BSA zinātniskās bibliotēkas jaunieguvumi sociālais darbs

BSA zinātniskās bibliotēkas jaunieguvumi sociālais darbs

Sociālā darba vārdnīca / Baiba Bela un Līga Rasnača. – Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2023. - 640 lpp.

Sociālā darba vārdnīca ir tapusi, apzinoties nepieciešamību pēc informatīva un atbalstoša rīka sociālā darba praksē, sociālā darba izglītības nodrošināšanā un sociālās politikas veidošanā, lai veicinātu vienotu izpratni sociālā darba terminoloģijas lietojumā latviešu valodā. Profesijā lietotā valoda, tāpat kā valoda kopumā, gan atspoguļo, gan konstruē noteiktu pasaules ainu, tā ir būtisks instruments profesionālās darbības interpretācijā, speciālistu sadarbībā un profesijas pašizpratnē. Vārdnīcas izstrādes mērķis ir nodrošināt metodisko atbalstu sociālā darba speciālistiem, studentiem, pētniekiem un saistīto nozaru profesionāļiem, aptverot sociālā darba problemātiku visplašākajā nozīmē un sekmējot terminu vienotu izpratni, kas sabalsojas ar starptautiski lietoto sociālā darba terminoloģiju, teoriju un praksi, kā arī ir atbilstoša Latvijas situācijai. Sociālā darba īstenošanā ir svarīgi pārzināt arī saskarīgo nozaru terminus un tos valodiskos līdzekļus, kas ļauj izprast un skaidrot klienta pasaules uztveri. Tādēļ vārdnīcā iekļauti kā sociālā darba, tā saistīto jomu termini un citas leksiskās vienības.

Vārdnīca ir tapusi vairāk nekā trīs gadu garumā ar Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu Labklājības ministrijas īstenotā projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” ietvaros. To izstrādājis Latvijas Universitātes mācībspēku un pētnieku kolektīvs ciešā sadarbībā ar zinātnisko redkolēģiju un valodas redaktori. Veidojot vārdnīcu, autoru kolektīvs balstījās gan Latvijas sociālā darba specifikā un Latvijas normatīvajos aktos sociālās labklājības jomā, gan starptautiskajā pieredzē sociālā darba attīstībā.

Pateicoties Labklājibas ministrijai Baltijas Starptautiskās Akadēmijas bibliotēka saņema 8 eksemplāri.

Iepazīties ar grāmatu var bibliotēkā Rīgā un Daugavpilī.