Zinātniskās bibliotēkas jaunieguvumi

EKONOMIKA

The deficit myth. Modern Monetary theory and how to build a better economy / Stephanie Kelton. – Great Britain: John Murray, 2021. - 331 p.
ISBN 978-1-529-35256-6

Atbalstīt ekonomiku, maksāt par veselības aprūpi, radīt jaunas darbavietas, novērst klimata apokalipses: kā mēs par to visu varam samaksāt? Vadošā ekonomikas domātāja Stefānija Keltone parāda, cik nepareizs ir šis jautājums un kā radikāli jauna pieeja var maksimāli palielināt mūsu kā sabiedrības potenciālu. Viss, kas mums ir likts uzskatīt par deficītu, naudas lomu un valdības izdevumiem, ir nepareizs. Tā vietā, lai uzdotu pašsaprotamu jautājumu par to, kā samaksāt par mūsu sabiedrībai nepieciešamajiem kritiskajiem uzlabojumiem, Keltons aicina mūs jautāt: kādiem deficītiem patiešām ir nozīme?

Corporate social responsibility. Doing the most good for Your Company and Your Cause / Philip Kotler, Nancy Lee. – New Jersey: John Wiley& Sons, Inc, 2005. – 307 p.
ISBN: 978-0-471-47611-5

Šodien tiek sagaidīts, ka korporācijas atdos savām kopienām labdarības projektu veidā. Korporatīvās sociālās atbildības jomā Filips Kotlers, viens no pasaules vadošajiem biznesa un mārketinga ekspertiem, un līdzautore Nensija Lī skaidro, kāpēc filantropija ir gan labs PR, gan biznesam. Viņi parāda uzņēmumu vadītājiem, kā izvēlēties sociālos iemeslus, attīstīt filantropiskas iniciatīvas, iegūt darbinieku atbalstu un novērtēt viņu centienus. Tie arī nodrošina visu labāko praksi un pārdomāto vadību, kas vadītājiem ir nepieciešama, lai maksimāli palielinātu savu ieguldījumu sociālo iemeslu risināšanā un sniegtu maksimālu vērtību.

Behavioural economics. Psychology, neuroscience, and the human side of economics / David Orrell. - Omnibus business centre, 2021. - 181 p.
ISBN 978-1-78578-664-0

Deivids Orels pēta psiholoģijas un neirozinātnes ekonomiku satricinošos atklājumus, kurus izmanto gan politiķi, gan tirgotāji, lai veidotu visu, sākot no pārtikas iegādes līdz tam, kā mēs risinām sociālās laimes vai klimata pārmaiņu problēmas. Visbeidzot, viņš jautā: vai uzvedības ekonomika ir zinātniska revolūcija vai vienkārši zinātniska mārketinga forma?

21 st century monetary policy / Ben S.Bernanke. - W.W.Norton&Company, 2022. - 480 p.
ISBN 9781324020462

"Bijušais Federālo rezervju sistēmas priekšsēdētājs Bens S. Bernanke palīdz lasītājiem saprast, kā Federālo rezervju sistēma, kas pārvalda ASV monetāro politiku, nokļuva līdz pašreizējai vietai, ko tā ir mācījusies no daudzajiem izaicinājumiem, ar kuriem tā ir saskārusies, un kā tā var attīstīties nākotnē. nākotne” – nodrošina izdevējs.

Principles of behavioral economics / Peter E. Earl. - Cambridge University press, 2022. - 518 p.
ISBN 9781009091053

Šī grāmata ir unikāla starp mūsdienu ieguldījumiem uzvedības ekonomikā, jo tā atspoguļo lielu biheiviorālās ekonomikas sintēzi, ko popularizēja Ričards Tālers, agrākās pieejas, piemēram, 1978. gada Nobela prēmijas laureāta Herberta Saimona pieejas, evolūcijas psiholoģiju un evolūcijas ekonomiku no Veblena un Māršala līdz neo- Šumpēteriskā domāšana. Sintēze izmanto kompleksu adaptīvu sistēmu pieeju tam, kā cilvēki domā, kā viņi veido dzīvi un kā pakāpeniski tiek ieviestas jaunas ražošanas tehnoloģijas un produkti, kas ietekmē izmaiņas. Izmantojot daudzus piemērus, autore apskata uzvedības ekonomiku, ņemot vērā tās neseno fokusu uz patērētāju uzvedības “nodrošināšanu” uzņēmumos un citās organizācijās, izaicinājumus, kas saistīti ar strukturālo pārmaiņu panākšanu un pāreju uz ekoloģiski ilgtspējīgu dzīvesveidu, kā arī finanšu sistēmas nestabilitāti. Šī grāmata ļoti interesēs akadēmiķus un maģistrantus, kuri meklē plašāku izpratni par to, kas ir uzvedības ekonomika un par ko tā var kļūt.

Behavioral economics. The basics. Second edition / Philip Corr. - Routledge, 2023. - 256 p.
ISBN 9780367764326

Pārskatīts un atjaunināts ar jauniem piemēriem no pašreizējiem notikumiem, uzvedības ekonomika: būtiskie pamati ir stingrs, bet pieejams pārskats par jomu, kas mēģina atklāt psiholoģiskos procesus, kas virza visus mūsu pieņemtos ekonomiskos spriedumus un lēmumus. Grāmata parāda, kā uzvedības ekonomika sakņojas dažās tagad vecajās (filozofiskajās, politiskajās un morālajās) idejās, kas saistītas ar ekonomiku, un svarīgā nozīmē ir dažu ilgstošu galvenās ekonomikas kritikas mūsdienīga izpausme. Viņš kontrastē neoklasicisma ekonomikas perspektīvu (ECON) ar reālistiskāku perspektīvu (CILVĒKS ir ekonomisks aģents, kurš nav visādā ziņā ideāls, bet kuram izdodas darīt labāko, ko spēj, ievērojot ierobežojumus un ierobežojumus).

SOCIĀLAIS DARBS

Bez vecāku gādības palikušo bērnu ģimeniskā aprūpe / Ilze Jansiņa. Profesionālās pilnveides un supervīzijas centrs "Aisma", 2014. 101 lpp.
ISBN 978-9934-8488-2-7

Metodiskais palīglīdzeklis veltīts aktuāliem jautājumiem – bērnu tiesību aizsardzībai un bez vecāku gādības palikušu bērnu sociālai un ģimeniskai aprūpei. Darba pamatideja ir: bērnam jānodrošina iespēja augt ģimenē, samazinot valstī institucionālo bērnu aprūpi. Autoru izstrādātais bērnu ģimeniskās aprūpes pakalpojumu modelis noderēs sociālā darba praktiķiem, bērnu adoptētājiem, aizbildņiem, audžuģimenēm, kā arī speciālistiem pirmsskolas iestādēs vai skolās, kur mācās bērni no aizbildņu vai audžuģimenēm. Metodisko palīglīdzekli savā praktiskajā darbībā varēs izmantot sociālie darbinieki, sociālie pedagogi, psihologi un skolotāji.

Pārtraukt līdzatkarību / Melodija Bītija Tulkojusi: Linda Vītuma. Izdevējs: Ģimenes psiholoģijas centrs LĪNA, 2020, 304 lpp.
ISBN 978-9934-8873-1-4

Šī grāmata ir par jūsu vissvarīgāko un, iespējams, visvairāk aizmirsto pienākumu: rūpēties par sevi. Grāmata par to, ko jus varat darīt, lai justos labāk. Neatkarīgi no problēmas, ar kuru saskaras kāds cits, līdzatkarība izraisa īpašu domāšanas veidu, jūtas un uzturēšanos pret mums pašiem un tiem citiem, kas mums rada sāpes. Līdzatkarīgas uzvedības vai ieradumi ir iznīcinoši. Mēs bieži reaģējam uz cilvēkiem, kuri paši sevi iznīcina; cenšoties viņiem palīdzēt, mēs nepamanām, kā sākam sevi iznīcināt. Mīļoto cilvēku sliktie ieradumi var likt mums izveidot vai uzturēt destruktīvas attiecības, attiecības, kas nedarbojas. Un tas mums neļauj rast mieru un laimi attiecībās ar mūsu dzīves svarīgāko cilvēku – sevi pašu.
Šī grāmata ir par to, kā izvairīties no šādas novirzes un palīdzēt vienīgajam cilvēkam, kuru mēs katrs varam kontrolēt – vienīgajam, kuru varam mainīt – sev.

Domāt precīzi vai daudzveidīgi-konverģenta un divirģenta domāšana / Malgožata Rašcevska Rīga: LU Akadēmiskais apgāds (LU apstiprināta monogrāfija). - 120 lpp.
ISBN 9789934186745

Monogrāfija par diviem pamata domāšanas veidiem – konverģentu un diverģentu domāšanu un to saistību ar zināšanām, atmiņu un atsevišķām personības kategorijām. Tā sniegs izpratni par abu domāšanas veidu integrētu iesaisti labi un vāji definētu problēmu risināšanā. Grāmata paredzēta studentiem, doktorantiem, psiholoģijas un izglītības zinātņu studiju programmu absolventiem, skolotājiem, psihologiem un citiem interesentiem.

Supervīzija. Latvijas supervizoru apvienība. Supervīzijas attīstība / sastādītāja Ilze Dreifelde. “Sava gramata”, 2023. – 214 lpp.
ISBN 9789934625466

Grāmatā ir apkopoti septiņpadsmit autoru – supervizoru profesionālās pieredzes stāsti, ar kuriem dalās biedrības “Latvijas Supervizoru apvienība” (LSA) supervizori. Līdzās stāstiem, kuros supervizori dalās ar informāciju par to, kā izvēlējušies studēt supervīziju, kas ir bijuši nozīmīgākie skolotāji, iedvesmotāji, kā uzsākuši savas profesionālās gaitas, pilnveidojušies un kā veidojies profesionālās realizācijas ceļš, caurvijas un atspoguļojas arī biedrības “Latvijas Supervizoru apvienība” tapšanas un pilnveidošanās pieredzes stāsts kopš tās dibināšanas 2006. gadā.
Biedrības “Latvijas Supervizoru apvienība” supervizoru pieredzes stāsti ir noderīgs informācijas avots ne tikai supervizoriem vai supervīzijas studentiem, bet arī citiem interesentiem, lai gūtu priekšstatu un informāciju par to, kas ir supervīzija, kādi ir to raksturojošie aspekti, kā arī, kādus ieguvumus var gūt savai profesionālajai pilnveidei un atbalstam, profesionālajā darbībā iekļaujot laiku supervīzijai.

Stresa menedžments. Sintoniskais stresa vadīšanas modelis /Māra Vidnere. Izdevniecība RaKa, 2022. -206 lpp.
ISBN 978-9984-46-458-9

Daudz efektīvāk ir iemācīties stresu vadīt, nekā izbēgt no tā. Sevis pārbaudes materiālu veido darba lapas, kas palīdz noteikt izpratni par stresu, izvērtēt stresa vadīšanas prasmes un atklāt riskus. Materiālu var izmantot arī pašterapijai. Autore veidojusi šo materiālu populārzinātniskā valodā, izmatojot daudz piemēru no dzīves. Komplekts noderēs plašam lasītāju lokam, īpaši tiem, kuru profesionālā darbība saistīta ar nepārtrauktām stresa situācijām.

TIESĪBU ZINĀTNE

Mediation and other forms of ADR in administrative law / Anna De Ambrosis Vigna (ed). - Bialystok: Temida 2, 2023. - 135 p.
ISBN 978-83-67169-21-9

Šī grāmata ir veltīta mediācijas problēmai administratīvajās tiesībās, un tā tapusi 2022. gada 17. martā notikušā vebināra, ko organizēja Bjalistokas Universitātes Juridiskā fakultāte, rezultāts. Grāmatas mērķis ir demonstrēt mediācijas problēmas administratīvajās tiesībās un to pielietojumu dažādās tiesību sistēmās. Grāmata sastāv no rakstiem, kas atspoguļo mediācijas izmantošanas noteikumus un pieredzi valdības struktūrās un administratīvajās tiesās Polijā, Itālijā, ASV, Lietuvā un Ungārijā.

2. Current problems of the Penal Law and Criminology / Ed. By Ewa M. Guzik-Makaruk. - Warszawa: Prokuratura Krajowa, 2023. - 592 p.
ISBN 978-83-67169-21-9

Sērija “Krimināltiesību un kriminoloģijas aktuālās problēmas” tiek izdota kopš 1994. gada pēc Bjalistokas Universitātes Juridiskās fakultātes Krimināltiesību un kriminoloģijas katedras darbinieku iniciatīvas un ir vienīgā pasaulē, kas apvieno divas zinātnes disciplīnās un tiek publicēts divās valodās. Krimināltiesību tipiskā valoda ir vācu valoda, savukārt kriminoloģijā tiek lietota angļu valoda. Tas padara izdevumu unikālu ne tikai Polijas vai Eiropas tirgū, bet arī pasaules tirgū. Šī publikācija iepazīstinās jūs ar jaunākajām tendencēm krimināltiesībās un kriminoloģijā plašā starptautiskā skatījumā. Pētījumu autoru vidū ir daudzi izcili profesori, kas garantē augstu grāmatas saturisko līmeni, ko apliecina pasaules līmeņa kriminologu atsauksmes. Grāmata ir īpaši paredzēta tiesībaizsardzības un tieslietu sistēmas zinātniekiem un praktiķiem, kurus interesē krimināltiesības, kriminoloģija un ar to saistītās zinātnes, piemēram, kriminoloģija, psiholoģija, pedagoģija, socioloģija, medicīnas un inženierzinātnes.

EKONOMIKA

No CIA līdz CEO / [No [sertificēta iekšējā] aģenta līdz izpilddirektoram] / Rupal Patel. - London. - 2024. – 311 p.
ISBN 978-1-788-7067-2

Šī grāmata ir darbības rokasgrāmata uzņēmējiem, kas stāsta, kā CIA metodes var palīdzēt ikvienam atklāt savu potenciālu un attīstīties biznesa pasaulē.
Bijušais aģents, uzņēmēja Rupala Patela dalās ar unikālo pieredzi, kuru viņa ir attīstījusi, un izmanto savā biznesa vadītājas un mentora darbībā. Viņa atklāj, kā tādas metodes kā profailings un situācijas apzināšanās palīdz padziļināt stiprās puses un veidot noturību.
Pilns ar motivējošiem stāstiem un unikāliem vingrinājumiem autora stāsts nodrošinās jūs ar visiem instrumentiem, kas jums būs nepieciešami misijas panākumu sasniegšanai.

Crux: How Leaders Become Strategists/ [Būtība: Kā līderi kļūst par stratēģiem] / Richard Rumelt. - London.-2023.-357p.
ISBN 978-1-788-1695-16

FINANCIAL TIMES GADA BIZNESA GRĀMATA
Līdera darba vissvarīgākā daļa ir šodien iekustināt darbības, kas veidos labāku nākotni rīt - citiem vārdiem sakot, stratēģija.
Bet kā līderi kļūst par stratēģiem? Šajā grāmatā Ričards Rumelts, pasaulē vadošā stratēģijas autoritāte, stāstīs, ka stratēģa prasmju pamāts ir atrast izaicinājuma būtību. Būtībai ir galvenā loma, un Rumelts atklāj, kā to precīzi noteikt, lai jūs varētu koncentrēt enerģiju uz to, kas patiešām ir svarīgs.
Stratēģija nav saistīta ar finanšu mērķu noteikšanu, vēlamo rezultātu paziņojumiem vai darbības mērķiem, bet gan par būtības atrašanu un izlēmīgu, saskaņotu darbību.

Activist Leader: A New Mindset for Doing Business / Līderis-aktīvists: jauns domāšanas veids uzņēmējdarbībai / Jon Miller; Lucy Parker. - London. - 2024. – 390 p.
ISBN 978-0-00-856755-2

Ja vēlaties būt veiksmīgs līderis mūsdienu biznesa pasaulē, jums ir jādomā kā aktīvistam.
Šī savlaicīgā un nepieciešamā grāmata stāsta, kā to izdarīt.
Līderis-aktīvists apgalvo, ka pasaulei ir vajadzīgs jauna veida biznesa līderis, kas savādāk domā par savu lomu mūsdienu izaicinājumos. Sākot ar klimata pārmaiņām un beidzot ar nevienlīdzību, krīzes, ar kurām saskaras sabiedrība, ir kļuvušas par kritiskām problēmām uzņēmējdarbībai, un pasaule sagaida, ka uzņēmumi aktivizēs savu darbību.
Neatkarīgi no tā, vai esat augstākā līmeņa vadītājs vai esat sakumā savā darba dzīvē, šī grāmata pierāda, ka domāšana “kā aktīvists” var ietekmēt jūs pašu, jūsu uzņēmumu un plašāku sabiedrību.

The Holy Grail of Investing / [Investīciju Svētais Grāls] / Tony Robbins. - London. - 2024. – 351 p
ISBN 978-1-3985-3316-5

Tonijs Robinss, kurš ir apmācījis vairāk nekā piecdesmit miljonus cilvēku no 100 valstīm, ir pasaulē vadošais biznesa stratēģis. Šajā jaunajā grāmatā viņš sadarbojās ar pazīstamu finanšu investoru Kristoferu Zuku, kurš, balstoties uz trīsdesmit gadu pieredzi, ir papildinājis grāmatas saturu daļu par finansēm.
Kopā autori pierāda, kā gadu desmitu laikā triljoniem dolāru gudras naudas (no lielām iestādēm, valsts ieguldījumu fondiem, privātiem uzņēmumiem ar īpaši augsto pašu vērtību) ir devuši tiem milzīgu peļņu, izmantojot alternatīvus ieguldījumus privātajā kapitālā, privātos aizdevumos, nekustamajā īpašumā, enerģētikā un riska kapitālā. Vēl nesen lielākajai daļai investoru – tiem no mums, kuriem nebija piekļuves iekšējai informācijai vai uzkrītošām čeku grāmatiņām – tika liegta piekļuve šīm aizraujošajām, ienesīgajām iespējām. Bet pārmaiņas notiek.
Alternatīvie ieguldījumi nonāk masās, un investoriem ir jāzina, kā orientēties savās opcijās, novērtēt šo iespēju priekšrocības un noteikt, kā vislabāk izmantot šo tendenci.

Ekonomika
No sērijas: "Iegūstiet grādu" / Elaine Schwarz. - London. - 2023. – 256 p.
ISBN 978-1-3985-3316-5

Šajā vizuālajā, pilnkrāsu ceļvedī ir informācija par visām ekonomikas jomām, kuras varat studēt Ekonomikas fakultātē. To pieejamu un interesantu padarīja ekonomikas ekspertē Elaine Schwartz.
Šī grāmata ir pilna ar diagrammām, infografiku, funkcijām un grafikiem, un šī grāmata atvieglo mācību priekšmeta apguvi nekā jebkad agrāk. Tas aptver visu priekšmetu plašumu grādu līmenī.
Mācību līdzeklis ir piemērots gan studentiem, gan tiem, kas vēlas uzzināt, kā ekonomika ir spēlējusi savu lomu pasaules veidošanā, kurā mēs dzīvojam.

The Six Disciplines of Strategic Thinking: Leading Your Organization Into the Future / [Sešas stratēģiskās domāšanas disciplīnas: organizācijas vadīšana nākotnē] / Michael D. Watkins. - London: Penguin, 2024. – 180 p.
ISBN 978-1-52914-658-5

Kas īsti ir stratēģiskā domāšana? Vai mēs ar to piedzimstam, vai arī mēs to varam attīstīt?
Kā svarīga līderu spēja stratēģiskā domāšana ir ārkārtīgi slikti definēts, maz saprotams jēdziens, kas aprobežojas ar vadības kursiem un valdes sanāksmēm.
Bet piedāvātā grāmatā pasaulslavenais eksperts Maikls Votkinss pierāda līderiem, ka viņi var gūt labumu no tā, ja vien viņiem ir instrumenti, lai to koptu.
Akadēmiski pamatotas, bet bez žargona, ar reāliem piemēriem no visām nozarēm, “Sešas stratēģiskās domāšanas disciplīnas” novērtē mūsu iedzimto spēju domāt stratēģiski un palīdz mums to attīstīt, kā rezultātā tiek pieņemti labāki lēmumi, kas iegūst pierādītus rezultātus.

The Ethical Business Book: A Practical, Non-Preachy Guide to Business Sustainability (Concise Advice) / [Ētiskā biznesa grāmata: praktisks, nesludinošs ceļvedis biznesa ilgtspējai (īsi padomi)]/ / Sarah Dunkan. - Jelgava. - 2021. - 168p.
ISBN 978-1-911671-56-5

Šī grāmata ir par strauji un pastāvīgi mainīgu problēmu, tāpēc tās nākamais izdevums ir rūpīgi papildināts ar jaunu materiālu. Tas iepazīstina lasītāju ar visiem svarīgajiem ētiskās un ilgtspējīgās uzņēmējdarbības prakses elementiem, bet ir apzināti īss un maksimali praktisks.
Ja Jūs esat uzņēmuma īpašnieks vai vadītājs, atradīsit tājā rīkus, lai kaut ko izlabotu.
Ja jūs strādājat organizācijā, kurai nepieciešamas pārmaiņas, tas dos jums rīkus, kas jums nepieciešams, lai lobētu lēmumu pieņēmējus un pārliecinošai pamatotai stabilai ilgtspējai.

Decision Making and Problem Solving: Break Through Barriers and Banish Uncertainty at Work /Lēmumu pieņemšana un problēmu risināšana: pārvarēt šķēršļus un novērst nenoteiktību darbā / John Adair. - London.- 2022. - 108 p.
ISBN 978-1-3986-0618-0

Autors Džons Adairs dalās ar metodēm un idejām, kas nepieciešamas, lai atrastu risinājumus, rosinātu radošumu un ar pārliecību pieņemtu pareizos lēmumus.
5. izdevumā ir vēl vairāk praktisku vingrinājumu, noderīgu veidņu un padomu, kas nodrošina skaidru struktūru, lai palīdzētu ģenerēt idejas un iedvest uzticību jūsu komandai. Grāmatā jus atradisiet risinājumu jebkurai problēmai. Pēc tā izlasīšanas jums būs konkurētspējīgas idejas, kas ir pasaules vadošo stratēģu augstākās atzīmes vērtas.

Big Tech in Finance: How to Prevail In the Age of Blockchain, Digital Currencies and Web3/[Lielās tehnoloģijas finansēs: Kā gūt panākumus blokķēdes, digitālo valūtu un WEB3 laikmetā] / Igor Pejic. - London. - 2023. - 283 p.
ISBN 978-1-3986-0896-2

Grāmatas autors piedāvā modernu ieskatu Big Tech cīņā par dominēšanu kriptovalūtu ekonomikā, tās ietekmi un to, kā tradicionālās finanses cenšas to novērst. Grāmatā analizēti Big Tech izrāviena iemesli banku nozarē un atklātas blokķēdes, tehnoloģiju saskarņu, infrastruktūras un investīciju izmantošanas stratēģijas.
Turklāt grāmatā aplūkots, kā finanšu iestādes cīnās pret šiem draudiem, kā valdības un bankas īsteno savas stratēģijas un izmanto centralizētas blokķēdes.
Iedziļinoties cīņā starp Big Tech, Big Banking, startapiem un regulatoriem, Big Tech in Finance analizē, kuriem spēlētājiem ir vislabākās izredzes gūt panākumus.
Grāmata, ko sarakstījis pasaulē atzīts blokķēdes eksperts, ir balstīta uz padziļinātām intervijām ar dibinātājiem, investoriem, regulatoriem, baņķieriem un blokķēdes ekspertiem, sniedzot vērtīgu iekšējo informāciju.

Mazā grāmata par saprātīgu investēšanu / Džons K. Bogls. - Ņūdžersija. – 336 p.
ISBN 978-9916-707-61-6

Grāmata iepazīstina ar investēšanas niansēm un indeksam piesaistīto jeb pasīvo investīciju stratēģiju, kas investoriem nodrošina ievērojami zemākas izmaksas un labākus rezultātus ilgtermiņā. Grāmata ir ieguvusi pasaules atzinību ar savu praktisko un interesanto skatījumu uz akciju tirgiem. Plašam lasītāju lokam.
No angļu valodas tulkojis Jānis Skupelis.

Veiksmīga biznesa psiholoģija /Aija Rība. - Rīga. – 202 . - 216 p.
ISBN 978-9934-8612-8-4

Šīs grāmatas mērķis ir iepazīstināt ar biznesa psiholoģiju un percepciju jeb uztveri, skaidri un kodolīgi sniedzot attiecīgās tēmas pamata teorijas un praktiskus piemērus.
Šī grāmata ne tikai skaidri parāda, ka percepcija jeb uztvere ir attiecināma uz pilnīgi visu šai dzīvē, bet arī izskaidro, ko tad mums ar to darīt biznesā, politikā, karjerā, audzināšanā un privātajā dzīvē.
Mums visapkārt ir ļoti daudz spējīgu cilvēku, tomēr darba pieredze un zināšanas ir to īpašību kopums, ko meklē ikviens.
Tāpēc ir ļoti svarīgi papildināt savu darba pieredzi ar teorētiskajām zināšanām, jo uzņēmējdarbībā balstās un teoriju un pētniecību, bet profesionāļiem, lai būtu veiksmīgi, ir jāapgūst gan teorija, gan prakse.
Un tieši tas ir šīs grāmatas mērķis- sniegt gan teorētiskas, gan praktiskas zināšanas.

EKONOMIKA

Karļa Ulmaņa autoritārā režīma saimniecīskā politika 1934-1940. Otrais, papildinātais izdevums / Aivars Stranga. – Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2020. – 512 lpp.
ISBN 978-9934-18-522-9

Pētījums par Kārļa Ulmaņa autoritārā režīma saimniecisko politiku (1934–1940). Būtiski papildinātajā 2. izdevumā atsevišķā nodaļā apskatīta Latvijas Kredītbankas darbība, tāpat ir papildināts pārējo nodaļu saturs, īpaši pievēršot uzmanību amatniecības stāvoklim Latvijā, nodokļiem un tautsaimniecības mobilizācijas plānam, tā sauktajai latviskošanas politikai tirdzniecībā un rūpniecībā un jaunajiem nacionālajiem uzņēmumiem. Atspoguļoti arī paša Kārļa Ulmaņa uzskati un viņa loma Latvijas saimniecības vadīšanā.

SPIN pārdošana. No angļu valodas tulkojusi Māra Rūmniece / Nīls Rekhems. – Rīga: Avots, 2017. – 268 lpp.
ISBN 978-9934-534-59-1

Šī grāmata ir pirmā publikācija, kas tapusi vislielākā izpētes projekta rezultātā, kāds jebkad īstenots pārdošanas prasmju jomā. Tajā rodams svaigs skatījums uz lielāka apjoma pārdošanu un nepieciešamajām cilvēka īpašībām, kas vēlamas, lai pārdošana sekmētos. Darbā iekļauti skaidrojoši attēli.

Pārrobežu biznesa modeļa vadība. Monogrāfija / Helēna Skadiņa, Rosita Zvirgzdiņa. – Rīga: Turība, 2023. – 119 lpp.
ISBN 78-9934-543-45-6

Globālā ekonomika veicina digitālās inovācijas, pārveidojot veselas sistēmas un padarot tās savienojamas, inteliģentākas un efektīvākas visās nozarēs. Tās ietekmē uzņēmumi ir pakļauti daudzām pārmaiņām, jo paātrinās procesi, izzūd tradicionālo tirgu robežas, pieaug pakalpojumu daudzveidība, pārveidojas eksistējošās uzņēmējdarbības jomas un biznesa modeļi. Dažādas pārmaiņas uzņēmumiem liek attīstīt jaunas prasmes – kļūt elastīgākiem un spējīgiem pielāgoties ārējiem apstākļiem. Minētās prasmes palīdz pilnveidot biznesa modelēšana, jo biznesa modelis, ietverot svarīgākās starptautisko darbību komponentes un digitālās transformācijas mehānismus, uzņēmumu vadītājiem nodrošina aktivitāšu un to seku novērtēšanas iespējas. Šajā grāmatā tiek pētīti biznesa modeļi un biznesa modeļu vides teorētiskie aspekti, lai izprastu, kā biznesa modeļi un modelēšanas vide ietekmē uzņēmuma un vadības funkciju īstenošanu.

Jauna vadība. Kā vadošās organizācijas apgriež otrādi ierasto biznesu / Deivids Burkus. No angļu valodas tulkojusi Māra Rūmniece. – Rīga: Avots, 2024. – 274 lpp.
ISBN 978-9934-590-09-2

Nav šaubu, ka šajā grāmatā paustās domas liks uzacīm izbrīnā saraukties. Lielākā daļa ideju ir jaunas, radikālas un pat revolucionāras. Un jūs katrā ziņā varat tās noraidīt kā pārmērīgas, lai tās vispār darbotos. Taču ir viens āķis. Kā redzēsiet katrā nodaļā, šiem “radikālajiem” priekšstatiem jau ir sava vieta daudzās vispāratzītās un tālredzīgās korporācijās, turklāt patiesībā tie ne tikai darbojas, bet arī organizācijas, kas tos izmanto, zeļ un plaukst. Šīs grāmatas mērķis ir mudināt jūs un jūsu uzņēmumu uzdot jautājumu, vai nav pienācis laiks pārskatīt dažus pamata priekšstatus mūsdienu pārvaldībā. Atcerieties, ka bizness nozīmē arī interesēties par pārmaiņām un sekot līdzi jaunākajām tendencēm. Šī ir jūsu iespēja pašiem pārliecināties, kādas izmaiņas vadībā vajadzētu apdomāt.

Naudas psiholoģija. Pārlaicīgas mācības par bagātību, alkatību un laimi / Morgan Hauzels. No angļu valodas tulkojusi Renāte Pulka. – Rīga: Jānis Roze, 2021. – 288 lpp.
ISBN 978-9984-23-937-8

Runājot par cilvēka prasmīgu apiešanos ar naudu, mēs domājam ne tik daudz viņa zināšanas, cik viņa darbības. Un mācīt cilvēkiem (pat tiešām gudriem) pareizu uzvedību var būt grūti. Nauda, jo īpaši investīcijas, personīgās finanses un biznesa lēmumi, parasti tiek uzskatīta par matemātikas jomu, kur dati un formulas skaidri parāda darbību algoritmu. Bet reālajā pasaulē cilvēki nepieņem finanšu lēmumus, pamatojoties uz diagrammām un izklājlapām, bet gan sarunās pusdienu laikā vai konferenču telpā, kur sajaucas personīgā vēsture, jūsu unikālais pasaules uzskats, ego, mārketings un visneticamākie stimuli. Savā grāmatā Naudas psiholoģija Morgans Hausls dalās ar jums 19 mazos stāstos, kas parāda cilvēku neparastos uzskatus par naudu un sniedz mācību, kas palīdz labāk izprast šo vienu no dzīves svarīgākajām tēmām.

Vadītāja spējas. Kā vadīt uzņēmumus un ļaudis / Voldemārs Leitis. Rīga :Avots, 2020. – 246 lpp.

Grāmatā ir «uzstādīts moderna vadoņa tips – praktisks, inteliģents un humāns –, jo tikai šādam vadonim ir nākotne». Grāmatā analizēta vadītāja un darbinieku attiecības, darba organizēšana, jaunu ideju izvērtēšana un ieviešana, spēja pieņemt lēmumus un izanalizēt riska līmeņus. Grāmata noderēs gan tiem, kam jau jāvada lielāks vai ne tik liels uzņēmums, gan tiem, kuri vēl tikai domā nākotnē nodarboties ar uzņēmējdarbību.

The psychology of money / Morgan Housel. –Harriman House, 2020. – 242 p.
ISBN 978-0-85719-768-9

Runājot par cilvēka prasmīgu apiešanos ar naudu, mēs domājam ne tik daudz viņa zināšanas, cik viņa darbības. Un mācīt cilvēkiem (pat tiešām gudriem) pareizu uzvedību var būt grūti. Nauda, jo īpaši investīcijas, personīgās finanses un biznesa lēmumi, parasti tiek uzskatīta par matemātikas jomu, kur dati un formulas skaidri parāda darbību algoritmu. Bet reālajā pasaulē cilvēki nepieņem finanšu lēmumus, pamatojoties uz diagrammām un izklājlapām, bet gan sarunās pusdienu laikā vai konferenču telpā, kur sajaucas personīgā vēsture, jūsu unikālais pasaules uzskats, ego, mārketings un visneticamākie stimuli. Savā grāmatā Naudas psiholoģija Morgans Hausls dalās ar jums 19 mazos stāstos, kas parāda cilvēku neparastos uzskatus par naudu un sniedz mācību, kas palīdz labāk izprast šo vienu no dzīves svarīgākajām tēmām.

PSIHOLOĢIJA

Emotional intelligence. Why it can matter more than IQ / Daniel Goleman. - Bloomsbury publishing, 2020. – 325 p.
ISBN 978-1-5266-3362-0

Vai IQ nosaka mūsu likteni? Daniels Golemans savā revolucionārajā bestsellerā apgalvo, ka mūsu skatījums uz cilvēka inteliģenci ir pārāk šaurs. Svarīgu lomu domāšanā, lēmumu pieņemšanā un individuālos panākumos spēlē nevis mūsu IQ, bet gan mūsu emocionālais intelekts. Pašapziņa, impulsu kontrole, neatlaidība, motivācija, empātija un sociālā iesaistīšanās: tās visas ir īpašības, kas atšķir cilvēkus, kuri ir veiksmīgi, sekmīgi attiecībās, spēj tikt galā ar grūtām sarunām un “zvaigznes” savā darba vietā. Ar jaunu ieskatu smadzeņu arhitektūrā, kas ir emociju un racionalitātes pamatā, Golemans precīzi parāda, kā katrā no mums var attīstīt un stiprināt emocionālo inteliģenci.

The emotional overdraft / Andy Brown. – Practical Inspiration Publishing, 2024. – 216 p.
ISBN 9781788605137

Lielākajai daļai uzņēmumu īpašnieku un vadītāju ir ieradums pārvarēt uzņēmuma problēmas uz savas labklājības rēķina. Viņi strādā ilgas stundas, cenšas izdarīt pārāk daudz lietu un cīnās, lai saskaņotu pirmo dienu satraukumu ar stresu un nogurumu, ko viņi izjūt tagad. Viņu bizness var būt ienesīgs, taču šai peļņai ir augsta cena. Endijs Brauns, kas ir godalgots konsultants un treneris uz cilvēkiem vērstiem uzņēmumiem, lai palīdzētu tiem augt ilgtspējīgi un palielinātu to vērtību, cenšas palīdzēt atklāt cilvēka eksistences sarežģītību biznesā.

MĀKSLA

Rietumu mākslas vēsture / Dženeta Reibolda Bentona. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2022. – 176 lpp.
ISBN 978-9984-23-908-8

Šajā bagātīgi ilustrētajā grāmatā gūstams kodolīgs pārskats par vissvarīgākajiem arhitektūras, tēlniecības un glezniecības darbiem, kādi Rietumu mākslas tradīcijā tapuši no aizvēstures līdz pat mūsdienām. Galveno uzmanību pievēršot vēstures aspektam mākslas vēsturē, informācija sniegta tematiski un hronoloģiski, secīgi aprakstot notikumus, sasniegumus un pat katastrofas. Tulkojusi Renāte Punka.

TIESĪBU ZINĀTNE

Darba aizsardzības speciālista rokasgrāmata. 2. grāmata. Darba vides riska faktoru novērtēšana, darba aizsardzības sistēmas vadība. Rīga: Zvaigzne ABC, 2023. – 255 lpp.
ISBN 978-9934-31-606-7

Rokasgrāmata paredzēta augstskolu absolventiem – darba aizsardzības speciālistiem un citiem profesionāļiem, kas uzņēmumos veic darba aizsardzības speciālistu pienākumus. Tā noderēs arī tiem, kas nesen kļuvuši par darba aizsardzības speciālistiem un kuriem bieži vien pirmais jautājums ir: ar ko sākt? 2. grāmatā sniegti praktiski padomi par darba vides riska faktoru novērtēšanu, individuālo aizsardzības līdzekļu izvēli un lietošanu, darba aizsardzības instruktāžu veikšanu, nelaimes gadījumu izmeklēšanu , sadarbību ar valsts iestādēm un bīstamo iekārtu ekspluatāciju. Lai vieglāk varētu izpildīt darba aizsardzības normatīvo aktu prasības, rokasgrāmatā doti arī daudzi nepieciešamo dokumentu paraugi.

SOCIĀLAIS DARBS

Sociālā darba vārdnīca / Baiba Bela un Līga Rasnača. – Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2023. - 640 lpp.

Sociālā darba vārdnīca ir tapusi, apzinoties nepieciešamību pēc informatīva un atbalstoša rīka sociālā darba praksē, sociālā darba izglītības nodrošināšanā un sociālās politikas veidošanā, lai veicinātu vienotu izpratni sociālā darba terminoloģijas lietojumā latviešu valodā. Profesijā lietotā valoda, tāpat kā valoda kopumā, gan atspoguļo, gan konstruē noteiktu pasaules ainu, tā ir būtisks instruments profesionālās darbības interpretācijā, speciālistu sadarbībā un profesijas pašizpratnē. Vārdnīcas izstrādes mērķis ir nodrošināt metodisko atbalstu sociālā darba speciālistiem, studentiem, pētniekiem un saistīto nozaru profesionāļiem, aptverot sociālā darba problemātiku visplašākajā nozīmē un sekmējot terminu vienotu izpratni, kas sabalsojas ar starptautiski lietoto sociālā darba terminoloģiju, teoriju un praksi, kā arī ir atbilstoša Latvijas situācijai. Sociālā darba īstenošanā ir svarīgi pārzināt arī saskarīgo nozaru terminus un tos valodiskos līdzekļus, kas ļauj izprast un skaidrot klienta pasaules uztveri. Tādēļ vārdnīcā iekļauti kā sociālā darba, tā saistīto jomu termini un citas leksiskās vienības. Vārdnīca ir tapusi vairāk nekā trīs gadu garumā ar Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu Labklājības ministrijas īstenotā projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” ietvaros. To izstrādājis Latvijas Universitātes mācībspēku un pētnieku kolektīvs ciešā sadarbībā ar zinātnisko redkolēģiju un valodas redaktori. Veidojot vārdnīcu, autoru kolektīvs balstījās gan Latvijas sociālā darba specifikā un Latvijas normatīvajos aktos sociālās labklājības jomā, gan starptautiskajā pieredzē sociālā darba attīstībā. Pateicoties Labklājibas ministrijai Baltijas Starptautiskās Akadēmijas bibliotēka saņema 8 eksemplāri. Iepazīties ar grāmatu var bibliotēkā Rīgā un Daugavpilī.

DIZAINS

Perspektīva un telpiskums. Vizuālās mākslas pamati / Ilze Briška. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2022. -30 lpp.
ISBN 9984-22-872-X

I. Briškas izstrādātajā metodiskajā materiālā gan vizuālās mākslas skolotāji, gan pedagoģijas studenti, gan skolēni un citi interesenti atradīs ne tikai teorētisko pamatojumu un daudzveidīgus uzdevumus, kas noderēs telpiskuma attēlošanas apguvē, bet arī gūs pārliecību par savu zīmētprasmi un mācīsies uztvert vizuālo mākslu kā dabisku savas pašizpausmes sastāvdaļu.

Lielā zīmēšanas grāmata / Andrāšs Suņogi. No angļu valodas tulkojusi Elīna Brasliņa. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2022. – 407 lpp.
ISBN 978-9934-0-4249-2

Ungāru meistara Andrāša Suņogi izsmeļošā grāmata zīmēšanas prasmes apguvei noderīga visiem - gan interesentiem, gan amatieriem, gan mākslas un arhitektūras studentiem. Izdevumā iekļauti vairāk nekā 1000 Andrāša Suņogi zīmējumu,soli pa solim izskaidroti zīmēšanas paņēmieni, kas papildināti ar tekstu un attēliem, aprakstītas zīmēšanas pamattehnikas, stāstīts, kas ir perspektīva un ēnojums un kā to attēlot, sniegts ieskats kluso dabu un ainavu zīmēšanā, piedāvāti padomi, kā zīmēt portretus un kailfigūras, atklāts, kā zīmēt ķermeni visā augumā, miera stāvoklī un kā attēlot to kustībā.

TIESĪBU ZINĀTNE

Darba tiesības. 3.papildinātais un pārstrādātais izdevums / Velga Slaidiņa, Ilze Skultāne. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2023. – 288 lpp.
ISBN 978-9934-0-7022-8

"Darba tiesības" ir viena no nedaudzajām latviešu valodā izdotajām grāmatām, kurā apskatīti darba tiesību pamatjautājumi gan no teorijas, gan prakses viedokļa. Grāmata domāta galvenokārt kā mācību līdzeklis jurisprudences studentiem, kuri apgūst studiju kursu "Darba tiesības", taču tā būs noderīga arī praktizējošiem juristiem un citiem lasītājiem, kurus interesē darba tiesības un ar tām saistītie jautājumi.

Darba tiesības. Tiesības darbā. Terminu skaidrojošā vārdnīca / Valija Ulmane. – SIA “Biznesa augstskola Turība”, 2023. – 160 lpp.
ISBN 978-9934-543-37-1

Juridisko terminu skaidrojumi sakārtoti alfabētiskā secībā. Vārdnīcā skaidrojošās definīcijas balstītas uz tiesību zinātnes akceptētajiem jēdzieniem, tiesību aktos nostiprinātajiem terminiem, kas papildināti ar norādi par to saistību ar darba tiesībām. Katra termina skaidrojums pamatots ar konkrēta izmantotā avota, normatīvā akta nosaukumu, ar akcentu uz tā pielietojumu Darba likumā. Vārdnīcas uzdevums ir darīt saprotamākus darba tiesisko attiecību regulējumā lietotos terminus, kas atrodas daudzos un dažādu tiesību nozaru normatīvajos aktos un tos skaidrojošos informācijas avotos.
Vārdnīcā izmantoti normatīvie akti, kas bija spēkā Latvijas Republikā 2023. gada 1. janvārī.

PSIHOLOĢIJA

Health psychology. A biopsychosocial approach. Seventh Edition / Richard O.Straub. – New York: Macmillan Learning, 2023. – 500 p.
ISBN 978-9934-543-37-1

Ričarda Štrauba “Veselības psiholoģija” palīdzēs jums izveidot jēgpilnu saikni starp veselības psiholoģijas zinātni un ikdienas pieredzi, piemēram, stresu, stresu pārvarēšanu un miegu.

Introduction to psychology / Saylor Foundation

Grāmata paredzēta galvenokārt kā mācību grāmata psiholoģijas studentiem, studentiem, kuri apgūst kursu "Vispārīgā psiholoģija", taču tā noderēs arī praktizējošiem psiholoģiem un citiem lasītājiem, kuriem interesē psiholoģija.

Clinical psychology. A scientific, multicultural, and life span perspective. Ninth Edition / Jonathan S.Abramowitz. – New York: Worth publishers. Macmillan Learning, 2023. – 404 p.
ISBN 9781319245726

Ideāls kodolīgs ievads klīniskās psiholoģijas zinātnē un praksē mūsdienu pasaulē.
9. izdevumam autori ir pievienojuši jaunas nodaļas par profesionāliem jautājumiem, ētiku un psiholoģiskās ārstēšanas zinātni.

An introduction to brain and behavior. Seventh Edition / Bryan Kolb, Ian Q.Whishaw. – New York : Worth publishers Macmillan Learning, 2023. – 688 p.
ISBN 9781319498566

Šis teksts sniedz unikālu, uz pētījumiem balstītu ievadu uzvedības neirozinātnē. Katra nodaļa koncentrējas uz centrālo jautājumu (piemēram, "Kā darbojas nervu sistēma?"), kas palīdz studentiem saprast galvenos jēdzienus. Autori uzsver īpašu klīnisko perspektīvu, ilustrējot studentiem, kas notiek, ja vispārējie nervu procesi neizdodas reālās situācijās. Grāmata atspoguļo jaunākos datus publicēšanas laikā par konkrētiem traucējumiem, tostarp Parkinsona slimību, Alcheimera slimību, depresiju un narkotiku atkarību, miega traucējumiem, šizofrēniju, glaukomu un attīstības anomālijām, kas saistītas ar pirmsdzemdību pieredzi.

Psychology in everyday life. Sixth edition / David G.Myers, C.Nathan DeWall. – New York: Macmillan Learning, 2023. – 414 p.
ISBN 978-1-319-41872-4

Psiholoģija ikdienas dzīvē ir pilnīgs un pieejams resurss visu līmeņu studentiem. Deivs Maierss un Neitans Devols strādā pie LaunchPad teksta un saistītā satura, tāpēc pastāv cieša saikne starp visiem kursa aspektiem. Šis izdevums ir būtiski papildināts, lai atspoguļotu jaunākos sasniegumus psiholoģijas zinātnē un vēl vairāk uzsvērtu kritiskās domāšanas vērtību, ņemot vērā dažādus viedokļus un uzlabojot mūsu ikdienas dzīvi.

Psihologa profesionālās darbības ētika. Teorētiskais pamats un praktiskās vadlīnijas / Inese Elsiņa, Baiba Martinsone, Ivans Jānis Mihailovs. – Rīga: izdevniecība SIA “Drukatava”, 2022. – 76 lpp.

Izdevums aktualizē nozīmīgākos psihologa profesionālās darbības ētikas pamatjautājumus, ļaujot gan psihologiem, gan speciālistiem, kas ikdienā sadarbojas ar psihologiem, rast idejas un ierosmes ētiski korektai psihologa rīcībai un savstarpējai speciālistu sadarbībai, tostarp psihologam izdarot profesionālo izvēli un pamatojot savu rīcību vai lēmumu. Lai plašāk skaidrotu psihologiem izvirzītās ētiskās prasības un regulējumu, izdevumā ir apkopots teorētiskais materiāls un analizēti praktiskie piemēri, piedāvājot rekomendācijas dažādu psihologa profesionālās darbības gadījumu risinājumam.

The developing person through the life span. Twelfth edition / Kathleen Stassen Berger. – New York. – Macmillan Learning, 2023. –816 p.
ISBN 978-1-319-33200-6

Šis ir Ketlīnas Bergeres attīstības psiholoģijas rokasgrāmatas 12. izdevums. Tradicionāli mācību grāmatā aplūkota cilvēka psihes attīstība no pirmsdzemdību perioda līdz pēdējām dzīves dienām. Jaunajā izdevumā ir veikti atjauninājumi nodaļām par psiholoģijas nozarēm, kurās notiek arvien jauni atklājumi (smadzeņu attīstība, psihopatoloģija).
Rokasgrāmata ir adresēta "Psiholoģijas" katedru studentiem.

Psychology. Sixth edition / Daniel L.Schacter, Daniel T. Gilbert, Matthew K.Nock. – New York: Macmillan Learning, 2023. – 800 p.
ISBN 9781319498634

Šī vislabāk pārdotā mācību grāmata, ko sarakstījusi pasaulē atzīta psihologu komanda, iepazīstina studentus ar jaunākajiem sasniegumiem visās psiholoģijas disciplīnās, sākot no psiholoģijas kā zinātnes pamatprincipiem un beidzot ar citām jomām, piemēram, kognitīvo, sociālo, attīstības un personības psiholoģiju. Apvienojumā ar pētījumu blokiem un aktivitātēm, kas palīdz studentiem domāt kā zinātniekam un paplašināt savu iztēli, šī grāmata ir pilnīgs kursa papildinājums visiem psiholoģijas studentiem.

Komunikācijas kompetence. Kā saprasties un veidot attiecības / Edmunds Apsalons. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2022. – 304 lpp.
ISBN 978-9934-0-3539-5

Grāmatu var izmantot gan akadēmiskām studijām, gan kā metodisku līdzekli patstāvīgam darbam, gan arī kā saistošu lasāmvielu, kas mudina pārdomāt, kāpēc mūsu attiecības ar citiem cilvēkiem ne vienmēr ir tādas, kādas mēs vēlētos, kāpēc mēs nespējam saprasties un sadarboties.

TIESĪBU ZINĀTNE

Darba aizsardzības speciālista rokasgrāmata. 1.grāmata. Darba aizsardzības sistēma, darba vides riska faktori. Rīga: Zvaigzne ABC, 2022. – 272 lpp.
ISBN 978-9934-31-232-8

Grāmata darba aizsardzības speciālistiem un citiem profesionāļiem, kas ikdienā veic darba aizsardzības speciālista pienākumus uzņēmumā.Tā noderēs arī tiem, kas studē BSA priekšmetu “Civila aizsardzība un vides aizsardzība” vai nesen sākuši darba aizsardzības speciālista pienākumu pildīšanu.
Grāmata tapusi, apkopojot ilggadēju darba pieredzi un zināšanas par darba aizsardzības speciālista pienākumu veikšanas praktisko jomu. Tajā sniegtas atbildes uz jautājumiem par ikdienas darbiem un norādes, kur meklēt informāciju milzīgajā datu, noteikumu un faktu gūzmā.
Ērtākai un vienkāršākai darba aizsardzības normatīvo aktu prasību izpildīšanai rokasgrāmatā sniegti arī dokumentu paraugi.

Latvijas Republikas Satversmes komēntāri. V nodaļa. Likumdošana. VSIA "Latvijas Vēstnesis", 2019. – 592 lpp.
ISBN 978-9984-840-61-1

Piektā Satversmes zinātnisko komentāru grāmata, kas veltīta mūsu valsts pamatlikuma V nodaļai “Likumdošana”. Tas ir līdz šim nebijis pētījums par Latvijas parlamentārismu.
Šajā komentāru sējumā ietvertie Satversmes skaidrojumi ir fundamentāls pētījums par visu satversmisko likumdošanas procesu. Komentāri ir zinātnisks izziņas avots par Satversmes normām, kas noder, saskaroties ar to praktisku pielietojumu.
Likumdošanas satversmisko procedūru pētījums ilga vairāk nekā trīs gadus un ir rezumējies 592 lappušu biezā monogrāfijā, kurā lasītājs atradīs ne vien atsevišķu Satversmes normu komentārus, bet arī vairākus vērtīgus rakstus par likumdošanu.
Lai aptvertu būtiskus likumdošanas jautājumus, grāmatai tapis pielikums “Piezīmes par likumdošanas procesu”. Šo sadaļu sagatavojuši labākie jomas lietpratēji. Tajā ir ieteikumi, kas balstās uz novērojumiem, nevis tikai sausi konstatējumi, sniegtas vadlīnijas labu likumu izstrādei un rosināti priekšlikumi likumdošanas procesa uzlabošanai nākotnē.
Grāmata būs noderīga lasāmviela gan praktiķiem, gan visiem tiem interesentiem, kuri vēlas padziļināti iepazīties ar mūsu valsts būtību un saprast valsts varas atzaru funkcionēšanu.

Latvijas Republikas Satversmes komēntāri. VI nodaļa. Tiesa.VII nodaļa. Valsts kontrole. VSIA "Latvijas Vēstnesis", 2013. – 240 lpp.
ISBN 97899840246

Komentāri ir paredzēti ikvienam interesentam, un ir kā tilts uz Satversmi, konstitucionālo normu satura izpratni. Citējot priekšvārda rindas: „Satversmes šarms slēpjas ne vien senajā pieņemšanas gadskaitlī, bet arī unikālajā iespējā to piemērot par spīti gadsimtu ritumam. Valsts pārvalde – tāda, kāda tā bija pagājušā gadsimta divdesmitajos gados un šobrīd, – ir līdzīga vien principos, bet ne praktiskajā, ikdienas dzīvē. Acīmredzot mūs glābusi Satversmes lakoniskā frazeoloģija, kas ļāvusi mums interpretēt konstitucionālās normas atbilstīgi realitātei.”
Jaunā Satversmes komentāru grāmata ir VI un VII nodaļas komentārs, un katrai nodaļai – gan par tiesu, gan Valsts kontroli – ir savs ievads jeb „oriģināls un patstāvīgs pētījums, kurā analizēta attiecīgā institūta ideja un attīstība Latvijā.”
Līdz ar grāmatas iznākšanu ir pabeigts komentārs pie trīs no astoņām Latvijas Republikas Satversmes nodaļām. Atgādinām, ka VIII nodaļas (Cilvēka pamattiesības) komentāri „Latvijas Vēstneša” Grāmatu apgādā klajā nāca 2011.gadā.
Arī jaunais izdevums iznāk LU zinātniska projekta ietvaros. Lielākā daļa no projektā iesaistītajiem autoriem ir LU Juridiskās fakultātes augsti kvalificētie mācībspēki.

Pacientu tiesību likuma komentāri. Rīga: VSIA "Latvijas Vēstnesis", 2019. - 352 lpp.
ISBN 978-9984-840-60-4

Grāmata “Pacientu tiesību likuma komentāri” ir fundamentāls autoru kolektīva darbs Pacientu tiesību likuma komentāri skaidro ar likumu aizsargātās pacienta tiesības un sagaidāmo rīcību no ārstniecības personām to īstenošanā un veicināšanā.
“Šī grāmata ir nopietns mēģinājums būtisku veselības aizsardzības sistēmas daļu aplūkot caur cilvēktiesību prizmu. Šāda pieeja izriet no Satversmes, jo demokrātiskas tiesiskas valsts galvenā vērtība ir cilvēks. Tādēļ cilvēka cieņai ir jābūt galvenajai pieejai, kā raudzīties uz veselības aizsardzību,” grāmatas priekšvārdā uzsver prof. Ph.D. Ineta Ziemele, Satversmes tiesas priekšsēdētāja.
Katrs panta komentārs satur divas pamata daļas. Pirmā daļa sniedz izpratni par komentējamā panta jēgu, tiesisko ietvaru un mērķi, bet komentāra otrā daļa veltīta panta saturiskajai analīzei. Tās mērķis ir skaidrot attiecīgās normas būtiskākos satura un piemērošanas jautājumus, akcentējot atsevišķas aktualitātes ārstniecības personu ikdienas darbā.
Grāmata būs noderīgs palīgs ikvienam interesentam.

PSIHOLOĢIJA

...tomēr teikt dzīvei Jā. Psihologs pārdzīvo koncentrācijas nometni / Viktors E.Frankls. – Rīga: Zvaigzne, 2022. – 174 lpp.
ISBN 978-9934-0-9741-6

Viktors Frankls, pirms holokausta prominents Vīnes psihiatrs, būdams vairākus gadus ieslodzīts Aušvicas koncentrācijas nometnē, pētīja gan pats savas, gan likteņa biedru reakcijas uz šausminošajiem apstākļiem. Viņš konstatēja interesantu sakarību: ilgāk izturēja tie, kas sevī rada spēku palīdzēt citiem.
Pat tad, ja atņemts ir pilnīgi viss, cilvēkam paliek iespēja izvēlēties attieksmi.
Ieslodzītie paši izvēlējās, par kādiem cilvēkiem kļūt. Nometnē degradējās tie, kuri atteicās no savas morālās un garīgās būtības. Savukārt iekšēji triumfēja tie, kas šai pieredzei pacēlās pāri.
Cilvēka dziļākais aicinājums ir saglabāt cilvēcību un saredzēt dzīvei jēgu.
Austriešu neirologa, psihiatra, filozofa, rakstnieka un psihoterapijas skolas – logoterapijas – dibinātāja Viktora Emīla Frankla (Viktor Emil Frankl, 1905 - 1997) pētījumi par cilvēka brīvību, pašcieņu un dzīves jēgu ir dziļi humāni un dzīvi mainoši.
Jēgas, attieksmes un izvēles princips šodien ir tieši tikpat aktuāls kā toreiz.
No vācu valodas tulkojuši Igors Šuvajevs, Meldra Āboliņa, Ilona Burka.

Psihiatrija / Imants Eglītis. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2023.- 207 lpp.
ISBN 978-9934-31-325-7

Grāmatā “Psihiatrija” aplūkotas psihiskās slimības, to diagnostika, diferenciālā diagnostika, ārstēšanas principi. Aprakstītas arī psihopātijas, dažādi reaktīvie stāvokļi, psihiskie traucējumi pie somatiskām slimībām, traumām, intoksikācijām. Grāmatā norādītas dažādas terapijas, tostarp psihisko slimību ārstēšanā izmantotie psihofarmakoloģiskie līdzekļi. Lai arī psihiatrija strauji attīstās un terapeitiskie risinājumi mainās, šī informācija sniedz priekšstatu par agrāk lietotajām metodēm.
Profesora Eglīša grāmata ir bijusi labs palīgs daudzām ārstu paaudzēm un jācer, ka mūsdienās tiks novērtēts tās vēsturiskais nozīmīgums.
Šī grāmata var būt noderīga arī psihologiem.

DIZAINS

Lets play house / Joni Vandewalle. – Lanno, 2020. -217 p.
ISBN 9789401471374

Daudzi cilvēki domā, ka kļūt par vecākiem nozīmē upurēt stilīgu interjeru. Bet tas tā nav.
Kad dzīvesstila žurnālistei Joni Vandevalle piedzima meita, viņa bija vīlusies, atklājot, ka lielākā daļa mājas stila žurnālu gudri noslēpj bērnu istabas un rotaļu laukumus.

Freestyle. Illustrating urban fashion / Gingko press, by Sandy Publishing, 2017. – 240 p.
ISBN 978-1-58423-670-2

Grafiskie t-krekli pastāv jau vairākus gadu desmitus, atspoguļojot mūsu dzīves aspektus, ar kuriem mēs nebaidāmies dalīties publiski, sākot ar sociālo un politisko piederību un beidzot ar mākslinieciskām un muzikālām vēlmēm, dzīvesveidu vai humora izjūtu.

Slash. Paper under the knife. Museum of arts and design / ed. By Martina D Alton. – Museum of arts and design, 2010. – 256 p.
ISBN 9-8-88-7439-529-3

Grāmatā sniegts pārskats par to mūsdienu mākslinieku darbiem, kuri savos darbos izmanto papīru – no maziem sarežģītiem izgriezumiem līdz monumentālām arhitektūras instalācijām un tēlniecībai. Eklektiski, ekscentriski un nerimstoši inovatīvi mākslas darbi, kas radīti no papīra. Pēdējos gados mākslinieku papīra kā darba vides izmantošana ir piedzīvojusi aizraujošu atdzimšanu.

Interior design review. Volume 25. The definitive guide to the worlds top 100 designers / Andrew Martin. – teNeues, 2021. – 534 p.
ISBN 978-3-96171-369-1

Vintage vai moderns? Stingrs minimālisms vai lieliska greznība? Skandināvu hygge vai neona māksla? Lai uzzinātu par visām interjera pasaules tendencēm, jums nav jāmeklē nekas cits, pietiek ar Endrjū Martina interjera dizaina pārskatu.

EKONOMIKA

Veiksmiga uzņēmumu apvienošana un iegādes integrācijas noslēpums. Monogrāfija / Kaspars Mucenieks. – Rīga : Turība, 2022. – 207 lpp.
ISBN 978-9934-543-32-6

Monogrāfija balstīta uz autora izstrādāto un aizstāvēto promocijas darbu “Restrukturizācijas vadīšana konkurētspējas paaugstināšanai tirdzniecības uzņēmumiem Latvijā”. Tās aktualitāti nosaka tēmā iekļautie pamatjēdzieni – uzņēmumu apvienošana, uzņēmumu pārņemšana, uzņēmuma padziļinātā izpēte, vadīšana, integrācija, restrukturizācija. Šī darba mērķis ir izstrādāt noteiktu sistēmu uzņēmumu apvienošanas un pārņemšanas procesa vadīšanā un veikt tā aprobāciju, lai nodrošinātu konkurētspējas saglabāšanos.

PERSONĀLA VADĪBA

Kā panākt darbinieku uzplaukumu. Monogrāfija / Dace Bole. - Rīga : Turība, 2022. – 100 lpp.
ISBN 978-9934-543-34-0

Monogrāfija “Kā panākt darbinieku uzplaukumu” izstrādāta uz promocijas darba “Darbinieku garīgā labklājība un vērtīborientētas personāla vadības sistēmas ieviešana un lietošana Latvijas uzņēmumos” bāzes. Tās mērķis ir izvērtēt vērtīborientētas personāla vadības un darbinieku garīgās labklājības mijattiecību aktuālo praksi Latvijas uzņēmumos un atklāt darbinieku garīgo labklājību sekmējošo sistēmu un tās modeli, kā arī ieviešanas uzdevumus, principus un kritērijus.

TIESĪBU ZINĀTNE

Autortiesības digitālajā laikmetā. Monogrāfija / Ingrīda Veikša. - Rīga : Turība, 2021. – 458 lpp.
ISBN 978-9934-543-33-3

Šajā monogrāfijā apkopoti dažādi materiāli, kurus autore gatavojusi gan dalībai zinātniskās konferencēs, gan publicēšanai starptautiskajos zinātniskajos žurnālos, gan diskusijai ar autortiesību speciālistiem, gan arī vienkārši izteikusi savu viedokli par sabiedrībai tajā brīdī aktuālu tematu. Šo auditoriju dažādība ir prasījusi arī atšķirīgu zinātniskā pamatojuma dziļumu. Tomēr katrā rakstā rūpīgi analizēti gan literatūras avoti, gan tā brīža normatīvie regulējumi un tiesu prakse. Monogrāfija veltīta intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībai, galvenokārt pievēršot uzmanību vienam no intelektuālā īpašuma veidiem – autortiesībām, citus intelektuālā īpašuma veidus, kā preču zīmes, patentus, dizainparaugus u.c. atstājot turpmākajiem pētījumiem.

RETORIKA

Retorikas rokasgrāmata. Runāsim skaidri, spilgti, iedarbīgi! / Edgars Kramiņš. - Rīga : Turība, 2016. – 624 lpp.
ISBN – 978-9934-543-04-3

Runas prasmju attīstīšana ir svarīgs cilvēka dzīves kvalitātes aspekts. Tāpēc šīs grāmatas mērķis ir akcentēt un rosināt retorikas pamatzināšanu apguvi un runas prasmju attīstību kā vidusskolēniem un viņu skolotājiem, tā arī studentiem, augstskolu lektoriem, žurnālistiem, diktoriem, aktieriem, dziedātājiem un citu profesiju pārstāvjiem, realizējot savas sociālās lomas sabiedrībā. Grāmata ir noderīga ikvienam, kurš izjūt nepieciešamību attīstīt savas balss labskaņu, stabilizēt elpošanu un artikulāciju, pilnveidojot dikciju, likvidējot runas defektus, kaitīgos ieradumus un līdz ar paraverbāliem izteiksmju līdzekļiem apgūstot arī neverbālos izteiksmju līdzekļus atgriezeniskās saiknes veidošanai ar auditoriju.

VALODNIECĪBA

Profesionālās angļu valodas kompetences veidošanās augstskolā. Monogrāfija / Ineta Lūka. - Rīga : Turība, 2008. – 176 lpp.
ISBN 978-9984-828-15-2

Inetas Lūkas grāmata ir viena no promocijas pētījumā balstītām publikācijām, kas veltītas specialitātēm, kuru būtība ir darbs ar cilvēkiem, un apliecinna pedagoģijas sakarību nozīmi sfērā “cilvēks –cilvēks”. Šī grāmata aizpilda iztrūstošo literatūru par tūrisma speciālista kompetenci un tās veidošanos. Autore pamatoti aplūko angļu valodas prasmi.

TIESĪBU ZINĀTNE

Informācijas sabiedrības tiesību pamati (Kolektīva monogrāfija) / U.Ķiņa zinātniskajā redakcijā. Rīga: RSU, 2022. 679 lpp. ISBN 978-9934-618-03-1

Monogrāfija “Informācijas sabiedrības tiesību pamati” ir apjomīgs darbs, kuru caurvij doma par cilvēktiesību un personu likumisko interešu aizsardzību informācijas sabiedrībā.
“Grāmata unikalitāti apstiprina arī fakts, ka iepriekš Latvijā nav tikuši veikti akadēmiskie pētījumi par tiesību transformāciju informācijas sabiedrībā, interneta pārvaldību, elektronisko pārvaldi un mediju tiesībām. Savukārt par kiberdrošību, datu aizsardzību, e-komerciju un autortiesībām digitālajā vidē ir atrodamas tikai atsevišķas publikācijas,” norāda profesors U. Ķinis. Šī monogrāfija palīdzēs izprast tiesību problēmas digitālajā vidē ne tikai topošajiem un praktizējošajiem juristiem, bet arī datorekspertiem, mediju ekspertiem un citiem interesentiem.

Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā. Inetas Ziemeles zinātniskā redakcijā. Otrais papildinātais izdevums. – Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2021, 542 lpp. ISBN 978-9934-508-89-9

Grāmatas otrajā izdevumā cilvēktiesības turpina tikt aplūkotas pirmām kārtām kā tiesību nozare. Cilvēktiesības ir starptautisko tiesību nozare. Pamattiesības savukārt ir jēdziens, kas apzīmē cilvēkam piemītošās tiesības konstitucionālo tiesību ietvaros. Demokrātiskas tiesiskas valsts publiskās tiesības ir veidotas un attīstās tā, lai nodrošinātu plašāko iespējamo personas tiesību aizsardzību.

Medicīnas tiesības. Otrais papildinātais izdevums / Autoru kolektīvs S.Slokenbergas un S.Olsenas zinātniskajā redakcijā. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2022, 701 lpp. ISBN 978-9934-621-01-7

Grāmata Medicīnas tiesības. Otrais papildinātais izdevums turpina 2015. gadā iznākušajā grāmatā „Medicīnas tiesības” aizsākto tēmu – ar medicīnas tiesībām saistīto jautājumu aplūkošanu gan Latvijā, gan Eiropā.
Arī daudzi grāmatas autori ir tie paši, jau pazīstamie. Taču klāt nākuši vēl citi pieredzējuši savas nozares speciālisti. Ar tiem var iepazīties grāmatas sākumā dotajā aprakstā. Grāmatai ir divas zinātniskās redaktores – Santa Slokenberga un Solvita Olsena, kuras grāmatas sākumā iepazīstina lasītāju ar izdevumu un tā tapšanas procesu.
Grāmatas teksts izkārtots katrai tēmai atbilstošā nodaļā. Tādas ir pavisam 18. Apskatīto tēmu loks ir plašs: medicīnas tiesību vispārīgie jautājumi, medicīnas tiesības Eiropas Savienības kontekstā, specifiskie jautājumi par bērna ārstniecību, mākslīgo intelektu veselības aprūpē u.c.
Aplūkojamo jautājumu analīzes pamatošanai autori izmantojuši bagātīgu gan ārvalstu, gan Latvijas avotu klāstu, kas atrodams grāmatā. Analizēti atbilstoši Eiropas un Latvijas tiesu prakses materiāli.
Grāmatas tēmas ir tik aktuālas, ka var ieinteresēt ne tikai nozares speciālistus, bet ikvienu lasītāju.

Eiropas Savienības tiesa interpretācijas metodes / Kūns Lenārtss, Hosē A.Gutjeress-Fonss. Tulk. No franču val. Inetas Ziemeles zinātniskā redakcijā. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2022, 221 lpp. ISBN 978-9934-621-00-0

Grāmatas autors ir pats EST priekšsēdētājs Kūns Lenārtss un EST jurists Hosē Antonio Gutjeresa-Fonsa (José Antonio Gutiérrez-Fons). “Grāmatas tulkojuma latviešu valodā publicēšana ir pienesums ne tikai Eiropas Savienības tiesību zināšanu stiprināšanā Latvijā, bet tā sniedz ieguldījumu arī Latvijas tiesību teorijas modernizēšanā,” stāsta grāmatas zinātniskā redaktore I. Ziemele. Grāmatas tulkošana sekmējusi arī Savienības tiesībās svarīgu jēdzienu un terminu pilnveidošanu latviešu valodā. Ir skaidrs, ka Latvijas dalība Savienībā bagātina latviešu juridisko valodu, taču pastāv arī nopietni riski latviešu valodā ieviest tai neraksturīgus terminus. Piederība vienotai Eiropas tiesiskai telpai, kuras viens no pamatprincipiem ir vienotība dažādībā, Latvijai ir ļoti svarīga, jo tā sekmē kvalitāti, valodu apgūšanu, citu Eiropas tiesību sistēmu iepazīšanu.

Augstākās tiesas plēnuma lēmumu krimināltiesību jautājumos apkopojums ar komentāriem mūsdienu skatījumā / Uldis Krastiņš. –Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2021, 207 lpp.
ISBN 978-9934-508-91-2

Tiesu namu aģentūras izdotā grāmata “Augstākās tiesas plēnuma lēmumu krimināltiesību jautājumos apkopojums ar komentāriem mūsdienu skatījumā”, kurā pieredzējušais tiesību zinātnieks un vairāku grāmatu autors krimināltiesībās Uldis Krastiņš apkopojis vienā izdevumā Augstākās tiesas plēnuma lēmumus krimināltiesību jautājumos.
Grāmata galvenokārt būs noderīga tiesnešiem, tiesību zinātniekiem, studentiem, kā arī ikvienam, kuram ir interese izsekot Augstākās tiesas plēnuma darbības pēctecībai, kas atspoguļojusies Latvijas krimināltiesību normu piemērošanā tiesu praksē.

Ar ERASMUS+ atbalstu tika nopirktas turisma grāmatas angļu valoda .

Marketing and managing tourism destinations. Second edition / Alastair M.Morrison. Routledge Taylor& Francis Group, London and New York, 2019.

Tas ir visaptveroša un integrēta ievada mācību grāmata, kas vienā sējumā aptver gan destinaciju mārketingu, gan destinaciju pārvaldību.
Tajā galvenā uzmanība pievērsta tam, kā tiek plānota, īstenota un novērtēta tūrisma destinaciju pārvaldība, kā arī tūrisma galamērķu pārvaldības organizāciju vadība un darbība, kā notiek uzņēmējdarbība, galvenās iespējas, izaicinājumi un izaicinājumi, ar kuriem jāsaskaras, lai konkurētu pasaules atpūtas un biznesa jomā. tirgi, braucieni.

Destination marketing. Essential. Third edition / Steven Pike. Routledge Taylor& Francis Group, London and New York, 2021.

Destinaciju mārketings piedāvā lasītājam visaptverošu un visaptverošu pārskatu par galvenajiem izaicinājumiem un ierobežojumiem, ar kuriem saskaras destinaciju mārketinga organizācijas (DMO), un to, kā destinaciju mārketingu var plānot, īstenot un novērtēt, lai sasniegtu veiksmīgu galamērķa konkurētspēju.

Tourism Destination Management / Manuel Rodriguez-Diaz and Tomas F.Espino-Rodriguez. MDPI, Basel, Beijing, Wuhan, 2019.

Šajā grāmatā ir apkopoti pētījumi par destinacijas pārvaldību. Galamērķi ir sarežģītas un adaptīvas sistēmas, kurās dažādiem elementiem, kas tos veido, jābūt orientētiem uz kopīga mērķa sasniegšanu, kas palielina galamērķa konkurētspēju.

Tourism planning and destination marketing / Mark Anthony Camilleri. Emerald Publishing, United Kingdom, 2019.

Destinacijas mārketings ir atkarīgs no plānošanas, organizācijas un veiksmīgas stratēģijas un taktikas. Tūrisma plānošana un destinaciju mārketings sniedz dziļu izpratni par tūrisma mārketinga vidi, tostarp galamērķa zīmolu, izplatīšanas kanāliem, digitālajiem medijiem un ilgtspējīga un atbildīga tūrisma praksi.

Good country equation . How we can repair the world in one generation / Simon Anholt. Berrett-Koehler Publishers, Inc, 2020

Simons Anholts gadu desmitiem ir palīdzējis valstīm no Austrijas līdz Zambijai uzlabot savu starptautisko stāvokli. Galu galā Anholts pieķluva pie labās valsts vienādojuma, formulas starptautiskās sadarbības veicināšanai un izglītības pārdomāšanai globalizācijas laikmetā.

Place Branding. For small cities, regions & Downtowns / Bill Baker. 2019.

Savā grāmatā Bils Beikers stāsta par daudzu gadu praktisko pieredzi un reāliem piemēriem. Tas parāda, kā pārveidot tūrismu, ekonomisko attīstību, vietu veidošanu un maršrutu izpēti mazajās pilsētās un reģionos.

Valsts parāda vērtspapīru plūsmas vadības pilnveidošanas iespējas Latvijā. Monogrāfija / Ivars Avotiņš, Rosita Zvirgzdiņa
ISBN 978-9934-543-25-8

Zinātniskā monogrāfija “Valsts parāda vērtspapīru plūsmas vadības pilnveidošanas iespējas Latvijā” izstrādāta laika periodā no 2005. līdz 2018. gadam. Monogrāfijas pamatā detalizēti analizēta līdzšinējā Latvijas valsts parāda vērtspapīru prakse par laikaposmu no 1993. gada līdz 2018. gadam.
Monogrāfijā veikts oriģināls pētījums par valsts parāda vērtspapīru plūsmas vadības pilnveidošanas iespējām Latvijā. Darbā iekļauti I. Avotiņa un R. Zvirgzdiņas promocijas darbu teorētiskās atziņas un izstrādātie priekšlikumi Latvijas valsts parāda vērtspapīru plūsmas vadības pilnveidošanai.
“Nozīmīgākais darba rezultāts – ir pierādīts, ka, pilnveidojot valsts parāda vērtspapīru plūsmas vadību, tiek iegūta efektīvāka un lētāka valsts parāda vadības sistēma. Darba ietvaros izdarītie secinājumi un priekšlikumi izmantojami turpmākajiem pētījumiem par valsts parāda vērtspapīru veidu un to plūsmas vadību Latvijā. Zinātniskā darba rezultāti var būt piemērojami valdības lēmumu pieņemšanai gan valsts parāda plūsmas vadības, gan piemērojamākās stratēģijas veida izvēles noteikšanā. Zinātniskajā pētījumā iegūtās teorētiskās atziņas var būt noderīgas studiju programmu paplašināšanai finanšu un uzņēmējdarbības vadības nozarē,” stāsta profesore Rosita Zvirgzdiņa.

Mediju un komunikācijas zinātne. Monogrāfija / Klauss Beks. Tulkots no vācu valodas (Latviešu izdevums profesora Dr.phil.A.Dimanta tulkojumā).
ISBN 978-9934-543-29-6

Komunikācija un mediji bauda pieaugošu popularitāti ne vien katra cilvēka ikdienā, bet arī kā pētniecības un mācību priekšmets. It visur Eiropā un ārpus tās pēdējos gadu desmitos ir pastāvīgi pieaudzis mediju un komunikācijas zinātnes studiju interesentu un studējošo skaits, tāpat kā ir pieaudzis arī augstskolu un universitāšu piedāvājums.
“Trīsdesmit gadus esmu mācījis mediju un komunikācijas zinātni dažādās Vācijas universitātēs un kopš tā laika mēģinu studiju iesācējiem atvieglot ienākšanu šajā tiklab populārajā, kā arī bieži vien nenovērtētajā zinātnes nozarē. Zinātniskā monogrāfija ir radusies pēc lekciju pieredzes vairāku gadu garumā un ir vērsta ne tikai uz mūsu nozares studiju iesācējiem, bet arī uz skolēniem, kuri apsver domu to studēt, kā arī socioloģijas, psiholoģijas, politikas, ekonomikas, mediju un kino zinātņu, pedagoģijas un citu radniecīgo disciplīnu studentiem.
Pagājušajā gadā iznāca 6. vācu izdevums, pirms dažiem gadiem klajā nāca tulkojums korejiešu valodā, un tagad sevišķi priecājos par šo latviešu izdevumu” – K.Beks.

Tiesību zinātne

Krimināllikuma komentāri. Pirmaā daļa (I–VIII nodaļa). Otrais papildinātais izdevums / Uldis Krastiņš, Valentija Liholaja. – Tiesu namu aģentūra, 2018, 558 lpp.

Grāmata „Krimināllikuma komentāri. Pirmā daļa (I–VIII2 nodaļa). Trešais papildinātais izdevums” ir turpinājums 2018.gadā izdotajai grāmatai „Krimināllikuma komentāri. Pirmā daļa (I–VIII2 nodaļa). Otrais papildinātais izdevums”. Tie paši autori – Latvijas Universitātes profesori tiesību zinātņu doktori Uldis Krastiņš un Valentija Liholaja – arī šajā izdevumā komentē Krimināllikuma Vispārīgās daļas tiesību normas un sniedz paskaidrojumus to piemērošanā. Tā kā atkārtota izdevuma nepieciešamību noteikuši pēdējos gados izdarītie grozījumi Krimināllikumā, tad tieši ar tiem saistītos jautājumus arī galvenokārt aplūkojuši autori.
Zīmīgi, ka autori komentējuši arī 2020.gada 17.decembra grozījumus Krimināllikumā, kuri vēl pašlaik nav spēkā. Tie iegūs spēku ar 2022.gada 1.janvāri. Šie grozījumi būtiski skar soda piemērošanas nepilngadīgajiem, probācijas un citus jautājumus.
Bez tam autori papildinājuši un precizējuši arī iepriekšējā komentāru grāmatā sniegtos Vispārīgās daļas pantu komentārus.
Teorētiskā analīze uzskatāmi papildināta ar piemēriem no tiesu prakses.
Grāmatas beigās atrodams izmantoto avotu saraksts, likuma „Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” izvilkums un Valdības noteikto minimālo mēnešalgu apmērs.
Grāmata būs labs palīgs krimināltiesību normu piemērotājiem un apguvējiem. Tā var sniegt ieskatu krimināltiesībās ikvienam, kuram interesē šī tiesību nozare.

Krimināllikuma komentāri. Otrā daļa (IX-XVII nodaļa). Otrais papildinātais izdevums / Uldis Krastiņš, Valentija Liholaja. – Tiesu namu aģentūra, 2018, 558 lpp.
ISBN 978-9934-508-66-0

Komentāri balstīti uz krimināltiesību teorijas atziņām, judikatūru un tiesu praksi. Komentējot starptautiskos un starptautiska rakstura noziegumus, kā pieēram, noziegumi pret cilvēci, genocīds, cilvēku tirdzniecība u.c., analizēti arī attiecīgie starptautisko tiesību akti daļā par noziegumu sastāva elementiem un citiem ar krimināltiesību normu piemērošanu saistītiem jautājumiem. Ņemot vērā, ka daudzu komentējamo noziedzīgo nodarījumu dispozīcijas ir blanketas, šo krimināltiesību normu komentāros īpaša vērība veltīta attiecīgo likumu un Ministru kabineta noteikumu, kas reglamentē tos vai citus priekšrakstus, analīzei.

Krimināllikuma komentāri. Trešā daļa (XVIII-XXV nodaļa). Otrais papildinātais izdevums / Uldis Krastiņš, Valentija Liholaja. – Tiesu namu aģentūra, 2019, 879 lpp.
ISBN 978-9934-508-71-4

Komentāri balstīti uz krimināltiesību teorijas atziņām, judikatūru un tiesu praksi. Komentējot starptautiskos un starptautiska rakstura noziegumus, kā pieēram, noziegumi pret cilvēci, genocīds, cilvēku tirdzniecība u.c., analizēti arī attiecīgie starptautisko tiesību akti daļā par noziegumu sastāva elementiem un citiem ar krimināltiesību normu piemērošanu saistītiem jautājumiem. Ņemot vērā, ka daudzu komentējamo noziedzīgo nodarījumu dispozīcijas ir blanketas, šo krimināltiesību normu komentāros īpaša vērība veltīta attiecīgo likumu un Ministru kabineta noteikumu, kas reglamentē tos vai citus priekšrakstus, analīzei.

Darbinieku aizsardzība uzņēmuma pārejas gadījumā / Irēna Liepiņa. – Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2021. – 287 lpp.
ISBN 978-9934-508-90-5

Autore I.Liepiņa grāmatā “Darbinieku aizsardzība uzņēmuma pārejas gadījumā” visaptverošā veidā aplūkojusi Latvijā ļoti būtisku un vajadzīgu tēmu – darbinieku aizsardzību gadījumos, kad uzņēmumu, kurā persona nodarbināta, iegūst cits, jauns darba devējs.
Izvēlētās tēmas aktualitāti nosaka arī tas, ka līdzšinējā praksē uzņēmuma pārejas gadījumos uzmanība tikusi vairāk pievērsta ekonomiskiem un komerctiesiskiem aspektiem, mazāk darbinieku tiesiskajai aizsardzībai.
Grāmatu veido četras nodaļas. Tajās izsmeļoši aplūkoti uzņēmuma pārejas vispārīgie jautājumi, darbinieku aizsardzības pamatnostādnes un to īstenošana, kā arī sniegti priekšlikumi darbinieku aizsardzības piilnveidošanai. Būtiskākais tēmu izklāstā apkopots kopsavilkumā. Darbā daudz izmantotas un analizētas gan Latvijas, gan ārvalstu teorētiskās un prakses atziņas, tās bagātīgi ilustrējot ar piemēriem no tiesu prakses. Grāmatas beigās dots plašs izmantoto avotu saraksts.
Autores pētījuma rezultātā sniegtie ieteikumi un konkrēti priekšlikumi var tikt izmantoti turpmāk Latvijas likumdošanā, lai pilnveidotu darbinieku tiesiskās aizsardzības regulējumu uzņēmuma pārejas gadījumā.
Grāmata “Darbinieku aizsardzība uzņēmuma pārejas gadījumā” būs vērtīgs izziņas avots gan esošajiem, gan topošajiem juristiem, kā arī ikvienam, kuram var nākties sastapties ar darbinieku aizsardzības jautājumiem uzņēmuma pārejas apstākļos.

Autortiesības digitālajā laikmetā. Monogrāfija / Ingrīda Veikša. – Rīga: Turība, 2021. – 457 lpp.
ISBN 978-9934-543-33-3

Šajā monogrāfijā apkopoti dažādi materiāli, kurus autore gatavojusi gan dalībai zinātniskās konferencēs, gan publicēšanai starptautiskajos zinātniskajos žurnālos, gan diskusijai ar autortiesību speciālistiem, gan arī vienkārši izteikusi savu viedokli par sabiedrībai tajā brīdī aktuālu tematu. Šo auditoriju dažādība ir prasījusi arī atšķirīgu zinātniskā pamatojuma dziļumu. Tomēr katrā rakstā rūpīgi analizēti gan literatūras avoti, gan tā brīža normatīvie regulējumi un tiesu prakse. Monogrāfija veltīta intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībai, galvenokārt pievēršot uzmanību vienam no intelektuālā īpašuma veidiem – autortiesībām, citus intelektuālā īpašuma veidus, kā preču zīmes, patentus, dizainparaugus u.c. atstājot turpmākajiem pētījumiem.

Civilprocesa likuma komentāri. II Daļa (29. -60. nodaļa) / Sagat. Autoru kolektīvs prof. K.Torgāna un A.Laviņa zinātniskajā redakcijā. – Tiesu namu aģentūra, 2021. – 1360 lpp.
ISBN 978-9934-508-81-3

Šī grāmata ir pēdējā, kas tapusi ar profesora Kalvja Torgāna līdzdalību – 2021.gada 12.martā Civilprocesa likuma komentāru projekta aizsācējs un virzītājs, izcilais profesors Kalvis Torgāns devās mūžībā.
Apzinoties lielo atbildību un cenšoties ievērot visus profesora dotos norādījumus un ieceres, autoru kolektīvs nodod lasītāju vērtējumam Civilprocesa likuma B un C daļas normu komentāru jauno izdevumu.
Civilprocesa likuma komentāru II daļas otrais papildinātais izdevums sagatavots, ievērojot grozījumus Civilprocesa likumā un citos ar to saistītajos normatīvajos aktos, kas izsludināti līdz 2021.gada 21.aprīlim.
Salīdzinot ar šīs komentāru daļas pirmo izdevumu, grāmatā ietvertie komentāri papildus aptver 34 likumus, ar kuriem izdarīti grozījumi Civilprocesa likumā un kuri pieņemti pēc 2012.gada jūnija (to vidū arī 2021.gada 25.martā pieņemtais likums), kā arī vismaz 11 Satversmes tiesas spriedumus, kuros vērtēta Civilprocesa likuma normu atbilstība Satversmei.
Ņemti vērā arī grāmatas sagatavošanas laikā Saeimā izskatīšanā esošie likumprojekti par Civilprocesa likumā paredzētajiem grozījumiem. Uz tiem grāmatā norādīs pie attiecīgajiem likuma pantiem pievienotās zemsvītras atsauces. Savukārt grāmatas pielikumā iekļauti divu likumprojektu – Nr.656/Lp13 un Nr.953/Lp13 – teksts.
Komentāri dos iespēju novērtēt tiesu prakses un tiesiskās domas attīstību komentēto Civilprocesa likuma normu piemērošanas jomā, kas notikusi deviņu gadu laikā kopš iepriekšējās grāmatas iznākšanas. Tāpat lasītāji arī varēs tuvāk iepazīties ar vairākiem jaunievedumiem civilprocesā, tostarp Ekonomiskās tiesas kompetenci un tai piekritīgo lietu izskatīšanas procesuālo kārtību, tādiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem kā pagaidu aizsardzība pret vardarbību un pagaidu aizsardzība prasībām maksātnespējas procesa lietās, kā arī vairākām citām jaunām civillietu kategorijām un šādu lietu izskatīšanas kārtību.
Autori cer, ka šie Civilprocesa likuma komentāri būs nozīmīgs tiesību palīgavots civilprocesuālo tiesību piemērotājiem, kā arī noderīga grāmata visiem, kuri vēlas padziļināt savu izpratni civilprocesa jautājumos.

Dzīvojamo telpu īre un saistītie jautājumi / Jurista vārds Nr 43. Raksti. – 26.10.2021. – 126 lpp.

Šis grāmatžurnāls ir ļoti nozīmīgs. Izdevuma saturs ir daudzpusīgs, izejot pat ārpus dzīvojamo telpu īres un Civilprocesa likuma robežām. Saturā aplūkotas tādas tēmas kā patērētāja jautājums un personas datu apstāde dzīvojamo telpu īres attiecības, īres maksa un nodokļi. Lasītāju ērtībām krājumā publicēts arī jaunais Dzīvojamo telpu īres likums tā aktuālajā redakcijā.

Herberta Pakera divu kriminālprocesa modeļu doktrīna / Egons Rusanovs, Signe Skutele. – Rīga: Rusanovs&Partneri zvērinātu advokātu birojs SIA, 2021. – 128 lpp.
ISBN 978-9934-9006-3-1

Dr. iur. cand. Egons Rusanovs un Mg. iur. Signe Skutele jaunajā grāmatā «Herberta Pakera divu kriminālprocesa modeļu doktrīna» piedāvā lasītājiem ieskatu amerikāņu tiesību zinātnieka Herberta Pakera kriminālprocesuālajos uzskatos.
1964.gadā H.Pakers publicēja savu slaveno darbu «Divi kriminālprocesa modeļi» (oriģ. – Two Models of Criminal Process), kurā aprakstīja divus kriminālprocesa modeļus – 1) noziedzības kontroles modeli un 2) pienācīgā procesa modeli.
Lai arī H.Pakers analizēja pērnā gadsimta vidus problēmas tiesvedībās ASV, viņa publikācija joprojām ir nopietns studiju avots pasaules universitātēs. Iespējams, viņa atziņas būtu lieti noderējušas arī likumdevējam Latvijā pēc neatkarības atgūšanas 1990.–1991.gadā. Turklāt, autoru ieskatā, H. Pakera divu kriminālprocesa modeļu koncepcija ir aktuāla arī mūsdienu Latvijas kriminālprocesa virzības analīzē. Tādēļ šī grāmata varētu ieinteresēt ne tikai tiesību zinātnes studentus, teorētiķus un praktiķus, bet arī politiķus.
Kā norādījusi grāmatas «Herberta Pakera divu kriminālprocesa modeļu doktrīna» priekšvārda autore, Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekle, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesore Dr. iur. Ārija Meikališa: «Pētījums ir noderīgs jebkuram, kas interesējas par kriminālprocesa tiesībām, jebkuram, kas lemj un virza jautājumus par kriminālprocesa pilnveidi. Tāpat šī grāmata būs noderīga padziļinātai kriminālprocesa tiesību apguvei augstskolās. Šis pētījums nenoliedzami sniegs iespēju plašam interesentu lokam paskatīties uz kriminālprocesu ne tikai kā ikdienišķu procesuālu norisi, bet zinātniski analizējamu būtisku tiesisku fenomenu. Tāpat šī grāmata var radīt impulsu jauniem izaicinājumiem, lai aizdomātos par jautājumu – kurp ved mūsu kriminālprocess.»
Savukārt grāmatas priekšvārda autore, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesore Dr. iur. Kristīne Strada-Rozenberga ieteiktu lasīt grāmatu ne tikai, «lai izglītotos par citu zemju tiesību zinātnieku domām, bet arī vēl kādas šīs grāmatas «pievienotās vērtības» dēļ. Laiku pa laikam starp rindiņām, kas satur H.Pakera uzskatu apskatu, autori mēģinājuši sasaistīt divus it kā atšķirīgus laika posmus, kurus šķir nedaudz vairāk kā 50 gadi, divas valstis, kas pārstāv dažādus t.s. tiesību lokus, Pakera uzskatus un Latvijas kriminālprocesā notiekošo. Pati ar interesi iepazinos ar H.Pakera teorētiskajiem uzskatiem, tāpat arī ar autoru vērtējumu Latvijā notiekošajam. Dažviet autoriem piekritu, dažviet tik kategoriska nebūtu. Katrā ziņā – šī grāmata ir vērtīgs domāt rosinātājs.»

Konstitucionālās tiesības. Trešais izdevums ar Daiņa Īvāna priekšvārdu / Jānis Pleps, Edgars Pastars, Ilze Plakane. – Rīga:latvijas Vēstnesis, 2021. – 680 lpp.
ISBN 978-9984-840-67-3

„Konstitucionālo tiesību” trešais, papildinātais un pārstrādātais izdevums ar Daiņa Īvāna priekšvārdu. Grāmatā sniegts Satversmē noteiktās Latvijas valsts iekārtas skaidrojums, to aplūkojot plašākā Baltijas un Eiropas valstu pieredzes kontekstā. Autori detalizēti izskaidrojuši tādus konstitucionālo tiesību pamatjēdzienus kā konstitūcija, suverenitāte, demokrātiska republika, tiesiska un sociāla valsts, cilvēktiesības un varas dalīšana. Tāpat grāmatā aplūkotas svarīgākās valsts galvas, likumdevējvaras, izpildvaras un tiesu varas funkcijas tiesiskā demokrātiskā valstī un to mijiedarbība.
Pirmais “Konstitucionālo tiesību” izdevums "Latvijas Vēstneša" Grāmatu apgādā iznāca 2004. gadā Satversmes tiesas priekšsēdētāja Aivara Endziņa zinātniskā redakcijā. 2014. gadā grāmatas autori sagatavoja otro – papildināto un pārstrādāto izdevumu. Tagad – vēl pēc septiņiem gadiem – nācis klajā jauns aktualizēts un būtiski papildināts izdevums.
Sniedzot izvērstu ieskatu Satversmes tiesas praksē un nozīmīgākajos Satversmes piemērošanas gadījumos, “Konstitucionālo tiesību” trešais izdevums mērķtiecīgi pielāgots praktiķu vajadzībām. Grāmata būs noderīga ikvienam, kurš vēlas papildināt zināšanas par Satversmi, Latvijas valsts iekārtu un tās konstitucionālajiem pamatiem, kā arī izkopt prasmes savu pamattiesību aizsargāšanā un izmantošanā.
Ar grāmatas izdošanu VSIA "Latvijas Vēstnesis" turpina pildīt konstitucionālo pienākumu ikvienam skaidrot viņa tiesības un nodrošināt sabiedrībai ticamu un augstvērtīgu tiesisko informāciju.

Efektīvs tiesību aizsardzības līdzeklis pret likumu / Jānis priekulis. – Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2021. – 415 lpp.
ISBN 978-9984-840-69-7

Monogrāfiju sērijas “Tiesību zinātne” septītā grāmata, kuras pamatā ir autora Latvijas Universitātē sekmīgi aizstāvētais promocijas darbs. Tas ir pirmais nopietnais zinātniskais pētījums par iespēju vērsties tiesā ar prasību atlīdzināt kaitējumu par prettiesisku likumu.
Mācība par tiesību aizsardzības līdzekļiem visplašāk attīstījusies un pētīta civiltiesībās. Taču privātpersonas tiesības nepamatoti aizskart var arī valsts, īstenojot valsts varu. Valsts varas akti, ar kuriem var aizskart privātpersonas tiesības, galvenokārt ir prettiesiski administratīvie akti, faktiskā rīcība, kriminālprocesuāli lēmumi un tiesu nolēmumi. Taču, kā tas pierādīts šajā grāmatā, tiesību aizskārumu var nodarīt arī ar prettiesisku likumu.
Autors sniedz līdz šim pilnīgāko apskatu par tiesību aizsardzības līdzekļa jēdzienu un tā funkcijām. Grāmatā pirmo reizi Latvijas tiesību zinātnē ir sniegts pilnīgs izklāsts par priekšnoteikumiem, lai atzītu, ka nepamatotu tiesību aizskārumu izraisījis tieši likums. Tāpat detalizēti analizētas tiesiskās sekas faktam, ka Satversmes tiesas procesā likums atzīts par neatbilstošu augstāka juridiskā spēka tiesību normai, tostarp iespēja prasīt zaudējumu un nemantiskā kaitējuma atlīdzinājumu. Autors detalizēti pamato tēzi par pagaidu aizsardzības mehānismiem kā nepieciešamu efektīva tiesību aizsardzības līdzekļa elementu un rosina Satversmes tiesas procesā ieviest jaunu pagaidu tiesību aizsardzības līdzekli – likuma darbības ierobežošanu.
Grāmata būs noderīga arī citu tiesību nozaru pētniekiem, studentiem, mācībspēkiem, praktiķiem, ikvienam interesentam.

BSA bibliotēkā ir atrodams jaunieguvums – ekonomista Pētera Strautiņa grāmata “Latvijā dzīvot ir interesanti. Praktiski padomi dzimtenes mīlēšanā” (Luminor bankas dāvinājums).
“Šī ir grāmata visiem, kas domā par iespējām dzīvi Latvijā un pasaulē darīt labāku, vēlas labāk saprast mūsu zemes neseno vēsturi, kā arī uzzināt par to, kas šeit dzīvi dara interesantu. Tā ir mirkļa iespaidu un plašu vispārinājumu, rūpīgu pārdomu un vārdu spēļu krājums. Arī vaļsirdīgs pārskats par patiesības meklējumu veiksmēm un neveiksmēm,” ievadā saka autors.
Grāmatā atlasīti un apkopoti raksti, ko autors 25 gados publicējis laikrakstos, žurnālos un portālos. Tie sagrupēti pa tēmām, daļai no tiem sniegti īsi komentāri no 2019. gada skatupunkta.
Kā teica pats autors:
“Virsrakstā var saklausīt ironiju, tā tur, neapšaubāmi, ir. Brīžiem mūsu valstī dzīvot ir bijis pat pārāk interesanti. Taču kopumā tas ir domāts pozitīvā nozīmē. Šeit ir ļoti dinamiska ekonomika, skaista daba un augsti attīstīta kultūras dzīve. Tās ir vispārzināmas lietas. Kur tad ir grāmatas pievienotā vērtība? Šeit daudzi argumenti par to, kāpēc Latvijā dzīvot ir interesanti, ir apkopoti vienuviet. Apmēram puse grāmatas ir veltīta ekonomikai un tās tiešajai ietekmei uz mūsu ikdienas dzīvi, bet pārējā ir zīmēta ļoti plaša laikmeta aina. Turklāt robeža starp ekonomiku un pārējām sabiedriskajām norisēm ir ļoti nosacīta.
Grāmatā ir savīts kopā Latvijas makroekonomiskais un mikroekonomiskais stāsts, citiem vārdiem, ekonomikas lielie skaitļi ar notikumiem uzņēmumu un cilvēku līmenī. Ir dzirdēts teiciens, ka Latvijā makroekonomikā viss esot kārtībā, bet cilvēku dzīvē tas neatspoguļojoties. Man šķiet, ka drīzāk ir otrādi. Aizvadītajā ceturtdaļgadsimtā pieļautās kļūdas vislabāk ir redzamas tieši lielajos skaitļos – IKP, inflācijas, darba tirgus dinamikā. Iepriekšējā desmitgadē līdz 2008. gadam ekonomika darbojās pārmērīga optimisma režīmā, tad strauji pārlēca pārmērīga pesimisma un piesardzības fāzē, no kuras joprojām nav izkļuvusi.
Turpretim visā pēcpadomju ērā apbrīnojami sekmīgi ir augusi ekonomikas "smalkā struktūra" – uzņēmumi, to sadarbības tīkli, produkti, cilvēku prasmes un zināšanas. Tas ir noticis nepārtraukti, arī krīzes jeb dižķibeles laikā. Iespējas tieši ietekmēt ekonomikas lielos skaitļus ir ierobežotas visām valstīm, jo īpaši Latvijai, kas ir maza un kurai nav savas valūtas. Tāpēc jo īpaši svarīgi ir stāstīt par to, ko dara konkrēti cilvēki, uzņēmumi. Tad arī būs vieglāk saprast, kā viņiem palīdzēt, vai arī – kā viņi paši brīnišķīgi ar visu tiek galā. Tikai saprotot mikroekonomisko līmeni, ir iespējams paredzēt, kā mainīsies mūsu labklājība nākotnē.”
Grāmata ir pieejama lasīšanai tikai uz vietas BSA Zinātniskās bibliotēkas telpās.

Ekonomika

Finanšu tirgus un tā analīzes metodes / Ramona Rupeika-Apoga, Elvīra Zelgalve. – Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2009, 118 lpp.
ISBN 978-9984-45-081-0

Mācību līdzeklis ir domāts visiem, kuri vēlas papildināt savas akadēmiskās zināšanas finanšu jomā, tiem, kurus vairāk interesē profesionālās zināšanas, kā arī tiem, kuri nolēmuši padziļināti izprast finanšu jomu. Grāmatā viegli uztveramā formā tiek izklāstīti finanšu tirgus pamatjēdzieni un analīzes metodes. Autores iepazīstina lasītājus ar finanšu tirgus būtību un attīstības problēmām, atklāj atvasināto finanšu instrumentu tirgus noslēpumus, māca, kā izmantot fundamentālo un tehnisko analīzi, lai prognozētu finanšu aktīva cenas izmaiņas, kā arī palīdz izprast starptautisko organizāciju darbību pasaulē.

Komunikācijas zinātne

Komunikācija. Teorija un prakse / Sandra Veinberga. - Izdevniecba "Sava grāmata", 2019. - 331 lp.
ISBN 978-9934-582-24-0

Grāmata ir pirmā aptverošākā monogrāfija par komunikāciju latviešu valodā, kuru veidojusi latviešu zinātniece. Grāmata paredzēta studentiem un skolēniem, kas nodarbojas ar saziņas un mediju studijām. Taču to ar interesi izlasīs arī nestudējošie ļaudis, kuri vēlas uzzināt, kā norisinās saziņas procesi publiskajā telpā. Manuskripta teksts recenzēts un apstiprināts Liepājas universitātes Vadībzinātņu institūta zinātniskās padomes sēdē. „Šī grāmata ir kā ceļojums laikā, ļaujot sajust saziņas procesu elpu un apjaust tās plašos horizontus vēsturiski atšķirīgos griezumos. Tajā pat laikā tā ir kā ceļvedis komunikācijas teorijas un prakses krustojošos ceļu izzināšanā un komunikācijas tik dažādo šķautņu atpazīšanā”, uzskata Liepājas Universitātes Vadībzinātņu institūta direktore Inese Lūsēna–Ezera.
Teksts uzrakstīts vieglā, ērti saprotamā valodā par komunikācijas procesu, vēsturi, efektiem un centrālajām zinātniskajām teorijām šajā nozarē, pētniecības metodiku un problēmām.

Pasākumu vadīšanas māksla / Zimunds Freibergs. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2020. - 464 lpp.
ISBN 978-9934-0-8942

Zigmunds Freibergs ir pieredzējis un Latvijā populārs pasākumu vadītājs, kā arī Izglītības un attīstības centra “EGO” pasniedzējs, kurš jau 4 gadus māca pasākumu vadīšanu kultūras darbiniekiem, bibliotekāriem, pedagogiem un citiem interesentiem. Apkopojis 16 gadu laikā apgūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas, viņš ir uzrakstījis savu pirmo grāmatu – pirmo mācību līdzekli latviešu valodā par pasākumu vadīšanas principiem.
Jūs uzzināsiet:

 • Kas ir svarīgākais pasākumu vadīšanā?
 • Kāpēc tieši tas ir svarīgākais?
 • Kā ar to attīstīt un pilnveidot pasākumu vadīšanu?

Šī ir neaizvietojama rokasgrāmata esošajiem un topošajiem kāzu, jubileju, korporatīvo un citu veidu pasākumu plānotājiem un vadītājiem, jo palīdzēs organizēt oriģinālus, gaumīgus un aizraujošus pasākumus, izveidot to scenārijus, plānus, saturisko un vizuālo noformējumu. Grāmata noderēs ikvienam, kas ikdienā komunicē ar lielākām auditorijām: prezentē, pasniedz, vada sapulces un tamlīdzīgi. Ar tajā sniegtajām zināšanām, izpratni un padomiem varēs īstenot oriģinālas un neaizmirstamas uzstāšanās.
“Šajā grāmatā atbildi uz jautājumu, kā novadīt pasākumu – vai tā būtu mācību stunda skolā, korporatīvais vai privātais pasākums –, varēs saņemt gan skolotājs, strādājot ar lielāku vai mazāku klasi, gan cilvēks, kuram patīk organizēt un vadīt nelielas svinības šauram ģimenes lokam, gan profesionālis, kas vada plašus pasākumus. Personiski man šī grāmata ļāvusi saprast nianses, kuras nepieciešamas, lai jautri nosvinētu dzimšanas dienu ar radiem un draugiem.”
Jana Boikova, grāmatas “Pasākumu vadīšanas māksla” redaktore

Ekonomikas zinātne

Iekšējā audita izvērtējums un pilnveidošanas iespēju analīze Latvijas valsts tiešajā pārvaldē un pašvaldībās. Monogrāfija / Iveta Faituša. - LU Akadēmiskais apgāds, 2019. - 188 lpp.
ISBN 978-9934-18-417-8

Iekšējais audits mūsdienās tiek uzskatīts par būtisku pakalpojumu visos vadības līmeņos, jo iekšējā auditora ieteikumi un organizācijas vadības pieņemtie lēmumi var būt nozīmīgi faktori organizācijas darbības turpināšanai, reorganizācijai u. tml., taču vēl joprojām iekšējais audits netiek novērtēts pienācīgi un pilnīgi, tas arvien tiek uzskatīts par slogu visos vadības līmeņos. Šobrīd, novērtējot esošos procesus, iekšējā audita galvenais uzdevums ir sagatavot ieteikumus vadībai, kas vērsti uz turpmāku procesu uzlabošanu, tādējādi ar kompetentu iekšējo auditoru palīdzību organizācijai radot pievienoto vērtību.
Šajā pētījumā autore ir veikusi iekšējā audita izvērtējumu valsts tiešajā pārvaldē un pašvaldībās, izmantojot auditoru un ekspertu aptaujas, izstrādājusi iekšējā audita ieviešanas modeli Latvijas pašvaldībās, kā arī pašvaldību iekšējā audita vērtēšanas pieeju un iekšējā audita pievienotās vērtības jeb ieguvumu sarakstu.

Ievads grāmatvedībā jeb grāmatvedības pamati: teorija un uzdevumi / Laila Kelmere. - Rīga: SIA Lietišķās informācijas dienests, 2020. - 255 lpp.
ISBN 978-9984-896-24-3

Šī grāmata paredzēta kā mācību un izziņas līdzeklis, lai nostiprinātu zināšanas un iemaņas grāmatvedības pamatos. Tajā ietverti piemēri, kas paskaidro atsevišķus grāmatvedības uzskaites pamatelementus, un uzdevumi ar atrisinājumiem. Materiāls veidots tā, lai pakāpeniski nostiprinātu iemaņas grāmatvedības uzskaites pamatprincipos. Izpētot grāmatā iekļautos piemērus un izpildot uzdevumus, var gūt praktiskas iemaņas aktīvu un pasīvu klasificēšanā, grāmatošanā, bilances un peļņas vai zaudējuma aprēķina (klasificēta pēc izdevumu veidiem) sagatavošanā, kā arī gūt priekšstatu par grāmatvedības uzskaites nepieciešamību un pielietojamību

Tiesību zinātne

Operatīvās darbības tiesiskās un praktiskās problēmas. Monogrāfija / Aldis Lieljuksis. - Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2021. - 335 lpp.
ISBN 978-9934-563-70-6

Nepieciešamība un doma rakstīt monogrāfiju par operatīvās darbības teorētiskām un praktiskām problēmām autoram radās, docējot Rīgas Stradiņa universitātē studiju kursu “Operatīvās darbības tiesiskā regulācija Latvijā un ārvalstīs”, “Krimināltiesības”, “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas pārtraukšanas problēmas” un vadot studentu pētnieciskos darbus, kā arī organizējot un vadot īpaši operatīvajiem darbiniekiem, prokuroriem un tiesnešiem paredzētas zinātniski praktiskās konferences, kuru gaitā tika vērtētas un apspriestas ODL normu piemērošanas aktualitātes.
Veikt pētījumu tieši šādā veidā, t.i., komentējot likuma normas, rosināja praktiski strādājošie darbinieki, kas apliecināja šāda darba nepieciešamību ne tikai studējošajiem, bet arī nozares speciālistiem.
Latvijai kā mūsdienu pasaules daļai arī noziedzības apkarošanā atbilstīgi starptautiskajiem tiesību aktiem ir savi pienākumi un iespējas rīkoties, iekļaujoties kopējā starpvalstu sadarbībā gan ar atsevišķiem operatīvās darbības subjektiem atbilstoši to kompetencei, gan arī izveidojot un attīstot kopīgu un uz sadarbību vērstu institucionālo sistēmu valstī noziedzības apkarošanai. Tādēļ arī vienotai izpratnei par ODL normatīvo regulējumu, kas attiecas uz visiem operatīvās darbības subjektiem, ir būtiska nozīme. ODL ir cieši saistīts ar juridiskās zinātnes attīstību kopumā.
Kopš Operatīvās darbības likuma pieņemšanas ir izaugusi jauna studējošo un amatpersonu paaudze, kura apguvusi šo disciplīnu un zināšanas lieto, pildot amata pie­nākumus – uzraugot vai vērtējot operatīvās darbības rezultātā sasniegto. Šo apstākļu ietekmē un ar Rīgas Stradiņa universitātes un praktiķu atbalstu ir tapusi šī monogrāfija.

Krimināltiesiskās attiecības un to noregulējums kriminoloģiskajā visumā / Jānis Baumanis. - Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2020. - 264 lpp.
ISBN 978-9984-840-66-6

Grāmatā sniegts ieskats dažādās krimināltiesiskajās zinātnēs – ne tikai krimināltiesībās un kriminālprocesa tiesībās, kas pēdējā laikā mūsu valstī raisījušas salīdzinoši lielu interesi, bet arī kriminoloģijā un kriminālistikā. Aplūkota arī izglītības nozīme noziedzības novēršanā.
Autors pievērsies tādiem nozīmīgiem jautājumiem kā koruptīvie noziedzīgie nodarījumi publiskajā un privātajā sfērā un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija. Savukārt, analizējot tiesu praksi, īpaša uzmanība veltīta noziedzīgiem nodarījumiem preču zīmju un dizainparaugu jomā.
Lasītāji tiek rosināti paraudzīties uz krimināltiesiskajiem jautājumiem pēc iespējas plašākā izpratnē. Lai vērstu uzmanību uz krimināltiesisko attiecību un to noregulējuma izpausmju bezgalību, autora viedokļu apkopojums piesaistīts analoģijai ar visumu.
Grāmata būs noderīgs palīgs ikvienam praktiķim, kurš darbojas krimināltiesību jomā, krimināltiesību studentiem, kā arī likumdevējam likumprojektu izstrādes procesā.

Administratīvās tiesības. Mācību grāmata. Otrais izd. / Jautrīte Briede, Edvīns Danovskis, Anita Kovaļevska. - Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2021. - 380 lpp.
ISBN 978-9934-508-86-8

Monogrāfija “Administratīvās tiesības” ir mācību grāmata tiesību zinātņu studentiem un rokasgrāmata ikvienam juristam, kurā viegli uztveramā formā izklāstīti svarīgākie administratīvo tiesību temati:

 • publiski tiesisko un privāttiesisko attiecību nošķiršana, subjektīvo publisko tiesību konstatēšanas priekšnoteikumi, rīcības brīvība un novērtējuma brīvība,
 • valsts pārvaldes iekārta
 • valsts pārvaldes darbības formas (administratīvais akts, faktiskā rīcība, iekšējs lēmums u.c.) un to savstarpējā nošķiršana
 • valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšana
 • pašvaldības
 • valsts dienests
 • administratīvo sodu tiesības
 • publisko lietu tiesības
 • valsts pārvaldes darbības kontrole
 • iesniegumu un informācijas atklātības regulējums

Katra temata izklāsts papildināts ar piemēriem, tostarp judikatūru, kā arī sniegts ieteicamās literatūras saraksts padziļinātām studijām.
Grāmatas otrajā izdevumā pilnībā pārstrādāta grāmatas nodaļa par administratīvo atbildību (sakarā ar 2018. gadā pieņemto Administratīvās atbildības likumu), izdarīti papildinājumi un precizējumi nodaļās, kuru pamatā esošais tiesiskais regulējums mainījies kopš pirmā izdevuma 2016. gadā, papildināti piemēri un atsauces uz tiesu nolēmumiem, kā arī citi pilnveidojumi nolūkā veicināt izpratni par grāmatā ietvertajiem tematiem.

Kriminālprocesa atjaunošanas sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem problemātika / Inese Baikovska. - Rīga: Turība, 2021. - 337 lpp.
ISBN 978-9934-543-28-9

Monogrāfijā tiek pētīts tiesību institūts – kriminālprocesa atjaunošana sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem, šī tiesību institūta izcelsme Latvijas kriminālprocesuālajā regulējumā, tā tiesiskā regulējuma attīstība, pilnveide un problemātika, kā arī institūta tiesiskā regulējuma piemērošanas praksē aktuālie jautājumi.
Autore ir veikusi šī tiesību institūta kriminālprocesuālā regulējuma salīdzinošo analīzi, salīdzinot Latvijā noteikto kriminālprocesuālo regulējumu ar ārvalstu – Lietuvas Republikas, Igaunijas Republikas, Vācijas Federatīvās Republikas, Šveices Konfederācijas, Francijas Republikas, Baltkrievijas Republikas, Krievijas Federācijas – tiesību aktos definēto regulējumu, kā arī tiesību pētnieku viedokļus par institūta kriminālprocesuālo regulējumu un par jēdzienu “jaunatklāti apstākļi”. Tiesību institūts aplūkots arī kā principa – tiesības uz taisnīgu tiesu – ietilpstošs elements.
Pētījumā ir veikta tiesu prakses analīze, Latvijas Republikas Satversmes tiesas un Eiropas Cilvēktiesību tiesas pieņemto nolēmumu un pamatojumu izpēte, kā arī analizēti tiesību pētnieku viedokļi.
Autores izdarītie secinājumi un izteiktās atziņas palīdzēs paplašināt šī tiesību institūta izpratni gan tiesību zinātnes studentiem, gan juridiskās specialitātes praktiķiem.

Krīzes komunikācija

Domino Effect in Risk and Crisis Communication. Management and Legal Aspects. Monograph / Jolanta Derkevica - Pilskunga. - Rīga: Tūrība, 2021. - 312 lpp.
ISBN 978-9934-543-27-2

The scientific monograph "Domino effect in risk and crisis comunication. Management & Legal aspects" is based on the doctoral thesis "Domino effect theory and legal regulations: The effects of risk and crisis comunication on Latvian enterprises".
The aim of the monograph is to explore to what extent communication as a business factor influences risks and crises in Latvian businesses, doing so in the context of Latvian legislation and drafting desired legal guidelines for risk and crisis communication and the practical goal is to identify amendments that are needed in Latvian laws in the context of risk and crisis communication management.
Different methods have been used in order to achieve the goal. For instance, the content analysis of the codes of ethics of journalists and the analysis of the concept of mediation in Latvia. A survey method – pilot study based on the opinion poll in order to learn the opinions of managers at small companies, different case studies and analysis of companies to ascertain the necessary changes and problems related to risk and crisis management in Latvia so as to deepen the research and interviews with board managers, lawyers, psychologists and communication experts at bankrupt and other companies are included.

JURISPRUDENCE

Administratīvās atbildības likums. Administratīvās atbildības regulējums nozaru likumos. Normatīvo aktu krājums. 1. izdevums. - Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2020. - 511 lpp.
ISBN 978-9934-508-83-7

Tiesu namu aģentūra piedāvā pirmo administratīvo atbildību regulējošu tiesību normu apkopojumu, kas izdots pēc administratīvo pārkāpumu tiesību sistēmas reformas.
Krājumu veido divas daļas. Pirmajā (I) daļā ietverts Administratīvās atbildības likums un četri Ministru kabineta noteikumi, kas izdoti saskaņā ar šā likuma normām.
Otrajā (II) daļā izvilkumu veidā apkopoti visi šā krājuma sagatavošanas brīdī spēkā esošie nozaru likumi, kuri regulē administratīvo atbildību, – publicēti tikai tie šo likumu panti, kuri nosaka administratīvo pārkāpumu sastāvus, administratīvos sodus par šiem pārkāpumiem un amatpersonu kompetenci attiecīgajos administratīvo pārkāpumu procesos (izņemot krājuma 10.1.apakšnodaļu, kurā ietverts arī Ministru kabineta noteikumu “Pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas piemērošanas noteikumi” izvilkums).
Likumi sistematizēti pēc administratīvās atbildības jomām, sākot ar pārkāpumiem, kas skar valsts un visas sabiedrības intereses, atsevišķi nodalot pārkāpumus, kas skar šaurākas sabiedrības daļas intereses.
Tā kā nozaru likumos regulēto administratīvo pārkāpumu jomas var attiekties uz vairākām tiesību nozarēm un skart dažādas interese, šāds likumu iedalījums ir nosacīts un nākamajos izdevumos var tikt mainīts.
Orientēties grāmatas II daļā apkopotajās tiesību normās palīdzēs vairāki šim nolūkam izveidoti rādītāji:

 1. Krājumā apkopoto likumu alfabētiskais rādītājs,
 2. Amatpersonu kompetences administratīvo pārkāpumu procesā iestādē regulējums nozaru likumos – alfabēta secībā norādītas iestādes, kuru amatpersonas tiesīgas veikt administratīvā pārkāpuma procesu, un attiecīgie nozaru likumi (to normas), kuros noteiktas šo amatpersonu tiesības veikt administratīvā pārkāpuma procesu par konkrētiem administratīvajiem pārkāpumiem,
 3. Jēdzienu alfabētiskais rādītājs, kuram izmantot izmantoti atslēgvārdi atbilstoši administratīvo pārkāpumu regulējumam nozaru likumos.

Krājumā apkopoto normatīvo aktu un atsevišķo tiesību normu tekstu redakcijas sagatavotas ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2020. gada 1. oktobrim, kā arī ņemot vērā krājuma sagatavošanas brīdī izskatīšanā Saeimā esošos likumprojektus.

Bērnu pārrobežu nolaupīšanas civiltiesiskie aspekti. Bērns starp vecākiem un valstīm / Irēna Kucina. - Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2020. - 431 lpp.
ISBN 978-9934-508-84-4

Tiesu namu aģentūras izdotā autores Irēnas Kucinas grāmata “Bērnu pārrobežu nolaupīšanas civiltiesiskie aspekti” ar apakšvirsrakstu “Bērns starp vecākiem un valstīm” aplūko bērnu pārrobežu nolaupīšanas civiltiesiskos aspektus galvenokārt gadījumos, kad bērnu nolaupīšana notiek ģimenes locekļu vai citādi radnieciski tuvu cilvēku starpā.
Ievērojot bērnu nolaupīšanas pārrobežu raksturu, autore darbā skartos jautājumus aplūkojusi gan no materiālo civiltiesību normu, gan starptautisko privāttiesību, gan arī no starptautisko publisko tiesību viedokļa. Bagātīgi izmantoti konstitucionālo tiesību avoti, starptautiskās konvencijas, ārvalstu un Latvijas materiālo un procesuālo tiesību normas ģimenes tiesību jomā.
Tā kā līdz ar globalizāciju pieaudzis tiesās izskatāmo lietu skaits par bērnu pārrobežu nolaupīšanas gadījumiem, autore apkopojusi un analizējusi plašu tiesu prakses materiālu gan ārvalstīs, gan Latvijā izskatītajās lietās. Grāmatas Priekšvārda autors Egils Levits īpaši uzsvēris grāmatā akcentēto virsmērķi – bērna labāko interešu ievērošanu, analizējot tiesību normu piemērošanu.
Grāmatas beigās ievietots izmantoto avotu saraksts, kā arī pielikums ar nozīmīgākajiem tiesību aktiem un svarīgu informāciju bērnu aizsardzības jomā.
Jaunajā I.Kucinas grāmatā paustās atziņas sekmēs labāku izpratni par tiesību normu piemērošanu bērnu pārrobežu nolaupīšanas lietās un palīdzēs veidot vienotu tiesu praksi Latvijā.
I.Kucinas grāmata ir pirmais izdevums latviešu valodā par šādu tēmu. Tāpēc interese par to varētu būt ne tikai juristiem un speciālistiem bērnu tiesību aizsardzības jomā, bet arī daudziem citiem lasītājiem.

Latvijas Nacionālā bibliotēka ar Vācijas Ārlietu ministrijas finansiālu atbalstu projekta “Turpinot pilsonisko izglitību Latvijā. Pilsonības izglitības federālās aģentūras grāmatu sērijas izdošana.” (ietvaros ir izdevusi grāmatas, ar kurām var iepazīties BSA bibliotēkā.

Starptautiskās finanšu un ekonomiskās attiecības

Izdevumā tiek parādīti dažādi viedokļi par jaunajām starptautiskajām ekonomiskajām attiecībām, ka arī aplūkots jautājums, cik daudz vietas globalizētajā ekonomikā vēl atliek atsevišķu sabiedrību specifiskajām preferencēm.

Starptautiskā drošība

Būtiski pieaugot spriedzei starp lielvarām, kā arī šaubām par alianšu noturību, arvien dziļākas plaisas vejdojas pasaules kārtības uzbūves pamatos. Vai draud sabrukt tā starptautiskās drošības arhitektūra, kāda veidota kopš Otrā pasaules kara beigām? Debates par jauno ārējās un drošības politikas lomu pasaulē pagaidām vēl ir tikai sākuma stadijā.

Īsi par demokrātiju

Grāmata aptver plašu tēmu loku , sakot ar demokrātiskas politikas sākotnēm Senajā Grieķijā, aplukot Latvijas demokrātijas specifiku, visbeidzot - paraugoties uz nākotnes perspektīvām.

Bēgļu gaitas pagātnē un mūsdienās

Tautu pārvietošanās vēsture, iemesli izceļošanai no viņu "mājām", migrantu tiesības jaunajā dzimtenē pirms Ženēvas konvencijas pieņemšanas un pēc tam. Bēgļa statusa izmaiņas pēc Protokola parakstīšanas. Visus šos un citus jautājumus eksperti apspriež minētās grāmatas lappusēs.

Cienījamie studenti un pasniedzēji!

BSA bibliotēka aicina jūs iepazīties ar Ekonomikas Augstskolas (ВШЭ) izdevniecības publicētajiem recenzētajiem un citējamiem žurnāliem. Ceram, ka jūs atradīsiet daudz jaunu un interesantu materiālu un nākotnē varēsiet tos izmantot savā zinātniskajā darbā. Vairāki žurnālu raksti dublējas arī angļu valodā.

ФОРСАЙТ

Форсайт» - starptautisks, starpdisciplinārs recenzēts žurnāls, kurā tiek publicēti oriģinālie zinātniskie raksti ar progresīvu teorētisko un lietišķo pētījumu rezultātiem galvenajās stratēģiskās plānošanas, zinātniskās, tehniskās un inovācijas politikas jomās, informējot lasītājus par iespējamiem alternatīviem nākotnes scenārijiem lēmumu savlaicīgai pieņemšanai. Žurnāls nodrošina platformu mijiedarbībai starp zinātniekiem, politiķiem, uzņēmējiem un citiem inovācijas procesa dalībniekiem, lai apspriestu dažādus zinātniskās un tehniskās politikas aspektus un radītu tehnoloģiskas, vadības, produktu un sociālās inovācijas.

https://foresight-journal.hse.ru/archive.html

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ

Žurnālā tiek publicēti materiāli, kas atspoguļo pašreizējo ekonomiskās socioloģijas stāvokli un veicina šīs jomas attīstību tās mūsdienu izpratnē. Starp prioritārajām tēmām: ekonomiskās socioloģijas teorētiskie virzieni, tirgu un organizāciju socioloģiskie pētījumi, indivīdu un mājsaimniecību sociālekonomiskās stratēģijas, neformālā ekonomika. Publicēti arī teksti no saistītām disciplīnām - neoinstitucionālās ekonomikas teorijas, antropoloģijas, ekonomikas psiholoģijas un citām jomām, kas varētu interesēt ekonomikas sociologus. Žurnāla mērķauditorijā ir zinātnieki, universitātes profesori, biznesa un ekspertu kopienas pārstāvji, maģistranti, studenti un visi, kurus interesē ekonomiskās socioloģijas jautājumi. Žurnāls tiek izdots krievu valodā ar pielikumu angļu valodā, kurā publicēti daži izdevuma materiāli.

https://ecsoc.hse.ru//

БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА

Recenzēts starpdisciplinārs zinātniskais žurnāls, kuru kopš 2007. gada izdevis Nacionālās pētniecības universitātes Ekonomikas augstskola (NRU HSE). Žurnālu administrē HSE Biznesa informātikas skola. Žurnāls tiek publicēts reizi ceturksnī, katrs raksts tiek publicēts divās valodās - krievu un angļu. Žurnāla misija ir biznesa informātikas kā jaunas informācijas tehnoloģiju un vadības jomas attīstīšana. Žurnāls izplata jaunākos tehnoloģiska un metodiska rakstura sasniegumus, veicina atbilstošu kompetenču attīstību, kā arī sniedz iespējas diskusijām mūsdienu informācijas tehnoloģiju risinājumu piemērošanas jomā uzņēmējdarbībā, vadībā un ekonomikā.

https://bijournal.hse.ru/index.html

 ВЕСТНИК МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Žurnālā tiek publicēti krievu un ārvalstu autoru raksti un analītiskie materiāli par daudzpusēju starptautisku institūciju darbību, pirmkārt, galvenokārt G7 / G8, G20, BRICS, OECD, Pasaules banka, SVF, PTO, ANO un integrācijas asociācijas, galvenokārt Eiropas Savienība, Eirāzijas Ekonomiskā savienība, APEC, ASEAN, Šanhajas sadarbības organizācija un citas. Žurnāls var būt noderīgs pētniekiem, analītiķiem, praktiķiem starptautisko attiecību un pasaules ekonomikas jomā, kā arī plašam lasītāju lokam, kurus interesē starptautisko attiecību un globālās attīstības politiskās problēmas.

https://iorj.hse.ru/about

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Žurnāls publicē materiālus, kas aptver mūsdienu organizāciju psiholoģijas problēmas, veicina to plašu izplatīšanu un šīs zināšanu jomas attīstību kopumā. Žurnāls cenšas nodrošināt vietējo organizāciju psihologu lielāku integrāciju globālajā profesionālajā aprindās. Žurnāla ietvaros tiek publicēti ārzemju speciālistu nozīmīgākie darbi un grāmatu recenzijas. Žurnāla mērķis ir nodrošināt ciešu zinātnisko un praktizējošo organizāciju psihologu sadarbību, veicina jaunu zinātnisku un lietišķu sasniegumu ieviešanu praksē darbā ar organizācijām. Tajā tiek publicēti gan zinātniski raksti, gan raksti, kuru mērķauditorija galvenokārt ir psihologi praktiķi, kas strādā ar organizācijām. Žurnāls publicē gan pazīstamu, gan jaunu autoru rakstus, tostarp studentu un maģistrantu, tekstus. Katrā sadaļā "Pirmie soļi" rakstus publicē jaunie kolēģi, kuri tikai sāk savu profesionālo karjeru organizāciju psiholoģijas jomā, ar nosacījumu, ka šo publikāciju līmenis un kvalitāte nav zemāka par citiem žurnālā ievietotajiem tekstiem.

https://orgpsyjournal.hse.ru/about

КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ

Žurnāla mērķis ir izveidot informācijas resursu, kas nepieciešams korporatīvo finanšu kā mūsdienīgas pētniecības un mācīšanas jomas attīstībai, kura mērķis ir izstrādāt un pielietot finanšu teorijas principus, lai analizētu un modelētu uzņēmuma finanšu lēmumu kompleksu un to lomu uzņēmuma vērtības radīšanā, analizētu un modelētu aģentu uzvedību (vadība ) un nosakot viņu stimulu nozīmi uzņēmuma vērtības radīšanā, analizējot uzņēmumu finanšu struktūru un korporatīvo kontroli, kā arī citas saistītās jomas. Žurnāla mērķis ir attīstīt pētījumus mūsdienu uzņēmumu finanšu lēmumu teorētisko koncepciju jomā, modernu korporatīvo finanšu koncepciju aprobāciju un empīrisku pārbaudi šajās valstīs ar augošiem un attīstītiem kapitāla tirgiem, kā arī izplatīt iegūtos rezultātus.

https://cfjournal.hse.ru/issue/archive

EKONOMIKA

Sistēmiskā konsultēšana piecās kārtās. 25 kartītes / Helga Brigmane. – Rīga: Ziedu enerģija, 2019.
ISBN 978-9934-8701-5-6

No vācu  valodas tulkojusi Laura Tidriķe. Komplektā iekļautās 25 kartītes, kas papildina grāmatu “Sistēmiskā konsultēšana piecās kārtās”, palīdz soli pa solim iepazīt un īstenot sistēmiskās konsultēšanas piecas kārtas, respektīvi, fāzes:.

 • Kāds ir attiecīgās konsultācijas attiecīgās fāzes  mērķis?
 • Ko darīt, lai veidotos uzticības pilna gaisotne un klients varētu atrast savu individuālo risinājumu savai specifiskajai situācijai?
 • Kādas metodes un jautājumu tehnikas katrā no fāzēm ir atbilstošākās?
 • Kādi jautājumi piemēroti, lai noskaidrotu klienta vēlmes, gaidas, mērķus, kontekstu, resursus, atbilstošāko risinājumu un rīcības stratēģijas?

Kartītes palīdzēs orientēties sistēmiskās konsultācijas struktūrā un sniegs atbalstu, gan gatavojoties konsultācijai, gan tās laikā.

Sistēmiskā konsultēšana piecās kārtās": rokasgrāmata / Helga Brigemane. – Rīga: Ziedu enerģija, 2019.
ISBN 978-9934-8701-4-9

No vācu valodas tulkojusi Laura Tidriķe Domāt un rīkoties sistēmiski nozīmē uz risināmo jautājumu skatīties plašāk, ņemot vērā kontekstu, mijiedarbību ar apkārtējo vidi un cilvēkiem, indivīda uzvedības, domāšanas un komunikācijas musturus, uzkrāto un paaudzēs mantoto pieredzi, skatījumu uz dzīvi un prasmi risināt problēmas.
Sistēmiskās konsultācijas laikā tiek apzināti un aktivizēti resursi, paplašināts redzējums, sniegti impulsi un noskaidrotas atšķirības starp esošo un vēlamo, lai būtu iespējams rast individuālu risinājumu savai specifiskajai situācijai un īstenot vēlamās pārmaiņas dzīvē.
Šajā praktiskajā rokasgrāmatā atradīsiet sistēmiskās konsultēšanas teoriju, detalizētu informāciju par konsultācijas norisi, piemērus no prakses, kā arī 28 sistēmiskajā konsultēšanā izmantoto metožu aprakstus.
Sistēmiskās konsultēšanas piecas kārtas jeb fāzes: attiecību veidošana, risināmā jautājuma precizēšana, iespēju iztirzāšana un risinājuma meklēšana, impulsu sniegšana, sarunas noslēgums.
Sistēmisko konsultēšanu savā darbā izmanto pedagogi, psihologi, sociālie darbinieki, psihoterapeiti, mediatori, supervizori, organizāciju un uzņēmumu visu līmeņu vadītāji, personāla vadītāji un attīstības speciālisti, personiskās izaugsmes treneri, konsultanti, mentori un daudzi citi.

Ceļvedis Latvijas nodokļu likumdošanā. Praktisks palīglīdzeklis / Olga Lukašina. – Rīga: INFO TILTS

Materiāls paredzēts lasītājiem, kuriem ir pieejami Latvijas normatīvo aktu (likumu, Ministru kabineta noteikumu, Valsts ieņēmumu dienesta metodisko materiālu un vēstuļu) teksti. Sergeja Kozlova vāka dizains.

Organizācijas kultūra, klimats un radošums / Lotārs Dubkēvičs. – Rīga: RaKa, 2019.
ISBN 978-9984-46-401-5

Grāmatā apkopota teorija un praktiski izmantojams materiāls, kas rosina veidot radošumam labvēlīgu klimatu ikvienā organizatoriskajā struktūrā. Autors atklāj, kas ir organizācijas kultūra, kādi ir tās tipi, kā zinātniski izprast, kas ir radošums un inovācijas, ar ko atšķiras organizācijas kultūra un organizācijas klimats, kāda ir organizācijas vadības loma klimata veidošanā. Grāmatas praktiskajā daļā autors piedāvā materiālu, kas var noderēt katras organizācijas izpētei, lai konstatētu, vai tajā pastāv radošumu veicinošs klimats. Kā piemērs aprakstīts autora pētījums Latvijas teātros. Grāmatai ir vairāki pielikumi, kas noderēs gan tiem, kuri vēlas paplašināt teorētiskās zināšanas, gan tiem, kuri vēlas veikt pētījumus savā organizācijā. Izdevums var noderēt kā rokasgrāmata ikvienan, kas vada kādu organizāciju vai mācās to darīt. Tie var būt dažāda līmeņa iestāžu un uzņēmumu vadītāji, vadības zinātņu studenti, komersanti.

Vadītāja spējas. Kā vadīt uznēmumus un ļaudis / Voldemārs Leitis. – Rīga: AVOTS, 2019.
ISBN: 9789934590009

Grāmatā ir «uzstādīts moderna vadoņa tips – praktisks, inteliģents un humāns –, jo tikai šādam vadonim ir nākotne».
Grāmatā analizēta vadītāja un darbinieku attiecības, darba organizēšana, jaunu ideju izvērtēšana un ieviešana, spēja pieņemt lēmumus un izanalizēt riska līmeņus.
Grāmata noderēs gan tiem, kam jau jāvada lielāks vai ne tik liels uzņēmums, gan tiem, kuri vēl tikai domā nākotnē nodarboties ar uzņēmējdarbību.

Institucionālā vide un ekonomiskā attīstība mūsdienu apstākļos. Zinātniskā monogrāfija / Alise Vītola. – Rīga: RTU Izdevniecība, 2019.
ISBN 978-9934-22-307-5

Monogrāfija “Institucionālā vide un ekonomiskā attīstība mūsdienu apstākļos” piedāvā inovatīvu metodiku institucionālās vides kvantitatīvai novērtēšanai, aptverot institucionālās vides ekonomiskās, politiskās un vērtību kategorijas, savukārt institūciju iespēju novērtējums ļauj analizēt, kā valsts izmanto iespējas ietekmēt tās institucionālo vidi. Pielietojot izstrādāto metodiku, monogrāfija piedāvā padziļinātu institucionālās vides un tās pilnveidošanas iespēju izvērtējumu Baltijas un Centrāleiropas valstīs un sniedz priekšlikumus institucionālās vides uzlabošanai šajās valstīs.

Valsts loma tirgus ekonomikā / Dainis Zelmenis. – Rīga: RSU, 2019.
ISBN 978-9934-563-34-8

Asoc. profesora Daiņa Zelmeņa monogrāfija** ir veltīta ekonomiskajā teorijā ļoti strīdīgā jautājuma – kādai jābūt valsts varas aparāta lomai ekonomikā, kas būvēta uz brīvā tirgus un brīvās konkurences pamatiem – noskaidrošanai. Vai valsts tirgus ekonomikas norisēs ir tikai pasīvs vērotājs vai arī šo procesu aktīvs līdzdalībnieks? Šīs monogrāfijas mērķis – izvērtējot ekonomiskās domas atstāto mantojumu, mēģināt noteikt to optimālo lomu, kādu valstij, arī Latvijai, ar tās ekonomiskās un politiskās varas aparātu vajadzētu ieņemt mūsdienu tirgus ekonomikas norisēs.

KULTŪRA

Latvija: kultūru migrācija / LU Akadēmiskais apgāds, 2019
ISBN 978-9934-18-472-7

Starpnozaru pētījums, kolektīvā monogrāfija "Latvija: kultūru migrācija", ir pirmais Latvijā un pasaulē tapušais skatījums uz vairāku kultūru mijiedarbes ainu, kopš Latvijas teritorijā ieradās pirmie iedzīvotāji. Starptautiskās zinātniskās domas kontekstā pirmoreiz definēts kultūru migrācijas jēdziens, veidi, saistība ar atšķirīgām pieejām kultūras pētniecībā.
Kultūru migrāciju pētnieki atklāj dažādās cilvēka darbības jomās: materiālā kultūra (vēsturnieki), valodu mijiedarbe (valodnieki), mītu un citu folkloras elementu migrācija (folkloristi, literatūrpētnieki), ideju vēsture un reliģija kā kultūru migrācijas izpausme (filozofi, reliģijas pētnieki, vēsturnieki), estētiskās kultūras robežzona ar nacionālo identitāti, ideoloģiju, politiku un valstiskumu (filozofi, vēsturnieki), kultūru migrācijas atspulgi literatūrā un citos mākslas veidos.
Kolektīvā monogrāfija "Latvija: kultūru migrācija" uzrakstīta LZP starpnozaru sadarbības projekta "Kultūru migrācija Latvijā" (Nr. 660/2014) ietvaros LU LFMI vadībā. Lai risinātu terminoloģijas un metodoloģijas jautājumus, veidotu vispusīgu faktu bāzi un to analizētu, lai formulētu secinājumus par dažādu kultūru mijiedarbi, Latvijas kultūru kā recipientu un donoru, starpdisciplinārā pētījumā apvienojās 29 zinātnieki, kas strādā četros LU institūtos (Filozofijas un socioloģijas, Latviešu valodas, Literatūras, folkloras un mākslas, Latvijas vēstures) un arī ārpus tiem.

ZINĀTNE

Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana / Kristīnes Mārtinsones un Anitas Piperes zinātniskajā redakcijā. – Rīga: RSU, 2019
ISBN 978-9934-563-56-0

Monogrāfija ir pirmais darbs latviešu valodā, kurā sistemātiski un vispusīgi sniegta informācija par zinātniskās rakstīšanas prasmēm un to pilnveidošanu, kā arī par pētījumu rezultātu izplatīšanu un informācijpratību zinātnē. Monogrāfijā ietvertās tēmas ir aktuālas plašai mērķauditorijai visās zinātņu jomās.
Zināšanu sabiedrības attīstības pamatā ir stipras augstākās izglītības un zinātnes sistēma, kur notiek augsta līmeņa pētniecība un pētniecības rezultāti tiek popularizēti un ir pieejami sabiedrībai. Pētniecības rezultātu aprakstīšana un to izplatīšana ir prasme, kas nepieciešama katram pētniekam. Tādēļ ir apsveicami, ka Latvijas pētnieku komanda ir sagatavojusi pirmo tik apjomīgu monogrāfiju latviešu valodā par zinātnisko rakstīšanu un pētījumu rezultātu popularizēšanu, atsedzot aktuālākos, katram studējošajam un pētniekam noderīgos jautājumus saistītus ar zinātnisko rakstīšanu.

PSIHOLOĢIJA

Smadzeņu emocionālā dzīve. Kast smadzeņu neiroķīmiju un regulēt savu emocionālo stilu / Ričards Dž.Deividsons, Šārona Beglija. – Rīga: LIETUSDĀRZS, 2019
ISBN 978-9934-576-15-7

Dr. Ričards Dž. Deividsons gadu desmitiem ir bijis liecinieks un līdzdalībnieks tam, kā attīstījās jauna zinātnes starpdisciplīna, ko sauc par afektīvo neirozinātni jeb neirobioloģiju. Tā ir nozare, kas pēta smadzeņu mehānismus, kuri ir emociju pamatā. Iegūtā informācija ļauj meklēt un atrast veidus, kā veicināt pozitīvo domāšanu un līdz ar to uzlabot cilvēku labklājību. Deividsona pētījumi afektīvās neirobioloģijas jomā ir devuši simtiem atklājumu, sākot ar smadzeņu mehānismiem, kas ir pamatā empātijai un atšķirībām starp autistu smadzenēm un smadzenēm, kuras attīstās normāli, un beidzot ar to, kā smadzeņu racionālās domāšanas apgabals var cilvēku iegrūst depresijas dzīlēs.

Vecumdienas. Pētījums par senioru dzīvi Latvijā / Maija Jankovska. – Rīga: CREATIVE MEDIA BALTIC, 2019
ISBN    978-9934-19-855-7

Grāmata "Vecumdienas. Pētījums par senioru dzīvi Latvijā" autore Maija Jankovska (1984) ir filozofe un LU Filozofijas un socioloģijas institūta pētniece, kuras pētniecības interešu centrā ir sociālās filozofijas tēmas - sabiedrības integrācija, solidaritāte, racionālas diskusijas loma demokrātiskā sabiedrībā. Jūnija sākumā klajā tiek laista grāmata "Vecumdienas. Pētījums par senioru dzīvi Latvijā". Tās mērķis ir tuvināt skatienu konkrētu veco cilvēku dzīvei, izgaismojot to, kā viņi vada savas vecumdienas, kas viņiem ir svarīgi, kas sagādā raizes, kas - priekus.
Ir jāatzīst, ka daudziem cilvēkiem ir ļoti virspusējs un paviršs priekšstats par to, kā tad dzīvo mūsu līdzcilvēki un kas veido viņu ikdienu. Esam ieraduši uz senioriem nereti lūkoties no atsvešināta un priekšmetiskojoša skatpunkta, koncentrējoties vien uz sociāla un ekonomiska rakstura izaicinājumiem. Tomēr veco cilvēku stāsti ir kas vairāk - viņu ikdienu un pasaules uztveri, viņu dzīves pieredzi pamatā veido tikpat ikdienišķas lietas kā jebkuram cilvēkam.

SOCIĀLAIS DARBS

Sociālā pedagoga darbs ar datoratkarīgajiem skolēniem. Metodiskais līdzeklis / Tatjana Īlena. – Rīga: AISMA, 2019
ISBN 978-9934-8583-5-2

Metodiskajā palīglīdzeklī aprakstīta aktuāla mūsdienu problēma – pusaudžu datoratkarība. Apskatīti datoratkarības cēloņi, kuri vispirms meklējami ģimenē un datoratkarības sekas: gan fiziskās, gan psiholoģiskās.Izstrādāta programma preventīvajam darbam ar pusaudžiem, kā arī datoratkarības korekcijai, ieteikta nodarbība vecāku izglītošanai. Metodiskā palīglīdzekļa adresāti ir sociālie pedagogi, psihologi, pedagogi, klašu audzinātāji kā arī vecāki.

Cilvēku tirdzniecībā cietušo personu atpazīšana un identificēšana. Metodiskais līdzeklis / Evita Butjanova. – Rīga: AISMA, 2019
ISBN 9789934858345

Metodiskajā palīglīdzeklī aprakstīta atuāla sociāla problēma- cilvēku tirdzniecība. Metodiskā materiāla adresāts ir sociālie darbinieki, sociālie rehabilitētāji, psihologi, policijas darbinieki, un citi speciālisti,kas risina ar cilvēktirdzniecību saistītus jautājumus.

Metodiskais materiāls sociālajam darbam ar vardarbībā cietušām un vardarbību veikušām personām / Personu apvienība (Centrs Dardedze, biedrība”Skalbes”, biedrība”Marta” un citi).- Rīga: DBA TEHNOLOĢIJAS, 2020.
ISBN 2661-5371

Ārkārtējās situācijas laikā nopietni palielinās riski jebkāda veida vardarbībai, tādēļ sociālajiem darbiniekiem, kas savā ikdienā saskaras ar šo sociālo problēmu nepieciešama gan skaidra izpratne par to kāpēc tā notiek, gan arī saprotamas stratēģijas, kā šādā situācijā efektīvi rīkoties.

TULKOŠANA

1.Tulkošanas mēmi. Ideju izplatīšanās tulkošanas teorijā. Papildinātais izdevums / Endrū Čestermens.- Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2019.
ISBN 978-9934-18-460-4

Grāmatā aplūkota tulkošanas mēmu attīstība, tulkošanas stratēģijas, tulkošana kā teorija, tulkošanas kompetences veidošanās un tulkošanas ētika. Darbs sākas ar teoriju un beidzas ar praktisko daļu. Pirmās trīs grāmatas nodaļas pēta, kā rodas tulkošanas normas, bet nākamajās trijās tiek apspriesta to dažādā ietekme uz tulkošanas praksi. Pēdējā nodaļā uzmanība pievērsta ētikas principiem, uz kuriem balstītas jau minētās tulkošanas normas.

TIESĪBU ZINĀTNE

Latvijas Republikas Satversmes 92.pants. Tiesības uz taisnīgu tiesu / Satversmes tiesas judikatūra. – Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2020, 128 lpp.

Grāmata “Latvijas Republikas Satversmes 92. pants: tiesības uz taisnīgu tiesu. Satversmes tiesas judikatūra” ir Latvijas Republikas Satversmes tiesas Juridiskā departamenta sagatavots apkopojums par Satversmes 92. panta satura analīzi un tā piemērošanu, izmantojot Satversmes tiesas judikatūru.
Izmantojot vairāk nekā 90 Satversmes tiesas nolēmumus, kuros vērtēta tiesību normu atbilstība Satversmes 92. pantam, apkopojumā iekļautas pavisam 76 Satversmes tiesas nolēmumos rodamās atziņas par tiesībām uz taisnīgu tiesu. Apkopojumā iekļautie nolēmumi pieņemti līdz 2019. gada 21. februārim. Grāmatas beigās ievietots pārskatāms Apkopojumā izmantoto nolēmumu rādītājs.
Grāmata ir līdz šim pilnīgākais un apjomīgākais Satversmes tiesas atziņu apkopojums par Satversmes 92.panta piemērošanu. Ar šo izdevumu Latvijas Republikas Satversmes tiesa aizsāk jaunu publikāciju sēriju. Turpmāk tiks sagatavoti līdzīgi apkopojumi arī par citiem Satversmes pantiem, sniedzot Satversmes tiesas skaidrojumu par to piemērošanu.
Sagatavojot šādus izdevumus, Satversmes tiesas mērķis ir palīdzēt uzlabot sabiedrības informētību un izpratni gan par Latvijas Republikas Satversmes saturu, gan arī stiprināt uzticēšanos Satversmes tiesai un visai valsts konstitucionālajai iekārtai.
Jaunā grāmata būs labs palīgs ikvienam, kurš vēlēsies aizstāvēt savas Satversmes 92. pantā garantētās tiesības Satversmes tiesā. To savā darbā varēs izmantot juristi un tiesību politikas veidotāji.

Latvija ceļā uz tiesiskumu. Rakstu krājums / Juris Jelāgins. – Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2020, 156 lpp.

Grāmatā “Latvija ceļā uz tiesiskumu. Rakstu krājums” apkopoti bijušā Satversmes tiesas tiesneša un ilggadējā Latvijas Universitātes lektora Jura Jelāgina raksti.
Izdevumā ievietotie raksti tapuši pārejas laikā no padomju tiesiskās sistēmas uz kontinentālās Eiropas tiesisko sistēmu, un J.Jelāgins bijis viens no tiesiskās sistēmas transformācijas procesa sekmētājiem. Tāpēc tiesiskums, tā veidošanās tēma caurvij visus autora rakstus.
Līdzās autora jau publicētajiem rakstiem, kuri aktualizēti atbilstoši jaunākajām tiesību teorijas atziņām un tendencēm, krājumā ievietoti arī J.Jelāgina iepriekš nepublicētu priekšlasījumu teksti.
Autors rakstos ietvēris arī starpkaru perioda Latvijas tiesību zinātnieku mantojuma apzināšanu un aktualizēšanu, īpaši tiesību filozofijas un tiesību teorijas jomā.
Tāpat grāmatā var iepazīties ar J.Jelāgina Satversmes tiesas spriedumiem pievienotajām atsevišķajām domām, kas tapušas laikā, kad autors bijis Satversmes tiesas tiesnesis.
Rakstiem pievienotas zinātnisko redaktoru piezīmes, kas dod iespēju labāk novērtēt konkrēto tekstu ietekmi uz tiesisko sistēmu to publicēšanas brīdī un raksturo attiecīgā laika tiesībpolitisko diskusiju kontekstu.
Grāmata būs noderīga ikvienam lasītājam, kurš interesējas par tiesību teorijas jautājumiem un Latvijas tiesiskās sistēmas attīstību.

Jurisprudence . Tiesu darbs. Likumu pilnveidošana. Raksti 2010-2010 / Kalvis Torgāns. - Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2020, 607 lpp.

Izcilā Latvijas tiesību zinātnieka Kalvja Torgāna rakstu apkopojums “Jurisprudence. Tiesu darbs. Likumu pilnveidošana. Raksti 2010–2020.” tapis, atlasot laikā no 2010. gada sākuma līdz 2020. gada februārim publicētos K.Torgāna rakstus. Tagad tie atrodami vienkopus vienā grāmatā. Tajā ievietoti arī trīs agrāk nepublicēti raksti.
Lasītāju ērtībai un pārskatāmībai raksti sakārtoti nodaļās pēc tajās aplūkotajām tēmām. Šādas nodaļas pavisam ir piecas: priekšplānā likti juridiskās zinātnes problēmām veltītie raksti “Tiesību zinātnes attīstība un problēmas”. Tai seko aplūkojamo jautājumu ziņā daudzpusīgākā nodaļa “Civiltiesību un civilprocesa problēmas”. Ar piemēriem no tiesu prakses izgaismoti trūkumi tiesu dabā nodaļā “Tiesu darba kvalitāte, tiesneša neatkarība un atbildība”. Vieglāk lasāmi, taču interesanti raksti apkopoti pēdējās divās nodaļās “Autora intervijas, izdevumu priekšvārdi un runas” un “Par autoru. Atzinības autoram.” Šāds tēmu izkārtojums palīdzēs lasītājam izvēlēties tieši viņam interesējošo tēmu.
Pārskatu par laikā no 2010. līdz 2020. gadam K.Torgāna sarakstītajām un ar K.Torgāna līdzdalību tapušajām grāmatām sniedz pielikums grāmatas beigās, kur ievietots šo grāmatu saraksts.
Jādomā, ka K.Torgāna pēdējos desmit gados sarakstītais, autora vārdiem runājot, “nebūt nav zaudējis savu aktualitāti” arī šodien. Jāatzīst, ka K.Torgāna darbus raksturo ne tikai to augstais zinātniskais līmenis, bet arī interesantais domas izklāsts un labā valoda, kas padara tekstu labāk uztveramu.
K.Torgāna rakstu apkopojums būs noderīgs jurisprudences studentiem, tiesnešiem un advokātiem, kā arī ikvienam, kuram interesē kvalitatīva juridisko jautājumu analīze.

Nācija, valoda, tiesiska valsts: ceļā uz rītdienu / Sanita Osipova. – Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2020, 559 lpp.

Tiesību zinātnieces un profesores Sanitas Osipovas grāmata „Nācija, valoda, tiesiska valsts: ceļā uz rītdienu” ir rakstu krājums, kurā apkopoti autores pēdējos gados tapušie raksti, runas, referāti.
Tā kā autore savā zinātnieces darbā iepriekš pievērsusies tiesību vēstures izpētei, arī šajā izdevumā ievietotajos rakstos tēmas aplūkotas vēsturiskā skatījumā. Tēmas sagrupētas četrās nodaļās: nācija, valoda, tiesiska valsts, rītdienas skatījums šodienas kontekstā.
Lai arī krājumu veido atsevišķi raksti, tiem visiem ir vienojošs saturs, kas atbilst izdevuma nosaukumam. Autore vairākkārt uzsvērusi, cik svarīgi apzināties mūsu tautas vēsturi, lai sekmētu tās pašvērtējumu. Šajā nolūkā S. Osipova īpaši uzsvērusi un analizējusi Latvijas vēsturē nozīmīgu personību lomu un pienesumu valsts attīstībā.
S. Osipovas grāmata ir mūsdienu Latvijas tiesību zinātnē pirmais zinātnisku rakstu krājums, kurā apkopota viena zinātnieka analīze par Latvijas valstiskuma pamatos esošajām vērtībām, tās skatot tiesību vēstures ietvaros.
Grāmata ir rosinājums zinātniskai diskusijai par aplūkotajām tēmām un labs pienesums nacionālajai tiesību zinātnei. Tāpēc tā izmantojama juristiem, sevišķi tiesību zinātniekiem.
Dziļās, faktos balstītās vēstures izpētes dēļ rakstu krājums būs labs zināšanu papildināšanas avots ikvienam, kam svarīga mūsu valsts tapšanas izzināšana un ieskats tās nākotnē.

Civiltiesības jautājumos un atbildēs / Osvalds Joksts. - Rīga: Rigas Stradiņa universitāte, 2019. 168 lpp.

Mācību grāmatai “Civiltiesības jautājumos un atbildēs” šis ir otrais izdevums, kopš atjaunota Latvijas Republikas neatkarība.
Šajā grāmatā apkopoti apraksti par dažādiem gadījumiem no prakses, risinot fizisko un juridisko personu attiecības mantošanas, zaudējuma un kaitējuma piedziņas, zemes īpašuma tiesību un citos jautājumos. Izdevums noderēs studentiem, lai dziļāk izprastu un apgūtu civiltiesisko zinātņu priekšmetu.
Šajā izdevumā ir sešas nodaļas, kurās piedāvātas atbildes tiesiska regulējuma jautājumos, aptverot šādas tēmas: lietu un īpašuma tiesības, zemes īpašums un darījumi ar to, dzīvokļa īpašums, mantojuma tiesības, nodokļi, nodevas un finanšu darījumi, pensiju un sociālās apdrošināšanas tiesiskie jautājumi.
Lai ikviens grāmatas lasītājs pilnīgāk izprastu uzdotos tiesiska rakstura jautājumus un atbildes, katras nodaļas sākumā ir civiltiesisko terminu skaidrojums, kas palīdzēs gūt ieskatu interesējušā tiesību jomā.

Latvijas pašvaldību sistēmas juridiskais raksturojums un pašvaldību reformas / Artis Stucka. – Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2019. – 296 lpp.

Monogrāfiju sērijas “Tiesību zinātne” sestā grāmata, kuras pamatā ir autora 2013.gadā sekmīgi aizstāvētais promocijas darbs “Latvijas pašvaldību sistēmas pilnveidošanas aktuālie valststiesību jautājumi”, kas būtiski pārstrādāts un papildināts atbilstoši 2019. gada situācijai. Grāmata ir Latvijas tiesību zinātnē apjomīgākais un kvalitatīvākais pētījums par pašvaldību esības teorētiskajiem pamatiem, pašvaldību kompetenci un pašvaldību reformu juridiskajiem aspektiem.
Zīmīgi, ka tā izdota gadā, kad Saeima pieņēmusi lēmumu par administratīvi teritoriālās reformas turpināšanu. Izdevumā detalizēti atspoguļota Latvijas un citu valstu pieredze administratīvi teritoriālās reformas īstenošanā.
Monogrāfija būs interesanta gan pašvaldību reformas atbalstītājiem, gan oponentiem. Iepazīšanās ar grāmatu palīdzēs apzināties pašvaldību pastāvēšanas jēgu un to, ka tiklab pašvaldību kompetences un pārraudzības regulējumā, kā arī pašvaldību reformās nepieciešama pārdomāta, pētījumos un pieredzē balstīta pieeja.

Administratīvo pārkāpumu tiesības. Administratīvas atbildības likuma skaidrojumi. Sagatavojis autoru kolektīvs. E.Danovska un G.Kūtra zinātniskajā redakcijā. – Rīga: Tiesu namu agentūra, 2020, 637 lpp.

Administratīvās atbildības likums (AAL) stāsies spēkā 2020. gada 1. jūlijā, atceļot līdz šim spēkā esošo, vēl padomju okupācijas laikā pieņemto Administratīvo pārkāpumu kodeksu.
Skaidrojumus sagatavojis autoru – administratīvo pārkāpumu tiesību jomas speciālistu – kolektīvs, starp kuriem ir gan Tieslietu ministrijā strādājoši juristi, gan Latvijas Universitātes mācībspēki, gan tiesneši. Liela daļa autoru paši aktīvi līdzdarbojušies jaunā likuma normu izstrādē.
Skaidrojumu zinātniskie redaktori ir par likumprojektu “Administratīvās atbildības likums” atbildīgās 12. Saeimas Juridiskās komisijas apakškomisijas priekšsēdētājs, bijušais Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris un LU Juridiskās fakultātes Valststiesību zinātņu katedras docents Dr. iur. Edvīns Danovskis. Juridiskā redaktore Mg. iur. Signe Terihova.
Grāmatu veido divas daļas. Pirmajā daļā ietverts plašs teorētiskais apskats par administratīvo pārkāpumu tiesību vispārīgajiem jautājumiem, otrajā daļā – sniegti AAL atsevišķo nodaļu skaidrojumi kopā ar AAL tekstu. Skaidrojumos izmantotie avoti apkopoti atsevišķā rādītājā, kas atrodams grāmatas beigās.
Kā norāda viens no grāmatas zinātniskajiem redaktoriem E. Danovskis: “Šī grāmata ir pirmais mēģinājums skaidrot Administratīvās atbildības likumā ietvertās nostādnes un normas. Grāmatā sniegti skaidrojumi par visām Administratīvās atbildības likuma nodaļām, cenšoties uzsvērt atšķirības no kodeksā ietvertā regulējuma. Liela šīs grāmatas vērtība ir tās savlaicīgums – autori un izdevēji centušies strādāt tā, lai likuma skaidrojumi būtu pieejami līdz ar likuma spēkā stāšanos. Tas palīdzēs izvairīties no atšķirībām likuma interpretācijā. Tāpat cerams, ka šie skaidrojumi arī mazinās centienus likumu grozīt ikreiz, kad kāds tajā nespēj atrast atbildi uz likumā tieši neregulētiem gadījumiem.”
Lai arī AAL skaidrojumi tapuši laikā, kad vēl nav šā likuma piemērošanas prakses un pamatā tie satur ieteikumus likuma normu piemērošanā, skaidrojumi pamatoti gan ar likumprojekta apspriešanas laikā izteiktajiem argumentiem, gan ar skaidrojumu autoru pieredzi administratīvo pārkāpumu procesos, ņemot vērā jaunā likuma prasības.
Tā kā ar administratīvās atbildības jautājumiem var nākties saskarties ikvienam, tad jaunais AAL būtu jāiepazīst ne tikai tiesību normu piemērotājiem, bet jebkuram sabiedrības loceklim. AAL mērķis ir aizsargāt pastāvošo tiesisko iekārtu un nodrošināt taisnīgu tiesisko attiecību noregulējumu administratīvo pārkāpumu procesā. Ceram, ka šī grāmata palīdzēs to īstenot!

Noziedzīgu nodarījumu kvalifikācija. Palīglīdzeklis krimināltiesību normu piemērotājiem / Valentija Liholaja. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2020, 350 lpp.

Jaunajā grāmatā “Noziedzīgu nodarījumu kvalifikācija. Palīglīdzeklis krimināltiesību normu piemērotājiem” pazīstamā krimināltiesību speciāliste, Latvijas Universitātes profesore, Dr.iur. Valentija Liholaja turpina pētīt un analizēt autores iepriekšējos darbos daudzkārt aplūkoto tēmu – noziedzīgi nodarījumi.
Šajā darbā autore tuvāk pievērsusies svarīgajiem un aktuālajiem noziedzīgu nodarījumu kvalifikācijas problēmjautājumiem. Darbā izmantota jaunākā Latvijas tiesu prakse, galvenokārt 2017.–2019. gada dažādu tiesu nolēmumi. Svarīgi, ka atlasīti un analizēti tie nolēmumi, kuros kvalifikācijas jautājumi to sarežģītības dēļ radījuši un arī nākotnē var radīt problēmas. Tāpēc autore šo darbu arī nodēvējusi par palīglīdzekli krimināltiesību normu piemērotājiem.
Grāmatā publicēti izvilkumi no konkrētiem tiesas nolēmumiem. Pēc katra no tiem seko krimināltiesību teorijā un judikatūras atziņās balstīta analīze un secinājumi, norādīts uz kļūdām un nepilnībām noziedzīgu nodarījumu kvalifikācijas procesā.
Grāmatas beigās ievietots literatūras saraksts, kā arī ļoti plašs izmantoto tiesas nolēmumu uzskaitījums.
Ļoti noderīga grāmata būs ikvienam krimināltiesību normu piemērotājam gan pirmstiesas kriminālprocesā, gan krimināllietu iztiesāšanas gaitā. Tāpat tā būs labs palīgs studentiem krimināltiesību apguvē.

TIESĪBU ZINĀTNE

Kriminālprocesa likuma komentāri. A daļa / prof. K. Stradas –Rozenbergas zinātniskā redakcijā. - Rīga : Latvijas vēstnesis, 2019. – 1032 lpp.
ISBN 978-9984-840-62-8

Grāmatā iekļauti Kriminālprocesa likuma, kas pieņemts un stājies spēkā 2005. gadā, A daļas zinātniski praktiskie komentāri. Tie rakstīti Kriminālprocesa likuma redakcijai, kāda atbilstoši līdz 2018. gada 1. decembrim izsludinātajiem likumiem plānojami stāsies spēkā 2019. gada 1. janvārī. Izdevums veidots kā atsevišķu Kriminālprocesa likuma pantu secīgs komentārs. Monogrāfija izdošanai apstiprināta ar LU Juridiskās fakultātes Juridiskās zinātnes institūta padomes lēmumu. Komentāri būs noderīgi gan studējošajiem, apgūstot kriminālprocesam veltītus studiju kursus, gan personām, kuras profesionāli iesaistītas kriminālprocesa praktiskajā piemērošanā, gan ikvienam interesentam, kurš vēlas gūt ieskatu Latvijas kriminālprocesa tiesībās, izprast Kriminālprocesa likuma normu saturu un to piemērošanas aktuālos aspektus.

PSIHOLOĢIJA

Neiroloģija. Shēmas / Ināra Logina, Elvīra Smeltere. – Rīga : AVOTS, 2009. – 61 lpp.
ISBN 978-9984-800-81-3

Paredzēta medicīnas studentiem un ārstiem, kā mācību līdzeklis.

EKONOMIKA

Kvalitātes vadības sistēmas Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšanai. Monografija. / Zane Driņķe. – Rīga : Turība, 2019. – 272 lpp.
ISBN 978-9934-543-23-4

Monogrāfija balsīta uz promocijas darbu “Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšanas iespējas Kvalitātes vadības sistēmas piemērošanas rezultātā”. Tās aktualitāti nosaka tēmā iekļautie pamatjēdzieni – mazie un vidējie uzņēmumi; konkurētspēja un kvalitāte. Mazie un vidējie uzņēmumi ir ieinteresēti saražot tādus produktus, kuros potenciālie pircēji varētu pamanīt tās kvalitatīvās pazīmes, kuras nepieciešamas, lai tās spētu apmierināt viņu vajadzības.

TŪRISMS

Tūristu gida – grupas vadītāja profesionālās prasmes un atbildība / Laima Poga. – Rīga : Turība, 2019. – 174 lpp.
ISBN 978-9934-543-19-7

Gida vārda izcelsme franču valodā lietvārda izteiksmē nozīmē – “kāds, kas rāda ceļu”, kā darbības vārds tas tiek lietots ar nozīmi “parādīt ceļu”. Angļu valodā guide tiek pārsvarā izmantots kā “pavadonis”, “gids”. Profesiju klasifikatorā tūristu gids ir persona, kura pavada ekskursantus vai ceļotājus viņu izvēlētajā maršrutā un interpretē teritorijas, kuras iekļautas maršruta prog-rammā, un ir saņēmusi specifisku kvalifikāciju. Savukārt ceļojuma vadītājs ir persona, kura vada ceļojumus, pārstāv tūrista, tūrisma operatora intereses un nodrošina programmas izpildi atbilstoši operatora pārdotajām ceļazīmēm. Tūrisma praksē ekskursanti un ceļotāji parasti nenošķir pavadošā gida un grupas vadītāja pienākumus, uztverot šos tūrisma darbinieku nosaukumus kā sinonīmus.

ZINĀTNE

Zinātne un patiesība. Monogrāfija / Ivans Vedins. – Rīga, 2008. – 702 lpp.
ISBN 978-9984-800-63-9

Monogrāfijas saturu vieno noteikta tematiska ievirze - filozofijas fundamentālās problēmas zinātniskās izziņas metodoloģijas aspektā. Grāmata domāta vispirms visu specialitāšu studentiem un maģistrantiem, kā arī filozofijas docētājiem un skolotājiem. Zinātniskiem darbiniekiem grāmatas problemātika var būt lietderīga pētnieciska darba metodoloģijas aspektā. Cerams, ka grāmatas saturs piesaistīs arī plaša lasītāju loka uzmanību - ieinteresēs visus, kam ir vajadzība pēc radošas domāšanas pilnveidošanas.