Zinātniskās bibliotēkas jaunieguvumi

TIESĪBU ZINĀTNE

Latvijas Republikas Satversmes 92.pants. Tiesības uz taisnīgu tiesu / Satversmes tiesas judikatūra. – Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2020, 128 lpp.

Grāmata “Latvijas Republikas Satversmes 92. pants: tiesības uz taisnīgu tiesu. Satversmes tiesas judikatūra” ir Latvijas Republikas Satversmes tiesas Juridiskā departamenta sagatavots apkopojums par Satversmes 92. panta satura analīzi un tā piemērošanu, izmantojot Satversmes tiesas judikatūru. Izmantojot vairāk nekā 90 Satversmes tiesas nolēmumus, kuros vērtēta tiesību normu atbilstība Satversmes 92. pantam, apkopojumā iekļautas pavisam 76 Satversmes tiesas nolēmumos rodamās atziņas par tiesībām uz taisnīgu tiesu. Apkopojumā iekļautie nolēmumi pieņemti līdz 2019. gada 21. februārim. Grāmatas beigās ievietots pārskatāms Apkopojumā izmantoto nolēmumu rādītājs. Grāmata ir līdz šim pilnīgākais un apjomīgākais Satversmes tiesas atziņu apkopojums par Satversmes 92.panta piemērošanu. Ar šo izdevumu Latvijas Republikas Satversmes tiesa aizsāk jaunu publikāciju sēriju. Turpmāk tiks sagatavoti līdzīgi apkopojumi arī par citiem Satversmes pantiem, sniedzot Satversmes tiesas skaidrojumu par to piemērošanu. Sagatavojot šādus izdevumus, Satversmes tiesas mērķis ir palīdzēt uzlabot sabiedrības informētību un izpratni gan par Latvijas Republikas Satversmes saturu, gan arī stiprināt uzticēšanos Satversmes tiesai un visai valsts konstitucionālajai iekārtai. Jaunā grāmata būs labs palīgs ikvienam, kurš vēlēsies aizstāvēt savas Satversmes 92. pantā garantētās tiesības Satversmes tiesā. To savā darbā varēs izmantot juristi un tiesību politikas veidotāji.

Latvija ceļā uz tiesiskumu. Rakstu krājums / Juris Jelāgins. – Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2020, 156 lpp.

Grāmatā “Latvija ceļā uz tiesiskumu. Rakstu krājums” apkopoti bijušā Satversmes tiesas tiesneša un ilggadējā Latvijas Universitātes lektora Jura Jelāgina raksti. Izdevumā ievietotie raksti tapuši pārejas laikā no padomju tiesiskās sistēmas uz kontinentālās Eiropas tiesisko sistēmu, un J.Jelāgins bijis viens no tiesiskās sistēmas transformācijas procesa sekmētājiem. Tāpēc tiesiskums, tā veidošanās tēma caurvij visus autora rakstus. Līdzās autora jau publicētajiem rakstiem, kuri aktualizēti atbilstoši jaunākajām tiesību teorijas atziņām un tendencēm, krājumā ievietoti arī J.Jelāgina iepriekš nepublicētu priekšlasījumu teksti. Autors rakstos ietvēris arī starpkaru perioda Latvijas tiesību zinātnieku mantojuma apzināšanu un aktualizēšanu, īpaši tiesību filozofijas un tiesību teorijas jomā. Tāpat grāmatā var iepazīties ar J.Jelāgina Satversmes tiesas spriedumiem pievienotajām atsevišķajām domām, kas tapušas laikā, kad autors bijis Satversmes tiesas tiesnesis. Rakstiem pievienotas zinātnisko redaktoru piezīmes, kas dod iespēju labāk novērtēt konkrēto tekstu ietekmi uz tiesisko sistēmu to publicēšanas brīdī un raksturo attiecīgā laika tiesībpolitisko diskusiju kontekstu. Grāmata būs noderīga ikvienam lasītājam, kurš interesējas par tiesību teorijas jautājumiem un Latvijas tiesiskās sistēmas attīstību.

Jurisprudence . Tiesu darbs. Likumu pilnveidošana. Raksti 2010-2010 / Kalvis Torgāns. - Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2020, 607 lpp.

Izcilā Latvijas tiesību zinātnieka Kalvja Torgāna rakstu apkopojums “Jurisprudence. Tiesu darbs. Likumu pilnveidošana. Raksti 2010–2020.” tapis, atlasot laikā no 2010. gada sākuma līdz 2020. gada februārim publicētos K.Torgāna rakstus. Tagad tie atrodami vienkopus vienā grāmatā. Tajā ievietoti arī trīs agrāk nepublicēti raksti. Lasītāju ērtībai un pārskatāmībai raksti sakārtoti nodaļās pēc tajās aplūkotajām tēmām. Šādas nodaļas pavisam ir piecas: priekšplānā likti juridiskās zinātnes problēmām veltītie raksti “Tiesību zinātnes attīstība un problēmas”. Tai seko aplūkojamo jautājumu ziņā daudzpusīgākā nodaļa “Civiltiesību un civilprocesa problēmas”. Ar piemēriem no tiesu prakses izgaismoti trūkumi tiesu dabā nodaļā “Tiesu darba kvalitāte, tiesneša neatkarība un atbildība”. Vieglāk lasāmi, taču interesanti raksti apkopoti pēdējās divās nodaļās “Autora intervijas, izdevumu priekšvārdi un runas” un “Par autoru. Atzinības autoram.” Šāds tēmu izkārtojums palīdzēs lasītājam izvēlēties tieši viņam interesējošo tēmu. Pārskatu par laikā no 2010. līdz 2020. gadam K.Torgāna sarakstītajām un ar K.Torgāna līdzdalību tapušajām grāmatām sniedz pielikums grāmatas beigās, kur ievietots šo grāmatu saraksts. Jādomā, ka K.Torgāna pēdējos desmit gados sarakstītais, autora vārdiem runājot, “nebūt nav zaudējis savu aktualitāti” arī šodien. Jāatzīst, ka K.Torgāna darbus raksturo ne tikai to augstais zinātniskais līmenis, bet arī interesantais domas izklāsts un labā valoda, kas padara tekstu labāk uztveramu. K.Torgāna rakstu apkopojums būs noderīgs jurisprudences studentiem, tiesnešiem un advokātiem, kā arī ikvienam, kuram interesē kvalitatīva juridisko jautājumu analīze.

Nācija, valoda, tiesiska valsts: ceļā uz rītdienu / Sanita Osipova. – Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2020, 559 lpp.

Tiesību zinātnieces un profesores Sanitas Osipovas grāmata „Nācija, valoda, tiesiska valsts: ceļā uz rītdienu” ir rakstu krājums, kurā apkopoti autores pēdējos gados tapušie raksti, runas, referāti. Tā kā autore savā zinātnieces darbā iepriekš pievērsusies tiesību vēstures izpētei, arī šajā izdevumā ievietotajos rakstos tēmas aplūkotas vēsturiskā skatījumā. Tēmas sagrupētas četrās nodaļās: nācija, valoda, tiesiska valsts, rītdienas skatījums šodienas kontekstā. Lai arī krājumu veido atsevišķi raksti, tiem visiem ir vienojošs saturs, kas atbilst izdevuma nosaukumam. Autore vairākkārt uzsvērusi, cik svarīgi apzināties mūsu tautas vēsturi, lai sekmētu tās pašvērtējumu. Šajā nolūkā S. Osipova īpaši uzsvērusi un analizējusi Latvijas vēsturē nozīmīgu personību lomu un pienesumu valsts attīstībā. S. Osipovas grāmata ir mūsdienu Latvijas tiesību zinātnē pirmais zinātnisku rakstu krājums, kurā apkopota viena zinātnieka analīze par Latvijas valstiskuma pamatos esošajām vērtībām, tās skatot tiesību vēstures ietvaros. Grāmata ir rosinājums zinātniskai diskusijai par aplūkotajām tēmām un labs pienesums nacionālajai tiesību zinātnei. Tāpēc tā izmantojama juristiem, sevišķi tiesību zinātniekiem. Dziļās, faktos balstītās vēstures izpētes dēļ rakstu krājums būs labs zināšanu papildināšanas avots ikvienam, kam svarīga mūsu valsts tapšanas izzināšana un ieskats tās nākotnē.

Civiltiesības jautājumos un atbildēs / Osvalds Joksts. - Rīga: Rigas Stradiņa universitāte, 2019. 168 lpp.

Mācību grāmatai “Civiltiesības jautājumos un atbildēs” šis ir otrais izdevums, kopš atjaunota Latvijas Republikas neatkarība. Šajā grāmatā apkopoti apraksti par dažādiem gadījumiem no prakses, risinot fizisko un juridisko personu attiecības mantošanas, zaudējuma un kaitējuma piedziņas, zemes īpašuma tiesību un citos jautājumos. Izdevums noderēs studentiem, lai dziļāk izprastu un apgūtu civiltiesisko zinātņu priekšmetu. Šajā izdevumā ir sešas nodaļas, kurās piedāvātas atbildes tiesiska regulējuma jautājumos, aptverot šādas tēmas: lietu un īpašuma tiesības, zemes īpašums un darījumi ar to, dzīvokļa īpašums, mantojuma tiesības, nodokļi, nodevas un finanšu darījumi, pensiju un sociālās apdrošināšanas tiesiskie jautājumi. Lai ikviens grāmatas lasītājs pilnīgāk izprastu uzdotos tiesiska rakstura jautājumus un atbildes, katras nodaļas sākumā ir civiltiesisko terminu skaidrojums, kas palīdzēs gūt ieskatu interesējušā tiesību jomā.

Latvijas pašvaldību sistēmas juridiskais raksturojums un pašvaldību reformas / Artis Stucka. – Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2019. – 296 lpp.

Monogrāfiju sērijas “Tiesību zinātne” sestā grāmata, kuras pamatā ir autora 2013.gadā sekmīgi aizstāvētais promocijas darbs “Latvijas pašvaldību sistēmas pilnveidošanas aktuālie valststiesību jautājumi”, kas būtiski pārstrādāts un papildināts atbilstoši 2019. gada situācijai. Grāmata ir Latvijas tiesību zinātnē apjomīgākais un kvalitatīvākais pētījums par pašvaldību esības teorētiskajiem pamatiem, pašvaldību kompetenci un pašvaldību reformu juridiskajiem aspektiem. Zīmīgi, ka tā izdota gadā, kad Saeima pieņēmusi lēmumu par administratīvi teritoriālās reformas turpināšanu. Izdevumā detalizēti atspoguļota Latvijas un citu valstu pieredze administratīvi teritoriālās reformas īstenošanā. Monogrāfija būs interesanta gan pašvaldību reformas atbalstītājiem, gan oponentiem. Iepazīšanās ar grāmatu palīdzēs apzināties pašvaldību pastāvēšanas jēgu un to, ka tiklab pašvaldību kompetences un pārraudzības regulējumā, kā arī pašvaldību reformās nepieciešama pārdomāta, pētījumos un pieredzē balstīta pieeja.

Administratīvo pārkāpumu tiesības. Administratīvas atbildības likuma skaidrojumi. Sagatavojis autoru kolektīvs. E.Danovska un G.Kūtra zinātniskajā redakcijā. – Rīga: Tiesu namu agentūra, 2020, 637 lpp.

Administratīvās atbildības likums (AAL) stāsies spēkā 2020. gada 1. jūlijā, atceļot līdz šim spēkā esošo, vēl padomju okupācijas laikā pieņemto Administratīvo pārkāpumu kodeksu. Skaidrojumus sagatavojis autoru – administratīvo pārkāpumu tiesību jomas speciālistu – kolektīvs, starp kuriem ir gan Tieslietu ministrijā strādājoši juristi, gan Latvijas Universitātes mācībspēki, gan tiesneši. Liela daļa autoru paši aktīvi līdzdarbojušies jaunā likuma normu izstrādē. Skaidrojumu zinātniskie redaktori ir par likumprojektu “Administratīvās atbildības likums” atbildīgās 12. Saeimas Juridiskās komisijas apakškomisijas priekšsēdētājs, bijušais Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris un LU Juridiskās fakultātes Valststiesību zinātņu katedras docents Dr. iur. Edvīns Danovskis. Juridiskā redaktore Mg. iur. Signe Terihova. Grāmatu veido divas daļas. Pirmajā daļā ietverts plašs teorētiskais apskats par administratīvo pārkāpumu tiesību vispārīgajiem jautājumiem, otrajā daļā – sniegti AAL atsevišķo nodaļu skaidrojumi kopā ar AAL tekstu. Skaidrojumos izmantotie avoti apkopoti atsevišķā rādītājā, kas atrodams grāmatas beigās. Kā norāda viens no grāmatas zinātniskajiem redaktoriem E. Danovskis: “Šī grāmata ir pirmais mēģinājums skaidrot Administratīvās atbildības likumā ietvertās nostādnes un normas. Grāmatā sniegti skaidrojumi par visām Administratīvās atbildības likuma nodaļām, cenšoties uzsvērt atšķirības no kodeksā ietvertā regulējuma. Liela šīs grāmatas vērtība ir tās savlaicīgums – autori un izdevēji centušies strādāt tā, lai likuma skaidrojumi būtu pieejami līdz ar likuma spēkā stāšanos. Tas palīdzēs izvairīties no atšķirībām likuma interpretācijā. Tāpat cerams, ka šie skaidrojumi arī mazinās centienus likumu grozīt ikreiz, kad kāds tajā nespēj atrast atbildi uz likumā tieši neregulētiem gadījumiem.” Lai arī AAL skaidrojumi tapuši laikā, kad vēl nav šā likuma piemērošanas prakses un pamatā tie satur ieteikumus likuma normu piemērošanā, skaidrojumi pamatoti gan ar likumprojekta apspriešanas laikā izteiktajiem argumentiem, gan ar skaidrojumu autoru pieredzi administratīvo pārkāpumu procesos, ņemot vērā jaunā likuma prasības. Tā kā ar administratīvās atbildības jautājumiem var nākties saskarties ikvienam, tad jaunais AAL būtu jāiepazīst ne tikai tiesību normu piemērotājiem, bet jebkuram sabiedrības loceklim. AAL mērķis ir aizsargāt pastāvošo tiesisko iekārtu un nodrošināt taisnīgu tiesisko attiecību noregulējumu administratīvo pārkāpumu procesā. Ceram, ka šī grāmata palīdzēs to īstenot!

Noziedzīgu nodarījumu kvalifikācija. Palīglīdzeklis krimināltiesību normu piemērotājiem / Valentija Liholaja. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2020, 350 lpp.

Jaunajā grāmatā “Noziedzīgu nodarījumu kvalifikācija. Palīglīdzeklis krimināltiesību normu piemērotājiem” pazīstamā krimināltiesību speciāliste, Latvijas Universitātes profesore, Dr.iur. Valentija Liholaja turpina pētīt un analizēt autores iepriekšējos darbos daudzkārt aplūkoto tēmu – noziedzīgi nodarījumi. Šajā darbā autore tuvāk pievērsusies svarīgajiem un aktuālajiem noziedzīgu nodarījumu kvalifikācijas problēmjautājumiem. Darbā izmantota jaunākā Latvijas tiesu prakse, galvenokārt 2017.–2019. gada dažādu tiesu nolēmumi. Svarīgi, ka atlasīti un analizēti tie nolēmumi, kuros kvalifikācijas jautājumi to sarežģītības dēļ radījuši un arī nākotnē var radīt problēmas. Tāpēc autore šo darbu arī nodēvējusi par palīglīdzekli krimināltiesību normu piemērotājiem. Grāmatā publicēti izvilkumi no konkrētiem tiesas nolēmumiem. Pēc katra no tiem seko krimināltiesību teorijā un judikatūras atziņās balstīta analīze un secinājumi, norādīts uz kļūdām un nepilnībām noziedzīgu nodarījumu kvalifikācijas procesā. Grāmatas beigās ievietots literatūras saraksts, kā arī ļoti plašs izmantoto tiesas nolēmumu uzskaitījums. Ļoti noderīga grāmata būs ikvienam krimināltiesību normu piemērotājam gan pirmstiesas kriminālprocesā, gan krimināllietu iztiesāšanas gaitā. Tāpat tā būs labs palīgs studentiem krimināltiesību apguvē.

EKONOMIKA

Исследуя предпринимательство. Пер Давидссон. Пер. с англ. под науч. ред. А.Ю. Чепуренко, О.И. Образцовой. Изд.дом Высшей школы экономики, 2014
Вид издания: Учебное
Количество страниц: 400
ISBN: 978-5-7598-1073-5

Учебное пособие известного ученого Пера Давидссона, на протяжении ряда десятилетий работавшего в ведущих центрах по изучению предпринимательства Швеции, а затем Австралии, посвящено проведению эмпирических исследований в такой междисциплинарной области, как предпринимательство. В доступной форме, но не избегая тонких методологических вопросов, автор излагает свои взгляды на предмет, метод и современное состояние теории предпринимательства. Книга адресована преподавателям, студентам и аспирантам российских университетов, слушателям бизнес-школ, занимающимся изучением бизнеса и предпринимательства; она может быть полезна также сотрудникам служб, проводящих маркетинговые исследования, работникам органов государственного управления, связанным с мониторингом и анализом деятельности предпринимательских фирм, а также экспертам по вопросам политики содействия предпринимательству.

Бережливые инновации. Технологии умных затрат / Нави Раджу, Джайдип Прабху. – Издательство «Олимп-Бизнес», 2018. – 416 с .
ISBN: 978-5-9909050-6-1

Понятие "бережливые инновации" (frugal innovations) открывает новый этап в науке о бережливом движении и задает особый вектор в его осмыслении. Авторы книги формулируют шесть принципов бережливых затрат в производстве, организации бизнеса и выстраивании отношений с потребителями. Теоретические положения иллюстрируются практическими рекомендациями, основанными на опыте компаний, внедривших бережливые инновации. Цель авторов - показать, что добиваться успеха на рынке можно, думая о благосостоянии и комфорте клиентов, экономя на расходах и максимально сохраняя окружающую среду. Эта книга - неоценимый инструмент для руководителей российских компаний, технических специалистов и профессионалов в области управления и инноваций.

27 книг успешного руководителя / Станислав Логунов. – Москва: Издательство «Э», 2017. – 224 с.
ISBN 978-5-699-94140-7

В книгах по саморазвитию содержатся ответы на все вопросы, которые подкидывает нам жизнь. Но чтобы прочитать хотя бы половину из них, может не хватить и целой жизни. Эта книга - отличное решение для всех, кто ценит собственное время. Она содержит 27 подробных обзоров лучших произведений деловой литературы. Причем обзоров, составленных человеком, который всю жизнь занимается развитием личностных и бизнес-навыков. Станислав Логунов, эксперт в строительной отрасли, управленец с более чем двадцатилетним стажем, создатель блога "Сила знаний", выбрал и системно изложил все самое важное из содержащегося в 27 книгах, с которыми просто необходимо ознакомиться каждому успешному руководителю.

Банковский менеджмент частного крупного капитала / Алексей Александров. – Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2016. – 320 с.

В книге объектом исследования является достаточно новое для украинских реалий направление банковской деятельности – Private Banking & Wealth Management (обслуживание частного крупного капитала). Проанализированы история развития сегмента состоятельных лиц в Украине, социально-психологические привычки использования финансовых инструментов. Исследованы традиции и культура ведения этого бизнеса. Рассмотрены проблемные вопросы становления и развития украинского Private Banking (клиентские сегменты, продуктовый ряд, наиболее очевидные тенденции, перспективы развития). Книга предназначена для научных работников, практиков финансового бизнеса, специалистов государственных структур, преподавателей, аспирантов и студентов вузов, а также для читателей, интересующихся перспективными направлениями банковской деятельности.

Финансовый менеджмент. 7-е изд. / Бригхэм, Ю., Хьюстон, Дж., пер. с англ. – СПб.: Питер, 2018. - 592 с.: ил. – (Серия «Классический зарубежный учебник»).
ISBN 978-5-496-02423-5

Эта книга является одним из наиболее популярных учебников по современному финансовому менеджменту. Структура книги построена так, чтобы дать читателю возможность максимально уяснить логику взаимосвязи между управленческими решениями, влияющими на финансовое состояние предприятия, современной нормативной средой, в которой оно функционирует, и спектром экономических возможностей, доступных для финансового менеджера в этих условиях.

DIZAINS

Architects Sketches. Dialogue and Design/ Kendra Schank Smith. – London and New York: Routledge, Taylor&Francis Group, 2015. – 138 p.
ISBN-13: 978-0750682268

Concepts from architects' minds evolve through sketches and as a mode of transference are conveyed to the finished building. This book compares qualities of sketches to reveal unique approaches to the instruments of thinking in which all architects engage. It provides new insight into the relationship between architectural sketches and the process of creative manipulation. Sketches comprise a thinking mechanism, and through the qualities of ambiguity, quickness and change, they initiate a dialogue for architects. As a medium to facilitate communication, recording, discovery and evaluation, their pertinence lies in their ability to exhibit both the precise and the imprecise. Exploring four related theoretical approaches, play, memory-imagination-fantasy, caricature and the grotesque, the book shows how imprecision stimulates imagination to conceive new forms in the dialogue of architectural sketches.

Watercolors for Beginners / Francisco Asensio Cerver. – Slovenia: Atrium Group, 2003. – 176 p.
ISBN-10 : 3829019319

I gave this book to a person who paints for fun. She found it wonderful for explaining techniques, telling her how to put her ideas onto paper. Nice illustrations and helpful.

Logo modernism / Jens Muller, Julius Wiedemann (Ed.). – Taschen.- 2018.- 431 p.

Modernist aesthetics in architecture, art, and product design are familiar to many. In soaring glass structures or minimalist canvases, we recognize a time of vast technological advance which affirmed the power of human beings to reshape their environment and to break, radically, from the conventions or constraints of the past. Less well-known, but no less fascinating, is the distillation of modernism in graphic design. This unprecedented TASCHEN publication, authored by Jens Müller, brings together approximately 6,000 trademarks, focused on the period 1940–1980, to examine how modernist attitudes and imperatives gave birth to corporate identity. Ranging from media outfits to retail giants, airlines to art galleries, the sweeping survey is organized into three design-orientated chapters: Geometric, Effect, and Typographic. Each chapter is then sub-divided into form and style led sections such as alphabet, overlay, dots and squares. Alongside the comprehensive catalog, the book features an introduction from Jens Müller on the history of logos, and an essay by R. Roger Remington on modernism and graphic design. Eight designer profiles and eight instructive case studies are also included, with a detailed look at the life and work of such luminaries as Paul Rand, Yusaku Kamekura, and Anton Stankowski, and at such significant projects as Fiat, The Daiei Inc., and the Mexico Olympic Games of 1968. An unrivaled resource for graphic designers, advertisers, and branding specialists, Logo Modernism is equally fascinating to anyone interested in social, cultural, and corporate history, and in the sheer persuasive power of image and form.

Graphic gesign. Vol. 1 1890-1959 / Jens Muller, Julius Wiedemann (Ed.). – Italy: Taschen, 2019.

History is a complex business. Fortunes boom and bust, empires wax and wane, and change―whether social, political, or technological―has its winners, its losers, its advocates, and its enemies. Through all the turbulent passage of time, graphic design―with its vivid, neat synthesis of image and idea―has distilled the spirit of each age. This book is an in-depth history of graphic design from the end of the 19th century to the ’50s. It traces the evolution of this creative field from its beginning as poster design to its further development into advertising, corporate identity, packaging, and editorial design. Organized chronologically, the volume features over 2,500 seminal designs from all over the world, 71 of which are profiled in detail besides 61 leaders in the field, including Alphonse Mucha (chocolate advertisements), Edward Johnston (London Underground logo and typeface), El Lissitzky (constructivist graphics), Herbert Matter (photomontage travel posters from Switzerland), Saul Bass (animated opening titles), and A. M. Cassandre (art deco posters). With his sweeping knowledge of the field, author Jens Müller curates the standout designs for each year alongside a running sequence of design milestones. Meanwhile, in his introductory essay, David Jury situates graphic design from its point of origin in early printing, engraving, and lithography to striking creative developments in the 19th century. Each consecutive decade is then prefaced by a succinct overview as well as a stunning visual timeline, offering a vivid display of the variety of graphic production in each decade as well as the global landscape which it at once described and defined. As we move on from and reflect upon the 20th century, this first volume examines the foundations of what would influence some of the fastest-changing creative fields. Combined with Volume Two―which spans from the 1960s until today―the tomes offer the most comprehensive exploration of graphic design to date and a long-overdue recognition of its enormous contribution to economics, politics, social causes, the arts, media, and the way we see the world.

TIESĪBU ZINĀTNE

Kriminālprocesa likuma komentāri. A daļa / prof. K. Stradas –Rozenbergas zinātniskā redakcijā. - Rīga : Latvijas vēstnesis, 2019. – 1032 lpp.
ISBN 978-9984-840-62-8

Grāmatā iekļauti Kriminālprocesa likuma, kas pieņemts un stājies spēkā 2005. gadā, A daļas zinātniski praktiskie komentāri. Tie rakstīti Kriminālprocesa likuma redakcijai, kāda atbilstoši līdz 2018. gada 1. decembrim izsludinātajiem likumiem plānojami stāsies spēkā 2019. gada 1. janvārī. Izdevums veidots kā atsevišķu Kriminālprocesa likuma pantu secīgs komentārs. Monogrāfija izdošanai apstiprināta ar LU Juridiskās fakultātes Juridiskās zinātnes institūta padomes lēmumu. Komentāri būs noderīgi gan studējošajiem, apgūstot kriminālprocesam veltītus studiju kursus, gan personām, kuras profesionāli iesaistītas kriminālprocesa praktiskajā piemērošanā, gan ikvienam interesentam, kurš vēlas gūt ieskatu Latvijas kriminālprocesa tiesībās, izprast Kriminālprocesa likuma normu saturu un to piemērošanas aktuālos aspektus.

PSIHOLOĢIJA

Neiroloģija. Shēmas / Ināra Logina, Elvīra Smeltere. – Rīga : AVOTS, 2009. – 61 lpp.
ISBN 978-9984-800-81-3

Paredzēta medicīnas studentiem un ārstiem, kā mācību līdzeklis.

Когнетивно-поведенческая терапия для преодоления тревожности, страха, беспокойства и паники / Маккей М., Скин М., Фаннинг П. – СПб. : ИГ «Весь», 2018. – 256 с.: ил.
ISBN 978-5-9573-3328-9

Беспокойство принимает разные формы — от навязчивых мыслей об утюге, который вы якобы забыли выключить, и страха перед микробами до боязни пользоваться лифтом или выступать перед аудиторией. Но в его основе всегда лежит продолжительный страх, который сохраняется в отсутствие реальной угрозы. Из этой книги вы узнаете, как правильно отслеживать сигналы тревоги, оценивать угрозы и контролировать эмоциональные и физиологические реакции, используя приемы когнитивно-поведенческой терапии. А описанная авторами методика столкновения поможет вам преодолеть тревогу настолько быстро и полно, насколько это возможно.

Клинические исследования в нейропсихоанализе. Введение в глубинную нейропсихологию / Карен Каплан-Солмз, Марк Солмз. – Москва: Академический проект, 2017. – 272 с. – (Психологические технологии).
ISBN 978-5-8291-2066-5

В монографии изложена методика анализа психопатологических феноменов у пациентов с локальными поражениями головного мозга. Авторы — видные зарубежные специалисты в области нейрофизиологии и нейропсихологии, опираясь на теоретическое наследие А.Р. Лурии, а также достижения современных инструментальных методов исследования центральной нервной системы, раскрывают перспективы изучения морфофункционального единства мозга и психики. Представлен новый для отечественной науки взгляд на механизмы формирования психопатологических явлений и анализа бессознательных процессов путем сопоставления результатов объективных методов исследования и клинических данных. Для студентов, аспирантов, преподавателей, научных работников, психологов, психофизиологов, врачей-психиатров, психотерапевтов, неврологов.

EKONOMIKA

Kvalitātes vadības sistēmas Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšanai. Monografija. / Zane Driņķe. – Rīga : Turība, 2019. – 272 lpp.
ISBN 978-9934-543-23-4

Monogrāfija balsīta uz promocijas darbu “Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšanas iespējas Kvalitātes vadības sistēmas piemērošanas rezultātā”. Tās aktualitāti nosaka tēmā iekļautie pamatjēdzieni – mazie un vidējie uzņēmumi; konkurētspēja un kvalitāte. Mazie un vidējie uzņēmumi ir ieinteresēti saražot tādus produktus, kuros potenciālie pircēji varētu pamanīt tās kvalitatīvās pazīmes, kuras nepieciešamas, lai tās spētu apmierināt viņu vajadzības.

TŪRISMS

Tūristu gida – grupas vadītāja profesionālās prasmes un atbildība / Laima Poga. – Rīga : Turība, 2019. – 174 lpp.
ISBN 978-9934-543-19-7

Gida vārda izcelsme franču valodā lietvārda izteiksmē nozīmē – “kāds, kas rāda ceļu”, kā darbības vārds tas tiek lietots ar nozīmi “parādīt ceļu”. Angļu valodā guide tiek pārsvarā izmantots kā “pavadonis”, “gids”. Profesiju klasifikatorā tūristu gids ir persona, kura pavada ekskursantus vai ceļotājus viņu izvēlētajā maršrutā un interpretē teritorijas, kuras iekļautas maršruta prog-rammā, un ir saņēmusi specifisku kvalifikāciju. Savukārt ceļojuma vadītājs ir persona, kura vada ceļojumus, pārstāv tūrista, tūrisma operatora intereses un nodrošina programmas izpildi atbilstoši operatora pārdotajām ceļazīmēm. Tūrisma praksē ekskursanti un ceļotāji parasti nenošķir pavadošā gida un grupas vadītāja pienākumus, uztverot šos tūrisma darbinieku nosaukumus kā sinonīmus.

ZINĀTNE

Zinātne un patiesība. Monogrāfija / Ivans Vedins. – Rīga, 2008. – 702 lpp.
ISBN 978-9984-800-63-9

Monogrāfijas saturu vieno noteikta tematiska ievirze - filozofijas fundamentālās problēmas zinātniskās izziņas metodoloģijas aspektā. Grāmata domāta vispirms visu specialitāšu studentiem un maģistrantiem, kā arī filozofijas docētājiem un skolotājiem. Zinātniskiem darbiniekiem grāmatas problemātika var būt lietderīga pētnieciska darba metodoloģijas aspektā. Cerams, ka grāmatas saturs piesaistīs arī plaša lasītāju loka uzmanību - ieinteresēs visus, kam ir vajadzība pēc radošas domāšanas pilnveidošanas.

EKONOMIKA

Sistēmiskā konsultēšana piecās kārtās. 25 kartītes / Helga Brigmane. – Rīga: Ziedu enerģija, 2019.
ISBN 978-9934-8701-5-6

No vācu  valodas tulkojusi Laura Tidriķe Komplektā iekļautās 25 kartītes, kas papildina grāmatu “Sistēmiskā konsultēšana piecās kārtās”, palīdz soli pa solim iepazīt un īstenot sistēmiskās konsultēšanas piecas kārtas, respektīvi, fāzes:.

  • Kāds ir attiecīgās konsultācijas attiecīgās fāzes  mērķis?
  • Ko darīt, lai veidotos uzticības pilna gaisotne un klients varētu atrast savu individuālo risinājumu savai specifiskajai situācijai?
  • Kādas metodes un jautājumu tehnikas katrā no fāzēm ir atbilstošākās?
  • Kādi jautājumi piemēroti, lai noskaidrotu klienta vēlmes, gaidas, mērķus, kontekstu, resursus, atbilstošāko risinājumu un rīcības stratēģijas?
Kartītes palīdzēs orientēties sistēmiskās konsultācijas struktūrā un sniegs atbalstu, gan gatavojoties konsultācijai, gan tās laikā.

Sistēmiskā konsultēšana piecās kārtās": rokasgrāmata / Helga Brigemane. – Rīga: Ziedu enerģija, 2019.
ISBN 978-9934-8701-4-9

No vācu valodas tulkojusi Laura Tidriķe Domāt un rīkoties sistēmiski nozīmē uz risināmo jautājumu skatīties plašāk, ņemot vērā kontekstu, mijiedarbību ar apkārtējo vidi un cilvēkiem, indivīda uzvedības, domāšanas un komunikācijas musturus, uzkrāto un paaudzēs mantoto pieredzi, skatījumu uz dzīvi un prasmi risināt problēmas. Sistēmiskās konsultācijas laikā tiek apzināti un aktivizēti resursi, paplašināts redzējums, sniegti impulsi un noskaidrotas atšķirības starp esošo un vēlamo, lai būtu iespējams rast individuālu risinājumu savai specifiskajai situācijai un īstenot vēlamās pārmaiņas dzīvē. Šajā praktiskajā rokasgrāmatā atradīsiet sistēmiskās konsultēšanas teoriju, detalizētu informāciju par konsultācijas norisi, piemērus no prakses, kā arī 28 sistēmiskajā konsultēšanā izmantoto metožu aprakstus. Sistēmiskās konsultēšanas piecas kārtas jeb fāzes: attiecību veidošana, risināmā jautājuma precizēšana, iespēju iztirzāšana un risinājuma meklēšana, impulsu sniegšana, sarunas noslēgums. Sistēmisko konsultēšanu savā darbā izmanto pedagogi, psihologi, sociālie darbinieki, psihoterapeiti, mediatori, supervizori, organizāciju un uzņēmumu visu līmeņu vadītāji, personāla vadītāji un attīstības speciālisti, personiskās izaugsmes treneri, konsultanti, mentori un daudzi citi.

Ceļvedis Latvijas nodokļu likumdošanā. Praktisks palīglīdzeklis / Olga Lukašina. – Rīga: INFO TILTS

Materiāls paredzēts lasītājiem, kuriem ir pieejami Latvijas normatīvo aktu (likumu, Ministru kabineta noteikumu, Valsts ieņēmumu dienesta metodisko materiālu un vēstuļu) teksti. Sergeja Kozlova vāka dizains.

Organizācijas kultūra, klimats un radošums / Lotārs Dubkēvičs. – Rīga: RaKa, 2019.
ISBN 978-9984-46-401-5

Grāmatā apkopota teorija un praktiski izmantojams materiāls, kas rosina veidot radošumam labvēlīgu klimatu ikvienā organizatoriskajā struktūrā. Autors atklāj, kas ir organizācijas kultūra, kādi ir tās tipi, kā zinātniski izprast, kas ir radošums un inovācijas, ar ko atšķiras organizācijas kultūra un organizācijas klimats, kāda ir organizācijas vadības loma klimata veidošanā. Grāmatas praktiskajā daļā autors piedāvā materiālu, kas var noderēt katras organizācijas izpētei, lai konstatētu, vai tajā pastāv radošumu veicinošs klimats. Kā piemērs aprakstīts autora pētījums Latvijas teātros. Grāmatai ir vairāki pielikumi, kas noderēs gan tiem, kuri vēlas paplašināt teorētiskās zināšanas, gan tiem, kuri vēlas veikt pētījumus savā organizācijā. Izdevums var noderēt kā rokasgrāmata ikvienan, kas vada kādu organizāciju vai mācās to darīt. Tie var būt dažāda līmeņa iestāžu un uzņēmumu vadītāji, vadības zinātņu studenti, komersanti.

Vadītāja spējas. Kā vadīt uznēmumus un ļaudis / Voldemārs Leitis. – Rīga: AVOTS, 2019.
ISBN: 9789934590009

Grāmatā ir «uzstādīts moderna vadoņa tips – praktisks, inteliģents un humāns –, jo tikai šādam vadonim ir nākotne». Grāmatā analizēta vadītāja un darbinieku attiecības, darba organizēšana, jaunu ideju izvērtēšana un ieviešana, spēja pieņemt lēmumus un izanalizēt riska līmeņus. Grāmata noderēs gan tiem, kam jau jāvada lielāks vai ne tik liels uzņēmums, gan tiem, kuri vēl tikai domā nākotnē nodarboties ar uzņēmējdarbību.

Institucionālā vide un ekonomiskā attīstība mūsdienu apstākļos. Zinātniskā monogrāfija / Alise Vītola. – Rīga: RTU Izdevniecība, 2019.
ISBN 978-9934-22-307-5

Monogrāfija “Institucionālā vide un ekonomiskā attīstība mūsdienu apstākļos” piedāvā inovatīvu metodiku institucionālās vides kvantitatīvai novērtēšanai, aptverot institucionālās vides ekonomiskās, politiskās un vērtību kategorijas, savukārt institūciju iespēju novērtējums ļauj analizēt, kā valsts izmanto iespējas ietekmēt tās institucionālo vidi. Pielietojot izstrādāto metodiku, monogrāfija piedāvā padziļinātu institucionālās vides un tās pilnveidošanas iespēju izvērtējumu Baltijas un Centrāleiropas valstīs un sniedz priekšlikumus institucionālās vides uzlabošanai šajās valstīs.

Valsts loma tirgus ekonomikā / Dainis Zelmenis. – Rīga: RSU, 2019.
ISBN 978-9934-563-34-8

Asoc. profesora Daiņa Zelmeņa monogrāfija** ir veltīta ekonomiskajā teorijā ļoti strīdīgā jautājuma – kādai jābūt valsts varas aparāta lomai ekonomikā, kas būvēta uz brīvā tirgus un brīvās konkurences pamatiem – noskaidrošanai. Vai valsts tirgus ekonomikas norisēs ir tikai pasīvs vērotājs vai arī šo procesu aktīvs līdzdalībnieks? Šīs monogrāfijas mērķis – izvērtējot ekonomiskās domas atstāto mantojumu, mēģināt noteikt to optimālo lomu, kādu valstij, arī Latvijai, ar tās ekonomiskās un politiskās varas aparātu vajadzētu ieņemt mūsdienu tirgus ekonomikas norisēs.

KULTŪRA

Latvija: kultūru migrācija / LU Akadēmiskais apgāds, 2019
ISBN 978-9934-18-472-7

Starpnozaru pētījums, kolektīvā monogrāfija "Latvija: kultūru migrācija", ir pirmais Latvijā un pasaulē tapušais skatījums uz vairāku kultūru mijiedarbes ainu, kopš Latvijas teritorijā ieradās pirmie iedzīvotāji. Starptautiskās zinātniskās domas kontekstā pirmoreiz definēts kultūru migrācijas jēdziens, veidi, saistība ar atšķirīgām pieejām kultūras pētniecībā. Kultūru migrāciju pētnieki atklāj dažādās cilvēka darbības jomās: materiālā kultūra (vēsturnieki), valodu mijiedarbe (valodnieki), mītu un citu folkloras elementu migrācija (folkloristi, literatūrpētnieki), ideju vēsture un reliģija kā kultūru migrācijas izpausme (filozofi, reliģijas pētnieki, vēsturnieki), estētiskās kultūras robežzona ar nacionālo identitāti, ideoloģiju, politiku un valstiskumu (filozofi, vēsturnieki), kultūru migrācijas atspulgi literatūrā un citos mākslas veidos. Kolektīvā monogrāfija "Latvija: kultūru migrācija" uzrakstīta LZP starpnozaru sadarbības projekta "Kultūru migrācija Latvijā" (Nr. 660/2014) ietvaros LU LFMI vadībā. Lai risinātu terminoloģijas un metodoloģijas jautājumus, veidotu vispusīgu faktu bāzi un to analizētu, lai formulētu secinājumus par dažādu kultūru mijiedarbi, Latvijas kultūru kā recipientu un donoru, starpdisciplinārā pētījumā apvienojās 29 zinātnieki, kas strādā četros LU institūtos (Filozofijas un socioloģijas, Latviešu valodas, Literatūras, folkloras un mākslas, Latvijas vēstures) un arī ārpus tiem.

ZINĀTNE

Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana / Kristīnes Mārtinsones un Anitas Piperes zinātniskajā redakcijā. – Rīga: RSU, 2019
ISBN 978-9934-563-56-0

Monogrāfija ir pirmais darbs latviešu valodā, kurā sistemātiski un vispusīgi sniegta informācija par zinātniskās rakstīšanas prasmēm un to pilnveidošanu, kā arī par pētījumu rezultātu izplatīšanu un informācijpratību zinātnē. Monogrāfijā ietvertās tēmas ir aktuālas plašai mērķauditorijai visās zinātņu jomās. Zināšanu sabiedrības attīstības pamatā ir stipras augstākās izglītības un zinātnes sistēma, kur notiek augsta līmeņa pētniecība un pētniecības rezultāti tiek popularizēti un ir pieejami sabiedrībai. Pētniecības rezultātu aprakstīšana un to izplatīšana ir prasme, kas nepieciešama katram pētniekam. Tādēļ ir apsveicami, ka Latvijas pētnieku komanda ir sagatavojusi pirmo tik apjomīgu monogrāfiju latviešu valodā par zinātnisko rakstīšanu un pētījumu rezultātu popularizēšanu, atsedzot aktuālākos, katram studējošajam un pētniekam noderīgos jautājumus saistītus ar zinātnisko rakstīšanu.

PSIHOLOĢIJA

Smadzeņu emocionālā dzīve. Kast smadzeņu neiroķīmiju un regulēt savu emocionālo stilu / Ričards Dž.Deividsons, Šārona Beglija. – Rīga: LIETUSDĀRZS, 2019
ISBN 978-9934-576-15-7

Dr. Ričards Dž. Deividsons gadu desmitiem ir bijis liecinieks un līdzdalībnieks tam, kā attīstījās jauna zinātnes starpdisciplīna, ko sauc par afektīvo neirozinātni jeb neirobioloģiju. Tā ir nozare, kas pēta smadzeņu mehānismus, kuri ir emociju pamatā. Iegūtā informācija ļauj meklēt un atrast veidus, kā veicināt pozitīvo domāšanu un līdz ar to uzlabot cilvēku labklājību. Deividsona pētījumi afektīvās neirobioloģijas jomā ir devuši simtiem atklājumu, sākot ar smadzeņu mehānismiem, kas ir pamatā empātijai un atšķirībām starp autistu smadzenēm un smadzenēm, kuras attīstās normāli, un beidzot ar to, kā smadzeņu racionālās domāšanas apgabals var cilvēku iegrūst depresijas dzīlēs.

Vecumdienas. Pētījums par senioru dzīvi Latvijā / Maija Jankovska. – Rīga: CREATIVE MEDIA BALTIC, 2019
ISBN    978-9934-19-855-7

Grāmata "Vecumdienas. Pētījums par senioru dzīvi Latvijā" autore Maija Jankovska (1984) ir filozofe un LU Filozofijas un socioloģijas institūta pētniece, kuras pētniecības interešu centrā ir sociālās filozofijas tēmas - sabiedrības integrācija, solidaritāte, racionālas diskusijas loma demokrātiskā sabiedrībā. Jūnija sākumā klajā tiek laista grāmata "Vecumdienas. Pētījums par senioru dzīvi Latvijā". Tās mērķis ir tuvināt skatienu konkrētu veco cilvēku dzīvei, izgaismojot to, kā viņi vada savas vecumdienas, kas viņiem ir svarīgi, kas sagādā raizes, kas - priekus. Ir jāatzīst, ka daudziem cilvēkiem ir ļoti virspusējs un paviršs priekšstats par to, kā tad dzīvo mūsu līdzcilvēki un kas veido viņu ikdienu. Esam ieraduši uz senioriem nereti lūkoties no atsvešināta un priekšmetiskojoša skatpunkta, koncentrējoties vien uz sociāla un ekonomiska rakstura izaicinājumiem. Tomēr veco cilvēku stāsti ir kas vairāk - viņu ikdienu un pasaules uztveri, viņu dzīves pieredzi pamatā veido tikpat ikdienišķas lietas kā jebkuram cilvēkam.

SOCIĀLAIS DARBS

Sociālā pedagoga darbs ar datoratkarīgajiem skolēniem. Metodiskais līdzeklis / Tatjana Īlena. – Rīga: AISMA, 2019
ISBN 978-9934-8583-5-2

Metodiskajā palīglīdzeklī aprakstīta aktuāla mūsdienu problēma – pusaudžu datoratkarība. Apskatīti datoratkarības cēloņi, kuri vispirms meklējami ģimenē un datoratkarības sekas: gan fiziskās, gan psiholoģiskās.Izstrādāta programma preventīvajam darbam ar pusaudžiem, kā arī datoratkarības korekcijai, ieteikta nodarbība vecāku izglītošanai. Metodiskā palīglīdzekļa adresāti ir sociālie pedagogi, psihologi, pedagogi, klašu audzinātāji kā arī vecāki.

Cilvēku tirdzniecībā cietušo personu atpazīšana un identificēšana. Metodiskais līdzeklis / Evita Butjanova. – Rīga: AISMA, 2019
ISBN 9789934858345

Metodiskajā palīglīdzeklī aprakstīta atuāla sociāla problēma- cilvēku tirdzniecība. Metodiskā materiāla adresāts ir sociālie darbinieki, sociālie rehabilitētāji, psihologi, policijas darbinieki, un citi speciālisti,kas risina ar cilvēktirdzniecību saistītus jautājumus.

Metodiskais materiāls sociālajam darbam ar vardarbībā cietušām un vardarbību veikušām personām / Personu apvienība (Centrs Dardedze, biedrība”Skalbes”, biedrība”Marta” un citi).- Rīga: DBA TEHNOLOĢIJAS, 2020.
ISBN 2661-5371

Ārkārtējās situācijas laikā nopietni palielinās riski jebkāda veida vardarbībai, tādēļ sociālajiem darbiniekiem, kas savā ikdienā saskaras ar šo sociālo problēmu nepieciešama gan skaidra izpratne par to kāpēc tā notiek, gan arī saprotamas stratēģijas, kā šādā situācijā efektīvi rīkoties.

TULKOŠANA

1.Tulkošanas mēmi. Ideju izplatīšanās tulkošanas teorijā. Papildinātais izdevums / Endrū Čestermens.- Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2019.
ISBN 978-9934-18-460-4

Grāmatā aplūkota tulkošanas mēmu attīstība, tulkošanas stratēģijas, tulkošana kā teorija, tulkošanas kompetences veidošanās un tulkošanas ētika. Darbs sākas ar teoriju un beidzas ar praktisko daļu. Pirmās trīs grāmatas nodaļas pēta, kā rodas tulkošanas normas, bet nākamajās trijās tiek apspriesta to dažādā ietekme uz tulkošanas praksi. Pēdējā nodaļā uzmanība pievērsta ētikas principiem, uz kuriem balstītas jau minētās tulkošanas normas.

istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
dubai escortsdubai escortsdubai escortsdubai escorts
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
dubai escortsdubai escortsdubai escortsdubai escorts
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort