Studiju organizācija 2020.gada rudens semestrī

Studiju organizācija 2020.gada rudens semestrī

Studiju organizācija 2020.gada rudens semestrī

Tas ir ļoti svarīgi, it īpaši šajā neparedzamajā semestrī, mūsu ārzemju pilna laika un apmaiņas studentiem, kā arī mūsu īstermiņa un sagatavošanās programmu dalībniekiem, kuri ir nolēmuši uzsākt klātienes studijas, mobilitāti vai aktivitāti, vai ir izvēlējušies attālinātu studiju, mobilitātes vai darbības veidu, piedalīties Orientēšanās nedēļā, kas palīdzēs jums pilnībā sagatavoties šī 2020. gada rudens semestra sākumam. 2020. gadā Orientēšanās nedēļa notiks divās formās:

  • Klātienes forma ārzemju pilna laika studentiem, ienākošiem apmaiņas studentiem, sagatavošanās un īstermiņa programmu dalībniekiem, kuriem būs iespēja ieceļot Latvijā un uzsākt klātienes studijas, mobilitāti vai aktivitāti;
  • Attālināta forma ārzemju pilna laika studentiem, ienākošiem apmaiņas studentiem, sagatavošanās un īstermiņa programmu dalībniekiem, kuriem nav iespējas ieceļot Latvijā un atsākt studijas, mobilitāti vai aktivitāti klātienes formā.

2020.gada klātienes orientēšanās nedēļa un attālināta orientēšanās nedēļa notiks no 2020. gada 14. septembra līdz 2020. gada 25. septembrim.

Ja jūs esiet izvelējušies attālināto studiju formu 2020.gada rudens semestrī un, kā mūsu ārzemju pilna laika studentiem, jums ir nepieciešams jūsu studenta statusa apstiprinājums – lūdzam nosūtīt šāda apstiprinājuma pieprasījumu mūsu Studiju daļai pa e-pastu: [email protected].

Mēs sāksim šo semestri ar 2020.gada 28.septembri visiem kursiem mūsu koledžā un bakalaura studiju programmām un no 2020.gada 25.septembra – visām maģistra grāda un doktora grāda studiju programmām.

Mēs esam pārkārtojuši jūsu klātienes studijas šim atkopšanas semestrim, tāpēc aptuveni 25% no šī semestra klātienes studijām tiks aizstātas ar tiešsaistes un e-mācību formām, izmantojot mūsu Moodle vidi, kā arī ar citiem tālmācības veidiem un patstāvīgu darbu (projekti, kursa darbi utt.), tas nozīmē, ka šajā laikā mēs strādāsim ar jums aptuveni vienu dienu nedēļā attālinātā režīmā. Dažas no šī semestra lekcijām var tikt vadītas kā tiešsaistes sanāksmes un forumi.

Tādējādi, mēs lūdzam visus ārzemju pilna laika un apmaiņas studentus, kā arī mūsu īstermiņa un sagatavošanās programmu dalībniekus pārbaudīt savus datorus, klēpjdatorus un viedtālruņus, interneta pieslēgumu, austiņas un mikrofonus un sagatavot viņu ID dokumentus, kā arī pārbaudīt to savienojumu ar mūsu Moodle sistēmu un visu ierīču darbību vismaz vienu dienu pirms nodarbībām vai tiešsaistes pasākumiem.

Lūdzu, sazinieties ar mūsu:

  • Tālmācības centru pa e-pastu: [email protected] lai saņemtu informāciju par pieslēgšanos Moodle videi gadījumā, ja jūs nevarat to izdarīt;
  • Studiju daļu pa e-pastu: [email protected]; ERASMUS+ nodaļu pa e-pastu: [email protected]; Starptautisko Studiju nodaļu pa e-pastu: [email protected] vai savu īstermiņa vai sagatavošanās programmas koordinatoru gadījumā, ja jūs nevarat atrast sevi studiju kursa student sarakstā vai aktivitātes dalībnieku sarakstā

Vismaz divas dienas pirms nodarbībām.

Lūdzam iepazīties ar Akadēmisko kalendāru 2020./2021/akademiskajam gadam un jūsu akademiskās grupas lekciju plānojumu šim semestrim. Akademiskais calendars un lekciju plānojums ietver sevī visus notikumus un studiju kursus, kurus jums ir jāapmeklē Akadēmijā 2020.gada rudens semestra laikā, kā arī formas, kurās tie notiks.

Jums stingri jāievēro savs studiju vai mobilitātes grafiks, jūsu aktivitāšu plāns un jūsu akadēmiskās grupas studiju procesa organizācija, mūsu norādījumi Moodle vidē, kā arī Latvijas tiesību akti, Latvijas valsts noteikumi un nolikumi, Akadēmijas iekšējie noteikumi un nolikumi COVID-19 infekcijas izplatības novēršanai, tostarp prasības attiecībā uz distancēšanos, higiēnu, veselības uzraudzību, pašizolāciju un karantīnu, kas ir ievietotas mūsu interneta vietnē, sekmīgam studijām un stažēšanās, savlaicīgai eksāmenu un pārbaudījumu, individuālu uzdevumu kārtošanai, un, protams, sekmīgai šī 2020.gada rudens semestra pabeigšanai.

Lūdzam ņemt vērā, ka studiju vai mobilitātes grafiks, jūsu aktivitāšu plāns un studiju kursi, lekciju veids, mobilitāte vai aktivitāte un to saturs, kā arī studiju process kopumā var mainīties atbilstoši situācijai. Mūsu Studiju, ERASMUS+ un Starptautiskā nodaļas, studiju virzienu un programmu direktori, Tālmācības centrs sniegs jaunāko informāciju par izmaiņām studiju vai mobilitātes grafikā, darbības plānos, studiju kursos un mācību procesa organizēšanā kopumā mūsu ārzemju pilna laika un apmaiņas studentiem, kā arī mūsu īstermiņa un sagatavošanās programmu dalībniekiem, tādējādi sekojiet atjauninātajai informācijai mūsu oficiālajā tīmekļa vietnē internetā: bsa.edu.lv, Facebook un mūsu Moodle vidē.

Visas diplomdarbu prezentācijas, eksāmeni un testi, kas tika atlikti līdz 2020. gada rudens semestrim, notiks klātienes formā atbilstoši jūsu akadēmiskās grupas grafikam. Informāciju par diplomdarbu prezentācijām, eksāmeniem un testiem varat saņemt arī no studiju virziena vai studiju programmas direktora, kā arī mūsu Studiju daļā pa tālruni: +37167100210 vai pa e-pastu: [email protected]. Lūdzu, sekojiet informācijai arī mūsu mājas lapā internetā vai Facebook.

Mes lūdzam jūs turpināt izmantot tiešsaisates tehnologijas komunikācijā ar saviem diplomdarbu un prezentāciju vadītajiem, savam zinātniskam darba, pētījumiem vai citām aktivitātēm, kas ir nepieciešamas diplomdarbu sagatavošanai un prezentēšanai, kur tas ir iespējams.

Akadēmija centīsies turpināt organizēt tiešsaistes prezentācijas un diplomdarbu aizstāvēšanas izmantojot tiešsaistes tehnoloģijas kur tas ir iespējams 2020.gada rudens semestra laikā.

Jūs varat iziet stažēšanos vai praksi, kas tika atlikta līdz 2020. gada rudens semestrim klātienē vai attālināti atbilstoši noteiktas darba vietas prasībām. Katrai organizācijai, uzņēmumam vai firmai, kas pieņem studentus praksē vai stažēšanās procesā klātienē, jāparaksta līgums ar Akadēmiju un studentu, kurā iekļauti noteikumi par informācijas apmaiņu iespējamas inficēšanās gadījumā uzņēmumā, organizācija vai firma un studentu rīcību, lai novērstu infekcijas izplatīšanos to prakses vai stažēšanās laikā. Organizācijas, uzņēmuma vai firmas iekšējos noteikumus un nolikumus var pievienot prakses vai stažēšanās līgumam.

Visas mūsu administratīvās nodaļas un struktūrvienības, piemēram, Studiju daļa, Starptautiskā nodaļa, ERASMUS+ nodaļa, Grāmatvedības nodaļa, Studentu informācijas centrs un citas Rīgā un Akadēmijas filiālēs, sāks strādāt klātienē, bet, iespējams, šajā situācijā, īpašā režīmā, tāpēc jums būs iespēja saņemt nepieciešamās konsultācijas un atbalstu klātienē. Tomēr mēs iesakām jums, kur iespējams, turpināt izmantot tiešsaistes tehnoloģijas, piemēram, e-pastu, Moodle platformu un tālruni saziņai ar mūsu administratīvajām nodaļām un struktūrvienībām vai sarunāt iepriekšēju tikšanos pa e-pastu vai tālruni.