Programmas

Tiesību zinātne

  • Profesionālā maģistra studiju programmas

Programmas priekšrocības ir augstas kvalifikācijas juristu sagatavošana, kuri spējīgi sekmīgi konkurēt darba tirgū Latvijā un ES.

Kursa apraksts

Tiesību zinātne

  • Akadēmiskā maģistra studiju programmas

Speciālisti ar maģistra grādu tiesību zinātnē varētu strādāt jomās, kur ir nepieciešamas juridiskās zināšanas un prasmes, kā arī turpināt mācības doktorantūrā. zvērinātie notārs, advokāts, tiesu izpildītājs, prokurors, tiesnesis, maksātnespējas administrators, valsts iestāžu un pašvaldības vadošie amati.

Kursa apraksts

Tiesību zinātne

  • Akadēmiskā bakalaura studiju programmas

Programma sagatavo augsti kvalificētus un konkurēt spējīgus tiesību zinātņu speciālistus valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskām struktūrām, kā arī komercuzņēmumiem.

Kursa apraksts

Tiesību zinātne

  • 1.līmeņa augstākās profesionālas izglītības studiju programmas

Programmas priekšrocības - sagatavo kvalificētus juristu palīgus darbam pie juristiem, kā arī valsts un pašvaldības institūcijās.

Kursa apraksts

Finanšu vadība

  • Profesionālā bakalaura studiju programmas

Programma sagatavo augsti kvalificētus finansistus ar nepieciešamajām zināšanām, iemaņām, prasmēm un kompetencēm; viņi spēj realizēt savu profesionālo darbību inovatīvas ekonomikas apstākļos finanšu jomā Latvijas un starptautiskā darba tirgū.

Kursa apraksts

Psiholoģija

  • Profesionālā maģistra studiju programmas

Programma ir unikāla, kurai nav analoga citās augstskolās Latvijā. Pēdējos gados, dotās programmas ietvaros aktīvi attīstās biznesa psiholoģijas modulis, kā viens no profesionālās darbības psiholoģijas novirzieniem. Programmas īpašās iezīmes izpaužas tās saturā, mācību kursu unikalitātē, kas ļauj studentiem iegūt teorētiskās zināšanas un prasmes profesionālās darbības psiholoģijas jomā.

Kursa apraksts