Doktora studiju programmas

Studiju virziens “Ekonomika”
1 soc k
Reģionālā ekonomika un ekonomiskā politika

Doktora studiju programma

Studējošiem ir iemaņas: sistematizēt un analizēt ekonomisko un sociālo problēmu veidošanos, attīstību un mijsakarības un izvērtēt tautsaimniecībā notiekošos procesus, identificēt valsts ekonomiskās un sociālās problēmas mikro- un makrolīmenī, sniegt kopsavilkumu; pielietot iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas, nodrošinot savu konkurētspēju darba tirgū.

Kursa apraksts
Studiju virziens “Tiesību zinātne”
...
Tiesību zinātne

Doktora studiju programma

Programmas mērķis ir sagatavot kvalificētus speciālistus tiesību zinātnē studiju un pētnieciskajam, kā arī darbam valsts iestādēs un citās struktūrās, kurās nepieciešamas augsta līmeņa juridiskās zināšanas, starptautiskiem standartiem atbilstoša kompetence juridiskajā zinātnē un zinātņu doktora grāda iegūšana.

Kursa apraksts