkošanas jomā.

Kursa apraksts

Tūrisma un viesmīlības vadība

  • Profesionālā bakalaura studiju programmas

Programma dod iespēju ne tikai kļūt par augstas klases speciālistu globālajā tūrisma jomā, bet izmantot nozares iespējas jebkurā darbības jomā. Šī mērķa sasniegšanai mēs izmantojam mūsdienu apmācības tehnoloģiju visas iespējas. Studiju laikā uzsvars tiek likts uz kreatīvo tehnoloģiju apgūšanu, uz zināšanu un prasmju apgūšanu par komandas darbu un projektu metodoloģijām.

Kursa apraksts

Reģionālā ekonomika un ekonomiskā politika

  • Doktora studiju programmas

Studējošiem ir iemaņas: sistematizēt un analizēt ekonomisko un sociālo problēmu veidošanos, attīstību un mijsakarības un izvērtēt tautsaimniecībā notiekošos procesus, identificēt valsts ekonomiskās un sociālās problēmas mikro- un makrolīmenī, sniegt kopsavilkumu; pielietot iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas, nodrošinot savu konkurētspēju darba tirgū.

Kursa apraksts

Uzņēmējdarbība

  • Profesionālā bakalaura studiju programmas

Studiju programmas unikalitāte ir tās saturā, jo studiju programmas apgūšana ļauj absolventam iegūt netikai profesionālās kompetences uzņēmējdarbības vadībā, ņemot vērā Eiropas biznesa veikšanas īpatnības, bet arī citas kompetences, piem. sociālajā menedžmentā un sociālajā uzņēmējdarbībā.

Kursa apraksts

Eiropas ekonomika un bizness

  • Profesionālā bakalaura studiju programmas

Studiju programmas unikalitāte ir tās saturā, jo tā ir Eiropas līmeņa ekonomista sagatavošanas programma, kas ļauj absolventam iegūt ne tikai profesionālās kompetences uzņēmējdarbības vadībā, ņemot vērā Eiropas biznesa veikšanas īpatnības, bet arī citas kompetences ekonomista profesijā, lai vadītu ekonomiskos procesus un resursus makro- un mikrolīmenī.

Kursa apraksts

Juridiskā zinātne

  • Doktora studiju programmas

Programmas mērķis ir sagatavot kvalificētus speciālistus tiesību zinātnē studiju un pētnieciskajam, kā arī darbam valsts iestādēs un citās struktūrās, kurās nepieciešamas augsta līmeņa juridiskās zināšanas, starptautiskiem standartiem atbilstoša kompetence juridiskajā zinātnē un zinātņu doktora grāda iegūšana.

Kursa apraksts