Zinātniskās aktivitātes veicināšanas sistēma

Baltijas Starptautiskās akadēmijas akadēmiskā personāla, maģistrantu un doktorantu zinātniskās darbības stimulēšanas un atbalsta

SISTĒMA

Baltijas Starptautiskā akadēmija ir izstrādājusi akadēmiskā personāla, doktorantu un studentu zinātniskās darbības stimulēšanas un atbalsta sistēmu. Šī sistēma atbilst zinātniskās darbības galvenajiem mērķiem, kas atspoguļoti Zinātniskās darbības likumā: «nostiprināt … rūpes par zinātni kā īpaši svarīgu sabiedrības attīstības faktoru» (Zinātniskās darbības likumа 2. pants).

Zinātniskās darbības stimulēšanas un atbalsta sistēma ietver vairākus uzdevumus:

 • zinātniskā un akadēmiskā personāla, doktorantu un studentu interešu pastiprināšana par sava zinātniskā potenciāla attīstību, zinātniskās darbības efektivitāti, kas ir saistīta ar zinātnisko pētījumu rezultātu prioritāro publicēšanu  zinātniskos izdevumos, indeksētos Scopus, Web of Science, ERICH + datu bāzes;
 • zinātniskā un akadēmiskā personāla motivācijas atbalsts attīstīt mijiedarbību starp zinātnisko darbību, studiju disciplīnu saturu, metodēm, zinātnisko un studiju komunikāciju ar doktorantiem un studentiem, BSA zinātnisko virzienu un zinātnisko skolu veidošanā un attīstībā;
 • akadēmiskā personāla, doktorantu un studentu zinātniskās komunikācijas stiprināšana gan BSA, gan starp Akadēmiju un citām Latvijas un pasaules universitātēm un augstskolām, organizējot kopīgas zinātniskas konferences, piedaloties zinātniskās konferencēs Latvijas universitātēs un ārvalstīs, sagatavojot zinātniskos projektus, līgumu par sadarbību zinātniskajā jomā un studiju programmās noslēgšanās ar citām universitātēm;
 • zinātniski pētnieciskās infrastruktūras attīstība (zinātniskās laboratorijas, pētniecības institūti, BSA bibliotēku fonds, zinātnisko darbu audio un video kolekcijas u.c.);
 • BSA zinātnisko žurnālu kopas attīstība (Administratīvā un Kriminālā Justīcija; Baltic Journal of Legal and Social Sciences, Journal Tourist Territory & Cultural Heritage);
 • informācijas popularizēšana par Akadēmijas zinātniskiem pētījumiem, studiju procesa sasniegumiem, BSA zinātnisko pētījumu rezultātiem Latvijas masu medijos.
  Sistēmas noteikumi zinātniskās darbības stimulēšanai un atbalstīšanai tiek diferencēti atbilstoši BSA zinātniskā un akadēmiskā personāla zinātniskajiem grādiem un amatiem. Tajā pašā laikā šī sistēma veicina zinātniskā un akadēmiskā personāla, doktorantu un studentu profesionālo attīstību.

Zinātniskās darbības stimulēšanas un atbalsta sistēma ir atvērta uzlabojumu ierosinājumiem Baltijas Starptautiskās Akadēmijas akadēmiskajam personālam, doktorantiem un studentiem.

Saskaņā ar “Nolikumu par darba apmaksas organizāciju un pedagoģiskās slodzes veidiem akadēmiskajam personālam un viespasniedzējiem Baltijas Starptautiskajā akadēmijā” (apstiprināts 25.08.2016. BSA senāta sēdē: protokols Nr.127), zinātniskās aktivitātes stimulēšana ietver:

 1. Starptautisko konferenču organizēšanu un vadību

Par Starptautisko zinātnisko konferenci tiek uzskatīta konference ar minimālo 5 valstu pārstāvju līdzdalību, t.sk. ne mazāk 3 ES valstu pārstāvji.

Nr.p/k Pasākums Ierobežojumi Uzskaite slodzē
B.2.1. Konferenču organizēšana un vadība

Studentu starptautisko konferenču organizēšana un vadība

Ne vairāk kā 3 cilvēkiem / konferencē 20 akad. stundas par pasākumu
B.2.2. Studenta darba, kurš tiek prezentēts konferencē, vadīšana Ne vairāk kā 10 darbi 2 akad. stundas par 1 studenta darbu
B.2.3. Studenta darba, kurš tiek prezentēts konferencē, recenzēšana Ne vairāk kā 10 darbi 0,3 akad. stundas par 1 studenta darbu
 1. Zinātnisko darbu publicēšanu Web of Science, SCOPUS un ERIH + datu bāzēs.
Publikācijas veids Nosacījumi Publikāciju daudzuma ierobežojums vienam pasniedzējam Atlīdzība (samaksa) par vienu publikāciju, bruto
Zinātnisks raksts vai konferenču materiāli starptautiskā (recenzējamā) izdevumā. Ja autors oficiāli pārstāv BSA

Web of Science, SCOPUS

ERIH +

Trīs publikācijas gadā. Ne vairāk EUR 250 (EUR 750 par trim publikācijām)
 1. Zinātnisko, mācību un metodiska rakstura materiālu rakstīšanu, rediģēšanu un recenzēšanu no 2 līdz 5 akad. stundām (ņem vērā, nosakot veikto mācību slodzi).
 2. BSA akadēmiskā personāla zinātniskās darbības stimulēšana ietver arī:
  • iespēju izmantot Programmas Erasmus resursu lasīt lekcijas Eiropas valstīs universitātēs;
  • BSA finansiālos resursus veikt izmaksas dalībai starptautiskajās zinātniskajās konferencēs;
 1. Bakalaura studentu, maģistratūras un doktorantūras studentu zinātniskās darbības stimulēšana ietver:
  • BSA maģistrantiem un doktorantiem piešķir atvieglojumus par piedalīšanos BSA zinātniskajās konferencēs;
  • bakalaura, maģistratūras un doktorantūras studentiem attiecas Erasmus + finanšu resursi, lai paaugstinātu viņu zinātnisko sagatavotību Eiropas universitātēs un zinātniskās komunikācijas ieviešanu ar zinātniekiem no ārvalstu valstīm