Zinātniskās aktivitātes veicināšanas sistēma

Baltijas Starptautiskās Akadēmijas akadēmiskā personāla, maģistrantu un doktorantu zinātniskās aktivitātes veicināšana SISTĒMA

Saskaņā ar “Nolikumu par darba apmaksas organizāciju un pedagoģiskās slodzes veidiem akadēmiskajam personālam un viespasniedzējiem Baltijas Starptautiskajā akadēmijā” (apstiprināts 25.08.2016. BSA senāta sēdē: protokols Nr.127), zinātniskās aktivitātes stimulēšana ietver:

1. Starptautisko konferenču organizēšanu un vadību

Par Starptautisko zinātnisko konferenci tiek uzskatīta konference ar minimālo 5 valstu pārstāvju līdzdalību, t.sk. ne mazāk 3 ES valstu pārstāvji.

Nr.p/k Pasākums Ierobežojumi Uzskaite slodzē
B.2.1. Konferenču organizēšana un vadība

Studentu starptautisko konferenču organizēšana un vadība

Ne vairāk kā 3 cilvēkiem / konferencē 20 akad. stundas par pasākumu
B.2.2. Studenta darba, kurš tiek prezentēts konferencē, vadīšana Ne vairāk kā 10 darbi 2 akad. stundas par 1 studenta darbu
B.2.3. Studenta darba, kurš tiek prezentēts konferencē, recenzēšana Ne vairāk kā 10 darbi 0,3 akad. stundas par 1 studenta darbu

2. Zinātnisko darbu publicēšanu Web of Science, SCOPUS un ERIH + datu bāzēs.

Publikācijas veids Nosacījumi Publikāciju daudzuma ierobežojums vienam pasniedzējam Atlīdzība (samaksa) par vienu publikāciju, bruto
Zinātnisks raksts vai konferenču materiāli starptautiskā (recenzējamā) izdevumā. Ja autors oficiāli pārstāv BSA

Web of Science, SCOPUS

ERIH +

Trīs publikācijas gadā. Ne vairāk EUR 250 (EUR 750 par trim publikācijām)

3. Zinātnisko, mācību un metodiska rakstura materiālu rakstīšanu, rediģēšanu un recenzēšanu no 2 līdz 5 akad. stundām (ņem vērā, nosakot veikto mācību slodzi).

4. BSA akadēmiskā personāla zinātniskās darbības stimulēšana ietver arī:

  • iespēju izmantot Programmas Erasmus resursu lasīt lekcijas Eiropas valstīs universitātēs;
  • BSA finansiālos resursus veikt izmaksas dalībai starptautiskajās zinātniskajās konferencēs;

5. Bakalaura studentu, maģistratūras un doktorantūras studentu zinātniskās darbības stimulēšana ietver:

  • BSA maģistrantiem un doktorantiem piešķir atvieglojumus par piedalīšanos BSA zinātniskajās konferencēs;
  • bakalaura, maģistratūras un doktorantūras studentiem attiecas Erasmus + finanšu resursi, lai paaugstinātu viņu zinātnisko sagatavotību Eiropas universitātēs un zinātniskās komunikācijas ieviešanu ar zinātniekiem no ārvalstu valstīm
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
dubai escortsdubai escortsdubai escortsdubai escorts
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
dubai escortsdubai escortsdubai escortsdubai escorts
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort