Zinātniskās bibliotēkas jaunieguvumi

EKONOMIKA

Veiksmiga uzņēmumu apvienošana un iegādes integrācijas noslēpums. Monogrāfija / Kaspars Mucenieks. – Rīga : Turība, 2022. – 207 lpp. ISBN 978-9934-543-32-6

Monogrāfija balstīta uz autora izstrādāto un aizstāvēto promocijas darbu “Restrukturizācijas vadīšana konkurētspējas paaugstināšanai tirdzniecības uzņēmumiem Latvijā”. Tās aktualitāti nosaka tēmā iekļautie pamatjēdzieni – uzņēmumu apvienošana, uzņēmumu pārņemšana, uzņēmuma padziļinātā izpēte, vadīšana, integrācija, restrukturizācija. Šī darba mērķis ir izstrādāt noteiktu sistēmu uzņēmumu apvienošanas un pārņemšanas procesa vadīšanā un veikt tā aprobāciju, lai nodrošinātu konkurētspējas saglabāšanos.

PERSONĀLA VADĪBA

Kā panākt darbinieku uzplaukumu. Monogrāfija / Dace Bole. - Rīga : Turība, 2022. – 100 lpp. ISBN 978-9934-543-34-0

Monogrāfija “Kā panākt darbinieku uzplaukumu” izstrādāta uz promocijas darba “Darbinieku garīgā labklājība un vērtīborientētas personāla vadības sistēmas ieviešana un lietošana Latvijas uzņēmumos” bāzes. Tās mērķis ir izvērtēt vērtīborientētas personāla vadības un darbinieku garīgās labklājības mijattiecību aktuālo praksi Latvijas uzņēmumos un atklāt darbinieku garīgo labklājību sekmējošo sistēmu un tās modeli, kā arī ieviešanas uzdevumus, principus un kritērijus.

TIESĪBU ZINĀTNE

Autortiesības digitālajā laikmetā. Monogrāfija / Ingrīda Veikša. - Rīga : Turība, 2021. – 458 lpp. ISBN 978-9934-543-33-3

Šajā monogrāfijā apkopoti dažādi materiāli, kurus autore gatavojusi gan dalībai zinātniskās konferencēs, gan publicēšanai starptautiskajos zinātniskajos žurnālos, gan diskusijai ar autortiesību speciālistiem, gan arī vienkārši izteikusi savu viedokli par sabiedrībai tajā brīdī aktuālu tematu. Šo auditoriju dažādība ir prasījusi arī atšķirīgu zinātniskā pamatojuma dziļumu. Tomēr katrā rakstā rūpīgi analizēti gan literatūras avoti, gan tā brīža normatīvie regulējumi un tiesu prakse. Monogrāfija veltīta intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībai, galvenokārt pievēršot uzmanību vienam no intelektuālā īpašuma veidiem – autortiesībām, citus intelektuālā īpašuma veidus, kā preču zīmes, patentus, dizainparaugus u.c. atstājot turpmākajiem pētījumiem.

RETORIKA

Retorikas rokasgrāmata. Runāsim skaidri, spilgti, iedarbīgi! / Edgars Kramiņš. - Rīga : Turība, 2016. – 624 lpp. ISBN – 978-9934-543-04-3

Runas prasmju attīstīšana ir svarīgs cilvēka dzīves kvalitātes aspekts. Tāpēc šīs grāmatas mērķis ir akcentēt un rosināt retorikas pamatzināšanu apguvi un runas prasmju attīstību kā vidusskolēniem un viņu skolotājiem, tā arī studentiem, augstskolu lektoriem, žurnālistiem, diktoriem, aktieriem, dziedātājiem un citu profesiju pārstāvjiem, realizējot savas sociālās lomas sabiedrībā. Grāmata ir noderīga ikvienam, kurš izjūt nepieciešamību attīstīt savas balss labskaņu, stabilizēt elpošanu un artikulāciju, pilnveidojot dikciju, likvidējot runas defektus, kaitīgos ieradumus un līdz ar paraverbāliem izteiksmju līdzekļiem apgūstot arī neverbālos izteiksmju līdzekļus atgriezeniskās saiknes veidošanai ar auditoriju.

VALODNIECĪBA

Profesionālās angļu valodas kompetences veidošanās augstskolā. Monogrāfija / Ineta Lūka. - Rīga : Turība, 2008. – 176 lpp. ISBN 978-9984-828-15-2

Inetas Lūkas grāmata ir viena no promocijas pētījumā balstītām publikācijām, kas veltītas specialitātēm, kuru būtība ir darbs ar cilvēkiem, un apliecinna pedagoģijas sakarību nozīmi sfērā “cilvēks –cilvēks”. Šī grāmata aizpilda iztrūstošo literatūru par tūrisma speciālista kompetenci un tās veidošanos. Autore pamatoti aplūko angļu valodas prasmi.

TIESĪBU ZINĀTNE

Informācijas sabiedrības tiesību pamati (Kolektīva monogrāfija) / U.Ķiņa zinātniskajā redakcijā. Rīga: RSU, 2022. 679 lpp. ISBN 978-9934-618-03-1

Monogrāfija “Informācijas sabiedrības tiesību pamati” ir apjomīgs darbs, kuru caurvij doma par cilvēktiesību un personu likumisko interešu aizsardzību informācijas sabiedrībā. “Grāmata unikalitāti apstiprina arī fakts, ka iepriekš Latvijā nav tikuši veikti akadēmiskie pētījumi par tiesību transformāciju informācijas sabiedrībā, interneta pārvaldību, elektronisko pārvaldi un mediju tiesībām. Savukārt par kiberdrošību, datu aizsardzību, e-komerciju un autortiesībām digitālajā vidē ir atrodamas tikai atsevišķas publikācijas,” norāda profesors U. Ķinis. Šī monogrāfija palīdzēs izprast tiesību problēmas digitālajā vidē ne tikai topošajiem un praktizējošajiem juristiem, bet arī datorekspertiem, mediju ekspertiem un citiem interesentiem.

Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā. Inetas Ziemeles zinātniskā redakcijā. Otrais papildinātais izdevums. – Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2021, 542 lpp. ISBN 978-9934-508-89-9

Grāmatas otrajā izdevumā cilvēktiesības turpina tikt aplūkotas pirmām kārtām kā tiesību nozare. Cilvēktiesības ir starptautisko tiesību nozare. Pamattiesības savukārt ir jēdziens, kas apzīmē cilvēkam piemītošās tiesības konstitucionālo tiesību ietvaros. Demokrātiskas tiesiskas valsts publiskās tiesības ir veidotas un attīstās tā, lai nodrošinātu plašāko iespējamo personas tiesību aizsardzību.

Medicīnas tiesības. Otrais papildinātais izdevums / Autoru kolektīvs S.Slokenbergas un S.Olsenas zinātniskajā redakcijā. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2022, 701 lpp. ISBN 978-9934-621-01-7

Grāmata Medicīnas tiesības. Otrais papildinātais izdevums turpina 2015. gadā iznākušajā grāmatā „Medicīnas tiesības” aizsākto tēmu – ar medicīnas tiesībām saistīto jautājumu aplūkošanu gan Latvijā, gan Eiropā. Arī daudzi grāmatas autori ir tie paši, jau pazīstamie. Taču klāt nākuši vēl citi pieredzējuši savas nozares speciālisti. Ar tiem var iepazīties grāmatas sākumā dotajā aprakstā. Grāmatai ir divas zinātniskās redaktores – Santa Slokenberga un Solvita Olsena, kuras grāmatas sākumā iepazīstina lasītāju ar izdevumu un tā tapšanas procesu. Grāmatas teksts izkārtots katrai tēmai atbilstošā nodaļā. Tādas ir pavisam 18. Apskatīto tēmu loks ir plašs: medicīnas tiesību vispārīgie jautājumi, medicīnas tiesības Eiropas Savienības kontekstā, specifiskie jautājumi par bērna ārstniecību, mākslīgo intelektu veselības aprūpē u.c. Aplūkojamo jautājumu analīzes pamatošanai autori izmantojuši bagātīgu gan ārvalstu, gan Latvijas avotu klāstu, kas atrodams grāmatā. Analizēti atbilstoši Eiropas un Latvijas tiesu prakses materiāli. Grāmatas tēmas ir tik aktuālas, ka var ieinteresēt ne tikai nozares speciālistus, bet ikvienu lasītāju.

Eiropas Savienības tiesa interpretācijas metodes / Kūns Lenārtss, Hosē A.Gutjeress-Fonss. Tulk. No franču val. Inetas Ziemeles zinātniskā redakcijā. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2022, 221 lpp. ISBN 978-9934-621-00-0

Grāmatas autors ir pats EST priekšsēdētājs Kūns Lenārtss un EST jurists Hosē Antonio Gutjeresa-Fonsa (José Antonio Gutiérrez-Fons). “Grāmatas tulkojuma latviešu valodā publicēšana ir pienesums ne tikai Eiropas Savienības tiesību zināšanu stiprināšanā Latvijā, bet tā sniedz ieguldījumu arī Latvijas tiesību teorijas modernizēšanā,” stāsta grāmatas zinātniskā redaktore I. Ziemele. Grāmatas tulkošana sekmējusi arī Savienības tiesībās svarīgu jēdzienu un terminu pilnveidošanu latviešu valodā. Ir skaidrs, ka Latvijas dalība Savienībā bagātina latviešu juridisko valodu, taču pastāv arī nopietni riski latviešu valodā ieviest tai neraksturīgus terminus. Piederība vienotai Eiropas tiesiskai telpai, kuras viens no pamatprincipiem ir vienotība dažādībā, Latvijai ir ļoti svarīga, jo tā sekmē kvalitāti, valodu apgūšanu, citu Eiropas tiesību sistēmu iepazīšanu.

Augstākās tiesas plēnuma lēmumu krimināltiesību jautājumos apkopojums ar komentāriem mūsdienu skatījumā / Uldis Krastiņš. –Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2021, 207 lpp. ISBN 978-9934-508-91-2

Tiesu namu aģentūras izdotā grāmata “Augstākās tiesas plēnuma lēmumu krimināltiesību jautājumos apkopojums ar komentāriem mūsdienu skatījumā”, kurā pieredzējušais tiesību zinātnieks un vairāku grāmatu autors krimināltiesībās Uldis Krastiņš apkopojis vienā izdevumā Augstākās tiesas plēnuma lēmumus krimināltiesību jautājumos. Grāmata galvenokārt būs noderīga tiesnešiem, tiesību zinātniekiem, studentiem, kā arī ikvienam, kuram ir interese izsekot Augstākās tiesas plēnuma darbības pēctecībai, kas atspoguļojusies Latvijas krimināltiesību normu piemērošanā tiesu praksē.

Ar ERASMUS+ atbalstu tika nopirktas turisma grāmatas angļu valoda .

Marketing and managing tourism destinations. Second edition / Alastair M.Morrison. Routledge Taylor& Francis Group, London and New York, 2019.

Tas ir visaptveroša un integrēta ievada mācību grāmata, kas vienā sējumā aptver gan destinaciju mārketingu, gan destinaciju pārvaldību. Tajā galvenā uzmanība pievērsta tam, kā tiek plānota, īstenota un novērtēta tūrisma destinaciju pārvaldība, kā arī tūrisma galamērķu pārvaldības organizāciju vadība un darbība, kā notiek uzņēmējdarbība, galvenās iespējas, izaicinājumi un izaicinājumi, ar kuriem jāsaskaras, lai konkurētu pasaules atpūtas un biznesa jomā. tirgi, braucieni.

Destination marketing. Essential. Third edition / Steven Pike. Routledge Taylor& Francis Group, London and New York, 2021.

Destinaciju mārketings piedāvā lasītājam visaptverošu un visaptverošu pārskatu par galvenajiem izaicinājumiem un ierobežojumiem, ar kuriem saskaras destinaciju mārketinga organizācijas (DMO), un to, kā destinaciju mārketingu var plānot, īstenot un novērtēt, lai sasniegtu veiksmīgu galamērķa konkurētspēju.

Tourism Destination Management / Manuel Rodriguez-Diaz and Tomas F.Espino-Rodriguez. MDPI, Basel, Beijing, Wuhan, 2019.

Šajā grāmatā ir apkopoti pētījumi par destinacijas pārvaldību. Galamērķi ir sarežģītas un adaptīvas sistēmas, kurās dažādiem elementiem, kas tos veido, jābūt orientētiem uz kopīga mērķa sasniegšanu, kas palielina galamērķa konkurētspēju.

Tourism planning and destination marketing / Mark Anthony Camilleri. Emerald Publishing, United Kingdom, 2019.

Destinacijas mārketings ir atkarīgs no plānošanas, organizācijas un veiksmīgas stratēģijas un taktikas. Tūrisma plānošana un destinaciju mārketings sniedz dziļu izpratni par tūrisma mārketinga vidi, tostarp galamērķa zīmolu, izplatīšanas kanāliem, digitālajiem medijiem un ilgtspējīga un atbildīga tūrisma praksi.

Good country equation . How we can repair the world in one generation / Simon Anholt. Berrett-Koehler Publishers, Inc, 2020

Simons Anholts gadu desmitiem ir palīdzējis valstīm no Austrijas līdz Zambijai uzlabot savu starptautisko stāvokli. Galu galā Anholts pieķluva pie labās valsts vienādojuma, formulas starptautiskās sadarbības veicināšanai un izglītības pārdomāšanai globalizācijas laikmetā.

Place Branding. For small cities, regions & Downtowns / Bill Baker. 2019.

Savā grāmatā Bils Beikers stāsta par daudzu gadu praktisko pieredzi un reāliem piemēriem. Tas parāda, kā pārveidot tūrismu, ekonomisko attīstību, vietu veidošanu un maršrutu izpēti mazajās pilsētās un reģionos.

Valsts parāda vērtspapīru plūsmas vadības pilnveidošanas iespējas Latvijā. Monogrāfija / Ivars Avotiņš, Rosita Zvirgzdiņa ISBN 978-9934-543-25-8

Zinātniskā monogrāfija “Valsts parāda vērtspapīru plūsmas vadības pilnveidošanas iespējas Latvijā” izstrādāta laika periodā no 2005. līdz 2018. gadam. Monogrāfijas pamatā detalizēti analizēta līdzšinējā Latvijas valsts parāda vērtspapīru prakse par laikaposmu no 1993. gada līdz 2018. gadam. Monogrāfijā veikts oriģināls pētījums par valsts parāda vērtspapīru plūsmas vadības pilnveidošanas iespējām Latvijā. Darbā iekļauti I. Avotiņa un R. Zvirgzdiņas promocijas darbu teorētiskās atziņas un izstrādātie priekšlikumi Latvijas valsts parāda vērtspapīru plūsmas vadības pilnveidošanai. “Nozīmīgākais darba rezultāts – ir pierādīts, ka, pilnveidojot valsts parāda vērtspapīru plūsmas vadību, tiek iegūta efektīvāka un lētāka valsts parāda vadības sistēma. Darba ietvaros izdarītie secinājumi un priekšlikumi izmantojami turpmākajiem pētījumiem par valsts parāda vērtspapīru veidu un to plūsmas vadību Latvijā. Zinātniskā darba rezultāti var būt piemērojami valdības lēmumu pieņemšanai gan valsts parāda plūsmas vadības, gan piemērojamākās stratēģijas veida izvēles noteikšanā. Zinātniskajā pētījumā iegūtās teorētiskās atziņas var būt noderīgas studiju programmu paplašināšanai finanšu un uzņēmējdarbības vadības nozarē,” stāsta profesore Rosita Zvirgzdiņa.

Mediju un komunikācijas zinātne. Monogrāfija / Klauss Beks. Tulkots no vācu valodas (Latviešu izdevums profesora Dr.phil.A.Dimanta tulkojumā). ISBN 978-9934-543-29-6

Komunikācija un mediji bauda pieaugošu popularitāti ne vien katra cilvēka ikdienā, bet arī kā pētniecības un mācību priekšmets. It visur Eiropā un ārpus tās pēdējos gadu desmitos ir pastāvīgi pieaudzis mediju un komunikācijas zinātnes studiju interesentu un studējošo skaits, tāpat kā ir pieaudzis arī augstskolu un universitāšu piedāvājums. “Trīsdesmit gadus esmu mācījis mediju un komunikācijas zinātni dažādās Vācijas universitātēs un kopš tā laika mēģinu studiju iesācējiem atvieglot ienākšanu šajā tiklab populārajā, kā arī bieži vien nenovērtētajā zinātnes nozarē. Zinātniskā monogrāfija ir radusies pēc lekciju pieredzes vairāku gadu garumā un ir vērsta ne tikai uz mūsu nozares studiju iesācējiem, bet arī uz skolēniem, kuri apsver domu to studēt, kā arī socioloģijas, psiholoģijas, politikas, ekonomikas, mediju un kino zinātņu, pedagoģijas un citu radniecīgo disciplīnu studentiem. Pagājušajā gadā iznāca 6. vācu izdevums, pirms dažiem gadiem klajā nāca tulkojums korejiešu valodā, un tagad sevišķi priecājos par šo latviešu izdevumu” – K.Beks.

Tiesību zinātne

Krimināllikuma komentāri. Pirmaā daļa (I–VIII nodaļa). Otrais papildinātais izdevums / Uldis Krastiņš, Valentija Liholaja. – Tiesu namu aģentūra, 2018, 558 lpp.

Grāmata „Krimināllikuma komentāri. Pirmā daļa (I–VIII2 nodaļa). Trešais papildinātais izdevums” ir turpinājums 2018.gadā izdotajai grāmatai „Krimināllikuma komentāri. Pirmā daļa (I–VIII2 nodaļa). Otrais papildinātais izdevums”. Tie paši autori – Latvijas Universitātes profesori tiesību zinātņu doktori Uldis Krastiņš un Valentija Liholaja – arī šajā izdevumā komentē Krimināllikuma Vispārīgās daļas tiesību normas un sniedz paskaidrojumus to piemērošanā. Tā kā atkārtota izdevuma nepieciešamību noteikuši pēdējos gados izdarītie grozījumi Krimināllikumā, tad tieši ar tiem saistītos jautājumus arī galvenokārt aplūkojuši autori. Zīmīgi, ka autori komentējuši arī 2020.gada 17.decembra grozījumus Krimināllikumā, kuri vēl pašlaik nav spēkā. Tie iegūs spēku ar 2022.gada 1.janvāri. Šie grozījumi būtiski skar soda piemērošanas nepilngadīgajiem, probācijas un citus jautājumus. Bez tam autori papildinājuši un precizējuši arī iepriekšējā komentāru grāmatā sniegtos Vispārīgās daļas pantu komentārus. Teorētiskā analīze uzskatāmi papildināta ar piemēriem no tiesu prakses. Grāmatas beigās atrodams izmantoto avotu saraksts, likuma „Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” izvilkums un Valdības noteikto minimālo mēnešalgu apmērs. Grāmata būs labs palīgs krimināltiesību normu piemērotājiem un apguvējiem. Tā var sniegt ieskatu krimināltiesībās ikvienam, kuram interesē šī tiesību nozare.

Krimināllikuma komentāri. Otrā daļa (IX-XVII nodaļa). Otrais papildinātais izdevums / Uldis Krastiņš, Valentija Liholaja. – Tiesu namu aģentūra, 2018, 558 lpp. ISBN 978-9934-508-66-0

Komentāri balstīti uz krimināltiesību teorijas atziņām, judikatūru un tiesu praksi. Komentējot starptautiskos un starptautiska rakstura noziegumus, kā pieēram, noziegumi pret cilvēci, genocīds, cilvēku tirdzniecība u.c., analizēti arī attiecīgie starptautisko tiesību akti daļā par noziegumu sastāva elementiem un citiem ar krimināltiesību normu piemērošanu saistītiem jautājumiem. Ņemot vērā, ka daudzu komentējamo noziedzīgo nodarījumu dispozīcijas ir blanketas, šo krimināltiesību normu komentāros īpaša vērība veltīta attiecīgo likumu un Ministru kabineta noteikumu, kas reglamentē tos vai citus priekšrakstus, analīzei.

Krimināllikuma komentāri. Trešā daļa (XVIII-XXV nodaļa). Otrais papildinātais izdevums / Uldis Krastiņš, Valentija Liholaja. – Tiesu namu aģentūra, 2019, 879 lpp. ISBN 978-9934-508-71-4

Komentāri balstīti uz krimināltiesību teorijas atziņām, judikatūru un tiesu praksi. Komentējot starptautiskos un starptautiska rakstura noziegumus, kā pieēram, noziegumi pret cilvēci, genocīds, cilvēku tirdzniecība u.c., analizēti arī attiecīgie starptautisko tiesību akti daļā par noziegumu sastāva elementiem un citiem ar krimināltiesību normu piemērošanu saistītiem jautājumiem. Ņemot vērā, ka daudzu komentējamo noziedzīgo nodarījumu dispozīcijas ir blanketas, šo krimināltiesību normu komentāros īpaša vērība veltīta attiecīgo likumu un Ministru kabineta noteikumu, kas reglamentē tos vai citus priekšrakstus, analīzei.

Darbinieku aizsardzība uzņēmuma pārejas gadījumā / Irēna Liepiņa. – Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2021. – 287 lpp. ISBN 978-9934-508-90-5

Autore I.Liepiņa grāmatā “Darbinieku aizsardzība uzņēmuma pārejas gadījumā” visaptverošā veidā aplūkojusi Latvijā ļoti būtisku un vajadzīgu tēmu – darbinieku aizsardzību gadījumos, kad uzņēmumu, kurā persona nodarbināta, iegūst cits, jauns darba devējs. Izvēlētās tēmas aktualitāti nosaka arī tas, ka līdzšinējā praksē uzņēmuma pārejas gadījumos uzmanība tikusi vairāk pievērsta ekonomiskiem un komerctiesiskiem aspektiem, mazāk darbinieku tiesiskajai aizsardzībai. Grāmatu veido četras nodaļas. Tajās izsmeļoši aplūkoti uzņēmuma pārejas vispārīgie jautājumi, darbinieku aizsardzības pamatnostādnes un to īstenošana, kā arī sniegti priekšlikumi darbinieku aizsardzības piilnveidošanai. Būtiskākais tēmu izklāstā apkopots kopsavilkumā. Darbā daudz izmantotas un analizētas gan Latvijas, gan ārvalstu teorētiskās un prakses atziņas, tās bagātīgi ilustrējot ar piemēriem no tiesu prakses. Grāmatas beigās dots plašs izmantoto avotu saraksts. Autores pētījuma rezultātā sniegtie ieteikumi un konkrēti priekšlikumi var tikt izmantoti turpmāk Latvijas likumdošanā, lai pilnveidotu darbinieku tiesiskās aizsardzības regulējumu uzņēmuma pārejas gadījumā. Grāmata “Darbinieku aizsardzība uzņēmuma pārejas gadījumā” būs vērtīgs izziņas avots gan esošajiem, gan topošajiem juristiem, kā arī ikvienam, kuram var nākties sastapties ar darbinieku aizsardzības jautājumiem uzņēmuma pārejas apstākļos.

Autortiesības digitālajā laikmetā. Monogrāfija / Ingrīda Veikša. – Rīga: Turība, 2021. – 457 lpp. ISBN 978-9934-543-33-3

Šajā monogrāfijā apkopoti dažādi materiāli, kurus autore gatavojusi gan dalībai zinātniskās konferencēs, gan publicēšanai starptautiskajos zinātniskajos žurnālos, gan diskusijai ar autortiesību speciālistiem, gan arī vienkārši izteikusi savu viedokli par sabiedrībai tajā brīdī aktuālu tematu. Šo auditoriju dažādība ir prasījusi arī atšķirīgu zinātniskā pamatojuma dziļumu. Tomēr katrā rakstā rūpīgi analizēti gan literatūras avoti, gan tā brīža normatīvie regulējumi un tiesu prakse. Monogrāfija veltīta intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībai, galvenokārt pievēršot uzmanību vienam no intelektuālā īpašuma veidiem – autortiesībām, citus intelektuālā īpašuma veidus, kā preču zīmes, patentus, dizainparaugus u.c. atstājot turpmākajiem pētījumiem.

Civilprocesa likuma komentāri. II Daļa (29. -60. nodaļa) / Sagat. Autoru kolektīvs prof. K.Torgāna un A.Laviņa zinātniskajā redakcijā. – Tiesu namu aģentūra, 2021. – 1360 lpp. ISBN 978-9934-508-81-3

Šī grāmata ir pēdējā, kas tapusi ar profesora Kalvja Torgāna līdzdalību – 2021.gada 12.martā Civilprocesa likuma komentāru projekta aizsācējs un virzītājs, izcilais profesors Kalvis Torgāns devās mūžībā. Apzinoties lielo atbildību un cenšoties ievērot visus profesora dotos norādījumus un ieceres, autoru kolektīvs nodod lasītāju vērtējumam Civilprocesa likuma B un C daļas normu komentāru jauno izdevumu. Civilprocesa likuma komentāru II daļas otrais papildinātais izdevums sagatavots, ievērojot grozījumus Civilprocesa likumā un citos ar to saistītajos normatīvajos aktos, kas izsludināti līdz 2021.gada 21.aprīlim. Salīdzinot ar šīs komentāru daļas pirmo izdevumu, grāmatā ietvertie komentāri papildus aptver 34 likumus, ar kuriem izdarīti grozījumi Civilprocesa likumā un kuri pieņemti pēc 2012.gada jūnija (to vidū arī 2021.gada 25.martā pieņemtais likums), kā arī vismaz 11 Satversmes tiesas spriedumus, kuros vērtēta Civilprocesa likuma normu atbilstība Satversmei. Ņemti vērā arī grāmatas sagatavošanas laikā Saeimā izskatīšanā esošie likumprojekti par Civilprocesa likumā paredzētajiem grozījumiem. Uz tiem grāmatā norādīs pie attiecīgajiem likuma pantiem pievienotās zemsvītras atsauces. Savukārt grāmatas pielikumā iekļauti divu likumprojektu – Nr.656/Lp13 un Nr.953/Lp13 – teksts. Komentāri dos iespēju novērtēt tiesu prakses un tiesiskās domas attīstību komentēto Civilprocesa likuma normu piemērošanas jomā, kas notikusi deviņu gadu laikā kopš iepriekšējās grāmatas iznākšanas. Tāpat lasītāji arī varēs tuvāk iepazīties ar vairākiem jaunievedumiem civilprocesā, tostarp Ekonomiskās tiesas kompetenci un tai piekritīgo lietu izskatīšanas procesuālo kārtību, tādiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem kā pagaidu aizsardzība pret vardarbību un pagaidu aizsardzība prasībām maksātnespējas procesa lietās, kā arī vairākām citām jaunām civillietu kategorijām un šādu lietu izskatīšanas kārtību. Autori cer, ka šie Civilprocesa likuma komentāri būs nozīmīgs tiesību palīgavots civilprocesuālo tiesību piemērotājiem, kā arī noderīga grāmata visiem, kuri vēlas padziļināt savu izpratni civilprocesa jautājumos.

Dzīvojamo telpu īre un saistītie jautājumi / Jurista vārds Nr 43. Raksti. – 26.10.2021. – 126 lpp.

Šis grāmatžurnāls ir ļoti nozīmīgs. Izdevuma saturs ir daudzpusīgs, izejot pat ārpus dzīvojamo telpu īres un Civilprocesa likuma robežām. Saturā aplūkotas tādas tēmas kā patērētāja jautājums un personas datu apstāde dzīvojamo telpu īres attiecības, īres maksa un nodokļi. Lasītāju ērtībām krājumā publicēts arī jaunais Dzīvojamo telpu īres likums tā aktuālajā redakcijā.

Herberta Pakera divu kriminālprocesa modeļu doktrīna / Egons Rusanovs, Signe Skutele. – Rīga: Rusanovs&Partneri zvērinātu advokātu birojs SIA, 2021. – 128 lpp. ISBN 978-9934-9006-3-1

Dr. iur. cand. Egons Rusanovs un Mg. iur. Signe Skutele jaunajā grāmatā «Herberta Pakera divu kriminālprocesa modeļu doktrīna» piedāvā lasītājiem ieskatu amerikāņu tiesību zinātnieka Herberta Pakera kriminālprocesuālajos uzskatos. 1964.gadā H.Pakers publicēja savu slaveno darbu «Divi kriminālprocesa modeļi» (oriģ. – Two Models of Criminal Process), kurā aprakstīja divus kriminālprocesa modeļus – 1) noziedzības kontroles modeli un 2) pienācīgā procesa modeli. Lai arī H.Pakers analizēja pērnā gadsimta vidus problēmas tiesvedībās ASV, viņa publikācija joprojām ir nopietns studiju avots pasaules universitātēs. Iespējams, viņa atziņas būtu lieti noderējušas arī likumdevējam Latvijā pēc neatkarības atgūšanas 1990.–1991.gadā. Turklāt, autoru ieskatā, H. Pakera divu kriminālprocesa modeļu koncepcija ir aktuāla arī mūsdienu Latvijas kriminālprocesa virzības analīzē. Tādēļ šī grāmata varētu ieinteresēt ne tikai tiesību zinātnes studentus, teorētiķus un praktiķus, bet arī politiķus. Kā norādījusi grāmatas «Herberta Pakera divu kriminālprocesa modeļu doktrīna» priekšvārda autore, Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekle, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesore Dr. iur. Ārija Meikališa: «Pētījums ir noderīgs jebkuram, kas interesējas par kriminālprocesa tiesībām, jebkuram, kas lemj un virza jautājumus par kriminālprocesa pilnveidi. Tāpat šī grāmata būs noderīga padziļinātai kriminālprocesa tiesību apguvei augstskolās. Šis pētījums nenoliedzami sniegs iespēju plašam interesentu lokam paskatīties uz kriminālprocesu ne tikai kā ikdienišķu procesuālu norisi, bet zinātniski analizējamu būtisku tiesisku fenomenu. Tāpat šī grāmata var radīt impulsu jauniem izaicinājumiem, lai aizdomātos par jautājumu – kurp ved mūsu kriminālprocess.» Savukārt grāmatas priekšvārda autore, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesore Dr. iur. Kristīne Strada-Rozenberga ieteiktu lasīt grāmatu ne tikai, «lai izglītotos par citu zemju tiesību zinātnieku domām, bet arī vēl kādas šīs grāmatas «pievienotās vērtības» dēļ. Laiku pa laikam starp rindiņām, kas satur H.Pakera uzskatu apskatu, autori mēģinājuši sasaistīt divus it kā atšķirīgus laika posmus, kurus šķir nedaudz vairāk kā 50 gadi, divas valstis, kas pārstāv dažādus t.s. tiesību lokus, Pakera uzskatus un Latvijas kriminālprocesā notiekošo. Pati ar interesi iepazinos ar H.Pakera teorētiskajiem uzskatiem, tāpat arī ar autoru vērtējumu Latvijā notiekošajam. Dažviet autoriem piekritu, dažviet tik kategoriska nebūtu. Katrā ziņā – šī grāmata ir vērtīgs domāt rosinātājs.»

Konstitucionālās tiesības. Trešais izdevums ar Daiņa Īvāna priekšvārdu / Jānis Pleps, Edgars Pastars, Ilze Plakane. – Rīga:latvijas Vēstnesis, 2021. – 680 lpp. ISBN 978-9984-840-67-3

„Konstitucionālo tiesību” trešais, papildinātais un pārstrādātais izdevums ar Daiņa Īvāna priekšvārdu. Grāmatā sniegts Satversmē noteiktās Latvijas valsts iekārtas skaidrojums, to aplūkojot plašākā Baltijas un Eiropas valstu pieredzes kontekstā. Autori detalizēti izskaidrojuši tādus konstitucionālo tiesību pamatjēdzienus kā konstitūcija, suverenitāte, demokrātiska republika, tiesiska un sociāla valsts, cilvēktiesības un varas dalīšana. Tāpat grāmatā aplūkotas svarīgākās valsts galvas, likumdevējvaras, izpildvaras un tiesu varas funkcijas tiesiskā demokrātiskā valstī un to mijiedarbība. Pirmais “Konstitucionālo tiesību” izdevums "Latvijas Vēstneša" Grāmatu apgādā iznāca 2004. gadā Satversmes tiesas priekšsēdētāja Aivara Endziņa zinātniskā redakcijā. 2014. gadā grāmatas autori sagatavoja otro – papildināto un pārstrādāto izdevumu. Tagad – vēl pēc septiņiem gadiem – nācis klajā jauns aktualizēts un būtiski papildināts izdevums. Sniedzot izvērstu ieskatu Satversmes tiesas praksē un nozīmīgākajos Satversmes piemērošanas gadījumos, “Konstitucionālo tiesību” trešais izdevums mērķtiecīgi pielāgots praktiķu vajadzībām. Grāmata būs noderīga ikvienam, kurš vēlas papildināt zināšanas par Satversmi, Latvijas valsts iekārtu un tās konstitucionālajiem pamatiem, kā arī izkopt prasmes savu pamattiesību aizsargāšanā un izmantošanā. Ar grāmatas izdošanu VSIA "Latvijas Vēstnesis" turpina pildīt konstitucionālo pienākumu ikvienam skaidrot viņa tiesības un nodrošināt sabiedrībai ticamu un augstvērtīgu tiesisko informāciju.

Efektīvs tiesību aizsardzības līdzeklis pret likumu / Jānis priekulis. – Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2021. – 415 lpp. ISBN 978-9984-840-69-7

Monogrāfiju sērijas “Tiesību zinātne” septītā grāmata, kuras pamatā ir autora Latvijas Universitātē sekmīgi aizstāvētais promocijas darbs. Tas ir pirmais nopietnais zinātniskais pētījums par iespēju vērsties tiesā ar prasību atlīdzināt kaitējumu par prettiesisku likumu. Mācība par tiesību aizsardzības līdzekļiem visplašāk attīstījusies un pētīta civiltiesībās. Taču privātpersonas tiesības nepamatoti aizskart var arī valsts, īstenojot valsts varu. Valsts varas akti, ar kuriem var aizskart privātpersonas tiesības, galvenokārt ir prettiesiski administratīvie akti, faktiskā rīcība, kriminālprocesuāli lēmumi un tiesu nolēmumi. Taču, kā tas pierādīts šajā grāmatā, tiesību aizskārumu var nodarīt arī ar prettiesisku likumu. Autors sniedz līdz šim pilnīgāko apskatu par tiesību aizsardzības līdzekļa jēdzienu un tā funkcijām. Grāmatā pirmo reizi Latvijas tiesību zinātnē ir sniegts pilnīgs izklāsts par priekšnoteikumiem, lai atzītu, ka nepamatotu tiesību aizskārumu izraisījis tieši likums. Tāpat detalizēti analizētas tiesiskās sekas faktam, ka Satversmes tiesas procesā likums atzīts par neatbilstošu augstāka juridiskā spēka tiesību normai, tostarp iespēja prasīt zaudējumu un nemantiskā kaitējuma atlīdzinājumu. Autors detalizēti pamato tēzi par pagaidu aizsardzības mehānismiem kā nepieciešamu efektīva tiesību aizsardzības līdzekļa elementu un rosina Satversmes tiesas procesā ieviest jaunu pagaidu tiesību aizsardzības līdzekli – likuma darbības ierobežošanu. Grāmata būs noderīga arī citu tiesību nozaru pētniekiem, studentiem, mācībspēkiem, praktiķiem, ikvienam interesentam.

BSA bibliotēkā ir atrodams jaunieguvums – ekonomista Pētera Strautiņa grāmata “Latvijā dzīvot ir interesanti. Praktiski padomi dzimtenes mīlēšanā” (Luminor bankas dāvinājums). “Šī ir grāmata visiem, kas domā par iespējām dzīvi Latvijā un pasaulē darīt labāku, vēlas labāk saprast mūsu zemes neseno vēsturi, kā arī uzzināt par to, kas šeit dzīvi dara interesantu. Tā ir mirkļa iespaidu un plašu vispārinājumu, rūpīgu pārdomu un vārdu spēļu krājums. Arī vaļsirdīgs pārskats par patiesības meklējumu veiksmēm un neveiksmēm,” ievadā saka autors. Grāmatā atlasīti un apkopoti raksti, ko autors 25 gados publicējis laikrakstos, žurnālos un portālos. Tie sagrupēti pa tēmām, daļai no tiem sniegti īsi komentāri no 2019. gada skatupunkta. Kā teica pats autors: “Virsrakstā var saklausīt ironiju, tā tur, neapšaubāmi, ir. Brīžiem mūsu valstī dzīvot ir bijis pat pārāk interesanti. Taču kopumā tas ir domāts pozitīvā nozīmē. Šeit ir ļoti dinamiska ekonomika, skaista daba un augsti attīstīta kultūras dzīve. Tās ir vispārzināmas lietas. Kur tad ir grāmatas pievienotā vērtība? Šeit daudzi argumenti par to, kāpēc Latvijā dzīvot ir interesanti, ir apkopoti vienuviet. Apmēram puse grāmatas ir veltīta ekonomikai un tās tiešajai ietekmei uz mūsu ikdienas dzīvi, bet pārējā ir zīmēta ļoti plaša laikmeta aina. Turklāt robeža starp ekonomiku un pārējām sabiedriskajām norisēm ir ļoti nosacīta. Grāmatā ir savīts kopā Latvijas makroekonomiskais un mikroekonomiskais stāsts, citiem vārdiem, ekonomikas lielie skaitļi ar notikumiem uzņēmumu un cilvēku līmenī. Ir dzirdēts teiciens, ka Latvijā makroekonomikā viss esot kārtībā, bet cilvēku dzīvē tas neatspoguļojoties. Man šķiet, ka drīzāk ir otrādi. Aizvadītajā ceturtdaļgadsimtā pieļautās kļūdas vislabāk ir redzamas tieši lielajos skaitļos – IKP, inflācijas, darba tirgus dinamikā. Iepriekšējā desmitgadē līdz 2008. gadam ekonomika darbojās pārmērīga optimisma režīmā, tad strauji pārlēca pārmērīga pesimisma un piesardzības fāzē, no kuras joprojām nav izkļuvusi. Turpretim visā pēcpadomju ērā apbrīnojami sekmīgi ir augusi ekonomikas "smalkā struktūra" – uzņēmumi, to sadarbības tīkli, produkti, cilvēku prasmes un zināšanas. Tas ir noticis nepārtraukti, arī krīzes jeb dižķibeles laikā. Iespējas tieši ietekmēt ekonomikas lielos skaitļus ir ierobežotas visām valstīm, jo īpaši Latvijai, kas ir maza un kurai nav savas valūtas. Tāpēc jo īpaši svarīgi ir stāstīt par to, ko dara konkrēti cilvēki, uzņēmumi. Tad arī būs vieglāk saprast, kā viņiem palīdzēt, vai arī – kā viņi paši brīnišķīgi ar visu tiek galā. Tikai saprotot mikroekonomisko līmeni, ir iespējams paredzēt, kā mainīsies mūsu labklājība nākotnē.” Grāmata ir pieejama lasīšanai tikai uz vietas BSA Zinātniskās bibliotēkas telpās.
BSA bibliotēkā ir atrodams jaunieguvums – ekonomista Pētera Strautiņa grāmata “Latvijā dzīvot ir interesanti. Praktiski padomi dzimtenes mīlēšanā” (Luminor bankas dāvinājums). “Šī ir grāmata visiem, kas domā par iespējām dzīvi Latvijā un pasaulē darīt labāku, vēlas labāk saprast mūsu zemes neseno vēsturi, kā arī uzzināt par to, kas šeit dzīvi dara interesantu. Tā ir mirkļa iespaidu un plašu vispārinājumu, rūpīgu pārdomu un vārdu spēļu krājums. Arī vaļsirdīgs pārskats par patiesības meklējumu veiksmēm un neveiksmēm,” ievadā saka autors. Grāmatā atlasīti un apkopoti raksti, ko autors 25 gados publicējis laikrakstos, žurnālos un portālos. Tie sagrupēti pa tēmām, daļai no tiem sniegti īsi komentāri no 2019. gada skatupunkta. Kā teica pats autors: “Virsrakstā var saklausīt ironiju, tā tur, neapšaubāmi, ir. Brīžiem mūsu valstī dzīvot ir bijis pat pārāk interesanti. Taču kopumā tas ir domāts pozitīvā nozīmē. Šeit ir ļoti dinamiska ekonomika, skaista daba un augsti attīstīta kultūras dzīve. Tās ir vispārzināmas lietas. Kur tad ir grāmatas pievienotā vērtība? Šeit daudzi argumenti par to, kāpēc Latvijā dzīvot ir interesanti, ir apkopoti vienuviet. Apmēram puse grāmatas ir veltīta ekonomikai un tās tiešajai ietekmei uz mūsu ikdienas dzīvi, bet pārējā ir zīmēta ļoti plaša laikmeta aina. Turklāt robeža starp ekonomiku un pārējām sabiedriskajām norisēm ir ļoti nosacīta. Grāmatā ir savīts kopā Latvijas makroekonomiskais un mikroekonomiskais stāsts, citiem vārdiem, ekonomikas lielie skaitļi ar notikumiem uzņēmumu un cilvēku līmenī. Ir dzirdēts teiciens, ka Latvijā makroekonomikā viss esot kārtībā, bet cilvēku dzīvē tas neatspoguļojoties. Man šķiet, ka drīzāk ir otrādi. Aizvadītajā ceturtdaļgadsimtā pieļautās kļūdas vislabāk ir redzamas tieši lielajos skaitļos – IKP, inflācijas, darba tirgus dinamikā. Iepriekšējā desmitgadē līdz 2008. gadam ekonomika darbojās pārmērīga optimisma režīmā, tad strauji pārlēca pārmērīga pesimisma un piesardzības fāzē, no kuras joprojām nav izkļuvusi. Turpretim visā pēcpadomju ērā apbrīnojami sekmīgi ir augusi ekonomikas "smalkā struktūra" – uzņēmumi, to sadarbības tīkli, produkti, cilvēku prasmes un zināšanas. Tas ir noticis nepārtraukti, arī krīzes jeb dižķibeles laikā. Iespējas tieši ietekmēt ekonomikas lielos skaitļus ir ierobežotas visām valstīm, jo īpaši Latvijai, kas ir maza un kurai nav savas valūtas. Tāpēc jo īpaši svarīgi ir stāstīt par to, ko dara konkrēti cilvēki, uzņēmumi. Tad arī būs vieglāk saprast, kā viņiem palīdzēt, vai arī – kā viņi paši brīnišķīgi ar visu tiek galā. Tikai saprotot mikroekonomisko līmeni, ir iespējams paredzēt, kā mainīsies mūsu labklājība nākotnē.” Grāmata ir pieejama lasīšanai tikai uz vietas BSA Zinātniskās bibliotēkas telpās.
Ekonomika

Finanšu tirgus un tā analīzes metodes / Ramona Rupeika-Apoga, Elvīra Zelgalve. – Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2009, 118 lpp. ISBN 978-9984-45-081-0

Mācību līdzeklis ir domāts visiem, kuri vēlas papildināt savas akadēmiskās zināšanas finanšu jomā, tiem, kurus vairāk interesē profesionālās zināšanas, kā arī tiem, kuri nolēmuši padziļināti izprast finanšu jomu. Grāmatā viegli uztveramā formā tiek izklāstīti finanšu tirgus pamatjēdzieni un analīzes metodes. Autores iepazīstina lasītājus ar finanšu tirgus būtību un attīstības problēmām, atklāj atvasināto finanšu instrumentu tirgus noslēpumus, māca, kā izmantot fundamentālo un tehnisko analīzi, lai prognozētu finanšu aktīva cenas izmaiņas, kā arī palīdz izprast starptautisko organizāciju darbību pasaulē.

Капитал в XXI веке / Томас Пикетти. - Москва: Ад Маргинем Пресс, 2016. - 592 с. ISBN 978-5-91103-271-5

В "Капитале в XXI веке" Томас Пикетти предложил новый взгляд на проблему, которая в последние десятилетия обращает на себя все больше внимания, - проблему неравенства. Проанализировав огромные количества данных, французский экономист обнаружил следующую закономерность. При прочих равных быстрый экономический рост уменьшает роль капитала и его концентрацию в частных руках и приводит к сокращению неравенства, в то время как замедление роста имеет следствием возрастание значения капитала и увеличение неравенства. В исторической ретроспективе - а книга Пикетти охватывает огромный период от начала XVIII века до наших дней - рост влияния капитала прерывался лишь в двадцатом столетии как следствие двух мировых войн и кейнсианской политики Славного тридцатилетия (1945-1975). Сегодня же мир возвращается к ситуации, когда неравенство неуклонно увеличивается, что может привести к тяжелым социальным и политическим последствиям. Впрочем, в отличие от Карла Маркса, с которым Пикетти часто сравнивают, француз не ограничивается лишь мрачной констатацией сложившегося положения и не предрекает крах капиталистической системы. Он предлагает меры, которые могли бы приостановить неблагоприятные тенденции.

Цифровая экономика. Управление электронным бизнесом и электронной коммерцией: учебник / Л.В. Лапидус. – Москва: ИНФРА-М, 2020. – 479 с. – (Высшее образование: Бакалавриат). ISBN 978-5-16-013640-0

Университетский курс "Управление электронным бизнесом и электронной коммерцией" посвящен одной из самых молодых и практико-ориентированных областей научных знаний. В учебнике раскрыта сущность цифровой экономики, представлены теоретические положения и практические рекомендации по управлению электронным бизнесом и электронной коммерцией с позиции трансформации бизнес-моделей под воздействием эволюции цифровых технологий. Особое внимание уделено инновационным технологиям и их влиянию на потребительское поведение, формирование новых рынков и изменение природы компаний, характер конкурентной борьбы с учетом мировых трендов цифровой экономики и особенностей ведения электронного бизнеса в России. Соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования последнего поколения. Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки "Экономика" и "Менеджмент".

Глобальные вызовы устойчивому развитию мировой экономики. Учебное пособие / М.Н. Осьмова,В.П. Клавдиенко, Г.И. Глущенко. - Москва: Проспект, 2016. - 120 с. ISBN 978-5-392-21209-5

В учебном пособии рассматриваются современные концептуальные подходы к трактовке понятия "устойчивое развитие". Исследуется опыт многих стран мира по реализации основных идей устойчивого развития в контексте современных мирохозяйственных процессов. Значительное место уделено анализу глобальных асимметрий развития мирового хозяйства: в демографической, продовольственной, ресурсно-сырьевой, финансовой, инновационно-технологической сферах. Изучаются подходы, методы и инструменты, используемые международными организациями и другими институтами глобального менеджмента по формированию условий для устойчивого развития мирового хозяйства. Учебное пособие являет собой синтез научного исследования и учебного пособия, позволяющего получить обширные знания в области мировой экономики и экономической политики России и ведущих зарубежных стран.

Маркетинг.Менеджмент. Экспресс-курс. 3-е изд. / Котлер Ф., Келлер К.Л., пер. с англ. под науч. ред. С.Г.Жильцова. - СПб.: Питер, 2017. -480 с.: ил. - (Серия "Классический зарубежный учебник") ISBN 978-5-496-02422-8

Настоящий "Экспресс-курс" представляет собой сжатое изложение 12-го издания главного труда Ф.Котлера и К.Л.Келлера "Маркетинг менеджмент". Книга сохраняет полноту и содержательность повествования, содержит все основные кейсы, модели и проекты. Новое, 3-е издание значительно изменено и дополнено. Появился соавтор - один из ведущих мировых специалистов по брендингу, добавлены новые концепции, многие темы получили развитие и отражают современные рыночные реалии, полностью изменены примеры. Лаконичность текста позволяет рекомендовать эту книгу студентам вузов, изучающим маркетинг, кроме того, она окажет неоценимую помощь тем, кто хочет знать все о маркетинге, но у кого не хватает времени ознакомиться с полным вариантом "Маркетинг менеджмента".

Psiholoģija

Групповая психотерапия. 5-е изд. - СПб.: Питер, 2020. - 624 с.: ил. - (Серия "Мастера психологии") ISBN 978-5-4461-0946-3

«Групповая психотерапия» — главная работа Ирвина Ялома, являющегося одной из ключевых фигур в современной психотерапии. Настоящее издание подготовлено при участии другого видного специалиста — Молина Лесца. В книге мастерски систематизированы и изложены принципы работы психотерапевта, особенности создания группы, групповые процессы, механизмы ведения группы, терапевтические феномены. Перевод выполнен по новейшему, пятому, изданию книги, в котором учтены самые последние разработки в этой области психотерапии. Книга предназначена для психотерапевтов, психологов и представителей смежных специальностей.

Методы арт-терапии в преодолении последствий травматического стресса / А.И. Копытин. - Москва: Когито-Центр, 2014. - 203 с. ISBN 978-5-89353-420-7

Одной из важных сфер работы психотерапевтов и практических психологов является оказание помощи лицам, пережившим травматический стресс. В настоящем издании центральное место отводится описанию коррекционно-про-филактической программы, разработанной в соответствии с авторской моделью системной арт-терапии, представлены современные методы арт-терапии посттравматических расстройств, разнообразные методики, рекомендуемые для использования на разных этапах реализации программы, а также результаты ее применения.

Эмоциональный интеллект руководителя: как развивать и применять / Дэвид Карузо, Питер Сэловей. - СПб.: Питер, 2017. - 320 с.: ил. - (Серия "Деловой бестселлер") ISBN 978-5-496-02237-8

Долгое время считалось, что эмоции, которые мы испытываем и выражаем, необходимо тщательно контролировать. И очень важно следить за ними, находясь на работе, особенно если вы управляете людьми. Считалось, что выражать эмоции на рабочем месте непрофессионально. И многие обычно связывают свои самые большие разочарования и сожаления с неконтролируемой реакцией, когда чувства буквально захлестывают. Из книги вы узнаете, что для человека, обладающего высоким уровнем эмоционального интеллекта, эмоции не только важны, но и абсолютно необходимы для принятия правильных решений, поиска выхода из сложной ситуации, преодоления изменений и достижения успеха. Авторы выделяют четыре различных практических составляющих элемента иерархии эмоциональных навыков руководителя: идентификация эмоций (умение «читать людей»), использование эмоций (умение грамотно направлять эмоции на решение задач), понимание эмоций (умение определить причины появления эмоций и предсказывать эмоциональные сценарии) и управление эмоциями (умение действовать с эмоциями). Вы поймете, как изучать и развивать каждое умение, чтобы использовать их в комплексе для решения самых сложных задач. Издание адресовано менеджерам, руководителям и собственникам компаний, а также всем желающим научиться распознавать эмоции и управлять ими при создании эффективных команд, планировании и принятии решений.

Невротическая личность нашего времени. Новые пути в психоанализе. - СПб.: Питер, 2016. - 304 с. - (серия "Мастера психологии"), пер с англ. А.Боковиков ISBN 978-5-496-01028-3

Наиболее известные работы гениального ученого-психоаналитика Карен Хорни, яркой представительницы "неофрейдизма", написаны легким, приятным языком и понятны даже неспециалистам. Невероятно популярные в свое время, они и сегодня не утратили своей значимости. В сборник вошли "Новые пути в психоанализе" - критика основных воззрений Фрейда (теории либидо, концепций тревоги и нарциссизма), а также незабываемая "Невротическая личность нашего времени". Хорни по-научному точно и стилистически образно убеждает читателя в том, что воспитание для развития индивида является гораздо более важным, нежели его природная предрасположенность. Особое внимание в книге уделено не прошлым, а существующим в данное время конфликтам невротика и попыткам их решения, а также его насущным тревогам и созданным от них защитам. Книга адресована не только психиатрам и психологам, но и педагогам, социальным работникам, антропологам и даже... самим невротикам, так как они "имеют более тонкое и точное понимание психологических сложностей, чем их здоровые собратья".

Komunikācijas zinātne

Komunikācija. Teorija un prakse / Sandra Veinberga. - Izdevniecba "Sava grāmata", 2019. - 331 lp. ISBN 978-9934-582-24-0

Grāmata ir pirmā aptverošākā monogrāfija par komunikāciju latviešu valodā, kuru veidojusi latviešu zinātniece. Grāmata paredzēta studentiem un skolēniem, kas nodarbojas ar saziņas un mediju studijām. Taču to ar interesi izlasīs arī nestudējošie ļaudis, kuri vēlas uzzināt, kā norisinās saziņas procesi publiskajā telpā. Manuskripta teksts recenzēts un apstiprināts Liepājas universitātes Vadībzinātņu institūta zinātniskās padomes sēdē. „Šī grāmata ir kā ceļojums laikā, ļaujot sajust saziņas procesu elpu un apjaust tās plašos horizontus vēsturiski atšķirīgos griezumos. Tajā pat laikā tā ir kā ceļvedis komunikācijas teorijas un prakses krustojošos ceļu izzināšanā un komunikācijas tik dažādo šķautņu atpazīšanā”, uzskata Liepājas Universitātes Vadībzinātņu institūta direktore Inese Lūsēna–Ezera. Teksts uzrakstīts vieglā, ērti saprotamā valodā par komunikācijas procesu, vēsturi, efektiem un centrālajām zinātniskajām teorijām šajā nozarē, pētniecības metodiku un problēmām.

Pasākumu vadīšanas māksla / Zimunds Freibergs. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2020. - 464 lpp. ISBN 978-9934-0-8942

Zigmunds Freibergs ir pieredzējis un Latvijā populārs pasākumu vadītājs, kā arī Izglītības un attīstības centra “EGO” pasniedzējs, kurš jau 4 gadus māca pasākumu vadīšanu kultūras darbiniekiem, bibliotekāriem, pedagogiem un citiem interesentiem. Apkopojis 16 gadu laikā apgūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas, viņš ir uzrakstījis savu pirmo grāmatu – pirmo mācību līdzekli latviešu valodā par pasākumu vadīšanas principiem. Jūs uzzināsiet:

 • Kas ir svarīgākais pasākumu vadīšanā?
 • Kāpēc tieši tas ir svarīgākais?
 • Kā ar to attīstīt un pilnveidot pasākumu vadīšanu?
Šī ir neaizvietojama rokasgrāmata esošajiem un topošajiem kāzu, jubileju, korporatīvo un citu veidu pasākumu plānotājiem un vadītājiem, jo palīdzēs organizēt oriģinālus, gaumīgus un aizraujošus pasākumus, izveidot to scenārijus, plānus, saturisko un vizuālo noformējumu. Grāmata noderēs ikvienam, kas ikdienā komunicē ar lielākām auditorijām: prezentē, pasniedz, vada sapulces un tamlīdzīgi. Ar tajā sniegtajām zināšanām, izpratni un padomiem varēs īstenot oriģinālas un neaizmirstamas uzstāšanās. “Šajā grāmatā atbildi uz jautājumu, kā novadīt pasākumu – vai tā būtu mācību stunda skolā, korporatīvais vai privātais pasākums –, varēs saņemt gan skolotājs, strādājot ar lielāku vai mazāku klasi, gan cilvēks, kuram patīk organizēt un vadīt nelielas svinības šauram ģimenes lokam, gan profesionālis, kas vada plašus pasākumus. Personiski man šī grāmata ļāvusi saprast nianses, kuras nepieciešamas, lai jautri nosvinētu dzimšanas dienu ar radiem un draugiem.” Jana Boikova, grāmatas “Pasākumu vadīšanas māksla” redaktore

Команды прорыва: источники инноваций и лидерства в отрасли / Дебора Анкона, Хенрик Бресман; пер. с англ. С.С. Гуринович. - Минск: Гревцов Паблишер, 2009. - 336 с. ISBN 978-985-6569-38-1

Если ваша компания нацелена на то, чтобы стать лидером в инновациях и выпустить продукт, который завоюет сердца потребителей, необходимо внедрение нового подхода к организации работы команды внутри компании. Как показывает практика, традиционные методы организации работы все чаще терпят неудачу. Авторы книги Дебора Анкона и Хенрик Бресман предлагают новый эффективный подход к организации работы команд, который уже позволил многим известным компаниям повысить спрос на продукцию и укрепить свои позиции на высококонкурентных рынках. Команды, которые ищут новые идеи вне своих границ, поддерживают обратную связь с внешним миром, а также получают поддержку высшего руководства, создают больше инновационных продуктов и делают это быстрее, чем те, в которых основное внимание уделяется исключительно производительности и слаженности в совместной работе. Эта книга окажется полезной для руководителей, которые заинтересованы в совершенствовании инновационной направленности развития компании, ускорении внедрения нововведений, создании новых продуктов и удовлетворении быстроменяющихся потребностей общества.

Politikas zinātne

Политическая география: учебник для ВУЗов / И.Ю. Окунев. - 2-е изд., испр. - Москва: Издательство "Аспект Пресс", 2021. - 512 с. ISBN 978-5-7567-1106-6

Политическая география - это наука о пространственной организации политической сферы жизнедеятельности общества. Дисциплина является вводной при изучении политологии, международных отношений и зарубежного регионоведения, поскольку дает системное представление о пространственной структуре всех уровней политических процессов и их базовых элементов: государствах, интеграционных объединениях, геополитических системах, регионах, границах, столицах, зависимых и международных территориях. Политико-географические знания лежат в основе теорий, объясняющих специфику внешне- и внутриполитической деятельности государств мира. Владение методами пространственного анализа позволяет выявлять закономерности политических явлений как на глобальном, так и на региональном и локальном уровнях. Учебное пособие предназначено для студентов-политологов, международников, регионоведов и географов.

Psiholoģija

Мотивационное консультирование:как помочь людям измениться / Уильям Р.Миллер, Стивен Роллник; пер. с англ. Ю.М.Сусоевой, Д.М.Вершининой. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 544 с. - (Классика психологии). ISBN 978-5-699-90009-1

Большинство людей, которые хотят измениться, испытывают двойственность по отношению к перемене. Они видят причины измениться и причины не меняться. Они одновременно хотят измениться и не хотят этого. Такова человеческая природа. Мотивационное консультирование – психологический метод, который формирует у человека желание изменить что-то в своей жизни. Монография У. Р. Миллера и С. Роллника – создателей метода, фундаментальная работа, которая в доступной форме с примерами раскрывает его сущность, ключевые навыки и формулирует конечную цель. На русском языке книга публикуется впервые. Эта книга стала классикой, а техника мотивационного консультирования покорила весь мир.

Социальная психология. 5-е изд. / Д. Кенрик, С.Нейберг, Р.Чалдини, пер. с англ. - СПб.: Питер, 2016 . -848 с.: ил. - (Серия "Мастера психологии" ISBN 978-5-496-01143-3

Эта книга, выдержавшая пять изданий, обладает всеми ключевыми характеристиками современного учебника по социальной психологии. В ней всесторонне освещены подходы к пониманию таких социально-психологических явлений, как социальное влияние, убеждение, познание, самооценка, подробно рассмотрены феномены социальной психологии дружбы и любви. Учебник Роберта Чалдини и его соавторов Дугласа Кенрика и Стивена Нейберга идеально подходит для первого знакомства с социальной психологией как наукой, раскрывая для читателя возможности социально-психологического анализа любой ситуации, где люди взаимодействуют друг с другом. Новейшее пятое издание оценят не только те, кто изучает или преподает социальную психологию, но и менеджеры, юристы, экономисты, педагоги, политологи – все, кому по роду деятельности постоянно приходится иметь дело с людьми.

Клиническая психология. Энциклопедический словарь / Под общ. ред. проф. Н.Д.Твороговой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Практическая медицина, 2016. - 608 с. ISBN 978-5-98811-356-0

Словарь «Клиническая психология» – второе переработанное и дополненное справочное издание, охватывающее основные термины, понятия, теории, концепции клинической, медицинской психологии. Справочный аппарат словаря представлен алфавитным указателем статей по разделам. Для студентов, аспирантов и преподавателей психологических факультетов, а также лечебных, педиатрических, медико-профилактических факультетов медицинских вузов, в учебный план которых включена психология, клиническая психология. Словарь будет полезен и широкому кругу читателей, интересующихся проблематикой клинической психологии. 2-е издание, переработанное и дополненное

Эволюция эмоций / Пол Экман, пер. с англ. О.Чекчурина. - СПб.: Питер, 2018. - 336 с.: ил. - (Серия "Мастера психологии") ISBN 978-5-496-03223-0

Мы с детства знаем, что человек произошел от обезьяны. Но, а как же человеческая психология, например, выражение эмоций? Неужели наши эмоции тоже наследованы нами от ближайшего предка? Дарвин утверждал, что мы не можем понять выражение эмоций человека без понимания эмоциональных проявлений у животных, так как наши эмоциональные выражения в значительной степени определяется нашей эволюцией. Доктор Пол Экман анализирует, насколько был прав Дарвин, чем отличаются человеческие эмоции от эмоций животных, и так ли далеко мы ушли от братьев меньших по эволюционной лестнице. И почему базовые эмоции у всех людей похожи, вне зависимости от их расы, национальности и воспитания.

Типы акцентуаций характера и психопатий у подростков / А.Е.Личко. - М.: ИОИ, 2016. - 336 с. ISBN 978-5-88230-101-8

Данная публикация дополненный и переработанный вариант монографии А.Е.Личко "Психопатии и акцентуации характера у подростков", первое издание которой (1977 г.) было удостоено Президиумом АМН СССР Диплома именной премии им. В.М.Бехтерева. Книга посвящена одному из наиболее актуальных вопросов подростковой психиатрии психопатиям и сходным с ними крайним вариантам нормы акцентуациям характера. Дано развернутое описание основных типов психопатий и акцентуаций характера, сопровождающееся примерами из практики автора, предложены диагностические критерии различения этих типов. Изложены основные формы психопатических нарушений поведения делинквентность, побеги из дому, ранняя алкоголизация, употребление наркотиков, склонность к суицидам. Описаны подростковые личностные реакции, лежащие в основе этих нарушений: реакции эмансипации, группирования со сверстниками, увлечения (хобби) и т.д. Затронут весьма важный вопрос о роли воспитания в процессе развития у подростков патохарактерологических формирований. Читателям будет полезно узнать, к каким последствиям приводят некоторые формы нарушенных взаимоотношений в семье. Приведены медико-педагогические рекомендации. Для психиатров, невропатологов, педиатров, психологов, педагогов, учащихся медицинских и педагогических учебных заведений, студентов психологических факультетов.

Все мы родом из родительского дома. Записки психоаналитика / Дональд Вудс Винникот; под ред. Клэр Винникот, Рэя Шеперда, Мэделин Дэвис; пер. с англ. - СПб.: Питер, 2019. - 288 с.:ил ISBN 978-5-4461-1283-8

Семья играет важнейшую роль как место, где ребенок впервые соприкасается с силами, действующими в обществе. Основой будущих отношений с миром служат ранние чувства младенца и матери, в которых мать является проводником в сложный окружающий мир и способствует развитию наследственно заложенных качеств личности ребенка либо препятствует этому.

Ekonomikas zinātne

Iekšējā audita izvērtējums un pilnveidošanas iespēju analīze Latvijas valsts tiešajā pārvaldē un pašvaldībās. Monogrāfija / Iveta Faituša. - LU Akadēmiskais apgāds, 2019. - 188 lpp.
ISBN 978-9934-18-417-8

Iekšējais audits mūsdienās tiek uzskatīts par būtisku pakalpojumu visos vadības līmeņos, jo iekšējā auditora ieteikumi un organizācijas vadības pieņemtie lēmumi var būt nozīmīgi faktori organizācijas darbības turpināšanai, reorganizācijai u. tml., taču vēl joprojām iekšējais audits netiek novērtēts pienācīgi un pilnīgi, tas arvien tiek uzskatīts par slogu visos vadības līmeņos. Šobrīd, novērtējot esošos procesus, iekšējā audita galvenais uzdevums ir sagatavot ieteikumus vadībai, kas vērsti uz turpmāku procesu uzlabošanu, tādējādi ar kompetentu iekšējo auditoru palīdzību organizācijai radot pievienoto vērtību. Šajā pētījumā autore ir veikusi iekšējā audita izvērtējumu valsts tiešajā pārvaldē un pašvaldībās, izmantojot auditoru un ekspertu aptaujas, izstrādājusi iekšējā audita ieviešanas modeli Latvijas pašvaldībās, kā arī pašvaldību iekšējā audita vērtēšanas pieeju un iekšējā audita pievienotās vērtības jeb ieguvumu sarakstu.

Ievads grāmatvedībā jeb grāmatvedības pamati: teorija un uzdevumi / Laila Kelmere. - Rīga: SIA Lietišķās informācijas dienests, 2020. - 255 lpp.
ISBN 978-9984-896-24-3

Šī grāmata paredzēta kā mācību un izziņas līdzeklis, lai nostiprinātu zināšanas un iemaņas grāmatvedības pamatos. Tajā ietverti piemēri, kas paskaidro atsevišķus grāmatvedības uzskaites pamatelementus, un uzdevumi ar atrisinājumiem. Materiāls veidots tā, lai pakāpeniski nostiprinātu iemaņas grāmatvedības uzskaites pamatprincipos. Izpētot grāmatā iekļautos piemērus un izpildot uzdevumus, var gūt praktiskas iemaņas aktīvu un pasīvu klasificēšanā, grāmatošanā, bilances un peļņas vai zaudējuma aprēķina (klasificēta pēc izdevumu veidiem) sagatavošanā, kā arī gūt priekšstatu par grāmatvedības uzskaites nepieciešamību un pielietojamību

Tiesību zinātne

Operatīvās darbības tiesiskās un praktiskās problēmas. Monogrāfija / Aldis Lieljuksis. - Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2021. - 335 lpp.
ISBN 978-9934-563-70-6

Nepieciešamība un doma rakstīt monogrāfiju par operatīvās darbības teorētiskām un praktiskām problēmām autoram radās, docējot Rīgas Stradiņa universitātē studiju kursu “Operatīvās darbības tiesiskā regulācija Latvijā un ārvalstīs”, “Krimināltiesības”, “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas pārtraukšanas problēmas” un vadot studentu pētnieciskos darbus, kā arī organizējot un vadot īpaši operatīvajiem darbiniekiem, prokuroriem un tiesnešiem paredzētas zinātniski praktiskās konferences, kuru gaitā tika vērtētas un apspriestas ODL normu piemērošanas aktualitātes. Veikt pētījumu tieši šādā veidā, t.i., komentējot likuma normas, rosināja praktiski strādājošie darbinieki, kas apliecināja šāda darba nepieciešamību ne tikai studējošajiem, bet arī nozares speciālistiem. Latvijai kā mūsdienu pasaules daļai arī noziedzības apkarošanā atbilstīgi starptautiskajiem tiesību aktiem ir savi pienākumi un iespējas rīkoties, iekļaujoties kopējā starpvalstu sadarbībā gan ar atsevišķiem operatīvās darbības subjektiem atbilstoši to kompetencei, gan arī izveidojot un attīstot kopīgu un uz sadarbību vērstu institucionālo sistēmu valstī noziedzības apkarošanai. Tādēļ arī vienotai izpratnei par ODL normatīvo regulējumu, kas attiecas uz visiem operatīvās darbības subjektiem, ir būtiska nozīme. ODL ir cieši saistīts ar juridiskās zinātnes attīstību kopumā. Kopš Operatīvās darbības likuma pieņemšanas ir izaugusi jauna studējošo un amatpersonu paaudze, kura apguvusi šo disciplīnu un zināšanas lieto, pildot amata pie­nākumus – uzraugot vai vērtējot operatīvās darbības rezultātā sasniegto. Šo apstākļu ietekmē un ar Rīgas Stradiņa universitātes un praktiķu atbalstu ir tapusi šī monogrāfija.

Krimināltiesiskās attiecības un to noregulējums kriminoloģiskajā visumā / Jānis Baumanis. - Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2020. - 264 lpp.
ISBN 978-9984-840-66-6

Grāmatā sniegts ieskats dažādās krimināltiesiskajās zinātnēs – ne tikai krimināltiesībās un kriminālprocesa tiesībās, kas pēdējā laikā mūsu valstī raisījušas salīdzinoši lielu interesi, bet arī kriminoloģijā un kriminālistikā. Aplūkota arī izglītības nozīme noziedzības novēršanā. Autors pievērsies tādiem nozīmīgiem jautājumiem kā koruptīvie noziedzīgie nodarījumi publiskajā un privātajā sfērā un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija. Savukārt, analizējot tiesu praksi, īpaša uzmanība veltīta noziedzīgiem nodarījumiem preču zīmju un dizainparaugu jomā. Lasītāji tiek rosināti paraudzīties uz krimināltiesiskajiem jautājumiem pēc iespējas plašākā izpratnē. Lai vērstu uzmanību uz krimināltiesisko attiecību un to noregulējuma izpausmju bezgalību, autora viedokļu apkopojums piesaistīts analoģijai ar visumu. Grāmata būs noderīgs palīgs ikvienam praktiķim, kurš darbojas krimināltiesību jomā, krimināltiesību studentiem, kā arī likumdevējam likumprojektu izstrādes procesā.

Administratīvās tiesības. Mācību grāmata. Otrais izd. / Jautrīte Briede, Edvīns Danovskis, Anita Kovaļevska. - Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2021. - 380 lpp.
ISBN 978-9934-508-86-8

Monogrāfija “Administratīvās tiesības” ir mācību grāmata tiesību zinātņu studentiem un rokasgrāmata ikvienam juristam, kurā viegli uztveramā formā izklāstīti svarīgākie administratīvo tiesību temati:

 • publiski tiesisko un privāttiesisko attiecību nošķiršana, subjektīvo publisko tiesību konstatēšanas priekšnoteikumi, rīcības brīvība un novērtējuma brīvība,
 • valsts pārvaldes iekārta
 • valsts pārvaldes darbības formas (administratīvais akts, faktiskā rīcība, iekšējs lēmums u.c.) un to savstarpējā nošķiršana
 • valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšana
 • pašvaldības
 • valsts dienests
 • administratīvo sodu tiesības
 • publisko lietu tiesības
 • valsts pārvaldes darbības kontrole
 • iesniegumu un informācijas atklātības regulējums
Katra temata izklāsts papildināts ar piemēriem, tostarp judikatūru, kā arī sniegts ieteicamās literatūras saraksts padziļinātām studijām. Grāmatas otrajā izdevumā pilnībā pārstrādāta grāmatas nodaļa par administratīvo atbildību (sakarā ar 2018. gadā pieņemto Administratīvās atbildības likumu), izdarīti papildinājumi un precizējumi nodaļās, kuru pamatā esošais tiesiskais regulējums mainījies kopš pirmā izdevuma 2016. gadā, papildināti piemēri un atsauces uz tiesu nolēmumiem, kā arī citi pilnveidojumi nolūkā veicināt izpratni par grāmatā ietvertajiem tematiem.

Kriminālprocesa atjaunošanas sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem problemātika / Inese Baikovska. - Rīga: Turība, 2021. - 337 lpp.
ISBN 978-9934-543-28-9

Monogrāfijā tiek pētīts tiesību institūts – kriminālprocesa atjaunošana sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem, šī tiesību institūta izcelsme Latvijas kriminālprocesuālajā regulējumā, tā tiesiskā regulējuma attīstība, pilnveide un problemātika, kā arī institūta tiesiskā regulējuma piemērošanas praksē aktuālie jautājumi. Autore ir veikusi šī tiesību institūta kriminālprocesuālā regulējuma salīdzinošo analīzi, salīdzinot Latvijā noteikto kriminālprocesuālo regulējumu ar ārvalstu – Lietuvas Republikas, Igaunijas Republikas, Vācijas Federatīvās Republikas, Šveices Konfederācijas, Francijas Republikas, Baltkrievijas Republikas, Krievijas Federācijas – tiesību aktos definēto regulējumu, kā arī tiesību pētnieku viedokļus par institūta kriminālprocesuālo regulējumu un par jēdzienu “jaunatklāti apstākļi”. Tiesību institūts aplūkots arī kā principa – tiesības uz taisnīgu tiesu – ietilpstošs elements. Pētījumā ir veikta tiesu prakses analīze, Latvijas Republikas Satversmes tiesas un Eiropas Cilvēktiesību tiesas pieņemto nolēmumu un pamatojumu izpēte, kā arī analizēti tiesību pētnieku viedokļi. Autores izdarītie secinājumi un izteiktās atziņas palīdzēs paplašināt šī tiesību institūta izpratni gan tiesību zinātnes studentiem, gan juridiskās specialitātes praktiķiem.

Krīzes komunikācija

Domino Effect in Risk and Crisis Communication. Management and Legal Aspects. Monograph / Jolanta Derkevica - Pilskunga. - Rīga: Tūrība, 2021. - 312 lpp.
ISBN 978-9934-543-27-2

The scientific monograph "Domino effect in risk and crisis comunication. Management & Legal aspects" is based on the doctoral thesis "Domino effect theory and legal regulations: The effects of risk and crisis comunication on Latvian enterprises". The aim of the monograph is to explore to what extent communication as a business factor influences risks and crises in Latvian businesses, doing so in the context of Latvian legislation and drafting desired legal guidelines for risk and crisis communication and the practical goal is to identify amendments that are needed in Latvian laws in the context of risk and crisis communication management. Different methods have been used in order to achieve the goal. For instance, the content analysis of the codes of ethics of journalists and the analysis of the concept of mediation in Latvia. A survey method – pilot study based on the opinion poll in order to learn the opinions of managers at small companies, different case studies and analysis of companies to ascertain the necessary changes and problems related to risk and crisis management in Latvia so as to deepen the research and interviews with board managers, lawyers, psychologists and communication experts at bankrupt and other companies are included.

JURISPRUDENCE

Administratīvās atbildības likums. Administratīvās atbildības regulējums nozaru likumos. Normatīvo aktu krājums. 1. izdevums. - Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2020. - 511 lpp.
ISBN 978-9934-508-83-7

Tiesu namu aģentūra piedāvā pirmo administratīvo atbildību regulējošu tiesību normu apkopojumu, kas izdots pēc administratīvo pārkāpumu tiesību sistēmas reformas. Krājumu veido divas daļas. Pirmajā (I) daļā ietverts Administratīvās atbildības likums un četri Ministru kabineta noteikumi, kas izdoti saskaņā ar šā likuma normām. Otrajā (II) daļā izvilkumu veidā apkopoti visi šā krājuma sagatavošanas brīdī spēkā esošie nozaru likumi, kuri regulē administratīvo atbildību, – publicēti tikai tie šo likumu panti, kuri nosaka administratīvo pārkāpumu sastāvus, administratīvos sodus par šiem pārkāpumiem un amatpersonu kompetenci attiecīgajos administratīvo pārkāpumu procesos (izņemot krājuma 10.1.apakšnodaļu, kurā ietverts arī Ministru kabineta noteikumu “Pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas piemērošanas noteikumi” izvilkums). Likumi sistematizēti pēc administratīvās atbildības jomām, sākot ar pārkāpumiem, kas skar valsts un visas sabiedrības intereses, atsevišķi nodalot pārkāpumus, kas skar šaurākas sabiedrības daļas intereses. Tā kā nozaru likumos regulēto administratīvo pārkāpumu jomas var attiekties uz vairākām tiesību nozarēm un skart dažādas interese, šāds likumu iedalījums ir nosacīts un nākamajos izdevumos var tikt mainīts. Orientēties grāmatas II daļā apkopotajās tiesību normās palīdzēs vairāki šim nolūkam izveidoti rādītāji:

 1. Krājumā apkopoto likumu alfabētiskais rādītājs,
 2. Amatpersonu kompetences administratīvo pārkāpumu procesā iestādē regulējums nozaru likumos – alfabēta secībā norādītas iestādes, kuru amatpersonas tiesīgas veikt administratīvā pārkāpuma procesu, un attiecīgie nozaru likumi (to normas), kuros noteiktas šo amatpersonu tiesības veikt administratīvā pārkāpuma procesu par konkrētiem administratīvajiem pārkāpumiem,
 3. Jēdzienu alfabētiskais rādītājs, kuram izmantot izmantoti atslēgvārdi atbilstoši administratīvo pārkāpumu regulējumam nozaru likumos.
Krājumā apkopoto normatīvo aktu un atsevišķo tiesību normu tekstu redakcijas sagatavotas ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2020. gada 1. oktobrim, kā arī ņemot vērā krājuma sagatavošanas brīdī izskatīšanā Saeimā esošos likumprojektus.

Bērnu pārrobežu nolaupīšanas civiltiesiskie aspekti. Bērns starp vecākiem un valstīm / Irēna Kucina. - Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2020. - 431 lpp.
ISBN 978-9934-508-84-4

Tiesu namu aģentūras izdotā autores Irēnas Kucinas grāmata “Bērnu pārrobežu nolaupīšanas civiltiesiskie aspekti” ar apakšvirsrakstu “Bērns starp vecākiem un valstīm” aplūko bērnu pārrobežu nolaupīšanas civiltiesiskos aspektus galvenokārt gadījumos, kad bērnu nolaupīšana notiek ģimenes locekļu vai citādi radnieciski tuvu cilvēku starpā. Ievērojot bērnu nolaupīšanas pārrobežu raksturu, autore darbā skartos jautājumus aplūkojusi gan no materiālo civiltiesību normu, gan starptautisko privāttiesību, gan arī no starptautisko publisko tiesību viedokļa. Bagātīgi izmantoti konstitucionālo tiesību avoti, starptautiskās konvencijas, ārvalstu un Latvijas materiālo un procesuālo tiesību normas ģimenes tiesību jomā. Tā kā līdz ar globalizāciju pieaudzis tiesās izskatāmo lietu skaits par bērnu pārrobežu nolaupīšanas gadījumiem, autore apkopojusi un analizējusi plašu tiesu prakses materiālu gan ārvalstīs, gan Latvijā izskatītajās lietās. Grāmatas Priekšvārda autors Egils Levits īpaši uzsvēris grāmatā akcentēto virsmērķi – bērna labāko interešu ievērošanu, analizējot tiesību normu piemērošanu. Grāmatas beigās ievietots izmantoto avotu saraksts, kā arī pielikums ar nozīmīgākajiem tiesību aktiem un svarīgu informāciju bērnu aizsardzības jomā. Jaunajā I.Kucinas grāmatā paustās atziņas sekmēs labāku izpratni par tiesību normu piemērošanu bērnu pārrobežu nolaupīšanas lietās un palīdzēs veidot vienotu tiesu praksi Latvijā. I.Kucinas grāmata ir pirmais izdevums latviešu valodā par šādu tēmu. Tāpēc interese par to varētu būt ne tikai juristiem un speciālistiem bērnu tiesību aizsardzības jomā, bet arī daudziem citiem lasītājiem.

ПСИХОЛОГИЯ

Прокрастинация: Первая помощь / Таня ван Эссен, Хенри Шувенбург; Пер. с нидерл. - Москва: Альпина Паблишер, 2019. - 112 с.
ISBN 978-5-9614-2360-0

Такое случается почти со всеми: мы откладываем выполнение неприятных дел и в итоге живем от дедлайна к дедлайну. Почему так сложно противостоять прокрастинации и вовремя включаться в работу? Эта книга, написанная двумя современными нидерландскими психологами, отвечает на многие вопросы: отчего нам так хочется прокрастинировать и почему это свой­ственно всем людям; почему прокрастинация — это не лень; каковы симптомы прокрастинации, как выявить их у себя… Но главное — как с этим бороться. С помощью простых коротких тестов и упражнений вы научитесь лучше распределять свое время, создавать позитивный рабочий настрой и сохранять мотивацию для выполнения трудных проектов и неприятных дел, которые так и тянет отложить в долгий ящик.

Нарушения психического развития в детском и подростковом возрасте: Учебное пособие для ВУЗов. - 9-е изд., испр. и доп. - Москва: Академический проект, 2019. - 303 с.
ISBN 978-5-8291-2344-4

В учебном пособии содержится систематическое изложение основных патопсихологических закономерностей нарушений психического развития у детей, показана роль различных факторов в возникновении асинхронии развития и представлена оригинальная классификация типов психического дизонтогенеза с описанием их клинико-психологической структуры. Особенностью данного издания является включение работы К.С.Лебединской с соавторами, посвященной изучению клинико-психологической структуры основных типов нарушений поведения у подростков. В ней представлены результаты комплексного клинико-психологического обследования подростков, описаны основные типы нарушений поведения у подростков, показана зависимость изменений в поведении от неблагоприятных средовых условий, особенностей протекания периода полового созревания, различных видов неполноценности нервной системы. Конкретные исследования отдельных вариантов нарушений психического развития представлены в Приложениях. Учебное пособие рассчитано на студентов и аспирантов, специализирующихся в области клинической психологии и детской психиатрии, практикующих психологов, дефектологов, детских врачей и педагогов.

Жизнь взаймы: как избавиться от психологической зависимости / Ирина Млодик. - Москва: Издательство "Э", 2018. - 304 с. - (Психологический бестселлер)
ISBN 978-5-04-089991-3

«Как ты можешь что-то скрывать от меня? Какие у тебя от меня могут быть секреты? Что значит «это мое»? Что значит «тебе некогда»? Как это ты не хочешь?». Едва ли не каждый либо слышал это, либо сам произносил. Мы знаем, как больно, когда нашу заботу отвергают. И гораздо реже отдаем себе отчет в том, что нам больно, когда мы заставляем себя принимать заботу, которая на самом деле нас тяготит. О таких отношениях — болезненных, разрушительных для нашего «я» и при этом как будто необходимых для жизни — пишет в своей книге известный психолог Ирина Млодик. И что особенно важно, дает ясный ответ на неизбежный вопрос — что нам делать, если мы в них оказались. Из этой книги вы узнаете:

 • Как возникает слияние, у кого именно и почему.
 • Как живется тем, кто попал в психологическую зависимость.
 • Чем отличается слияние от любви.
 • Каковы признаки слиятельных отношений.
 • Как вернуть свою жизнь, если вы находитесь в ситуации психологической зависимости.

Психосоматика и психотерапия. Исцеление души и тела. 7-е издание, переработанное и дополненное / Г.В. Старшенбаум. - Москва: АСТ, 2019. - 352 с. - (Библиотека успешного психолога)
ISBN 978-5-17-106219-4

Психологическое состояние человека и его тело составляют неразрывное единство. Зачастую причиной телесных недугов становится именно психологическое неблагополучие. Чтобы устранить психосоматические расстройства, нужно научиться понимать телесный "язык" психики. В данном руководстве знаменитый психотерапевт Г. В. Старшенбаум предлагает универсальную расшифровку "языка" психики и дает рекомендации по диагностике как традиционных психосоматических болезней (гипертонической, ишемической, язвенной и т. д.), так и по выявлению нарушений питания, сна и половой жизни, психогенных нарушений функций внутренних органов, а также истерических, ипохондрических и депрессивных соматических синдромов. Книга выдержала уже шесть изданий, став настольной для специалистов и тех, кто нуждается в помощи или интересуется психологией.

Рисуночный тест Вартегга / Под. ред. В.К. Калиненко. Изд. 2-е, исправл. Москва: Смысл, 2013. - 239 с. (Вартегг Э. Уровневая диагностика / Пер. с нем. Е.Ю. Патяевой; Калиненко В.К. Рисуночный тест Вартегга: Практическое руководство).
ISBN 978-5-89357-286-5

Методическое руководство по известному проективному рисуночному тесту Вартегга включает в себя монографию автора теста и практическое руководство по этой методике на российском материале. Практическим психологам и психотерапевтам.

Психолог-практик. Тренинг профессионального мастерства / Г.В. Старшенбаум. - Москва: Издательство АСТ, 2017. - 477, [1] c. - (Библиотека успешного психолога).
ISBN 978-5-17-103767-3

Новая книга известного отечественного психотерапевта Г. В. Старшенбаума представляет собой тренажер, который поможет развить и усовершенствовать навыки и умения, необходимые консультирующему психологу. Работая с книгой, вы получаете краткую теоретическую базу и рекомендации по каждому разделу и далее можете приступать к выполнению упражнений и моделированию рабочих ситуаций. Такой подход позволит заранее проработать сложные места и проблемы, с которыми на практике сталкивается каждый психолог. Книга адресована широкому кругу специалистов, работающих с людьми: психологам, врачам-психотерапевтам, социальным работникам, педагогам, администраторам, юристам. Она может быть также полезной всем тем, кто желает развить свои навыки общения.

Победи прокрастинацию! Как перестать откладывать дела на завтра / Петр Людвиг; Пер. с чеш. - 5-е изд. - Москва: Альпина Паблишер, 2018. - 263 с.
ISBN 978-5-9614-6545-7

Каждому из нас случалось откладывать на потом важные дела, максимально затягивая их выполнение, занимаясь вместо них чем угодно ― не в силах объяснить себе, почему мы так поступаем, а после терзаться чувством вины из-за сорванных сроков и того, что мы снова кого-то подвели. Автор книги, на собственном опыте убедившийся в коварстве прокрастинации, всесторонне изучил проблему, определил причины ее возникновения и предложил несколько простых и действенных способов борьбы с ней. Используя в повседневной жизни созданную Петром Людвигом методику избавления от «недуга», которому подвержены миллионы людей во всем мире, вы сможете радикально повысить собственную эффективность, раскрыть творческий потенциал на 100 % и научитесь проживать каждый день полноценно, получая радость и удовлетворение от того, что все дела отныне выполняются вами точно в срок.

НеЗависимость. Как избавиться от психологичекой или химической зависимости / Геннадий Старшенбаум. - Москва: АСТ, 2018. - 480 с. - (Библиотека успешного психолога).
ISBN 978-5-17-109634-2

Зависимости – это не приговор, но серьезная и деликатная проблема, и для ее решения нужен компетентный помощник. Перед вами книга, в которой известный отечественный психотерапевт Г. В. Старшенбаум обобщает полувековой опыт работы с проблемами зависимости у своих клиентов. Книга содержит практические рекомендации по распознаванию химических и поведенческих зависимостей, установлению их причин, эффективному лечению. Дается детальное описание диагностики и терапии зависимого поведения, приводятся случаи из личной практики. Автор предлагает множество несложных тестов и практических упражнений, позволяющих определить вид и степень зависимости. Рекомендуется психологам, психотерапевтам, наркологам и сексопатологам, студентам и преподавателям гуманитарных вузов, а также всем тем, кто интересуется проблемами зависимого поведения. Настоящее издание не является учебником по медицине. Все рекомендации должны быть согласованы с лечащим врачом.

Руководство по обучению гештальт-терапевтов / И.Д. Булюбаш, Н.В. Пугач - Самара: Издательский дом "Бахарах-М", 2019. - 416 с.
ISBN 978-5-94И648-123-6

Это первое российское руководство по обучению гештальт-терапевтов, написанное для широкого круга читателей: преподавателей гештальт-терапии (обучающих тренеров), преподавателей вузов, читающих курсы по психологическому консультированию, обучающих тренеров других направлений психотерапии, студентов третьей ступени профессиональной подготовки "Совершенствование в гештальт-терапии", собирающихся стать супервизорами и обучающими тренерами. В руководстве представлена методологическая база обучения гештальт-терапевтов, описаны основные принципы обучения и подходы к формированию навыков и компетенций гештальт-терапевта, отражены проблемы профессиональной подготовки и особенности обучающей супервизии, освещены аспекты управления групповой динамикой и особенности сертификации специалистов.

Извращения. Диалоги об актуальных безумствах. - Москва: ИД "Городец", 2018. - 384 с.
ISBN 978-5-906815-13-2

Автор ставит перед собой почти неподъемную задачу осмысления психологических оснований того, что современным обществом воспринимается как девиация. Под извращением он расширительно понимает самые различные варианты девиантного поведения, включая и те, на которые не принято смотреть под таким углом зрения. Наряду с гомосексуализмом, сексуальными перверсиями, автор обсуждает наркоманию, анорексию и уж совсем редко встречающийся в подобном ряду терроризм. Делается попытка объяснения проблем современной культуры через интерпретацию извращенных аспектов социальных связей. Извращенец, согласно автору, выступает как творец субъективного закона, в границах социальных или клинических форм. Книга адресована психологам, философам, широкому кругу читателей, интересующихся психологическими основаниями современного общества и его культурных установок.

Выгорание. Новый подход к избавлению от стресса / Эмили Нагоски, Амелия Нагоски; пер. с англ. Антонины Лаировой. - Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2020. - 304 с.
ISBN 978-5-00146-425-9

Эмили Нагоски и ее сестра Амелия обращаются к теме выгорания у женщин. В попытках соответствовать стандартам внешности и поведения, повсюду успевать и быть при этом милыми женщины попадают в замкнутый круг бесконечных стрессов. Из этой книги вы узнаете, что наука говорит о стрессе и способах борьбы с ним, научитесь не поддаваться стереотипам, заботиться о себе и жить ради собственных, а не чужих важных целей.

Когнитивная психотерапия расстройств личности. - СПб.: Питер, 2019. - 448 с.: ил. - (Серия "Мастера психологии")
ISBN 978-5-4461-1156-5

Невозможно быть специалистом в области психологии и психотерапии, не прочитав книгу основателей и столпов в области мировой психотерапии А. Бека и А. Фримена. Данный труд является основой для тех, кто хочет познакомится с методом и расширить свои представления о терапии расстройств личности. Здесь подробно раскрыты следующие основные темы:

 • формирование личностных расстройств;
 • убеждения и установки, характеризующие каждое из нарушений;
 • природа отношений пациента с психотерапевтом.
Представленный клинический материал раскрывает и иллюстрирует особенности индивидуального лечения каждого типа личностных расстройств. Эта книга адресована как специалистам, придерживающимся когнитивно-поведенческой традиции, так и всем психотерапевтам, стремящимся пополнить запас знаний и научиться новым эффективным методам работы с расстройствами личности.

Призраки прошлого: Структурная диссоциация и терапия последствий хронической психической травмы. Пер.с англ. - Москва: Когит-Центр, 2016. - 496 с. (Клиническая психология)
ISBN 978-5-89353-401-6

Книга "Призраки прошлого" переведена на многие европейские языки и получила положительные отклики специалистов во всем мире. Авторы предлагают вниманию читателя теорию структурной диссоциации, которая задает рамку для организации терапевтического воздействия при работе с пациентами, страдающими от последствий психической травмы, а также открывает новые перспективы в области психотравматологии. Данная теория может послужить основой для интеграции разных концепций психической травмы.

Latvijas Nacionālā bibliotēka ar Vācijas Ārlietu ministrijas finansiālu atbalstu projekta “Turpinot pilsonisko izglitību Latvijā. Pilsonības izglitības federālās aģentūras grāmatu sērijas izdošana.” (ietvaros ir izdevusi grāmatas, ar kurām var iepazīties BSA bibliotēkā.

Starptautiskās finanšu un ekonomiskās attiecības

Izdevumā tiek parādīti dažādi viedokļi par jaunajām starptautiskajām ekonomiskajām attiecībām, ka arī aplūkots jautājums, cik daudz vietas globalizētajā ekonomikā vēl atliek atsevišķu sabiedrību specifiskajām preferencēm.

Starptautiskā drošība

Būtiski pieaugot spriedzei starp lielvarām, kā arī šaubām par alianšu noturību, arvien dziļākas plaisas vejdojas pasaules kārtības uzbūves pamatos. Vai draud sabrukt tā starptautiskās drošības arhitektūra, kāda veidota kopš Otrā pasaules kara beigām? Debates par jauno ārējās un drošības politikas lomu pasaulē pagaidām vēl ir tikai sākuma stadijā.

Īsi par demokrātiju

Grāmata aptver plašu tēmu loku , sakot ar demokrātiskas politikas sākotnēm Senajā Grieķijā, aplukot Latvijas demokrātijas specifiku, visbeidzot - paraugoties uz nākotnes perspektīvām.

Bēgļu gaitas pagātnē un mūsdienās

Tautu pārvietošanās vēsture, iemesli izceļošanai no viņu "mājām", migrantu tiesības jaunajā dzimtenē pirms Ženēvas konvencijas pieņemšanas un pēc tam. Bēgļa statusa izmaiņas pēc Protokola parakstīšanas. Visus šos un citus jautājumus eksperti apspriež minētās grāmatas lappusēs.

Cienījamie studenti un pasniedzēji!

BSA bibliotēka aicina jūs iepazīties ar Ekonomikas Augstskolas (ВШЭ) izdevniecības publicētajiem recenzētajiem un citējamiem žurnāliem. Ceram, ka jūs atradīsiet daudz jaunu un interesantu materiālu un nākotnē varēsiet tos izmantot savā zinātniskajā darbā. Vairāki žurnālu raksti dublējas arī angļu valodā.

ФОРСАЙТ

Форсайт» - starptautisks, starpdisciplinārs recenzēts žurnāls, kurā tiek publicēti oriģinālie zinātniskie raksti ar progresīvu teorētisko un lietišķo pētījumu rezultātiem galvenajās stratēģiskās plānošanas, zinātniskās, tehniskās un inovācijas politikas jomās, informējot lasītājus par iespējamiem alternatīviem nākotnes scenārijiem lēmumu savlaicīgai pieņemšanai. Žurnāls nodrošina platformu mijiedarbībai starp zinātniekiem, politiķiem, uzņēmējiem un citiem inovācijas procesa dalībniekiem, lai apspriestu dažādus zinātniskās un tehniskās politikas aspektus un radītu tehnoloģiskas, vadības, produktu un sociālās inovācijas.

https://foresight-journal.hse.ru/archive.html

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ

Žurnālā tiek publicēti materiāli, kas atspoguļo pašreizējo ekonomiskās socioloģijas stāvokli un veicina šīs jomas attīstību tās mūsdienu izpratnē. Starp prioritārajām tēmām: ekonomiskās socioloģijas teorētiskie virzieni, tirgu un organizāciju socioloģiskie pētījumi, indivīdu un mājsaimniecību sociālekonomiskās stratēģijas, neformālā ekonomika. Publicēti arī teksti no saistītām disciplīnām - neoinstitucionālās ekonomikas teorijas, antropoloģijas, ekonomikas psiholoģijas un citām jomām, kas varētu interesēt ekonomikas sociologus. Žurnāla mērķauditorijā ir zinātnieki, universitātes profesori, biznesa un ekspertu kopienas pārstāvji, maģistranti, studenti un visi, kurus interesē ekonomiskās socioloģijas jautājumi. Žurnāls tiek izdots krievu valodā ar pielikumu angļu valodā, kurā publicēti daži izdevuma materiāli.

https://ecsoc.hse.ru//

БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА

Recenzēts starpdisciplinārs zinātniskais žurnāls, kuru kopš 2007. gada izdevis Nacionālās pētniecības universitātes Ekonomikas augstskola (NRU HSE). Žurnālu administrē HSE Biznesa informātikas skola. Žurnāls tiek publicēts reizi ceturksnī, katrs raksts tiek publicēts divās valodās - krievu un angļu. Žurnāla misija ir biznesa informātikas kā jaunas informācijas tehnoloģiju un vadības jomas attīstīšana. Žurnāls izplata jaunākos tehnoloģiska un metodiska rakstura sasniegumus, veicina atbilstošu kompetenču attīstību, kā arī sniedz iespējas diskusijām mūsdienu informācijas tehnoloģiju risinājumu piemērošanas jomā uzņēmējdarbībā, vadībā un ekonomikā.

https://bijournal.hse.ru/index.html

 ВЕСТНИК МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Žurnālā tiek publicēti krievu un ārvalstu autoru raksti un analītiskie materiāli par daudzpusēju starptautisku institūciju darbību, pirmkārt, galvenokārt G7 / G8, G20, BRICS, OECD, Pasaules banka, SVF, PTO, ANO un integrācijas asociācijas, galvenokārt Eiropas Savienība, Eirāzijas Ekonomiskā savienība, APEC, ASEAN, Šanhajas sadarbības organizācija un citas. Žurnāls var būt noderīgs pētniekiem, analītiķiem, praktiķiem starptautisko attiecību un pasaules ekonomikas jomā, kā arī plašam lasītāju lokam, kurus interesē starptautisko attiecību un globālās attīstības politiskās problēmas.

https://iorj.hse.ru/about

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Žurnāls publicē materiālus, kas aptver mūsdienu organizāciju psiholoģijas problēmas, veicina to plašu izplatīšanu un šīs zināšanu jomas attīstību kopumā. Žurnāls cenšas nodrošināt vietējo organizāciju psihologu lielāku integrāciju globālajā profesionālajā aprindās. Žurnāla ietvaros tiek publicēti ārzemju speciālistu nozīmīgākie darbi un grāmatu recenzijas. Žurnāla mērķis ir nodrošināt ciešu zinātnisko un praktizējošo organizāciju psihologu sadarbību, veicina jaunu zinātnisku un lietišķu sasniegumu ieviešanu praksē darbā ar organizācijām. Tajā tiek publicēti gan zinātniski raksti, gan raksti, kuru mērķauditorija galvenokārt ir psihologi praktiķi, kas strādā ar organizācijām. Žurnāls publicē gan pazīstamu, gan jaunu autoru rakstus, tostarp studentu un maģistrantu, tekstus. Katrā sadaļā "Pirmie soļi" rakstus publicē jaunie kolēģi, kuri tikai sāk savu profesionālo karjeru organizāciju psiholoģijas jomā, ar nosacījumu, ka šo publikāciju līmenis un kvalitāte nav zemāka par citiem žurnālā ievietotajiem tekstiem.

https://orgpsyjournal.hse.ru/about

КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ

Žurnāla mērķis ir izveidot informācijas resursu, kas nepieciešams korporatīvo finanšu kā mūsdienīgas pētniecības un mācīšanas jomas attīstībai, kura mērķis ir izstrādāt un pielietot finanšu teorijas principus, lai analizētu un modelētu uzņēmuma finanšu lēmumu kompleksu un to lomu uzņēmuma vērtības radīšanā, analizētu un modelētu aģentu uzvedību (vadība ) un nosakot viņu stimulu nozīmi uzņēmuma vērtības radīšanā, analizējot uzņēmumu finanšu struktūru un korporatīvo kontroli, kā arī citas saistītās jomas. Žurnāla mērķis ir attīstīt pētījumus mūsdienu uzņēmumu finanšu lēmumu teorētisko koncepciju jomā, modernu korporatīvo finanšu koncepciju aprobāciju un empīrisku pārbaudi šajās valstīs ar augošiem un attīstītiem kapitāla tirgiem, kā arī izplatīt iegūtos rezultātus.

https://cfjournal.hse.ru/issue/archive

EKONOMIKA

Sistēmiskā konsultēšana piecās kārtās. 25 kartītes / Helga Brigmane. – Rīga: Ziedu enerģija, 2019.
ISBN 978-9934-8701-5-6

No vācu  valodas tulkojusi Laura Tidriķe Komplektā iekļautās 25 kartītes, kas papildina grāmatu “Sistēmiskā konsultēšana piecās kārtās”, palīdz soli pa solim iepazīt un īstenot sistēmiskās konsultēšanas piecas kārtas, respektīvi, fāzes:.

 • Kāds ir attiecīgās konsultācijas attiecīgās fāzes  mērķis?
 • Ko darīt, lai veidotos uzticības pilna gaisotne un klients varētu atrast savu individuālo risinājumu savai specifiskajai situācijai?
 • Kādas metodes un jautājumu tehnikas katrā no fāzēm ir atbilstošākās?
 • Kādi jautājumi piemēroti, lai noskaidrotu klienta vēlmes, gaidas, mērķus, kontekstu, resursus, atbilstošāko risinājumu un rīcības stratēģijas?
Kartītes palīdzēs orientēties sistēmiskās konsultācijas struktūrā un sniegs atbalstu, gan gatavojoties konsultācijai, gan tās laikā.

Sistēmiskā konsultēšana piecās kārtās": rokasgrāmata / Helga Brigemane. – Rīga: Ziedu enerģija, 2019.
ISBN 978-9934-8701-4-9

No vācu valodas tulkojusi Laura Tidriķe Domāt un rīkoties sistēmiski nozīmē uz risināmo jautājumu skatīties plašāk, ņemot vērā kontekstu, mijiedarbību ar apkārtējo vidi un cilvēkiem, indivīda uzvedības, domāšanas un komunikācijas musturus, uzkrāto un paaudzēs mantoto pieredzi, skatījumu uz dzīvi un prasmi risināt problēmas. Sistēmiskās konsultācijas laikā tiek apzināti un aktivizēti resursi, paplašināts redzējums, sniegti impulsi un noskaidrotas atšķirības starp esošo un vēlamo, lai būtu iespējams rast individuālu risinājumu savai specifiskajai situācijai un īstenot vēlamās pārmaiņas dzīvē. Šajā praktiskajā rokasgrāmatā atradīsiet sistēmiskās konsultēšanas teoriju, detalizētu informāciju par konsultācijas norisi, piemērus no prakses, kā arī 28 sistēmiskajā konsultēšanā izmantoto metožu aprakstus. Sistēmiskās konsultēšanas piecas kārtas jeb fāzes: attiecību veidošana, risināmā jautājuma precizēšana, iespēju iztirzāšana un risinājuma meklēšana, impulsu sniegšana, sarunas noslēgums. Sistēmisko konsultēšanu savā darbā izmanto pedagogi, psihologi, sociālie darbinieki, psihoterapeiti, mediatori, supervizori, organizāciju un uzņēmumu visu līmeņu vadītāji, personāla vadītāji un attīstības speciālisti, personiskās izaugsmes treneri, konsultanti, mentori un daudzi citi.

Ceļvedis Latvijas nodokļu likumdošanā. Praktisks palīglīdzeklis / Olga Lukašina. – Rīga: INFO TILTS

Materiāls paredzēts lasītājiem, kuriem ir pieejami Latvijas normatīvo aktu (likumu, Ministru kabineta noteikumu, Valsts ieņēmumu dienesta metodisko materiālu un vēstuļu) teksti. Sergeja Kozlova vāka dizains.

Organizācijas kultūra, klimats un radošums / Lotārs Dubkēvičs. – Rīga: RaKa, 2019.
ISBN 978-9984-46-401-5

Grāmatā apkopota teorija un praktiski izmantojams materiāls, kas rosina veidot radošumam labvēlīgu klimatu ikvienā organizatoriskajā struktūrā. Autors atklāj, kas ir organizācijas kultūra, kādi ir tās tipi, kā zinātniski izprast, kas ir radošums un inovācijas, ar ko atšķiras organizācijas kultūra un organizācijas klimats, kāda ir organizācijas vadības loma klimata veidošanā. Grāmatas praktiskajā daļā autors piedāvā materiālu, kas var noderēt katras organizācijas izpētei, lai konstatētu, vai tajā pastāv radošumu veicinošs klimats. Kā piemērs aprakstīts autora pētījums Latvijas teātros. Grāmatai ir vairāki pielikumi, kas noderēs gan tiem, kuri vēlas paplašināt teorētiskās zināšanas, gan tiem, kuri vēlas veikt pētījumus savā organizācijā. Izdevums var noderēt kā rokasgrāmata ikvienan, kas vada kādu organizāciju vai mācās to darīt. Tie var būt dažāda līmeņa iestāžu un uzņēmumu vadītāji, vadības zinātņu studenti, komersanti.

Vadītāja spējas. Kā vadīt uznēmumus un ļaudis / Voldemārs Leitis. – Rīga: AVOTS, 2019.
ISBN: 9789934590009

Grāmatā ir «uzstādīts moderna vadoņa tips – praktisks, inteliģents un humāns –, jo tikai šādam vadonim ir nākotne». Grāmatā analizēta vadītāja un darbinieku attiecības, darba organizēšana, jaunu ideju izvērtēšana un ieviešana, spēja pieņemt lēmumus un izanalizēt riska līmeņus. Grāmata noderēs gan tiem, kam jau jāvada lielāks vai ne tik liels uzņēmums, gan tiem, kuri vēl tikai domā nākotnē nodarboties ar uzņēmējdarbību.

Institucionālā vide un ekonomiskā attīstība mūsdienu apstākļos. Zinātniskā monogrāfija / Alise Vītola. – Rīga: RTU Izdevniecība, 2019.
ISBN 978-9934-22-307-5

Monogrāfija “Institucionālā vide un ekonomiskā attīstība mūsdienu apstākļos” piedāvā inovatīvu metodiku institucionālās vides kvantitatīvai novērtēšanai, aptverot institucionālās vides ekonomiskās, politiskās un vērtību kategorijas, savukārt institūciju iespēju novērtējums ļauj analizēt, kā valsts izmanto iespējas ietekmēt tās institucionālo vidi. Pielietojot izstrādāto metodiku, monogrāfija piedāvā padziļinātu institucionālās vides un tās pilnveidošanas iespēju izvērtējumu Baltijas un Centrāleiropas valstīs un sniedz priekšlikumus institucionālās vides uzlabošanai šajās valstīs.

Valsts loma tirgus ekonomikā / Dainis Zelmenis. – Rīga: RSU, 2019.
ISBN 978-9934-563-34-8

Asoc. profesora Daiņa Zelmeņa monogrāfija** ir veltīta ekonomiskajā teorijā ļoti strīdīgā jautājuma – kādai jābūt valsts varas aparāta lomai ekonomikā, kas būvēta uz brīvā tirgus un brīvās konkurences pamatiem – noskaidrošanai. Vai valsts tirgus ekonomikas norisēs ir tikai pasīvs vērotājs vai arī šo procesu aktīvs līdzdalībnieks? Šīs monogrāfijas mērķis – izvērtējot ekonomiskās domas atstāto mantojumu, mēģināt noteikt to optimālo lomu, kādu valstij, arī Latvijai, ar tās ekonomiskās un politiskās varas aparātu vajadzētu ieņemt mūsdienu tirgus ekonomikas norisēs.

KULTŪRA

Latvija: kultūru migrācija / LU Akadēmiskais apgāds, 2019
ISBN 978-9934-18-472-7

Starpnozaru pētījums, kolektīvā monogrāfija "Latvija: kultūru migrācija", ir pirmais Latvijā un pasaulē tapušais skatījums uz vairāku kultūru mijiedarbes ainu, kopš Latvijas teritorijā ieradās pirmie iedzīvotāji. Starptautiskās zinātniskās domas kontekstā pirmoreiz definēts kultūru migrācijas jēdziens, veidi, saistība ar atšķirīgām pieejām kultūras pētniecībā. Kultūru migrāciju pētnieki atklāj dažādās cilvēka darbības jomās: materiālā kultūra (vēsturnieki), valodu mijiedarbe (valodnieki), mītu un citu folkloras elementu migrācija (folkloristi, literatūrpētnieki), ideju vēsture un reliģija kā kultūru migrācijas izpausme (filozofi, reliģijas pētnieki, vēsturnieki), estētiskās kultūras robežzona ar nacionālo identitāti, ideoloģiju, politiku un valstiskumu (filozofi, vēsturnieki), kultūru migrācijas atspulgi literatūrā un citos mākslas veidos. Kolektīvā monogrāfija "Latvija: kultūru migrācija" uzrakstīta LZP starpnozaru sadarbības projekta "Kultūru migrācija Latvijā" (Nr. 660/2014) ietvaros LU LFMI vadībā. Lai risinātu terminoloģijas un metodoloģijas jautājumus, veidotu vispusīgu faktu bāzi un to analizētu, lai formulētu secinājumus par dažādu kultūru mijiedarbi, Latvijas kultūru kā recipientu un donoru, starpdisciplinārā pētījumā apvienojās 29 zinātnieki, kas strādā četros LU institūtos (Filozofijas un socioloģijas, Latviešu valodas, Literatūras, folkloras un mākslas, Latvijas vēstures) un arī ārpus tiem.

ZINĀTNE

Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana / Kristīnes Mārtinsones un Anitas Piperes zinātniskajā redakcijā. – Rīga: RSU, 2019
ISBN 978-9934-563-56-0

Monogrāfija ir pirmais darbs latviešu valodā, kurā sistemātiski un vispusīgi sniegta informācija par zinātniskās rakstīšanas prasmēm un to pilnveidošanu, kā arī par pētījumu rezultātu izplatīšanu un informācijpratību zinātnē. Monogrāfijā ietvertās tēmas ir aktuālas plašai mērķauditorijai visās zinātņu jomās. Zināšanu sabiedrības attīstības pamatā ir stipras augstākās izglītības un zinātnes sistēma, kur notiek augsta līmeņa pētniecība un pētniecības rezultāti tiek popularizēti un ir pieejami sabiedrībai. Pētniecības rezultātu aprakstīšana un to izplatīšana ir prasme, kas nepieciešama katram pētniekam. Tādēļ ir apsveicami, ka Latvijas pētnieku komanda ir sagatavojusi pirmo tik apjomīgu monogrāfiju latviešu valodā par zinātnisko rakstīšanu un pētījumu rezultātu popularizēšanu, atsedzot aktuālākos, katram studējošajam un pētniekam noderīgos jautājumus saistītus ar zinātnisko rakstīšanu.

PSIHOLOĢIJA

Smadzeņu emocionālā dzīve. Kast smadzeņu neiroķīmiju un regulēt savu emocionālo stilu / Ričards Dž.Deividsons, Šārona Beglija. – Rīga: LIETUSDĀRZS, 2019
ISBN 978-9934-576-15-7

Dr. Ričards Dž. Deividsons gadu desmitiem ir bijis liecinieks un līdzdalībnieks tam, kā attīstījās jauna zinātnes starpdisciplīna, ko sauc par afektīvo neirozinātni jeb neirobioloģiju. Tā ir nozare, kas pēta smadzeņu mehānismus, kuri ir emociju pamatā. Iegūtā informācija ļauj meklēt un atrast veidus, kā veicināt pozitīvo domāšanu un līdz ar to uzlabot cilvēku labklājību. Deividsona pētījumi afektīvās neirobioloģijas jomā ir devuši simtiem atklājumu, sākot ar smadzeņu mehānismiem, kas ir pamatā empātijai un atšķirībām starp autistu smadzenēm un smadzenēm, kuras attīstās normāli, un beidzot ar to, kā smadzeņu racionālās domāšanas apgabals var cilvēku iegrūst depresijas dzīlēs.

Vecumdienas. Pētījums par senioru dzīvi Latvijā / Maija Jankovska. – Rīga: CREATIVE MEDIA BALTIC, 2019
ISBN    978-9934-19-855-7

Grāmata "Vecumdienas. Pētījums par senioru dzīvi Latvijā" autore Maija Jankovska (1984) ir filozofe un LU Filozofijas un socioloģijas institūta pētniece, kuras pētniecības interešu centrā ir sociālās filozofijas tēmas - sabiedrības integrācija, solidaritāte, racionālas diskusijas loma demokrātiskā sabiedrībā. Jūnija sākumā klajā tiek laista grāmata "Vecumdienas. Pētījums par senioru dzīvi Latvijā". Tās mērķis ir tuvināt skatienu konkrētu veco cilvēku dzīvei, izgaismojot to, kā viņi vada savas vecumdienas, kas viņiem ir svarīgi, kas sagādā raizes, kas - priekus. Ir jāatzīst, ka daudziem cilvēkiem ir ļoti virspusējs un paviršs priekšstats par to, kā tad dzīvo mūsu līdzcilvēki un kas veido viņu ikdienu. Esam ieraduši uz senioriem nereti lūkoties no atsvešināta un priekšmetiskojoša skatpunkta, koncentrējoties vien uz sociāla un ekonomiska rakstura izaicinājumiem. Tomēr veco cilvēku stāsti ir kas vairāk - viņu ikdienu un pasaules uztveri, viņu dzīves pieredzi pamatā veido tikpat ikdienišķas lietas kā jebkuram cilvēkam.

SOCIĀLAIS DARBS

Sociālā pedagoga darbs ar datoratkarīgajiem skolēniem. Metodiskais līdzeklis / Tatjana Īlena. – Rīga: AISMA, 2019
ISBN 978-9934-8583-5-2

Metodiskajā palīglīdzeklī aprakstīta aktuāla mūsdienu problēma – pusaudžu datoratkarība. Apskatīti datoratkarības cēloņi, kuri vispirms meklējami ģimenē un datoratkarības sekas: gan fiziskās, gan psiholoģiskās.Izstrādāta programma preventīvajam darbam ar pusaudžiem, kā arī datoratkarības korekcijai, ieteikta nodarbība vecāku izglītošanai. Metodiskā palīglīdzekļa adresāti ir sociālie pedagogi, psihologi, pedagogi, klašu audzinātāji kā arī vecāki.

Cilvēku tirdzniecībā cietušo personu atpazīšana un identificēšana. Metodiskais līdzeklis / Evita Butjanova. – Rīga: AISMA, 2019
ISBN 9789934858345

Metodiskajā palīglīdzeklī aprakstīta atuāla sociāla problēma- cilvēku tirdzniecība. Metodiskā materiāla adresāts ir sociālie darbinieki, sociālie rehabilitētāji, psihologi, policijas darbinieki, un citi speciālisti,kas risina ar cilvēktirdzniecību saistītus jautājumus.

Metodiskais materiāls sociālajam darbam ar vardarbībā cietušām un vardarbību veikušām personām / Personu apvienība (Centrs Dardedze, biedrība”Skalbes”, biedrība”Marta” un citi).- Rīga: DBA TEHNOLOĢIJAS, 2020.
ISBN 2661-5371

Ārkārtējās situācijas laikā nopietni palielinās riski jebkāda veida vardarbībai, tādēļ sociālajiem darbiniekiem, kas savā ikdienā saskaras ar šo sociālo problēmu nepieciešama gan skaidra izpratne par to kāpēc tā notiek, gan arī saprotamas stratēģijas, kā šādā situācijā efektīvi rīkoties.

TULKOŠANA

1.Tulkošanas mēmi. Ideju izplatīšanās tulkošanas teorijā. Papildinātais izdevums / Endrū Čestermens.- Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2019.
ISBN 978-9934-18-460-4

Grāmatā aplūkota tulkošanas mēmu attīstība, tulkošanas stratēģijas, tulkošana kā teorija, tulkošanas kompetences veidošanās un tulkošanas ētika. Darbs sākas ar teoriju un beidzas ar praktisko daļu. Pirmās trīs grāmatas nodaļas pēta, kā rodas tulkošanas normas, bet nākamajās trijās tiek apspriesta to dažādā ietekme uz tulkošanas praksi. Pēdējā nodaļā uzmanība pievērsta ētikas principiem, uz kuriem balstītas jau minētās tulkošanas normas.

TIESĪBU ZINĀTNE

Latvijas Republikas Satversmes 92.pants. Tiesības uz taisnīgu tiesu / Satversmes tiesas judikatūra. – Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2020, 128 lpp.

Grāmata “Latvijas Republikas Satversmes 92. pants: tiesības uz taisnīgu tiesu. Satversmes tiesas judikatūra” ir Latvijas Republikas Satversmes tiesas Juridiskā departamenta sagatavots apkopojums par Satversmes 92. panta satura analīzi un tā piemērošanu, izmantojot Satversmes tiesas judikatūru. Izmantojot vairāk nekā 90 Satversmes tiesas nolēmumus, kuros vērtēta tiesību normu atbilstība Satversmes 92. pantam, apkopojumā iekļautas pavisam 76 Satversmes tiesas nolēmumos rodamās atziņas par tiesībām uz taisnīgu tiesu. Apkopojumā iekļautie nolēmumi pieņemti līdz 2019. gada 21. februārim. Grāmatas beigās ievietots pārskatāms Apkopojumā izmantoto nolēmumu rādītājs. Grāmata ir līdz šim pilnīgākais un apjomīgākais Satversmes tiesas atziņu apkopojums par Satversmes 92.panta piemērošanu. Ar šo izdevumu Latvijas Republikas Satversmes tiesa aizsāk jaunu publikāciju sēriju. Turpmāk tiks sagatavoti līdzīgi apkopojumi arī par citiem Satversmes pantiem, sniedzot Satversmes tiesas skaidrojumu par to piemērošanu. Sagatavojot šādus izdevumus, Satversmes tiesas mērķis ir palīdzēt uzlabot sabiedrības informētību un izpratni gan par Latvijas Republikas Satversmes saturu, gan arī stiprināt uzticēšanos Satversmes tiesai un visai valsts konstitucionālajai iekārtai. Jaunā grāmata būs labs palīgs ikvienam, kurš vēlēsies aizstāvēt savas Satversmes 92. pantā garantētās tiesības Satversmes tiesā. To savā darbā varēs izmantot juristi un tiesību politikas veidotāji.

Latvija ceļā uz tiesiskumu. Rakstu krājums / Juris Jelāgins. – Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2020, 156 lpp.

Grāmatā “Latvija ceļā uz tiesiskumu. Rakstu krājums” apkopoti bijušā Satversmes tiesas tiesneša un ilggadējā Latvijas Universitātes lektora Jura Jelāgina raksti. Izdevumā ievietotie raksti tapuši pārejas laikā no padomju tiesiskās sistēmas uz kontinentālās Eiropas tiesisko sistēmu, un J.Jelāgins bijis viens no tiesiskās sistēmas transformācijas procesa sekmētājiem. Tāpēc tiesiskums, tā veidošanās tēma caurvij visus autora rakstus. Līdzās autora jau publicētajiem rakstiem, kuri aktualizēti atbilstoši jaunākajām tiesību teorijas atziņām un tendencēm, krājumā ievietoti arī J.Jelāgina iepriekš nepublicētu priekšlasījumu teksti. Autors rakstos ietvēris arī starpkaru perioda Latvijas tiesību zinātnieku mantojuma apzināšanu un aktualizēšanu, īpaši tiesību filozofijas un tiesību teorijas jomā. Tāpat grāmatā var iepazīties ar J.Jelāgina Satversmes tiesas spriedumiem pievienotajām atsevišķajām domām, kas tapušas laikā, kad autors bijis Satversmes tiesas tiesnesis. Rakstiem pievienotas zinātnisko redaktoru piezīmes, kas dod iespēju labāk novērtēt konkrēto tekstu ietekmi uz tiesisko sistēmu to publicēšanas brīdī un raksturo attiecīgā laika tiesībpolitisko diskusiju kontekstu. Grāmata būs noderīga ikvienam lasītājam, kurš interesējas par tiesību teorijas jautājumiem un Latvijas tiesiskās sistēmas attīstību.

Jurisprudence . Tiesu darbs. Likumu pilnveidošana. Raksti 2010-2010 / Kalvis Torgāns. - Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2020, 607 lpp.

Izcilā Latvijas tiesību zinātnieka Kalvja Torgāna rakstu apkopojums “Jurisprudence. Tiesu darbs. Likumu pilnveidošana. Raksti 2010–2020.” tapis, atlasot laikā no 2010. gada sākuma līdz 2020. gada februārim publicētos K.Torgāna rakstus. Tagad tie atrodami vienkopus vienā grāmatā. Tajā ievietoti arī trīs agrāk nepublicēti raksti. Lasītāju ērtībai un pārskatāmībai raksti sakārtoti nodaļās pēc tajās aplūkotajām tēmām. Šādas nodaļas pavisam ir piecas: priekšplānā likti juridiskās zinātnes problēmām veltītie raksti “Tiesību zinātnes attīstība un problēmas”. Tai seko aplūkojamo jautājumu ziņā daudzpusīgākā nodaļa “Civiltiesību un civilprocesa problēmas”. Ar piemēriem no tiesu prakses izgaismoti trūkumi tiesu dabā nodaļā “Tiesu darba kvalitāte, tiesneša neatkarība un atbildība”. Vieglāk lasāmi, taču interesanti raksti apkopoti pēdējās divās nodaļās “Autora intervijas, izdevumu priekšvārdi un runas” un “Par autoru. Atzinības autoram.” Šāds tēmu izkārtojums palīdzēs lasītājam izvēlēties tieši viņam interesējošo tēmu. Pārskatu par laikā no 2010. līdz 2020. gadam K.Torgāna sarakstītajām un ar K.Torgāna līdzdalību tapušajām grāmatām sniedz pielikums grāmatas beigās, kur ievietots šo grāmatu saraksts. Jādomā, ka K.Torgāna pēdējos desmit gados sarakstītais, autora vārdiem runājot, “nebūt nav zaudējis savu aktualitāti” arī šodien. Jāatzīst, ka K.Torgāna darbus raksturo ne tikai to augstais zinātniskais līmenis, bet arī interesantais domas izklāsts un labā valoda, kas padara tekstu labāk uztveramu. K.Torgāna rakstu apkopojums būs noderīgs jurisprudences studentiem, tiesnešiem un advokātiem, kā arī ikvienam, kuram interesē kvalitatīva juridisko jautājumu analīze.

Nācija, valoda, tiesiska valsts: ceļā uz rītdienu / Sanita Osipova. – Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2020, 559 lpp.

Tiesību zinātnieces un profesores Sanitas Osipovas grāmata „Nācija, valoda, tiesiska valsts: ceļā uz rītdienu” ir rakstu krājums, kurā apkopoti autores pēdējos gados tapušie raksti, runas, referāti. Tā kā autore savā zinātnieces darbā iepriekš pievērsusies tiesību vēstures izpētei, arī šajā izdevumā ievietotajos rakstos tēmas aplūkotas vēsturiskā skatījumā. Tēmas sagrupētas četrās nodaļās: nācija, valoda, tiesiska valsts, rītdienas skatījums šodienas kontekstā. Lai arī krājumu veido atsevišķi raksti, tiem visiem ir vienojošs saturs, kas atbilst izdevuma nosaukumam. Autore vairākkārt uzsvērusi, cik svarīgi apzināties mūsu tautas vēsturi, lai sekmētu tās pašvērtējumu. Šajā nolūkā S. Osipova īpaši uzsvērusi un analizējusi Latvijas vēsturē nozīmīgu personību lomu un pienesumu valsts attīstībā. S. Osipovas grāmata ir mūsdienu Latvijas tiesību zinātnē pirmais zinātnisku rakstu krājums, kurā apkopota viena zinātnieka analīze par Latvijas valstiskuma pamatos esošajām vērtībām, tās skatot tiesību vēstures ietvaros. Grāmata ir rosinājums zinātniskai diskusijai par aplūkotajām tēmām un labs pienesums nacionālajai tiesību zinātnei. Tāpēc tā izmantojama juristiem, sevišķi tiesību zinātniekiem. Dziļās, faktos balstītās vēstures izpētes dēļ rakstu krājums būs labs zināšanu papildināšanas avots ikvienam, kam svarīga mūsu valsts tapšanas izzināšana un ieskats tās nākotnē.

Civiltiesības jautājumos un atbildēs / Osvalds Joksts. - Rīga: Rigas Stradiņa universitāte, 2019. 168 lpp.

Mācību grāmatai “Civiltiesības jautājumos un atbildēs” šis ir otrais izdevums, kopš atjaunota Latvijas Republikas neatkarība. Šajā grāmatā apkopoti apraksti par dažādiem gadījumiem no prakses, risinot fizisko un juridisko personu attiecības mantošanas, zaudējuma un kaitējuma piedziņas, zemes īpašuma tiesību un citos jautājumos. Izdevums noderēs studentiem, lai dziļāk izprastu un apgūtu civiltiesisko zinātņu priekšmetu. Šajā izdevumā ir sešas nodaļas, kurās piedāvātas atbildes tiesiska regulējuma jautājumos, aptverot šādas tēmas: lietu un īpašuma tiesības, zemes īpašums un darījumi ar to, dzīvokļa īpašums, mantojuma tiesības, nodokļi, nodevas un finanšu darījumi, pensiju un sociālās apdrošināšanas tiesiskie jautājumi. Lai ikviens grāmatas lasītājs pilnīgāk izprastu uzdotos tiesiska rakstura jautājumus un atbildes, katras nodaļas sākumā ir civiltiesisko terminu skaidrojums, kas palīdzēs gūt ieskatu interesējušā tiesību jomā.

Latvijas pašvaldību sistēmas juridiskais raksturojums un pašvaldību reformas / Artis Stucka. – Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2019. – 296 lpp.

Monogrāfiju sērijas “Tiesību zinātne” sestā grāmata, kuras pamatā ir autora 2013.gadā sekmīgi aizstāvētais promocijas darbs “Latvijas pašvaldību sistēmas pilnveidošanas aktuālie valststiesību jautājumi”, kas būtiski pārstrādāts un papildināts atbilstoši 2019. gada situācijai. Grāmata ir Latvijas tiesību zinātnē apjomīgākais un kvalitatīvākais pētījums par pašvaldību esības teorētiskajiem pamatiem, pašvaldību kompetenci un pašvaldību reformu juridiskajiem aspektiem. Zīmīgi, ka tā izdota gadā, kad Saeima pieņēmusi lēmumu par administratīvi teritoriālās reformas turpināšanu. Izdevumā detalizēti atspoguļota Latvijas un citu valstu pieredze administratīvi teritoriālās reformas īstenošanā. Monogrāfija būs interesanta gan pašvaldību reformas atbalstītājiem, gan oponentiem. Iepazīšanās ar grāmatu palīdzēs apzināties pašvaldību pastāvēšanas jēgu un to, ka tiklab pašvaldību kompetences un pārraudzības regulējumā, kā arī pašvaldību reformās nepieciešama pārdomāta, pētījumos un pieredzē balstīta pieeja.

Administratīvo pārkāpumu tiesības. Administratīvas atbildības likuma skaidrojumi. Sagatavojis autoru kolektīvs. E.Danovska un G.Kūtra zinātniskajā redakcijā. – Rīga: Tiesu namu agentūra, 2020, 637 lpp.

Administratīvās atbildības likums (AAL) stāsies spēkā 2020. gada 1. jūlijā, atceļot līdz šim spēkā esošo, vēl padomju okupācijas laikā pieņemto Administratīvo pārkāpumu kodeksu. Skaidrojumus sagatavojis autoru – administratīvo pārkāpumu tiesību jomas speciālistu – kolektīvs, starp kuriem ir gan Tieslietu ministrijā strādājoši juristi, gan Latvijas Universitātes mācībspēki, gan tiesneši. Liela daļa autoru paši aktīvi līdzdarbojušies jaunā likuma normu izstrādē. Skaidrojumu zinātniskie redaktori ir par likumprojektu “Administratīvās atbildības likums” atbildīgās 12. Saeimas Juridiskās komisijas apakškomisijas priekšsēdētājs, bijušais Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris un LU Juridiskās fakultātes Valststiesību zinātņu katedras docents Dr. iur. Edvīns Danovskis. Juridiskā redaktore Mg. iur. Signe Terihova. Grāmatu veido divas daļas. Pirmajā daļā ietverts plašs teorētiskais apskats par administratīvo pārkāpumu tiesību vispārīgajiem jautājumiem, otrajā daļā – sniegti AAL atsevišķo nodaļu skaidrojumi kopā ar AAL tekstu. Skaidrojumos izmantotie avoti apkopoti atsevišķā rādītājā, kas atrodams grāmatas beigās. Kā norāda viens no grāmatas zinātniskajiem redaktoriem E. Danovskis: “Šī grāmata ir pirmais mēģinājums skaidrot Administratīvās atbildības likumā ietvertās nostādnes un normas. Grāmatā sniegti skaidrojumi par visām Administratīvās atbildības likuma nodaļām, cenšoties uzsvērt atšķirības no kodeksā ietvertā regulējuma. Liela šīs grāmatas vērtība ir tās savlaicīgums – autori un izdevēji centušies strādāt tā, lai likuma skaidrojumi būtu pieejami līdz ar likuma spēkā stāšanos. Tas palīdzēs izvairīties no atšķirībām likuma interpretācijā. Tāpat cerams, ka šie skaidrojumi arī mazinās centienus likumu grozīt ikreiz, kad kāds tajā nespēj atrast atbildi uz likumā tieši neregulētiem gadījumiem.” Lai arī AAL skaidrojumi tapuši laikā, kad vēl nav šā likuma piemērošanas prakses un pamatā tie satur ieteikumus likuma normu piemērošanā, skaidrojumi pamatoti gan ar likumprojekta apspriešanas laikā izteiktajiem argumentiem, gan ar skaidrojumu autoru pieredzi administratīvo pārkāpumu procesos, ņemot vērā jaunā likuma prasības. Tā kā ar administratīvās atbildības jautājumiem var nākties saskarties ikvienam, tad jaunais AAL būtu jāiepazīst ne tikai tiesību normu piemērotājiem, bet jebkuram sabiedrības loceklim. AAL mērķis ir aizsargāt pastāvošo tiesisko iekārtu un nodrošināt taisnīgu tiesisko attiecību noregulējumu administratīvo pārkāpumu procesā. Ceram, ka šī grāmata palīdzēs to īstenot!

Noziedzīgu nodarījumu kvalifikācija. Palīglīdzeklis krimināltiesību normu piemērotājiem / Valentija Liholaja. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2020, 350 lpp.

Jaunajā grāmatā “Noziedzīgu nodarījumu kvalifikācija. Palīglīdzeklis krimināltiesību normu piemērotājiem” pazīstamā krimināltiesību speciāliste, Latvijas Universitātes profesore, Dr.iur. Valentija Liholaja turpina pētīt un analizēt autores iepriekšējos darbos daudzkārt aplūkoto tēmu – noziedzīgi nodarījumi. Šajā darbā autore tuvāk pievērsusies svarīgajiem un aktuālajiem noziedzīgu nodarījumu kvalifikācijas problēmjautājumiem. Darbā izmantota jaunākā Latvijas tiesu prakse, galvenokārt 2017.–2019. gada dažādu tiesu nolēmumi. Svarīgi, ka atlasīti un analizēti tie nolēmumi, kuros kvalifikācijas jautājumi to sarežģītības dēļ radījuši un arī nākotnē var radīt problēmas. Tāpēc autore šo darbu arī nodēvējusi par palīglīdzekli krimināltiesību normu piemērotājiem. Grāmatā publicēti izvilkumi no konkrētiem tiesas nolēmumiem. Pēc katra no tiem seko krimināltiesību teorijā un judikatūras atziņās balstīta analīze un secinājumi, norādīts uz kļūdām un nepilnībām noziedzīgu nodarījumu kvalifikācijas procesā. Grāmatas beigās ievietots literatūras saraksts, kā arī ļoti plašs izmantoto tiesas nolēmumu uzskaitījums. Ļoti noderīga grāmata būs ikvienam krimināltiesību normu piemērotājam gan pirmstiesas kriminālprocesā, gan krimināllietu iztiesāšanas gaitā. Tāpat tā būs labs palīgs studentiem krimināltiesību apguvē.

EKONOMIKA

Исследуя предпринимательство. Пер Давидссон. Пер. с англ. под науч. ред. А.Ю. Чепуренко, О.И. Образцовой. Изд.дом Высшей школы экономики, 2014
Вид издания: Учебное
Количество страниц: 400
ISBN: 978-5-7598-1073-5

Учебное пособие известного ученого Пера Давидссона, на протяжении ряда десятилетий работавшего в ведущих центрах по изучению предпринимательства Швеции, а затем Австралии, посвящено проведению эмпирических исследований в такой междисциплинарной области, как предпринимательство. В доступной форме, но не избегая тонких методологических вопросов, автор излагает свои взгляды на предмет, метод и современное состояние теории предпринимательства. Книга адресована преподавателям, студентам и аспирантам российских университетов, слушателям бизнес-школ, занимающимся изучением бизнеса и предпринимательства; она может быть полезна также сотрудникам служб, проводящих маркетинговые исследования, работникам органов государственного управления, связанным с мониторингом и анализом деятельности предпринимательских фирм, а также экспертам по вопросам политики содействия предпринимательству.

Бережливые инновации. Технологии умных затрат / Нави Раджу, Джайдип Прабху. – Издательство «Олимп-Бизнес», 2018. – 416 с .
ISBN: 978-5-9909050-6-1

Понятие "бережливые инновации" (frugal innovations) открывает новый этап в науке о бережливом движении и задает особый вектор в его осмыслении. Авторы книги формулируют шесть принципов бережливых затрат в производстве, организации бизнеса и выстраивании отношений с потребителями. Теоретические положения иллюстрируются практическими рекомендациями, основанными на опыте компаний, внедривших бережливые инновации. Цель авторов - показать, что добиваться успеха на рынке можно, думая о благосостоянии и комфорте клиентов, экономя на расходах и максимально сохраняя окружающую среду. Эта книга - неоценимый инструмент для руководителей российских компаний, технических специалистов и профессионалов в области управления и инноваций.

27 книг успешного руководителя / Станислав Логунов. – Москва: Издательство «Э», 2017. – 224 с.
ISBN 978-5-699-94140-7

В книгах по саморазвитию содержатся ответы на все вопросы, которые подкидывает нам жизнь. Но чтобы прочитать хотя бы половину из них, может не хватить и целой жизни. Эта книга - отличное решение для всех, кто ценит собственное время. Она содержит 27 подробных обзоров лучших произведений деловой литературы. Причем обзоров, составленных человеком, который всю жизнь занимается развитием личностных и бизнес-навыков. Станислав Логунов, эксперт в строительной отрасли, управленец с более чем двадцатилетним стажем, создатель блога "Сила знаний", выбрал и системно изложил все самое важное из содержащегося в 27 книгах, с которыми просто необходимо ознакомиться каждому успешному руководителю.

Банковский менеджмент частного крупного капитала / Алексей Александров. – Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2016. – 320 с.

В книге объектом исследования является достаточно новое для украинских реалий направление банковской деятельности – Private Banking & Wealth Management (обслуживание частного крупного капитала). Проанализированы история развития сегмента состоятельных лиц в Украине, социально-психологические привычки использования финансовых инструментов. Исследованы традиции и культура ведения этого бизнеса. Рассмотрены проблемные вопросы становления и развития украинского Private Banking (клиентские сегменты, продуктовый ряд, наиболее очевидные тенденции, перспективы развития). Книга предназначена для научных работников, практиков финансового бизнеса, специалистов государственных структур, преподавателей, аспирантов и студентов вузов, а также для читателей, интересующихся перспективными направлениями банковской деятельности.

Финансовый менеджмент. 7-е изд. / Бригхэм, Ю., Хьюстон, Дж., пер. с англ. – СПб.: Питер, 2018. - 592 с.: ил. – (Серия «Классический зарубежный учебник»).
ISBN 978-5-496-02423-5

Эта книга является одним из наиболее популярных учебников по современному финансовому менеджменту. Структура книги построена так, чтобы дать читателю возможность максимально уяснить логику взаимосвязи между управленческими решениями, влияющими на финансовое состояние предприятия, современной нормативной средой, в которой оно функционирует, и спектром экономических возможностей, доступных для финансового менеджера в этих условиях.

DIZAINS

Architects Sketches. Dialogue and Design/ Kendra Schank Smith. – London and New York: Routledge, Taylor&Francis Group, 2015. – 138 p.
ISBN-13: 978-0750682268

Concepts from architects' minds evolve through sketches and as a mode of transference are conveyed to the finished building. This book compares qualities of sketches to reveal unique approaches to the instruments of thinking in which all architects engage. It provides new insight into the relationship between architectural sketches and the process of creative manipulation. Sketches comprise a thinking mechanism, and through the qualities of ambiguity, quickness and change, they initiate a dialogue for architects. As a medium to facilitate communication, recording, discovery and evaluation, their pertinence lies in their ability to exhibit both the precise and the imprecise. Exploring four related theoretical approaches, play, memory-imagination-fantasy, caricature and the grotesque, the book shows how imprecision stimulates imagination to conceive new forms in the dialogue of architectural sketches.

Watercolors for Beginners / Francisco Asensio Cerver. – Slovenia: Atrium Group, 2003. – 176 p.
ISBN-10 : 3829019319

I gave this book to a person who paints for fun. She found it wonderful for explaining techniques, telling her how to put her ideas onto paper. Nice illustrations and helpful.

Logo modernism / Jens Muller, Julius Wiedemann (Ed.). – Taschen.- 2018.- 431 p.

Modernist aesthetics in architecture, art, and product design are familiar to many. In soaring glass structures or minimalist canvases, we recognize a time of vast technological advance which affirmed the power of human beings to reshape their environment and to break, radically, from the conventions or constraints of the past. Less well-known, but no less fascinating, is the distillation of modernism in graphic design. This unprecedented TASCHEN publication, authored by Jens Müller, brings together approximately 6,000 trademarks, focused on the period 1940–1980, to examine how modernist attitudes and imperatives gave birth to corporate identity. Ranging from media outfits to retail giants, airlines to art galleries, the sweeping survey is organized into three design-orientated chapters: Geometric, Effect, and Typographic. Each chapter is then sub-divided into form and style led sections such as alphabet, overlay, dots and squares. Alongside the comprehensive catalog, the book features an introduction from Jens Müller on the history of logos, and an essay by R. Roger Remington on modernism and graphic design. Eight designer profiles and eight instructive case studies are also included, with a detailed look at the life and work of such luminaries as Paul Rand, Yusaku Kamekura, and Anton Stankowski, and at such significant projects as Fiat, The Daiei Inc., and the Mexico Olympic Games of 1968. An unrivaled resource for graphic designers, advertisers, and branding specialists, Logo Modernism is equally fascinating to anyone interested in social, cultural, and corporate history, and in the sheer persuasive power of image and form.

Graphic gesign. Vol. 1 1890-1959 / Jens Muller, Julius Wiedemann (Ed.). – Italy: Taschen, 2019.

History is a complex business. Fortunes boom and bust, empires wax and wane, and change―whether social, political, or technological―has its winners, its losers, its advocates, and its enemies. Through all the turbulent passage of time, graphic design―with its vivid, neat synthesis of image and idea―has distilled the spirit of each age. This book is an in-depth history of graphic design from the end of the 19th century to the ’50s. It traces the evolution of this creative field from its beginning as poster design to its further development into advertising, corporate identity, packaging, and editorial design. Organized chronologically, the volume features over 2,500 seminal designs from all over the world, 71 of which are profiled in detail besides 61 leaders in the field, including Alphonse Mucha (chocolate advertisements), Edward Johnston (London Underground logo and typeface), El Lissitzky (constructivist graphics), Herbert Matter (photomontage travel posters from Switzerland), Saul Bass (animated opening titles), and A. M. Cassandre (art deco posters). With his sweeping knowledge of the field, author Jens Müller curates the standout designs for each year alongside a running sequence of design milestones. Meanwhile, in his introductory essay, David Jury situates graphic design from its point of origin in early printing, engraving, and lithography to striking creative developments in the 19th century. Each consecutive decade is then prefaced by a succinct overview as well as a stunning visual timeline, offering a vivid display of the variety of graphic production in each decade as well as the global landscape which it at once described and defined. As we move on from and reflect upon the 20th century, this first volume examines the foundations of what would influence some of the fastest-changing creative fields. Combined with Volume Two―which spans from the 1960s until today―the tomes offer the most comprehensive exploration of graphic design to date and a long-overdue recognition of its enormous contribution to economics, politics, social causes, the arts, media, and the way we see the world.

TIESĪBU ZINĀTNE

Kriminālprocesa likuma komentāri. A daļa / prof. K. Stradas –Rozenbergas zinātniskā redakcijā. - Rīga : Latvijas vēstnesis, 2019. – 1032 lpp.
ISBN 978-9984-840-62-8

Grāmatā iekļauti Kriminālprocesa likuma, kas pieņemts un stājies spēkā 2005. gadā, A daļas zinātniski praktiskie komentāri. Tie rakstīti Kriminālprocesa likuma redakcijai, kāda atbilstoši līdz 2018. gada 1. decembrim izsludinātajiem likumiem plānojami stāsies spēkā 2019. gada 1. janvārī. Izdevums veidots kā atsevišķu Kriminālprocesa likuma pantu secīgs komentārs. Monogrāfija izdošanai apstiprināta ar LU Juridiskās fakultātes Juridiskās zinātnes institūta padomes lēmumu. Komentāri būs noderīgi gan studējošajiem, apgūstot kriminālprocesam veltītus studiju kursus, gan personām, kuras profesionāli iesaistītas kriminālprocesa praktiskajā piemērošanā, gan ikvienam interesentam, kurš vēlas gūt ieskatu Latvijas kriminālprocesa tiesībās, izprast Kriminālprocesa likuma normu saturu un to piemērošanas aktuālos aspektus.

PSIHOLOĢIJA

Neiroloģija. Shēmas / Ināra Logina, Elvīra Smeltere. – Rīga : AVOTS, 2009. – 61 lpp.
ISBN 978-9984-800-81-3

Paredzēta medicīnas studentiem un ārstiem, kā mācību līdzeklis.

Когнетивно-поведенческая терапия для преодоления тревожности, страха, беспокойства и паники / Маккей М., Скин М., Фаннинг П. – СПб. : ИГ «Весь», 2018. – 256 с.: ил.
ISBN 978-5-9573-3328-9

Беспокойство принимает разные формы — от навязчивых мыслей об утюге, который вы якобы забыли выключить, и страха перед микробами до боязни пользоваться лифтом или выступать перед аудиторией. Но в его основе всегда лежит продолжительный страх, который сохраняется в отсутствие реальной угрозы. Из этой книги вы узнаете, как правильно отслеживать сигналы тревоги, оценивать угрозы и контролировать эмоциональные и физиологические реакции, используя приемы когнитивно-поведенческой терапии. А описанная авторами методика столкновения поможет вам преодолеть тревогу настолько быстро и полно, насколько это возможно.

Клинические исследования в нейропсихоанализе. Введение в глубинную нейропсихологию / Карен Каплан-Солмз, Марк Солмз. – Москва: Академический проект, 2017. – 272 с. – (Психологические технологии).
ISBN 978-5-8291-2066-5

В монографии изложена методика анализа психопатологических феноменов у пациентов с локальными поражениями головного мозга. Авторы — видные зарубежные специалисты в области нейрофизиологии и нейропсихологии, опираясь на теоретическое наследие А.Р. Лурии, а также достижения современных инструментальных методов исследования центральной нервной системы, раскрывают перспективы изучения морфофункционального единства мозга и психики. Представлен новый для отечественной науки взгляд на механизмы формирования психопатологических явлений и анализа бессознательных процессов путем сопоставления результатов объективных методов исследования и клинических данных. Для студентов, аспирантов, преподавателей, научных работников, психологов, психофизиологов, врачей-психиатров, психотерапевтов, неврологов.

EKONOMIKA

Kvalitātes vadības sistēmas Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšanai. Monografija. / Zane Driņķe. – Rīga : Turība, 2019. – 272 lpp.
ISBN 978-9934-543-23-4

Monogrāfija balsīta uz promocijas darbu “Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšanas iespējas Kvalitātes vadības sistēmas piemērošanas rezultātā”. Tās aktualitāti nosaka tēmā iekļautie pamatjēdzieni – mazie un vidējie uzņēmumi; konkurētspēja un kvalitāte. Mazie un vidējie uzņēmumi ir ieinteresēti saražot tādus produktus, kuros potenciālie pircēji varētu pamanīt tās kvalitatīvās pazīmes, kuras nepieciešamas, lai tās spētu apmierināt viņu vajadzības.

TŪRISMS

Tūristu gida – grupas vadītāja profesionālās prasmes un atbildība / Laima Poga. – Rīga : Turība, 2019. – 174 lpp.
ISBN 978-9934-543-19-7

Gida vārda izcelsme franču valodā lietvārda izteiksmē nozīmē – “kāds, kas rāda ceļu”, kā darbības vārds tas tiek lietots ar nozīmi “parādīt ceļu”. Angļu valodā guide tiek pārsvarā izmantots kā “pavadonis”, “gids”. Profesiju klasifikatorā tūristu gids ir persona, kura pavada ekskursantus vai ceļotājus viņu izvēlētajā maršrutā un interpretē teritorijas, kuras iekļautas maršruta prog-rammā, un ir saņēmusi specifisku kvalifikāciju. Savukārt ceļojuma vadītājs ir persona, kura vada ceļojumus, pārstāv tūrista, tūrisma operatora intereses un nodrošina programmas izpildi atbilstoši operatora pārdotajām ceļazīmēm. Tūrisma praksē ekskursanti un ceļotāji parasti nenošķir pavadošā gida un grupas vadītāja pienākumus, uztverot šos tūrisma darbinieku nosaukumus kā sinonīmus.

ZINĀTNE

Zinātne un patiesība. Monogrāfija / Ivans Vedins. – Rīga, 2008. – 702 lpp.
ISBN 978-9984-800-63-9

Monogrāfijas saturu vieno noteikta tematiska ievirze - filozofijas fundamentālās problēmas zinātniskās izziņas metodoloģijas aspektā. Grāmata domāta vispirms visu specialitāšu studentiem un maģistrantiem, kā arī filozofijas docētājiem un skolotājiem. Zinātniskiem darbiniekiem grāmatas problemātika var būt lietderīga pētnieciska darba metodoloģijas aspektā. Cerams, ka grāmatas saturs piesaistīs arī plaša lasītāju loka uzmanību - ieinteresēs visus, kam ir vajadzība pēc radošas domāšanas pilnveidošanas.